ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πανευρωπαϊκό Ψήφισμα για τη σωτηρία της Ευρωπαϊκής Δα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού , Τρίτη, 30 Νοέμβριος 2004

Το παρακάτω κείμενο έγινε ομόφωνα δεκτό στη λίστα με τα "εγκεκριμένα ψηφίσματα διαμαρτυρίας"  http://www.europeangreens.org/news/resolutions.htmlστιςεργασίες του πρόσφατου συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στο Δουβλίνο 26 - 28 Νοεμβρίου 2004 (Παρακάτω μπορείτε να το διαβάσετε και στα ελληνικά):

"European Green Party/EFGPasbl
1st COUNCIL MEETING
Dublin, 26-28 November 2004

Adopted resolution on Apiganias - Crete


The European Green Party protests against the Common Ministerial Decree No. 110956/3239/12-31-03 of the Greek Government regarding the attempted exploitation of an area of special ecological interest in Southeast of Crete, which is presently officially protected by numerous regulations.

The European Green Party also deprecates any complementary administrative acts of the Greek State for the fulfilment of this Decree.

The actual area named "Apiganias" (Municipality of Makri Gialos, Lassithi Department) has been officially described as protected forest area by the Greek State since 1988, whereas reforestation was started in 1993. The area includes a large portion of the seaside pine tree (Pinus brutia) forest that has been described as area of particular natural beauty. Parts of this site belong to the "Natura 2000" zone under the code number "GR4320005" named "Mount Thripti & surroundings". The whole site of "Apiganias" is classified in the same categories of habitats as those of the previously mentioned "Natura 2000" zone, as defined by the appendices of the European Direct 92/43.

Moreover, thanks to the continual protective management of the forest area of "Apiganias" by the local Forest Agency, the area has been acknowledged as one of the most significant forest reserve parks in Crete.

Below the main characteristics of the Common Ministerial Decree No. 110956/3239/12-31-03 of the Greek Government:

- Violation of the Greek and European legal framework (The Greek Constitution, The Law on Forest, the European Direction 92/43), as admitted by appropriate agents such as scientific consultants of the Greek State (Geotechnical Chamber of Greece), by public servants in the Local Forest Agency and by officers in the Ministry of Agriculture.

- Provocative concealment (aposiopesis) in the Ministerial Decree of terms such as "sustainability", "sustainable development", "ecosystem", "public - social benefit".

- Concession of the land and allowances for its exploitation, without any precedent Studies of Environmental Consequences. Thus, the concession includes the construction of a golf course up to an area of 630,000 square meters and a hotel up to an area of 70,000 square meters, which was promoted and decided for "Apiganias", without any precedent Studies of Environmental Consequences.

We request the Greek Government to withdraw the Common Ministerial Decree No. 110956/3239/12-31-03 because the realization of its objective will have terrible consequences on both the natural environment and the local communities.

Amongst those are:

- Extensive deforestation owing to the nature and the scope of the intended exploitation.

- Over exploitation of the water supplies in order to use water for the installation and maintenance of the golf course and hotel, in one of the most hot and arid regions of Southern Crete, already facing enormous problems in meeting current human needs for water consumption.

- Concurrent side effects of water supplies exploitation will be the amplification of desertification in the area of Mount "Thripti" and further brackishness of the relevant underground aquifers.

- Decline of the local agricultural economy based on olive oil production and much dependent on water thus further undermining and threatening the local community means of sustenance.

- Debasement of biotic and non-biotic parameters of the protected overall habitat of the "Natura 2000" zone under the code number "GR4320005" named "Mount Thripti & surroundings" and consequently debasement of special habitats of protected and endangered species that live in the mountain's slopes, such as: Gypaetus barbatus,  Aquila chrysaetus, Gyps fulvus.

The European Green Party thus strongly recommends that the Common Ministerial Decree No. 110956/3239/12-31-03 of the Greek Government should not be implemented and that further steps should be taken towards protecting the area named "Apiganias" (Municipality of Makri Gialos, Lassithi Department) from present and future exploitation."

(Το κείμενο μπορείτε να ανακτήσετε και ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.europeangreens.org/news/draftresolutions/09.pdf)

Η απόδοση του "εγκεκριμένου ψηφίσματος διαμαρτυρίας" του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στα ελληνικά:

"Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα
1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου
Δουβλίνο, 26 - 28 Νοεμβρίου

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον "Απηγανιά"

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα διαμαρτύρεται ενάντια στην υπ' αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης με περιεχόμενο την επιχειρούμενη "αξιοποίηση" μιας ποικιλοτρόπως προστατευόμενης περιοχής με ιδιαίτερα οικολογικά γνωρίσματα στη Νοτιοανατολική Κρήτη και αποδοκιμάζει τις συμπληρωματικές διοικητικές ενέργειες της Ελληνικής Πολιτείας προς την πραγματοποίηση του σκοπού της Υπουργικής Απόφασης.

Η περιοχή ονομάζεται "Απηγανιάς" (Δήμου Μακρύ Γιαλού, Ν. Λασιθίου) και αποτελεί χώρο επίσημα και αμετάκλητα χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο και δασικό από το 1988, ενώ βρίσκεται υπό αναδάσωση από το 1993. Περιλαμβάνει παραλιακό δάσος τραχείας πεύκης (Pinus brutia) και έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Αποτελεί, επίσης, κατά περίπτωση τμήμα της ενταγμένης στο δίκτυο "Φύση - Natura 2000" περιοχής με κωδικό "GR4320005" και ονομασία "Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή" και ανήκει στους ίδιους τύπους οικοτόπων με αυτήν, όπως ορίζεται στα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 92/43 Ε.Ο.Κ. Τέλος, μέσα από την προστατευτική διαχείριση της Διεύθυνσης Δασών, η περιοχή του "Απηγανιά" έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά δασικά πάρκα της Κρήτης.

Η υπ' αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Καταστρατήγηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου (Ελληνικό Σύνταγμα, Ελληνικός Δασικός Νόμος, Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ.), όπως ομολογείται και από καθ' ύλην αρμόδιους φορείς - επιστημονικούς συμβούλους τους Ελληνικού Κράτους (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) και από υπάλληλους υπηρεσιών (Δασική Υπηρεσία) και αξιωματούχους Υπουργείων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

- Μια προκλητική παρασιώπηση στο κείμενο της απόφασης όρων όπως "βιωσιμότητα", "αειφορία", "οικοσύστημα", "οικότοπος", "κοινωνικό αγαθό".

- Παραχώρηση του χώρου της επένδυσης και επιλογή του τύπου της επένδυσης χωρίς να έχουν προηγηθεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στην περιοχή προβλέπεται να κατασκευασθεί γήπεδο γκολφ συνολικής επιφάνειας 630 στρεμμάτων και ξενοδοχειακή μονάδα εμβαδού 70 στρεμμάτων χωρίς καν να έχουν προηγηθεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να ανακαλέσει την υπ' αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση, γιατί σε περίπτωση πραγματοποίησης του αντικειμένου της οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα και τις τοπικές κοινωνίες θα είναι τεράστιες:

- Αποδάσωση κατά συντριπτικό τρόπο στην παραχωρούμενη έκταση λόγω του τύπου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επένδυσης.

- Λόγω των τεράστιων απαιτήσεων του γηπέδου γκολφ σε ποσότητες νερού, διαφαίνεται η υπερεκματάλλευση και η εξάντληση υδατικών πόρων, σε μια ξηροθερμική περιοχή φοβερά ελλειματική όσο αφορά το υδατικό ισοζύγιο της. Παράλληλες συνέπειες είναι η ενίσχυση των τάσεων ερημοποίησης στον ορεινό όγκο της "Θρυπτής" και η περαιτέρω υφαλμύριση των υπόγειων υδροφορέων.

- Παρακμή της τοπικής ελαιοκομικής οικονομίας με επαπείληση του κοινωνικού εισοδήματος εκατοντάδων αγροτικών οικογενειών.

- Υποβάθμιση των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του προστατευόμενου οικοτόπου με κωδικό "GR4320005" και ονομασία "Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή" του προγράμματος "Φύση - Natura 2000" και των οικοτόπων προστατευόμενων ειδών της πτηνοπανίδας: Γυπαετός (Gypaetus barbatus), Xρυσαετός (Aquila chrysaetus) & Όρνιο (Gyps fulvus).

Για τους παραπάνω λόγους, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα εισηγείται την ακύρωση της υπ' αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης και τη λήψη ισχυρών προστατευτικών μέτρων για την περιοχή του "Απηγανιά", ώστε να αποφευχθεί παρόμοια "αξιοποίηση" της στο παρόν και στο μέλλον."

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα προτίθεται να συζητήσει το θέμα του "Απηγανιά" στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας συγκεκριμένη επερώτηση. Η πολιτική του Ελληνικού Κράτους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Δασική Κληρονομιά, αλλά και η απουσία ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων, αποτελούν θέματα πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 29 Ιούλιος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 93 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57104409
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.