ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Παρασκευή 02 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός είναι προϋπόθεση για Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2004

ΣΩΣΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η μέχρι σήμερα αδυναμία συντονισμού και σχεδιασμού των διαφόρων επιπέδων (οικονομικού φυσικού, χωροταξικού, πολεοδομικού κ.λ.π) οδήγησε στις χαμένες ευκαιρίες βάσει των οποίων αναπτύχθηκε άναρχα το Ηράκλειο με εξαίρεση την «οδό πλάνης» ή 25ης Αυγούστου. Αντίθετα η ύπαρξη ενός σωστού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, εξασφαλίζει ένα πλαίσιο με βάση το οποίο προγραμματίζονται –γίνονται, οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και έργα για ισόρροπη ανάπτυξη και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

Είναι γνωστό ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ, βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία θα μπορούσε να είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, λόγω της όμορφης θαλάσσιας περιοχής, της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, της γεωμορφολογίας, του υγρότοπου του Αλμυρού κ.α. Αντί αυτού η θέση αυτή αποτελεί εστία ρύπανσης της περιοχής του Γαζίου και του Ηρακλείου, με τόνους αέριων ρύπων, θερμικής μόλυνσης της θάλασσας, τοξικών αποβλήτων, θορύβων, κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, και υποβάθμισης του τοπίου και του περιβάλλοντος γενικά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα έργα και δραστηριότητες, των οποίων η χωροθέτηση δημιουργεί επί δεκαετίες μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα στη πόλη μας όπως: το αεροδρόμιο, οι Β.Ι.Π.Ε
αρκετά ξενοδοχειακά συγκροτήματα κ.λ.π.

Τελευταία και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο χώρο που βελτίωσαν σε κάποιο βαθμό το κυκλοφοριακό και την απαράδεκτη υποβάθμιση του περιβάλλοντος που επικρατούσε γύρω από το Παγκρήτιο Στάδιο. Επειδή υπάρχουν σχέδια για διανοίξεις και άλλων δρόμων, για κατασκευή υποδομών, απαιτείται ένας σωστός σχεδιασμός τακτοποίησης του χώρου.

Η μη ύπαρξη ενός σχεδίου πλαισίου κοινωνικά αποδεκτού για συγκεκριμένη περιοχή οδηγεί σε αποσπασματικές ρυθμίσεις, οι οποίες λύνουν ενδεχομένως ένα άμεσο πρόβλημα (π.χ. το Διοικητήριο της Νομαρχίας, οι ανισόπεδοι κόμβοι, η διαμόρφωση του παράκτιου μετώπου, η θέση της λαϊκής του Σαββάτου κ.λ.π) δημιουργούν όμως ταυτόχρονα δεσμεύσεις, που μακροπρόθεσμα επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην ευρύτερη.

Το ίδιο συμβαίνει και με ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες, όπως π.χ. οι αλυσίδες Super market, των οποίων οι επιπτώσεις στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον είναι πολλές με προεξέχουσα την ασφυξία από την έλλειψη κυκλοφοριακών συνδέσεων.

Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ευέλικτος, με εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης, να στηρίζεται στην μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων και να ελέγχεται. Επίσης να αναθεωρείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα επανατροφοτοδούμενος:

α) Από την εμπειρία εφαρμογής, β)Από την ενδεχόμενη απαίτηση περαιτέρω εξειδίκευσης ή αναθεώρησης των αρχικών στόχων με βάση τις εθνικές ή και υπερεθνικές συγκυρίες και ιδιαιτερότητες. (π.χ, η τροποποίηση της 16ης απόφασης ΕΣΧΠ/81: Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας Περιβάλλοντος) για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου και γ) την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων ώστε έγκαιρα να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση αυτών.

Τα επίπεδα σχεδιασμού διακρίνονται κύρια σε τρία:

  1. Χωροταξικό επίπεδο, που σκοπό έχει την δομική αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της χώρας σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής – φυσικά, δημογραφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κ.λ.π.
  2. Πολεοδομικό επίπεδο, που στοχεύει στην οργάνωση των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών κέντρων. Το επίπεδο αυτό σήμερα προωθείται για έγκριση με την επωνυμία Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση (Ε.Π.Α όπως είναι γνωστή στους πολλούς) και
  3. Επίπεδο παρεμβάσεων στρατηγικής ή τοπικής σημασίας:

Τα παραπάνω επίπεδα σχεδιασμού βρίσκονται σε πλήρη συσχέτιση μεταξύ τους και η προώθηση καθ' ενός απ’ αυτά οδηγεί στην επανατροφοδότηση του σχεδιασμού των λοιπών επιπέδων.

Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι με τον χωροταξικό σχεδιασμό γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και αναγκών μιας περιοχής, με στόχο την συγκροτημένη ανάπτυξη που θα αναβαθμίζει την ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίσει δίκαιη κατανομή των πόρων στις παρούσες και μελλοντικές γενεές (αειφόρος ανάπτυξη).

Το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ο φορέας άσκησης της περιβαλλοντικής, χωροταξικής, και πολεοδομικής πολιτικής και επιδιώκει να συμβάλλει στην εξέλιξη και ανάπτυξης της δομής του Ελλαδικού χώρου κατά τρόπο ώστε αφ' ενός με να υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της Χάρτας Χωροταξίας της Ευρώπης αφ’ ετέρου να εξασφαλίζει ισότιμες αλλά και διαφοροποιημένες συνθήκες ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) σε κάθε γεωγραφικό επίπεδο (περιφέρεια, νομός, δήμος και κοινότητα) της χώρας. Ισότιμές συνθήκες με την προοπτική να ανταποκρίνεται στις κύριες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες,όπως η εργασία, η κατοικία, η εκπαίδευση κ.λ.π. των κατοίκων κάθε περιοχής και διαφοροποιημένες συνθήκες, ώστε να αναδεικνύουν και περιέχουν τις γεωγραφικές, οικολογικές, πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

Ειδικά οι στόχοι της χωροταξικής πολιτικής που ακολουθούνται επιδιώκουν την βέλτιστη χρήση και προστασία των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, άλλα και την αρμονική συνύπαρξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων μαζί με την εξισορροπημένη δομή και διάρθρωση του δικτύου των οικισμών της χώρας, ώστε να παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην τόνωση της οικονομίας και την ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτιστικού δυναμισμού κάθε περιοχής και τέλος η υποστήριξη τους μέσα από ένα πλήρες δίκτυο τεχνικό τεχνικών υποδομών.

Στόχοι της Ευρωπαϊκής Συνόδου Υπουργών Χωροταξίας του Συμβουλίου Ευρώπης.

Οι Υπουργοί Χωροταξίας στην 9η Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου του Συμβουλίου Ευρώπης (4 και 5 Νοεμβρίου 1991):

1) Σημειώνουν ότι ο περιφερειακός/χωροταξικός σχεδιασμός συμβάλλει στην επιδίωξη του στόχου της ελεγχόμενης ανάπτυξης που ορίζεται σαν βελτιωμένη ποιότητα ζωής και συνθήκες και διαβίωσης και δίκαιη κατανομή ανάμεσα στην παρούσα και στις μέλλουσες γενεές.

2) Επιβεβαιώνουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται οποιαδήποτε περιφερειακή και χωροταξική πολιτική χρήση γης:

  • η γη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ορθολογικά με συμβιβασμό των χρονικών και χωροταξικών απαιτήσεων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της ανάγκης να προστατευθεί ποιοτικά και ποσοτικά, αυτή η περιορισμένη φυσική πηγή, που δεν μπορεί να αυξηθεί και που μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με δυσκολία.
  • οι βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις θα πρέπει να βασίζονται σε σκέψεις μακράς εμβέλειας και προοδευτικές προσεγγίσεις ενώ λαμβάνεται υπ’ όψη η αρχή της πρόληψης, με την ιδαίτερη έμφαση στην ανάγκη και το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να έχουν αρκετή γη για τις απαιτήσεις τους.
  • οι τοπικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια ενός συνεκτικού συστήματος της ευρύτερης δυνατής περιφερειακής/χωροταξικής ανάπτυξης και σχεδίασης υπό το φώς των προοπτικών για διαρκή ανάπτυξη στο μέλλον.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα προηγούμενα συνοψίζοντας, η Χωροταξία θεωρεί αναγκαία για μια ορθολογική χάραξη χωροταξικής στρατηγικής τα εξής βασικά θέματα εισροών:

  • την πληροφόρηση για τους γενικούς και ειδικούς στόχους ανάπτυξης μιας περιοχής.
  • την εξειδίκευση κατά περιοχή των προτύπων ανάπτυξης που θα πρέπει να εντάσσονται στις αντοχές της γεωφυσικής και ανθρωπογενούς δομής κάθε περιοχής για την επίτευξη ολοκληρωμένης και συνετής ανάπτυξης.
  • την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ανάπτυξης στις περιοχές μελέτης και η επιλογή διαδικασιών και μέσων εφαρμογής (αειφόρος ανάπτυξη, κατάλληλη εκμετάλλευση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, ορθολογική – λελογισμένη εκτόνωση πιέσεων ανάπτυξης).

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συλλόγου Προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Επίλυσης Ενεργειακού Κρήτης

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 65 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56167638
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.