ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η αυτοψία στη ΔΕΗ των Λινοπεραμάτων του Ηρακλείου στις Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 05 Ιανουάριος 2001

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 30-3-98

ΜΕΡΟΣ 2ο
Αέρια απόβλητα (ατμοσφαιρική ρύπανση)

Κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Γαζίου – Ηρακλείου από τις ποσότητες και τις υπερβάσεις αερίων ρύπων: N0x, SO2, αιωρούμενων σωματιδίων και καπνού.

Πέρα από την απαράδεκτη ποιότητα της Μ.Π.Ε για τον Α.Η.Σ Λινοπεραμάτων και την ετεροχρονισμένη κατάθεσή της στο Γραφείο Περιβάλλοντος και το Νομαρχιακό Συμβούλιο (συντάχθηκε το 1994, ενώ κατατέθηκε και απεστάλη στο Τμήμα Περιβάλλοντος 11-3-98 με αρ. πρωτ. 69789/25-2-98) και την αξιολόγησή της από το ΥΠΕΧΩΔΕ το οποίο την χαρακτηρίζει ελλιπή και πρόχειρη (αυτό προκύπτει από το έγγραφο του, με αρ. πρωτ. 29834/7-3-1997 όπου ζητά συμπληρωματικά στοιχεία από την ΔΕΗ για να την αποστείλει σε μας, που καλύπτουν 41 παραγράφους τεσσάρων σελίδων), προκύπτει μείζων πρόβλημα διότι δεν συνοδεύεται από μοντέλο διασποράς αερίων ρύπων που επιβάλλεται τόσο από το νόμο, αλλά και για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τους αποδέκτες. Έτσι, με εισήγησή μου προς το Ν.Σ με αρ. πρωτ. 1566/13-03-98, ζητώ να μην γνωμοδοτήσουμε θετικά για την έγκριση της Μ.Π.Ε (αρ. 5, παρ. α, αν δεν υποβληθεί μοντέλο διασποράς για να εκτιμηθεί η ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή). Το αίτημα μου γίνεται δεκτό και το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με την ΔΕΗ, διαβιβάζουν στο Γραφείο περιβάλλοντος μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων με αρ. πρωτ. 61829/1-7-1998, υπογεγραμμένο από τον καθηγητή του Ε.Μ.Π κ. Γ. Μπεργελέ.

Α. Αξιολόγηση του μοντέλου διασποράς: Εντοπίσθηκαν οι παρακάτω παραλήψεις και σφάλματα.

1. Δεν περιγράφονται επαρκώς οι επικρατούσες μετεωρoλογικές και μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής.

2. Δεν αξιοποιούνται όλες οι υπάρχουσες μετεωρολογικές παρατηρήσεις της περιοχής για την καλύτερη κατανόηση των ανεμολογικών συνθηκών της περιοχής και των συνθηκών διασποράς.

3. Δεν αναφέρονται η διάρκεια, η συχνότητα δειγματοληψίας, η αξιολόγηση της θέσης και αξιοπιστίας του σταθμού που αναφέρονται στους αέριους ρύπους και την ποιότητα του αέρα.

4. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της διασποράς και διάχυσης αερίων ρύπων (μοντέλο Gauss) είναι πεπαλαιωμένη (της δεκαετίας 60-70) και αφορά επίπεδες περιοχές. Ενώ είναι γνωστό σε όλους μας το έντονο ανάγλυφο της περιοχής.

5. Η αναφορά στις συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ρύπων όπως, N0x, NO, και ΝΟ2, δεν έχουν καμία επιστημονική βάση γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των αερίων μαζών στη γύρω περιοχή.

6.Οι μετρήσεις ποιότητας αέρα που γίνονται από τη ΔΕΗ, γίνονται σε τυχαία επιλεγμένες θέσεις χωρίς καμία Μελέτη Χωροθέτησης και με πεπαλαιωμένα όργανα.

7.Μια σπουδαία παρατήρηση, η οποία δεν αναλύεται στο μοντέλο διασποράς του κ. Γ. Μπεργελέ, είναι ότι οι «ευαίσθητες περιοχές Λινοπεραμάτων – Αμμουδάρας καθώς και οι άλλες δυτικά και ανατολικά αυτών περιοχές μπορεί να υφίστανται σημαντική επίδραση από τη λειτουργία του σταθμού των Λινοπεραμάτων από φαινόμενα επανακυκλοφορίας των αερίων ρύπων πράγμα που θα πρέπει να διερευνηθεί συστηματικά. Πρέπει όμως να τονισθεί ιδιαίτερα ότι τα Λινοπεράματα βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τη πόλη του Ηρακλείου όπου τα αθροιστικά φαινόμενα μπορούν να οδηγούν ευκολότερα σε υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων, ακόμη και στο κέντρο του Ηρακλείου.

Β. Επιπτώσεις από τα αέρια απόβλητα:

1. Ποσότητα εκπεμπόμενων αέριων αποβλήτων. Από τις 12 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Α.Η.Σ Λινοπεραμάτων (6 ΑΤΜ, 4 Diesel, 2 A/Σ), όπως προέκυψε από την αυτοψία και επιβεβαιώνεται από την Μ.Π.Ε εκπέμπονται στο περιβάλλον συνολικά 7315,17 tn/ έτος καυσαερίων, τα οποία κατανέμονται ως εξής: SO2 σε ποσότητα 16167,7 tn/έτος, ΝΟx σε ποσότητα 4269,2 tn/έτος, αιωρούμενα σωματίδια 714,8 tn/έτος, ενώ η ποσότητα του CO2 δεν αναγράφεται στη μελέτη ως ρύπος, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της συμμετοχής του στο φαινόμενο θερμοκηπίου θεωρείται βασικός αέριος ρύπος. Η ποσότητα του εκπεμπόμενου CO2 στην ατμόσφαιρα, υπολογίζεται σε 50.000 tn/έτος περίπου. Με την προσθήκη της νέας αεριοστροβιλικής μονάδας (για την οποία μερικοί υποστηρίζουν, ότι δεν ρυπαίνει) εκπέμπονται επί πλέον 22,8 tn/έτος SO2, 360 tn/έτος ΝΟx, και 6 tn/έτος αιωρούμενα σωματίδια. Οι τεράστιες αυτές ποσότητες αερίων ρύπων, εκπέμπονται καθημερινά και τελικά κατακάθονται στη χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής Γαζίου – Ηρακλείου και στα πνευμόνια των κατοίκων με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους.

2. Υπέρβαση ορίων από τον Α.Η.Σ: Σύμφωνα με τις οριακές τιμές όπως αυτές τέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία, οι επί μέρους αέριοι ρύποι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια:

α) αιωρούμενα σωματίδια, 150 mg/Nm3, β) ΝΟx, 450 mg/Nm3, γ) SO2, 1500mg/Nm3, δ) καπνός 1 βαθμός τη κλίμακας Ringelman Κατά την αυτοψία στις 30-3-98 βρέθηκαν καταγεγραμμένες τιμές, οι οποίες επαληθεύτηκαν και από την Μ.Π.Ε που υπερβαίνουν κατά πολύ τα θεσμοθετημένα όρια και συγκεκριμένα:

Μέσο ημερήσιο επίπεδο ρύπων: 1) SO2 4800 mg/Nm3 από τις Ατμοηλεκτρικές μονάδες 1 μέχρι 6 (όριο 1500 mg/Nm3), 2) Αιωρούμενα σωματίδια από 250 mg/Nm3 μέχρι 300 mg/Nm3 στις ΑΤΜ 1-6 με (όριο 150 mg/Nm3), 3) N0x, 450mg/Nm3 μέχρι 2200 mg/Nm3 στις ΑΤΜ 1-6 και στις Diesel αντίστοιχα (όριο 450 mg/Nm3), 4) Καπνός από το χρώμα του εκπεμπόμενου καπνού, πρέπει να υπερβαίνει τους 3 βαθμούς της κλίμακας Ringelman (με όριο 1 τον βαθμό της κλίμακας Ringelman).

3. Επιπτώσεις στην υγεία των οργανισμών:

α) To SO2 με την υγρασία αντιδρούν και σχηματίζουν θειώδες και θειικό οξύ. Την απαραίτητη υγρασία για να σχηματισθούν τα παραπάνω οξέα εντός των οργανισμών, την παρέχουν οι λεπτές μεμβράνες του αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές μέχρι επικίνδυνες επιπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα εισπνοής και την ευαισθησία του οργανισμού.

Τα παραπάνω οξέα που σχηματίζονται από το νερό της βροχής πέφτοντας στο έδαφος καταστρέφουν τους καρπούς και τα φυτά. Τα φυτά ειδικά που πεθαίνουν και με μικρές μόνο συγκεντρώσεις θειικού οξέος είναι κυρίως, το σιτάρι, το κριθάρι, η βρώμη, το βαμβάκι, η Πεύκη και τα περισσότερα κτηνοτροφικά φυτά. Η βροχή όμως μεταφέρει τα οξέα αυτά και στους ποταμούς και την θάλασσα με αποτέλεσμα οι περισσότεροι υδρόβιοι οργανισμοί να μην μπορούν να επιβιώσουν σ΄ ένα όξινο περιβάλλον όπου το PH παίρνει τιμές κάτω του 4. Αλλά το θειικό οξύ προσβάλλει το μάρμαρο των αρχαιοτήτων μας, φθάνοντας και μέχρι την Κνωσσό δημιουργώντας συνθήκες διάβρωσης και καταστροφής.

β) Το CO2 ως γνωστό είναι κατά κύριο λόγο το αέριο που δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου με τις γνωστές και καταστρεπτικές συνέπειες που δημιουργούνται με την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας όπου τα μόρια του CO2, απορροφούν ηλιακή ενέργεια δημιουργώντας ένα θερμομονωτικό στρώμα με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Πολλοί επιστήμονες φοβούνται ότι η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη μας κατά τις επόμενες δεκαετίες, μπορεί να αυξηθεί σε τέτοιo σημείο, ώστε να λειώσουν οι πάγοι των πόλων, αν αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας με μεγάλες καταστροφές σε παρλιακές πόλεις και καλλιέργειες.

γ) Τα οξείδια του αζώτου (Ν0 και Ν02): Τόσο το διοξείδιο του αζώτου όσο το οξείδιό του αζώτου, έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Το μονοξείδιο του αζώτου ελαττώνει όπως και το μονοξείδιο του άνθρακα, την ικανότητα του οξυγόνου για την μεταφορά του στο αίμα. Όταν το διοξείδιο του αζώτου έρχεται σε επαφή με υγρασία ή με το ανθρώπινο σώμα δημιουργεί ένα πολύ διαβρωτικό οξύ. Ακόμα προκαλεί ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη, το βρογχικό άσμα και τους πνεύμονες. Υψηλή περιεκτικότητα στον αέρα του διοξειδίου του αζώτου είναι θανατηφόρα. Επίσης αποτελεί τον καταλύτη για τις φωτοχημικές αντιδράσεις, που οδηγούν με τη σειρά τους στο φωτοχημικό νέφος, το οποίο το βιώνουμε και εμείς, όταν υπάρχει άπνοια, έντονη ηλιοφάνεια και μεγάλες εκπομπές του διοξειδίου του αζώτου.

δ) Τα αιωρούμενα σωματίδια: Mε τον όρο ατμοσφαιρικά σωματίδια αναφερόμαστε σε πολύ μικρά τεμάχια της ύλης που βρίσκονται σε στερεή ή υγρή ή μεικτή κατάσταση για την ατμόσφαιρα. Με βάση την αιώρησή τους στην ατμόσφαιρα τα σωματίδια διακρίνονται σε:

1. Σκόνες που έχουν μεγάλο μέγεθος και ειδικό βάρος, μικρό χρόνο αιώρησης και επικάθονται σε κοντινές αποστάσεις από τις πηγές παραγωγής τους. Από την πλευρά της επίδρασής τους στην υγεία, έχουν μικρή συμμετοχή, γιατί κατακρατούνται από τη μύτη και δεν εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστημα.

2. Αιωρούμενα σωματίδια που έχουν μικρό μέγεθος και μεγάλο χρόνο αιώρησης στην ατμόσφαιρα. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τον άνθρωπο, ιδίως όταν συνδυάζονται με διοξείδιο του θείου. Τέτοια εκπέμπονται από το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

3. Καπνός, που περιλαμβάνει αιωρούμενα σωματίδια με σκούρο χρώμα και προέρχονται και αυτά από καύσεις εργοστασίων.

Ο βαθμός επικινδυνότητας των αιωρουμένων σωματιδίων, είναι αντιστρόφως ανάλογος του μεγέθους τους, λόγω εισπνοής τους και προσβολής των πνευμόνων.

Γ. Μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης:

Στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή και όχι αφού διοχετευθούν στην ατμόσφαιρα. Έτσι το βασικό πρόβλημα μετά την πρόταση μετεγκατάστασης είναι η χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών στο εργοστάσιο. Μερικά ενδεικτικά μετρά είναι:
α) βελτίωση καυσίμου,
β) ρύθμιση της καύσης των χρησιμοποιουμένων καυσίμων,
γ) βελτιστοποίηση του ύψους των καμινάδων,
δ) εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (τα ηλεκτροστατικά φίλτρα δεν επιτρέπουν σχεδόν κανένα αέριο απόβλητο στο περιβάλλον,
ε) αύξηση του βαθμού διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ειδικά στα νησιά,
στ) επεμβάσεις στους χώρους αποθήκευσης και διακίνησης πρώτων υλών και προϊόντων,
ζ) τακτικός καθαρισμός καμινάδων (στα Λινοπεράματα έπρεπε να καθαρίζονται ανά εξάμηνο αλλά για λόγους οικονομίας αυτό γίνεται κάθε χρόνο). Ειδικά συστήματα ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων, ειδικά μεγάλης έκτασης για τα οποία έπρεπε να υπάρχει μελέτη, αλλά και αυτή είναι ανύπαρκτη στο εργοστάσιο και την ευρύτερη περιοχή,
η) αυστηρή νομοθεσία για περιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
θ) περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Μπροστά στους παραπάνω κινδύνους για την υγεία των οργανισμών και την επικινδυνότητα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, γίνεται φανερό, ότι γνώσεις, στάσεις, δράσεις και συμπεριφορές για την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Γαζίου-Ηρακλείου είναι αναγκαιότητες που αφορούν όλο το κοινωνικό σύνολο. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τους νόμους, τη διοίκηση του κράτους, τις οδηγίες της Ε.Ε και των ανά των κόσμο οργανώσεων, προέχει η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, πράγμα που επιτελούμε μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα. Εναλλακτικές λύσεις είναι η μετεγκατάσταση του εργοστασίου και η προώθηση των Α.Π.Ε..

(Συνεχίζεται)

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 28 Οκτώβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 90 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54547760
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.