ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 29 Νοέ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Λαϊκή Επιμόρφωση και προστασία του περιβάλλοντος Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 29 Σεπτέμβριος 2004

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Λαϊκή Επιμόρφωση εξ ορισμού είναι η κάθε μορφής οργανωμένη εκπαίδευση έξω από το σχολικό σύστημα, με σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός, καθώς και την ενεργή συμμετοχή του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Με την δυνατότητα που έχει λόγω της περιφερειακής οργάνωσης με τις κατά νομούς Ν.Ε.Λ.Ε. (Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης) και τη δομή της, πρέπει περισσότερο από κάθε άλλο φορέα ν' ανταποκριθεί, στο κάλεσμα των καιρών για προστασία του περιβάλλοντος.

Εξάλλου οι στόχοι, οι μέθοδοι και η παιδαγωγική της, έχουν πολλά κοινά σημεία με αυτά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει πλέον καθιερωθεί στα σχολεία και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα. Η περιβαλλοντική Λαϊκή Επιμόρφωση θα πρέπει ν' απευθύνεται σ' ένα μεγάλο φάσμα κοινωνικών ομάδων και να είναι μια διαδικασία μάθησης που θα διαρκεί εφ' όρου ζωής. Πρέπει να συνεχίζεται, δηλαδή, ακόμα και μετά την αποσύνδεση των πολιτών από στοιχειώδη, μέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.

Είναι επομένως πρόκληση και απαίτηση μαζί η Λ.Ε να πάρει πρωτοβουλίες για την διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων εκείνων, που είτε για κοινωνικούς επαγγελματικούς λόγους, εγκατέλειψαν το σχολείο ή και αυτών που αποφοίτησαν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά δεν συνάντησαν στη μαθητεία τους γνώσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος.

Θεσμικά η Ν.Ε.Λ.Ε σε κάθε νόμο, διοικείται από συλλογικό όργανο του μέλη είναι προϊστάμενοι υπηρεσιών με πρόεδρο το Νομάρχη κάθε Νομού, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Λ.Ε. και όταν κωλύεται από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον ίδιο. Είναι αυτοτελής υπηρεσία με δικό της προϋπολογισμό, ο οποίος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νομού εγκρίνεται από τη Γ.Γ.Ε.Ε. (Γενική Γραμματεία Επιμόρφωσης Ενηλίκων) του Υπουργείου Παιδείας. Ο έλεγχος των δαπανών των Ν.Ε.Λ.Ε, γίνεται προληπτικά με την έγκριση του προϋπολογισμού προγραμμάτων μετά από εισήγηση της επιτροπής, και κατασταλτικά με απολογισμό βάσει των δελτίων δράσης που αποστέλλονται στο τέλος κάθε χρονιάς.

Τα μαθήματα γίνονται από ειδικούς επιστήμονες (Επιμορφωτές), οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από προκήρυξη και αξιολόγηση από ειδικούς επιμορφωτές με σύμβαση ορισμένου έργου.

Με το σκεπτικό αυτό και το ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο η Λ.Ε. μπορεί και πρέπει να δραστηριοποιηθεί με τις παρακάτω ενέργειες:

1. Στα πλαίσια μεμονωμένων εκδηλώσεων, να δημιουργήσει ομιλίες, διαλέξεις συζητήσεις, προβολές ταινιών, στους χώρους δραστηριότητάς της σε όλη την Ελλάδα. Επίσης να αφυπνίσει του κατοίκους των περιοχών, που έχουν εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, μνημεία της Ελληνικής φύσης, υγροβιότοπους, περιοχές NATURA κ.α. με σκοπό να τους προστατεύσει από τους κινδύνους που τους απειλούν.

2. Να γίνουν εμβόλιμα μαθήματα με την μορφή διεύρυνσης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και οικολογίας στα κοινωνικά τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης, από επιστήμονες εξειδικευμένους στον τομέα αυτό.

3. Να εκδώσει επιμορφωτικό υλικό (φυλλάδια, κασέτες, κ.α) σε συνεργασία με άλλους φορείς.

4. Να δώσει τη δυνατότητα σε όλους της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δεδομένου ότι ο όρος του αναλφάβητου σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε, επεκτείνεται και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν να γράφουν ένα κείμενο σε υπολογιστή.

5. Να διανεμηθεί ερωτηματολόγιο, στα στελέχη της Λαϊκής Επιμόρφωσης, αλλά κυρίως στους προέδρους δήμων και κοινοτήτων, με σκοπό την συλλογή και καταγραφή στοιχείων σε θέματα που θα αφορούν τοπικά θέματα, όπως:

α) Πηγές ρύπανσης, ατμόσφαιρας, υδατίνων πόρων, και του εδάφους.

β) Οικολογικούς τόπους και βιότοπους με τον βαθμό διαταραχής τους και απειλές που δέχονται.

γ) Τον τρόπο ανάπτυξης της κάθε περιοχής και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από αυτή.

δ) Την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα (Γεωργία, αλιεία, εναλλακτικές καλλιέργειες κ.α) και τον βαθμό υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τα μέσα που χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν.

ε) Τη συνεργασία Λ.Ε με Τοπική Αυτοδιοίκηση, αγροτικούς συλλόγους, το Πανεπιστήμιο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και άλλους τοπικούς φορείς.

στ) Τον τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων, αλλά και υδατικών πόρων.

Με τις παραπάνω ενέργειες και δραστηριότητες η Λ.Ε. μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα πιλότο που θα ξεκινήσει από το Νομό Ηρακλείου και θα αποβλέπει στη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δραστηριότητα και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης σε ολόκληρο τον Ελληνικό λαό.

Ένα ερωτηματολόγιο που θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτή, μπορεί να έχει το παρακάτω περιεχόμενο:

1. Ποιες δραστηριότητες του ανθρώπου έχουν επηρεάσει τα φυσικά οικοσυστήματα στην περιοχή σας και σε ποιο βαθμό;

2. Ποια είδη ζωντανών οργανισμών, τείνουν να εκλείψουν στη περιοχή σας και ποιες βασικές αιτίες αφανισμού τους;

3. Ποιες πληροφορίες έχετε για τον αριθμό και την έκταση των πυρκαγιών στη περιοχή σας, ποιες οι πιθανές αιτίες και τι μέτρα προτείνετε για την αντιμετώπισή τους;

4. Με ποιους τρόπους νομίζετε, ότι μπορεί να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στους αγροτικούς οικισμούς της περιοχής σας;

5. Προσδιορίσατε τις βασικές πηγές, της ατμόσφαιρας των νερών και του εδάφους στην περιοχή τους;

6. Πώς και γιατί δημιουργήθηκαν οι πλησιέστερες προς την περιοχή μας, βιοτεχνίες και εργοστάσια και ποιες οι επιδράσεις στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον;

7. Ερευνήστε και αναφέρει, που υπάρχουν για την διάδοση και χρήση των φυτοφαρμάκων και παρασιτοκτόνων στη περιοχή σας;

8. Ποια η ποιότητα των υδάτων και τρόπος ύδρευσης της περιοχής σας και πώς γίνεται αν γίνεται καθαρισμός βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων;

9. Καταγράψτε τα προβλήματα που υπάρχουν στις υδάτινες περιοχές του τόπου σας και ποιοι κίνδυνοι απειλούν τα λιμναία και θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχή σας;

10. Πώς είναι κατασκευασμένο το αποχετευτικό δίκτυο στη περιοχή σας και που διοχετεύονται τα απόβλητα;

11. Πώς γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή σας;

12. Ποια είναι η τουριστική υποδομή και ανάπτυξη τη περιοχής σας;

Οι απαντήσεις μπορούν να αποσταλούν στη Ν.Ε.Λ.Ε Ηρακλείου, όπου θα επεξεργασθούν και θα είναι το καλύτερο εργαλείο για τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, από εξειδικευμένους επιμορφωτές.

Μόνον όταν ο πολίτης αφυπνιστεί, ευαισθητοποιηθεί και αισθανθεί υπεύθυνος για ότι συμβαίνει γύρω του και για τον τρόπο που συμβαίνει και ικανός να αναλάβει αυτή την ευθύνη, δηλαδή να δράσει, μόνον τότε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 127 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56125679
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.