ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 23 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΜΠΟΡΟΥΜΕ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Κυριακή, 02 Μάιος 2004

«ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΕΣ»

1. Αναγκαιότητα.

Η ποιότητα των νερών της Κρήτης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα παρακολουθείτε από το 1988, σύμφωνα με την οδηγία 76/160/ΕΟΚ "περί ποιότητας υδάτων κολύμβησης" στο πλαίσιο ενός προγράμματος που οργανώνει και συντονίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (των λουομένων), καθώς και η συμμόρφωση με την οδηγία 76/160/ΕΟΚ και αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαική ΄Ένωση. Η σπουδαιότητα του Προγράμματος είναι εμφανής, διότι:
- Εντοπίζονται πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την υπάρχουσα κατάσταση στις παράκτιες περιοχές.
- Τεκμηριώνεται η ανάγκη ή μη θέσπισης κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη.
- Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ενημερώνονται τόσο οι ΄Έλληνες πολίτες, όσο και οι κάτοικοι των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αλλά και τη διεθνή προβολή της χώρας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την τουριστική προβολή.

2. Συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν κατά το 2000 απεικονίζονται στον χάρτη 1, πίνακα 70 και επιβεβαιώνουν την πολύ καλή ποιότητα των νερών κολύμβησης της Κρήτης, τα οποία δεν έχουν αισθητές αποκλίσεις της ποιότητας των νερών κολύμβησης του 2001, όπως καταγράφηκαν από το Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηρακλείου και το ΙΘΑΒΙΚ. Αλλά κι αυτές οι μικρές δια φορές που δεν αξιολογούνται, οφείλονται κυρίως στους παρακάτω λόγους:
* Σε περιστασιακές απορρίψεις λυμάτων ή βοθρολυμάτων στη θάλασσα, γεγονός που αποδεικνύεται σε 6 διαδοχικές μετρήσεις για κάθε σημείο που παρουσίασε κάποιο πρόβλημα.
* Σε κακή λειτουργία ελάχιστων συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων ξενοδοχείων, τα οποία με συστηματική παρακολούθηση βελτιώθηκαν και σήμερα κατά 100% χρησιμοποιούν τα επεξεργασμένα απόβλητα για πότισμα.
* Σε απορρίψεις από μικρά σκάφη που ελλιμενίζονται κοντά στην ακτή.
* Σε επικοινωνία σηπτικών βόθρων ή άλλων συστημάτων διάθεσης αποβλήτων στην ξηρά με υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και τα νερά της θάλασσας.

3. Μικροβιολογική ποιότητα – κατηγορίες νερών κολύμβησης.

Κατηγορία GI: (Πολύ καθαρή θάλασσα): Σημείο όπου τα νερά κολύμβησης πληρούν τις Επιθυμητές (G) και τις Υποχρεωτικές (I) τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
Κατηγορία EI: (Καθαρή θάλασσα): Σημείο όπου τα νερά κολύμβησης πληρούν τις Υποχρεωτικές (I) τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
Κατηγορία OC: (Καλό είναι να αποφεύγεται η κολύμβηση): Σημείο όπου τα νερά κολύμβησης περιστασιακά δεν πληρούν τις (G) και / ή (I) τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
Κατηγορία NC: (Απαγορεύεται η κολύμβηση): Σημείο όπου τα νερά κολύμβησης δεν πληρούν τις (G) και (I) τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
Κατηγορία IS: (Δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση λόγω ανεπάρκειας μετρήσεων): Σημείο όπου τα νερά κολύμβησης μετρήθηκαν με ανεπαρκή συχνότητα.

4. Φυσικοχημική ποιότητα – κατηγορίες νερών κολύμβησης.

Όσον αφορά στις φυσικοχημικές παραμέτρους που εκτιμούνται οπτικά από τους δειγματολήπτες και καταγράφονται στο σχετικό δελτίο, τα νερά κολύμβησης κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

-Κατηγορία Α: (Επιτρέπεται η κολύμβηση): στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα σημεία για τα οποία το σύνολο των ληφθέντων δειγμάτων ικανοποιεί τουλάχιστον κατά 95% τις Υποχρεωτικές τιμές (I) της οδηγίας για τις φυσικοχημικές παραμέτρους (8), (9) και (10) του Πίνακα 3.

-Κατηγορία Β: (Απαγορεύεται η κολύμβηση): στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα σημεία που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α. Τα σημεία αυτά στον χάρτη παριστάνονται με κύκλο χρώματος κόκκινου.

5. Γαλάζιες σημαίες:

Για το θέμα αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για να αποσαφηνισθούν απορίες και παρεξηγήσεις.

α) Για την απονομή της Γαλάζιας σημαίας δεν απαιτείται μόνο η εκπλήρωση των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων, αλλά η εκπλήρωση 25 υποχρεωτικών κριτηρίων, που έχουν καθορισθεί από τον Ευρωπαϊκό Συντονιστή του προγράμματος τον περίφημο F.E.E.E (Ίδρυμα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ευρώπη) που έχει έδρα την Στοκχόλμη της Δανίας, με διαχειριστή του προγράμματος στην Ελλάδα την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης σε ισότιμη συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα 25 κριτήρια χωρίζονται σε 4 ομάδες, τις οποίες οφείλει ο διαχειριστής της ακτής (Ξενοδοχείο, Δήμος ή Κοινότητα) να τηρούν υποχρεωτικά. Αυτές είναι:

- Ποιότητα Νερών Κολύμβησης: Τα κριτήρια της ομάδας αυτής αναλύθηκαν πλήρως παραπάνω.

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και πληροφόρηση: Ο διαχειριστής της ακτής οφείλει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 εκδηλώσεις στην περιοχή του (ομιλίες, επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, καθαρισμός ακτών, δημοσίευση στον τοπικό τύπο αυτών των δραστηριοτήτων κ.λ.π.)

- Περιβαλλοντική διαχείριση, Οργάνωση ακτής και Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Είναι το σύνολο των σχεδίων και ενεργειών για την καλύτερη και ευχάριστη διαμονή των επισκεπτών στην ακτή.

-Ασφάλεια, Ναυαγοσωστικά, Πρώτες Βοήθειες, Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις: Mε προεδρικό διάταγμα από το 2001, είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευμένου ναυαγοσώστη σε κάθε ακτή όπου υπάρχουν περισσότεροι από 500 λουόμενοι ανά 300 μέτρα, με όλα τα απαραίτητα μέσα διάσωσης.

β) Δεν είναι υποχρεωτική η επιβολή Γαλάζιας Σημαίας σε όλες τις ακτές. Η απονομή γίνεται μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου διαχειριστή ακτής.

δ) Υπάρχουν ακτές που έχουν πολύ καθαρές θάλασσες, που εμείς πραγματοποιούμε δειγματοληψίες αλλά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τα υπόλοιπα κριτήρια που έχει επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Συντονιστής.

6. Αξιολόγηση από το 1991 μέχρι το 2000:

Ποσοστά που πληρούν τόσο τις Επιθυμητές (G), όσο και τις υποχρεωτικές τιμές (Ι) της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ, που ανταποκρίνονται σε πολύ καθαρές θάλασσες:
1991 (97,50%), 1992 (96,70%), 1993 (96,70%), 1994 (95,30%), 1995 (98,00%), 1996 (98.81%), 1997 (98,80%), 1998 (98,70%), 1999 (98,84%), 2000 (98,80%), τα ποσοστά αυτά μας κατέταξαν κατά καιρούς από την 1η έως την 3η θέση στην Ευρώπη.

Επίσης, ως προς την απονομή Γαλάζιων σημαιών η κατανομή από 1993 έως το 2000 είναι:
1993 (237 Σημ.), 1994 (287 Σημ.), 1995 (282 Σημ.), 1996 (311 Σημ.), 1997 (311 Σημ.), 1998 (318 Σημ.), 1999 (319 Σημ.), 2000 (351 Σημ.) Για την Κρήτη που έχει τα περισσότερα σημεία δειγματοληψίας, τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα.

ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2005 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 60 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57562857
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.