ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αφιέρωμα. Τουρισμός και περιβάλλον, Μέρος 5ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανώλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2004
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Αλληλεξάρτηση για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη)

Μέρος 3ο
Η προστασία του περιβάλλοντος προϋπόθεση για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

Έχει πλέον καταστεί αποδεκτό ότι η ανάπτυξη του τουρισμού σε μια περιοχή συνδέεται άμεσα από την ύπαρξη και ιδαίτερα χαρακτηριστικά των φυσικών και πολιτισμικών πόρων τα οποία ουσιαστικά συνιστούν και το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας περιοχής σε σχέση με μια άλλη.

Από τη μέχρι τώρα ανάλυση έχει προκύψει ότι ο τουρισμός κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από θετικές ή / και ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (κοινωνοικοοικονομικό, πολιτισμικό, δομημένο και φυσικό).Μακροπρόθεσμα όμως έχει αποδειχθεί ότι η υποβάθμιση των πόρων αυτών που σε ένα μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν και σημείο έλξης / αναφοράς του επισκέπτη και η απώλεια της ταυτότητας / μονδικότητας μιας περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των επισκεπτών ή σε αλλαγή του τύπου του επισκέπτη προς πιο ανεπιθύμητες μορφές (Coccosis, Mexa A. 1995)

Η συνειδητοποίηση αυτής της ισχυρής αλληλεξάρτησης από τους εμπλεκόμενους στο τουρισμό παρατηρείται πιο συχνά δυστυχώς στις περιοχές εκείνες οι οποίες έχουν βιώσει την άνθηση και βρίσκονται ήδη σε μια φάση κορεσμού. (Χερσόνησος, Μάλλια, κ.α)

Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει πολλά παραδείγματα προορισμών όπου μετά από μια σημαντική περίοδο άνθησης κατά την οποία όμως οι περιβαλλοντικές πιέσεις ήταν ιδιαίτερα αυξημένες ακολούθησε μια περίοδο παρακμής. Βέβαια θα πρέπει και εδώ να σημειωθεί ότι η παρακμή ορισμένων τουριστικών προορισμών δεν είναι πάντα αποκλειστική συνέπεια της υποβάθμισης του περιβάλλοντος αλλά συχνά και της δράσης μίας σειράς άλλων εσωτερικών ή εξωτερικών παραμέτρων, όπως η οικονομική ύφεση, η εμφάνιση άλλων "εξωτικών" προορισμών, η αλλαγή στα πρότυπα και τις επιθυμίες των επισκεπτών, κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση πάντως η διατήρηση του περιβάλλοντος αποδεικνύεται ένας ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή συνέχιση της τουριστικής δραστηριότητας σε μια περιοχή.

Η εξάρτηση τουρισμού και ποιότητας περιβάλλοντος φαίνεται ότι συνειδητοποιείται σταδιακά από όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό (Poon 1994):

- Οι ίδιοι οι τουρίστες επιδιώκουν την παραμονή και επαφή τους με ένα περιβάλλον που δεν είναι υποβαθμισμένο. Ενδιαφέρονται για τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα του χώρου που επιλέγουν να επισκεφθούν.

- Οι τοπικοί παράγοντες συνειδητοποιώντας τη νέα αυτή πραγματικότητα επιδιώκουν την διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής τους.

- Οι τουριστικές παράγοντες στηρίζουν την προσέλκυση των τουρισμών στην παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος μιας περιοχής (φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό).

Στο πλαίσιο, αυτής της προσέγγισης εντάσσονται προσπάθειες στον ίδιο το χώρο της υποδοχής για την κατασκευή για κατασκευή υποδομών πιο φιλικών προς το περιβάλλον, για εξοικονόμηση πόρων κύρια νερού κ.α. αλλά και στο χώρο προέλευσης των επισκεπτών για υιοθέτηση νέων συμπεριφορών που θα διακρίνονται από το σεβασμό για χώρο και την κοινωνία υποδοχής. Ανάλογες προσπάθειες γίνονται και στο ενδιάμεσο σύστημα (εταιρείες toyr - operators) με την ενθάρρυνση και υιοθέτησης από μέρους τους πρακτικών πιο φιλικών με το περιβάλλον (ανακύκλωση, προώθηση “πράσινων προϊόντων”)

Στο Παισό αυτό η έννοια της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης κερδίζει διαρκώς έδαφος, αν και συχνά μοιάζει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια»συγκατοίκησης»δύο εντελώς αντίθετων καταστάσεων.

Παρόλα αυτά γίνεται ολοένα και περισσότερα κατανοητό ότι προκείμενου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής και να διασφαλιστούν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του τοπικού περιβάλλοντος καθώς αυτές οι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες -  η ταυτότητα. Της περιοχής -  συνιστούν ένα αν όχι το πιο σημαντικό κίνητρο για τους επισκέπτες.

Η προστασία των τοπικών αξιών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού περιβάλλοντος και η αξιοποίηση τους στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα κάθε τουριστικού σχεδιασμού. Οι τουριστικοί περιορισμοί θα πρέπει να αντανακλούν με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
(Hawkins D, 1993)

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κατανοείται η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος από αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο ή εθνικό επίπεδο αλλά και από την ίδια την κοινωνία.

Το αυξημένο ενδιαφέρον μπορεί να ερμηνευθεί με την:

- ¶νοδο του βιοτικού επιπέδου. Η ικανοποίηση βασικών αναγκών ασφάλειας, απασχόλησης/οικονομικών πόρων επιτρέπει στη συνέχεια των αναζήτηση και άλλων αξιών, Η Αλλαγή αυτή αντανακλάται και στο γεγονός ότι η έννοια της "τουριστικής ανάπυξης" η οποία παραδοσιακά συσχετίζοταν μόνο με όρους οικονομίας εμπλουτίσθηκε σταδιακά και με την έννοια της ποιότητας ζωής.

- Όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

- Συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικού περιβάλλοντος.

Εξετάζοντας κανείς τις προοπτικές για την εξέλιξη του τουρισμού διαπιστώνει ότι ο τουρισμός και γενικότερα η άψυχη θα συνεχίσει και στο μέλλον ν αποτελεί μία από τις σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες, Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι διεθνείς τουριστικές αξίες για το έτος 2000 υπολογίζεται σε 650 εκατ. Περίπου, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,7 % παγκόσμια (Hawkins. 1993)

Η κατανάλωση της "ευχαρίστησης" εκτιμάται ότι αποτελεί πλέον το σημαντικότερο σημείο εστίασης του ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη διαπιστωθεί αρκετές αλλαγές, ικανές να σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή στον τουρισμό η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί σύντομα ως πέρασμα από την ποσότητα στην ποιότητα. Οι αλλαγές αυτές είναι αποτέλεσμα άλλων ευρύτερων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην οικονομία, στους θεσμούς, την τεχνολογία στις αξίες που διαμορφώνουν τις επιλογές του καταναλωτή γενικότερα και άρα και του τουρίστα.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.ΕΚ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 79 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57105708
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.