ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολογική Ομάδα Σητείας Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αρνητικό το ΝΣ Λασιθίου στην επέκταση ισχύος στον Αθερ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Ομάδα Σητείας - Λασίθι στην Πλώρη, Νομαρχιακή Κίνηση
Σ.Ε. ecocrete , Κυριακή, 09 Μάιος 2010

Στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασιθίου της 20ης Απριλίου 2010 συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και η Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέας επέκτασης με 2 έως 6 μηχανές μαζούτ ισχύος 95-105 MWe του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης. Για τη νέα αυτή επέκταση έχει ήδη εκδοθεί άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετά τη συζήτηση το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ότι γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ και ότι εάν το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής δεν κάνει δεκτή την αρνητική αυτή γνωμοδότηση θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παρακάτω παρατίθεται όλη η σχετική συζήτηση:


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για θέματα ΜΠΕ και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού κ. Εμμανουήλ Ζαχαρενάκης εισηγήθηκε τα παρακάτω:

Στη μελέτη αναφέρεται ότι «η κατασκευή και λειτουργία των νέων Μονάδων θα συντελέσει, παρόμοια με τις υφιστάμενες Μονάδες του ΑΗΣ, στην εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού της Νήσου σε ηλεκτρική ενέργεια, στην κάλυψη της επιτακτικής και διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης φορτίων αιχμής, στην εξομάλυνση και σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, με όρους μάλιστα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και άριστης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς».


Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου είχε γνωμοδοτήσει θετικά για την επέκταση με την απόφαση 17/2004 με όρους μεταξύ των οποίων ότι η λειτουργία θα ξεκινήσει όταν δοθούν όλες οι εγκρίσεις για την διάθεση των αποβλήτων της μονάδας και ότι η παραγόμενη ισχύς δεν θα υπερβεί την ισχύ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί ο ΑΗΣ και στην περίπτωση που είναι δυνατή η αναπλήρωση της ισχύος από ΑΠΕ η παραγόμενη ισχύς θα μειώνεται αναλογικά.

Επίσης με την απόφαση 48/2004, με αφορμή τις δηλώσεις της ΡΑΕ για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο σχεδιασμό του νέου ΑΗΣ στην Κορακιά, το Νομαρχιακό Συμβούλιο ζήτησε να συμπεριληφθεί στη μελέτη η εισαγωγή και στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου. Παράλληλα να γίνει συγκριτική μελέτη για το υγραέριο και τους αντλησιοταμιευτήρες.

Τέλος, με την απόφαση 21/2005, με αφορμή την πρόθεση του Υπ. Ανάπτυξης για την αύξηση της ισχύος κατά 100 MW του ΑΗΣ Αθερινόλακκου αποφάσισε η παραγόμενη ισχύς να μην υπερβεί την ισχύ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί ο ΑΗΣ, δηλαδή 195 MW που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη και είναι σε ισχύ και επανέλαβε τους προηγούμενους όρους της 17/2004 απόφασης.

Ακολούθως ο Εμμ. Ψυλλινάκης, υπεύθυνος από το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΝΑΛ, ενημέρωσε ότι η λειτουργία του εργοστασίου ικανοποιεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε μεγάλο ποσοστό και η ΔΕΗ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για υποβολή των μετρήσεων των ρύπων. Δήλωσε επίσης ότι για την άδεια αποδέκτη των καθαρισμένων νερών της μονάδας χημικής επεξεργασίας και του νερού ψύξης στη θάλασσα υπάρχει εκκρεμότητα διότι η σχετική απόφαση του Νομάρχη που ενέκρινε την υπεδάφια διάθεση ως μέθοδο διάθεσης των λυμάτων και ενέκρινε θερμοκρασία απόρριψης των νερών ψύξης τους 32° C απορρίφθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης μετά από προσφυγή της ΔΕΗ η οποία ζητά θερμοκρασία απόρριψης έως 35° C. Η ΝΑΛ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης. Επιπλέον ενημέρωσε ότι σε φυλλάδιο της ΔΕΗ για τον ΑΗΣ Αθερινόλακου η ΔΕΗ ενημερώνει ότι «το ψυκτικό μέσο επιστρέφει μέσω ανοικτού καναλιού στη θάλασσα σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει το καλοκαίρι τους 32°».

Ως προς το θέμα της υπεδάφιας διάθεσης των λυμάτων η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι στη ΜΠΕ αναφέρθηκαν τα συμπεράσματα σχετικής προκαταρκτικής υδρογεωλογικής έρευνας του ΕΜΠ σύμφωνα με την οποία κρίνεται ακατάλληλη η υπόγεια διάθεση των αποβλήτων, όμως η μελέτη αυτή δεν ήταν στη διάθεση της Επιτροπής.

Με εντολή του κ. Νομάρχη διενεργήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Ν.Α. Λασιθίου έλεγχος στις 4/12/2009 που αφορούσε τις αέριες εκπομπές και τη διαχείριση υγρών αποβλήτων και συνέταξε την από 2/3/2010 έκθεση αυτοψίας που διαπίστωσε κάποιες υπερβάσεις. Βάση αυτής η ΔΕΗ κλήθηκε σε απολογία από το κ. Νομάρχη και η ΔΕΗ υπέβαλε στις 19/3/2010 σχετικές απόψεις της που ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Η έκθεση της ΔΕΗ εξετάζεται προκειμένου να γίνει εισήγηση στο κ. Νομάρχη για την υποβολή ή όχι προστίμου.

Μετά από έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με την παρατήρηση ορατής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή συντάχθηκε έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων το 2005 από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου όπου αναφέρεται ότι το οπτικό φαινόμενο ρύπανσης αφορά τη μετεωρολογία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τις συνθήκες ευστάθειας της ατμόσφαιρας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή για θέματα ΜΠΕ συζήτησε για όλα τα παραπάνω και εκφράζει τις εξής απόψεις:

1) Ως προς τις εναλλακτικές λύσεις για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων ισχύος 105 MW:

Κατά τη γνώμη μας έπρεπε να είχε εξεταστεί αναλυτικά η δυνατότητα αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας για την ενίσχυση της διαθέσιμης ισχύος στο νησί. Σχετικά ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για την εκπόνηση από το ΤΕΙ Κρήτης αναγνωριστικής έκθεσης στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος της Ν.Α. Λασιθίου για την χωροθέτηση αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών έργων (αντλησιοταμιευτήρων). Σύμφωνα μ' αυτή στο νομό Λασιθίου εξετάστηκαν 6 θέσεις συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας αιολικών πάρκων και αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα παραγωγής που ξεπερνά τα 70 MW. Επίσης δεν εξετάζεται η δυνατότητα ευρείας εισαγωγής των φωτοβολταϊκών πάρκων στο νησί.

2) Διάθεση λυμάτων:

Κατά τη γνώμη μας η ΔΕΗ θα έπρεπε να είχε δεχθεί την απόφαση διάθεσης του κ. Νομάρχη ώστε να μην υπάρχει σήμερα η έλλειψη της σύννομης διάθεσης αυτών.

3) Οπτικό νέφος:

Θα έπρεπε να είχε εξεταστεί περαιτέρω η ύπαρξη αυτού του φαινόμενου και να προταθούν σταθμοί μέτρησης των τυχόν ρύπων ή των μετεωρολογικών παραγόντων που το δημιουργούν ώστε να μη δημιουργείται ανησυχία στους πολίτες.

4) Επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη λειτουργία του εργοστασίου:

Μετά την παρέλευση αρκετού χρόνου λειτουργίας και με δεδομένο ότι η λειτουργία των νέων μονάδων θα αυξήσει την απόρριψη κατά 30% των λυμάτων, κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε ήδη να είχαν εξεταστεί οι τυχόν επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στις σχετικές παραμέτρους αυτών μέχρι σήμερα. Σημειωτέον ότι πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από σχετική εργασία του ΙΘΑΒΙΚ.

5) Θέμα αύξησης ισχύος του ΑΗΣ:

Η αύξηση ισχύος παραβιάζει τις σχετικές αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου και το σκεπτικό λήψης αυτών και η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως η αναγκαιότητα παραβίασης αυτών και επομένως και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη νέα απόφαση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΜΠΕ δεν είναι πλήρης και εισηγήθηκε την αρνητική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Ύστερα από τη παραπάνω εισήγηση, ο Αντιπρόεδρος του Ν.Σ. κ. Θεόδωρος Κατάσος έδωσε το λόγο τους Νομαρχιακούς Συμβούλους και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ανηψητάκης ανέφερε τα εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα συζητάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ακτινογραφεί και συμπυκνώνει την κακοδαιμονία του νομού μας. Οι προτάσεις μου τις οποίες θα επαναλάβω καταλήγοντας είναι προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και πρωτοβουλία της Ν.Α. Λασιθίου έτσι ώστε να αναδειχθεί το ενεργειακό ζήτημα πρόβλημα όλης της Κρήτης.

Έχω μπροστά μου το Πρακτικό της συνεδρίασης της 11-02-2004 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ήταν τότε που μετά από την προσφυγή της Οικολογικής Ομάδας και των κατοίκων στο ΣτΕ είχε ακυρωθεί το έργο του Αθερινόλακκου και μέσα σε μια εβδομάδα περίπου υποβλήθηκε ξανά σχεδόν παρεμφερής μελέτη, σε κάποια σημεία και χειρότερη και εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να ξανατρέξουμε το θέμα στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής, παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων και να προσφύγουμε ξανά στο ΣτΕ. Εξ' άλλου η ΔΕΗ προχωρούσε σε τετελεσμένα ολοκληρώνοντας με αυθαίρετο τρόπο το έργο. Έλεγε, λοιπόν, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Νομαρχίας: "…διαπιστώνει ότι για τις παραπάνω τροποποιήσεις δεν υπάρχει επαρκής αιτιολογία ή υπολογισμοί ή σκεπτικό που ώθησε τη ΔΕΗ σ' αυτές, εκτός από τη γενική επίκληση των αρχών της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας και γι' αυτό θεωρούμε εύλογη την ένσταση των Δημάρχων σχετικά με την υποψία τους για την επέκταση λειτουργίας του σταθμού που θα ελαφρύνει τους άλλους λειτουργούντες σταθμούς στην Κρήτη". Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αρχική μελέτη προβλέπονταν 4 δεξαμενές μαζούτ των 10.000 κυβικών και τις έκαναν 4 των 22.500 κυβικών. Και η επιτροπή συμπεραίνει "διαμορφώθηκε ως γνώμη της Επιτροπής η άποψη ότι για την προστασία του περιβάλλοντος (περιορισμός ρύπων, περιορισμός χρήσης μαζούτ, περιορισμός κινδύνων από διαρροές ή ατύχημα κ.λπ.) στόχος θα πρέπει να είναι ο περιορισμός της λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο ως εφεδρικού και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται από άλλες λύσεις φιλικότερες στο περιβάλλον." Υπάρχει και κάτι άλλο τεχνικό, γιατί το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Είναι μια αναφορά της ΝΑΛ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την απόφαση 48 που και αυτή δεν ξέρω τι τύχη έχει.

Εμείς σήμερα επαναφέρουμε την ένσταση της Οικολογικής Ομάδας, δεν θεωρούμε ότι έχει αλλάξει κάτι. Γράφαμε στην ένσταση, 02-02-2004: "Δε θέλουμε μονάχα να προστατεύσουμε τον τόπο μας με τη στενή έννοια, να σώσουμε ότι είναι ακόμη δυνατόν να σωθεί από τα τετελεσμένα που δημιουργούν η ΔEH και η Διοίκηση στον Aθερινόλακκο. Πιστεύουμε πως υπάρχουν καλύτερες λύσεις που συμφέρουν συνολικά την Κρήτη και είναι άμεσα εφαρμόσιμες". Για δε την απόφαση του ΣτΕ και τη μεθόδευση του ΥΠΕΧΩΔΕ να ξανακαταθέσει την ίδια μελέτη λέγαμε: "Το YΠEXΩΔE χλεύασε την απόφαση και κάνει ό,τι μπορεί για να την υποβαθμίσει. Αντί να σταματήσει το έργο, όπως υποχρεούται και να προχωρήσει σε μια σοβαρή ανασύνταξη της MΠE με αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων ουσιαστικά επανυποβάλλει σε χρόνο μηδέν την ίδια MΠE και το μόνο που κάνει δήθεν για να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτE είναι να υπολογίσει την ποσότητα του CO2 που θα εκλύει ο νέος σταθμός. Όμως το ζήτημα που θέτει η απόφαση του ΣτE δεν είναι να μετρήσουμε τη ρύπανση αλλά να την περιορίσουμε χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Γι' αυτό εξ άλλου γίνεται στην απόφαση του δικαστηρίου και η αναφορά στο πρωτόκολλο του KIOTO. Με την παρούσα ένσταση ζητάμε να απορριφθεί η MΠE ακριβώς γιατί δεν μεριμνά για την περιστολή της ρύπανσης χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που υπάρχουν". Και συνεχίζαμε παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προτάσεις μας (εντατικοποίηση των ΑΠΕ, αντλησιοταμιευτήρες που είναι κλειδί για τη λύση κ.λπ.). ¶λλα πέρα των ριζικά διαφορετικών λύσεων χωρίς νέο εργοστάσιο δεν παραλείπαμε να εξετάζουμε και τις δυνατότητες για να χρησιμοποιείτο καλύτερο από το μαζούτ καύσιμο και αναφέραμε την πρόταση του καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργου Σταυρακάκη για το υγραέριο.

Υποβάλλουμε λοιπόν και την παλιότερη ένστασή μας του '98 με πολλά επιχειρήματα, υποβάλλουμε τις αναλυτικές παρατηρήσεις της Greenpeace που ξεκινάει. "Είναι εντυπωσιακό, αλλά η ΜΠΕτης ΔΕΗ (Ιούνιος 1998) για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, δεν κάνει καμία αναφορά στις αναμενόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την καύση των ορυκτών καυσίμων που θα χρησιμοποιεί. Κι αυτό σε μια περίοδο που οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, θεωρούνται το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη! Η διεθνής κοινότητα έχει δεσμευτεί μάλιστα, στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κιότο, να μειώσει τις εκπομπές CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στα χρόνια που έρχονται". Και συνεχίζει η Greenpeace για τους άλλους επικίνδυνους ρύπους που εκλύονται με την καύση του μαζούτ, για την εκτίμηση των επιπτώσεων από ένα ατύχημα κατά τη μεταφορά των πετρελαιοειδών, για τα τοξικά απόβλητα που και σήμερα δεν ξέρομε τι γίνονται μετά την καύση του μαζούτ, για άλλες ελλείψεις και ανακρίβειες της ΜΠΕ της ΔΕΗ. Ακολούθως η Greenpeace παρουσιάζει ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις (εξοικονόμηση, ανάπτυξη αιολικών πάρκων, βιομάζα, ηλιακός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλησιοταμιευτήρες νερού). Υπάρχει όμως κι ένας άλλος σύμβουλος, που θα μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε ως επιστημονικό συνεργάτη στην προτεινόμενη προσφυγή προς το ΣτΕ αν συμφωνήσετε να προσφύγουμε, είναι ο καθηγητής των ΤΕΙ και γνώστης του θέματος ο Δημήτρης ο Χρηστάκης. Είχαμε στην ένστασή μας συμπεριλάβει τις απόψεις του. Τις καταθέτω μαζί με την ένσταση. Καταθέτω επίσης την Κοινή ένσταση των τεσσάρων Δημάρχων της επαρχίας Σητείας για το ίδιο θέμα, 03-02-2004. Υπογράφουν ο Γιάννης ο Δρακάκης, Δήμαρχος Λεύκης, ο Νίκος ο Τσικαλάκης, Δήμαρχος Σητείας, ο Γιώργος Χατζάκης, Δήμαρχος Μακρύ Γιαλού και ο Γιάννης ο Περάκης, Δήμαρχος Ιτάνου. Διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. "Mε την απόφασή 3262/2003, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε συνολικά τους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής και λειτουργίας του ατμοηλεκτρικού σταθμού στον Αθερινόλακκο του Δήμου Λεύκης Λασιθίου και δικαίωσε τους φόβους μας για επιβάρυνση του Περιβάλλοντος τοπικά και γενικά. H ανησυχία μας έχει μεγεθυνθεί

- από την επί τρία χρόνια παρελκυστική τακτική της ΔEH που επιχειρούσε να μην εκδικαστεί η υπόθεση, ενώ παράλληλα δημιουργούσε τετελεσμένα με την επιτάχυνση του έργου

- από τις δηλώσεις αρμοδίων που πριν ακόμα ξεκινήσει ο σταθμός ανεβάζουν αυθαίρετα την ισχύ του.

- από τη μεγάλη καθυστέρηση υλοποίησης ή και ακύρωσης του ενεργειακού δόγματος για την Κρήτη για «ένα εργοστάσιο σε κάθε Νομό», όταν μετά από 10 χρόνια αναζητείται ακόμη θέση εγκατάστασης στο Ρέθυμνο".

Λένε πολλά κι ενδιαφέροντα, καλό θα ήταν να τα διαβάσω όλα, τα καταθέτω και περιορίζομαι να διαβάσω τους λόγους της ένστασης

1. Δεν κατοχυρώνεται ουσιαστικά το όριο της ανώτατης ισχύος της μονάδας στα 160MW.

2. Δεν προβλέπεται η χρήση φιλικότερου προς το περιβάλλον καυσίμου από το μαζούτ και ως τέτοιο προτείνουμε το υγραέριο από την αρχή λειτουργίας του εργοστασίου.

3. Δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ΟΤΑ και η αντίστοιχη χρηματοδότησή τους να ελέγχουν με δικούς τους επιστήμονες την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του εργοστασίου καθώς και να αναστέλλουν τη λειτουργία του όταν υπάρχουν υπερβάσεις και παραβιάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης της περιοχής".

Υπάρχει και το σχετικό ψήφισμα του Δήμου Ιεράπετρας και σχετικές αποφάσεις για το ενεργειακό πρόβλημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, των Οικολογικών Οργανώσεων Κρήτης, της Οικολογικής Ομάδας Σητείας και κάποια άρθρα δικά μου . Όλα αυτά τα καταθέτω στο Προεδρείο.

Που καταλήγουμε; Μας έχουν κοροϊδέψει πάρα-πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο η δημοσιευθείσα προκήρυξη του έργου που δείχνει πόσο μας υπολογίζουν. Δεν είναι η κοροϊδία η συστηματική που γίνεται με την Κορακιά. Δεν είναι η επανεμφάνιση του κ. Μπεργελέ, ο οποίος, στη δικιά μου συνείδηση και πολλών άλλων είναι πολύ χαμηλά, είχε αρχικά με δική του μελέτη πει ότι ήταν κατάλληλη περιοχή για εργοστάσιο ήταν στον Κάτω Λούμα και μετά, μετά δηλαδή τις αντιδράσεις και τις πιέσεις, είπε ότι δεν είχε λάβει υπόψη του το φαινόμενο της Πλάκας και έτσι η μελέτη του αποκλήθηκε της πλάκας, άλλαξε τη μελέτη και είπε ότι η περιοχή του Αθερινόλακκου ήταν η καταλληλότερη περιοχή. Ας σημειωθεί ότι εμπειρογνώμονες της ΔΕΗ είχαν εντοπίσει δεκαέξι περιοχές της Κρήτης κατ' αρχήν κατάλληλες για την εγκατάσταση του σταθμού και ο Αθερινόλακκος δεν ήταν μέσα σε αυτές τις δεκαέξι.
Καταλήγω. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο ΣτΕ θα είναι προσφορά στο Λασίθι, θα είναι προσφορά στην Κρήτη και θα είναι ουσία αγώνας για πράσινη ανάπτυξη, γιατί πράσινη ανάπτυξη με νέα φουγάρα και μαύρο μαζούτ δε λέγεται. Υπάρχει υποδομή, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, υπάρχει ο Χρηστάκης ο καθηγητής στα ΤΕΙ Κρήτης, υπάρχει η Greenpeace και υπάρχει και ο δικηγόρος ο κ. Μάριος Χαινταρλής, που είχε πετύχει να ακυρωθεί το έργο στο ΣτΕ και που η Νομαρχία έχει ως δικηγόρο της στο θέμα του Αποσελέμη.

Το δεύτερο που θέλω να πω, πέρα από την προσφυγή που την θεωρώ αυτονόητη, είναι ότι παράλληλα πρέπει να πάρουμε μια πρωτοβουλία ως νομός που δέχεται την ισχυρότερη πίεση για να δείξουμε ότι το ενεργειακό είναι πρόβλημα της Κρήτης, ότι η Κρήτη δεν πρέπει να βολεύεται με νέα φουγάρα στον Αθερινόλακκο ή αλλού, αλλά να προωθήσει εναλλακτικές λύσεις που θα την καταστήσουν πραγματικά πράσινο νησί. Ο στόχος, το όραμα πρέπει να είναι η απεξάρτηση της Κρήτης από το πετρέλαιο και ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αν συνεννοηθούμε σε ένα πρόγραμμα με βάση την εξοικονόμηση, τις ΑΠΕ και τους αντλησιοταμιευτήρες νερού που θα αποθηκεύουν την ενέργεια. Είναι ανάγκη να πάρουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία για το καλό του Λασιθίου, για το καλό της Κρήτης, για το καλό του πλανήτη. Η Κρήτη μπορεί ακόμα, αν έχουμε όραμα, να γίνει πράσινο νησί. Και μπορεί η Ν.Α. Λασιθίου να παίξει αυτό το ρόλο, να αλλάξει σελίδα. Ήταν όμως ατυχέστατη η παρουσία της στα εγκαίνια του Αθερινόλακκου που εξήγγειλε ο Σιούφας, ο προηγούμενος Υπουργός, την αύξηση ισχύος και εν πάση περιπτώσει δεν εννοώ με τίποτα να μας μαστιγώνουν και να λέμε ότι το μαστίγιο έχει κάποιες ατέλειες. Πρέπει επιτέλους να δράσουμε για να εκπληρώσουμε κάπως το χρέος μας σε σχέση με τον τόπο μας και με τα παιδιά μας. Καταθέτω όλο αυτό το υλικό, τις ενστάσεις, τις αποφάσεις φορέων, τα ψηφίσματα καθώς και κάποια άρθρα δικά μου που δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να διαβάσω αποσπάσματα».

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πλεξουσάκης ανέφερε τα εξής:
«Κατ' επανάληψη έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις εναντίον της όποιας αύξησης στον Αθερινόλακκο. Και περιμένω να ακούσω και σήμερα αν η σημερινή πλειοψηφία εμμένει σε αυτή τη θέση, ότι θα διεκδικήσουμε με όλα τα ένδικα μέσα τη μη αύξηση στον Αθερινόλακκο. Η αναξιοπιστία της ΔΕΗ είναι δεδομένη. Από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί κατά καιρούς, νομίζω ότι δεν έχει εφαρμόσει σχεδόν τίποτα. Ένα παράδειγμα, έχουμε συχνές διακοπές. Εμείς παράγουμε το ρεύμα εδώ και όμως η περιοχή μας έχει τις μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος. Υποσχέθηκαν λοιπόν πριν 3 χρόνια οι ιθύνοντες της ΔΕΗ, και ήμουν παρών, ένα υποσταθμό στον Αθερινόλακκο που να δίνει ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή ούτως ώστε να μην υπάρχουν διαρροές και προβλήματα από τη διακοπή του ρεύματος. Δεν έγινε τίποτα ή αν έγινε να ενημερωθούμε. Κάτι ακόμα, η θερμότητα του νερού σε συνδυασμό με την αύξηση ισχύος δεν θα δημιουργηθούν επιπρόσθετα προβλήματα; Επιπλέον το ελάχιστο που έπρεπε να κάνουν, την παράκαμψη Γούδουρα, δεν έκαναν, οπότε τι να πιστέψουμε; Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με αύξηση παραγωγής δεν θα έχουμε και αύξηση των αγωγών μεταφοράς; Πόσοι ζημιά κάνουν και αυτοί; Οι υποσταθμοί που ήδη υπάρχουν σε κατοικημένες περιοχές, όπως στο Κεντρί, είχαμε ζητήσει να μεταφερθούν. Ούτε αυτό έγινε. Με όλα αυτά θέλω να πω, ότι οι πράξεις και παραλείψεις της ΔΕΗ εμένα μου έχουν δημιουργήσει τεράστια ανυποληψία της ΔΕΗ, διότι δεν μπορούμε να την εμπιστευόμαστε πλέον σε αυτά που λέει. Τώρα πια θέλουμε πράξεις για να πειστούμε. Ευελπιστώ να ακούσω από όλους την ένδικη πια διεκδίκησή μας. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε την εγκατάσταση αυτού του σταθμού στην περιοχή μας για να απαιτήσουμε να πάρουμε αναπτυξιακά έργα για το νομό. Η αρχική τοποθέτηση του σταθμού αν την αξιοποιούσαμε κατάλληλα θα είχαμε βελτιώσει τις αναπτυξιακές μας υποδομές. Δεν το κάναμε. Μπορούμε, λοιπόν, έστω και τώρα, όχι ζητώντας ανταποδοτικά για το σταθμό – γιατί δεν πρέπει να αντιφάσκουμε – αλλά να ασκήσουμε πίεση. Μας κάτσατε το σταθμό, μας έχετε καθυστερήσει τόσα έργα, οπότε δικαιούμαστε αυτά, να απαιτήσουμε. Και προτείνω με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να συστήσουμε μια Επιτροπή Διεκδίκησης έργων υποδομής για το νομό στην οποία θα συμμετέχουν και οι φορείς του νομού (ΤΕΔΚ, Τεχνικό Επιμελητήριο κ.λ.π.). Πρέπει δυναμικά όλοι οι φορείς μαζί του νομού να διεκδικήσουμε έργα στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Και αυτό το πλαίσιο, το μπούσουλα που θα δημιουργήσουμε να το μεταφέρουμε μεθαύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο».

Ο Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης Αναστασάκης ανέφερε τα εξής: «Η πίεση έχει ήδη ασκηθεί στη ΔΕΗ και πιστεύω ότι θα φέρει αποτελέσματα χωρίς να συνδέεται καθόλου με τη σημερινή μας απόφαση, η οποία θεωρώ ότι θα είναι αρνητική. Η πίεση έχει ασκηθεί και ήδη έχουν φανεί τα πρώτα αποτελέσματα και θα φανούν και άλλα στην πορεία με ντοκουμέντα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει δημοπρατηθεί το έργο πρασίνου στην περιοχή, ανοίγουν οι προσφορές την άλλη εβδομάδα, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία με τους Δήμους Λεύκης και Μακρύ Γιαλού για να παραχωρηθεί χώρος για τα δυο παρατηρητήρια των εναέριων ρύπων που είχαμε ζητήσει και ότι το φυσικό αέριο θα εισαχθεί στην περιοχή του Αθερινόλακκου πολύ πριν το εργοστάσιο Κορακιάς. Εγώ όμως αναμένω και τον Διευθυντή της ΔΕΗ τον κ. Ζερβό να έρθει στο νομό μας και να κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες χωρίς να συνδέεται καθόλου με τη σημερινή μας απόφαση».

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Νικολαράκης ανέφερε τα εξής: «κ. Νομάρχα διατυπώσατε μια αισιοδοξία ότι έχουν ασκηθεί πιέσεις, οι οποίες θα φέρουν αποτελέσματα. Η αισιοδοξία σας αυτή από πού πηγάζει; Διότι εγώ δώδεκα χρόνια που είμαι σε αυτήν την αίθουσα η ΔΕΗ είναι το πρότυπο της ασυνέπειας».

Σε αυτό το σημείο ο Νομάρχης κ. Σήφης Αναστασάκης διέκοψε το Νομαρχιακό Σύμβουλο λέγοντας: «Πιστεύω ότι έχει αλλάξει κάτι. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ στην Αθήνα, ο οποίος είναι και Λασιθιώτης, ο κ. Κοπανάκης, έφερε αλλαγές στην επικοινωνία που έχω. Είμαι ικανοποιημένος με τη συνεργασία που έχουμε τους τελευταίους τρεις μήνες για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Του έχω θέσει όλα τα ζητήματα και αναμένω και γραπτή απάντησή του για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών. Και όλα αυτά επαναλαμβάνω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή μας απόφαση και σε περίπτωση που δεν εισακουστούμε με την προσφυγή μας στο ΣτΕ».

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Νικολαράκης συνέχισε αναφέροντας: «Είμαστε ένα όργανο που κάνει ωραίες διαπιστώσεις, έχει ένα διαπιστωτικό και καταγγελτικό λόγο, καμιά φορά φτάνει και στα όρια του διεκδικητικού λόγου, αλλά δεν έχουμε αποτελέσματα. Στηρίξαμε την ανάπτυξη του νομού σε δυο πυλώνες. Το πράσινο νησί με την πράσινη ανάπτυξη και το μαύρο νομό: όπου θα έχει τις φυλακές ως αναπτυξιακό έργο (ένας πόλος) και τον Αθερινόλακκο ως δεύτερο πόλο. Ότι δεν ήθελαν οι άλλοι. Ανοίξαμε τις πόρτες πριν από 15 χρόνια για να μπει ένας μικρός σταθμός, μη γίνουμε και ρεζίλι εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων και τώρα πληρώνουμε το ενεργειακό πρόβλημα όλης της Κρήτης. Και ελπίζουμε ότι με μια γνωριμία στη ΔΕΗ ενός ντόπιου, που δεν έχει ζήσει εδώ, που έχει μια θέση, την οποία μπορεί να μην έχει αύριο το πρωί, θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Αν η πολιτική της ΔΕΗ στο Νομό Λασιθίου και στην Κρήτη στηρίζεται σε περιστασιακές παρουσίες διαφόρων παραγόντων και προσώπων στα ηγετικά κλιμάκια που παίρνονται οι αποφάσεις της ΔΕΗ, νομίζω ότι στηριζόμαστε λάθος. Και πολύ φοβάμαι ότι σε λίγους μήνες που δεν θα υπάρχει Νομαρχιακό Συμβούλιο και οι αποφάσεις για τον Αθερινόλακκο θα λαμβάνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου η παρουσία μας στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι το 7% των Περιφερειακών Συμβούλων, θα είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να μην συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας».

Η Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. Πελαγία Πετράκη ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα να κάνω δυο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ρεύματος στην Κρήτη έχει μειωθεί τα τελευταία δυο χρόνια, οπότε δεν αυξάνεται κατά 8% όπως παλιότερα. Αφετέρου θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Δηλαδή εκεί που είναι η κατανάλωση εκεί να παράγεται και το ρεύμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και επειδή η Κρήτη μέχρι τώρα δεν είναι διασυνδεδεμένο νησί, γι' αυτό και δεν μας δίνουν αυτό το δικαίωμα, που έχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα όμως δεν έχει αυτή την παραγωγή, γιατί δεν έχει την ηλιοφάνεια που έχει η Κρήτη. Αυτή πιστεύω ότι πρέπει αν είναι μια ξεχωριστή διεκδίκηση: τα φωτοβολταϊκά στις στέγες».

Η Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. Μαρία Χανιωτάκη – Μυλωνάκη ανέφερε τα εξής: «Μέσα στο σκεπτικό της όλης κατάστασης, δηλαδή της αύξησης ισχύος στον Αθερινόλακκο, δεν έχει ληφθεί υπόψη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Κρήτη έχουν ήδη δοθεί αρκετές αδειοδοτήσεις ισχύος 40MW και αυτό συνεχίζεται. Αυτήν την παράμετρο φαίνεται να μην την έχει λάβει υπόψη της η ΔΕΗ. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ρεύματος στην Κρήτη έχει μειωθεί τα τελευταία δυο χρόνια, προς τι η αύξηση ισχύος στον Αθερινόλακκο; Θα συμφωνήσω, λοιπόν, και εγώ με την άποψη της Επιτροπής για την αρνητική μας γνωμοδότηση».

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Παπαδομιχελάκης ανέφερε τα εξής: «Εγώ θα σταθώ στην απόφαση μας, την 21/2005. Από τότε δεν άλλαξε τίποτα και η ΔΕΗ δεν έκανε τίποτα από αυτά που μας είχε πει. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να σταθούμε κατά την άποψή μου και να ψηφίσουμε αρνητικά».

Ο Αντινομάρχης Λασιθίου κ. Θεόδωρος Πατεράκης ανέφερε τα εξής: «Σήμερα συζητάμε ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει πολύ το Νομαρχιακό Συμβούλιο με συγκρουσιακές συνεδριάσεις, αλλά και την κοινωνία του νομού μας και ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία του Δήμου Λεύκης και Μακρύ Γιαλού. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση καλώς ή κακώς και οι ιστορικές αναδρομές δεν νομίζω να εξυπηρετούν σε κάτι. Ο ρόλος που έπαιξε ο καθένας είναι καταγεγραμμένος. Η ΝΑΛ με την πρώτη προσπάθεια κατασκευής του εργοστασίου στον Αθερινόλακκο να σας θυμίσω ότι είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Και επειδή τότε είχε μπει ένα θέμα όσον αφορά την αξιοποίηση της πιθανότητας που υπήρχε τότε να εκμεταλλευτούμε κάποια ίσως ανταποδοτικά οφέλη, να πούμε ότι υπήρχε μια πολυδιάσπαση του τότε μετώπου και η πολυδιάσπαση έφερε δεν έφερε κανένα κέρδος, δεν αξιοποιήσαμε εκείνη την ευκαιρία. Να θυμίσω ότι ο τότε Νομάρχης ο κ. Παπατσάκωνας είχε προτείνει σε όλους τους φορείς, που είχαν αρνητική θέση, να αναλάβει η Νομαρχία τον πρωταρχικό ρόλο σε όλη την προσπάθεια διεκδίκησης ή σύγκρουσης με τη ΔΕΗ μήπως και κάτι κερδίσουμε. Δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα, δεν υπήρχε ενιαίο μέτωπο όσον αφορά τις διεκδικήσεις. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα θεωρώ ότι έχει τρεις διαστάσεις: είναι και τεχνικό, και πολιτικό, αλλά κατά την άποψή μου ενέχει και μεγάλη δόση συναισθηματισμού. Από καθαρά τεχνική πλευρά, λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο λειτουργεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους, με τους οποίους λειτουργούν αυτού του είδους τα εργοστάσια. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πολιτικά ικανοποιούμαστε. Διότι έχουμε ένα Υπουργείο Ανάπτυξης, Ενέργειας, όπως θέλετε πείτε το και μια ΔΕΗ διαχρονικά αναξιόπιστη. Ποτέ δεν υλοποιήθηκαν οι όποιο χρονικοί προγραμματισμοί σε όλες τις κυβερνήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η κακή προδιάθεση προς τη συγκεκριμένη δημόσια επιχείρηση. Επίσης, να πούμε ότι η προσπάθεια που έκανε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τότε, από την πρώτη και δεύτερη τετραετία της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, είχε ένα θετικό αποτέλεσμα. Καταφέραμε και μπήκε στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης η λέξη: φυσικό αέριο και γι' αυτό οι μηχανές που λειτουργούν τώρα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο. Γιατί δηλαδή να απαξιώνουμε όλες τις προσπάθειες όλων και να τις μηδενίζουμε; Στο τεχνικό κομμάτι και όσον αφορά την άποψη για το αν θα έπρεπε να μπει υγραέριο ή όχι. Αν το εξετάσουμε πιο προσεχτικά η καύση υγραερίου σε τέτοιου είδους εργοστάσια είναι πολύ χειρότερη περιβαλλοντικά και πολύ πιο επικίνδυνη από το φυσικό αέριο. Και αν ψάξουμε να βρούμε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με υγραέριο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος μπορεί να λειτουργεί ακόμα δυο στην Αργεντινή και την τότε Σοβιετική Ένωση. Όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι όπως είπαμε έχουμε μια πολιτεία που είναι αναξιόπιστη, έχουμε μια δημόσια επιχείρηση που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχουμε την περίπτωση της Κορακιάς που δεν έχει περπατήσει. Και εδώ για να είμαστε ειλικρινείς δεν φταίει μόνο η ΔΕΗ που δεν περπάτησε. Όταν έχουμε μια τοπική κοινότητα, η οποία -και καλά κάνει- διεκδικεί τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουν οι ιδιοκτήτες της, η υπόθεση δεν προχωράει. Βέβαια θα μπορούσε και η ΔΕΗ και η πολιτική ηγεσία να έχει προχωρήσει σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Δεν το έκανε και γι' αυτό έχει και πολιτική ευθύνη. Όσον αφορά τώρα το συναισθηματικό κομμάτι. Και εμένα σαν Λασιθιώτης συναισθηματικά δεν μου αρέσει εκεί το εργοστάσιο -ενώ ίσως τεχνικά θα έπρεπε να συμφωνήσω- το απορρίπτω και γι' αυτό θα συμφωνήσω με την άποψη της Επιτροπής που γνωμοδοτεί αρνητικά. Εμείς πάντως σαν Νομαρχιακό Συμβούλιο, επειδή λέχθηκαν διάφορα περί προθεσμιών, από παλιά είχαμε λάβει απόφαση να προσφύγουμε στο ΣτΕ. Δεν υπαναχωρούμε, λοιπόν, σήμερα σε τίποτα αφού από πολύ παλιά είχαμε λάβει μια τέτοια θέση. Είτε προλάβουμε την αιρετή σημερινή αυτοδιοίκηση μέχρι τη λήξη της θητείας μας είτε μετά. Αλλά νομίζω ότι και η νέα περιφερειακή διοίκηση θα έχει μια δέσμευση, η οποία θα βασίζεται στη σημερινή μας απόφαση. Το θέμα βέβαια είναι ότι η Κρήτη έχοντας μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης θα χρειαστεί με τα χρόνια περισσότερη ενέργεια. Και εδώ θα συμφωνήσω όσα είπαν οι προηγούμενοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι για την αύξηση της ισχύος μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θεωρώ ότι τουλάχιστον η σημερινή πολιτική ηγεσία κινείται με σοβαρότητα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε το 2020 να έχουμε 20% ενέργεια από ΑΠΕ και 20% μείωση των ρύπων, που αφορούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και βέβαια να αυξηθεί ο αριθμός των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία μπορούν κάλλιστα να παράγουν μεγάλη ενέργεια στην Κρήτη. Τέλος, όσον αφορά το θέμα των φωτοβολταϊκών στις στέγες θέλει τεχνική αντιμετώπιση, διότι δεν ξέρω αν μπορούν να απλωθούν στις στέγες χωρίς έλεγχο και αν δημιουργούν πρόβλημα διείσδυσης στο συνολικό κλειστό κύκλωμα που υπάρχει στην Κρήτη. Ολοκληρώνοντας λοιπόν θεωρώ ότι αυτήν την περίοδο έχουμε καλούς οιωνούς και όπως ανέφερε ο Νομάρχης το σενάριο της εισόδου του φυσικού αερίου και η επιβράδυνση του εργοστασίου στη Κορακιά δίνει τη δυνατότητα να πιέσουμε για την είσοδο του φυσικού αερίου στον Αθερινόλακκο. Και γι' αυτό συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής, αλλά και να εμείνουμε στην παλιά μας απόφαση για προσφυγή στο ΣτΕ».

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ανηψητάκης δευτερολογώντας ανέφερε τα εξής: «Ο κ. Νομάρχης ανέφερε ότι είχε κάποιες ενδείξεις θετικές. Δεν μπορώ να τις δω. Η ένδειξη είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας: μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και λένε εκατό καινούρια μεγαβάτ. Η ένδειξη είναι ότι όχι μόνο τα θέλουνε, όχι μόνο δεν περιμένουμε να δούμε τι λέτε, αλλά προκηρύσσουνε και το διαγωνισμό. Η ένδειξη είναι ότι η Κορακιά επί δέκα, είκοσι χρόνια πόσο κοντεύει είναι μια σκέτη κοροϊδία. Λέω, λοιπό, ότι μακάρι να κάνω λάθος, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι λάθος, ότι είναι κατά τη γνώμη μου αφελής η άποψη ότι με τον Κοπανάκη που είναι Λασιθιώτης θα ηρεμήσουμε ή με τον Αγαπάκη που είναι Λασιθιώτης θα γίνει ο ΒΟΑΚ ή με τον άλλον που ήταν στο Οροπέδιο Λασιθίου δεν θα έχει πρόβλημα ο Αποσελέμης». Σε αυτό το σημείο ο Νομάρχης Λασιθίου διέκοψε το Νομαρχιακό Σύμβουλο αναφέροντας: «Με συγχωρείτε πάρα πολύ εγώ δεν είπα αυτά τα λόγια. Εγώ δεν είπα ότι απεμπολούμε τις παλιότερες αποφάσεις μας. Από εκεί και πέρα εγώ σαν Νομάρχης είμαι υποχρεωμένος να διεκδικήσω το καλύτερο για το νομό μου. Δεν έχω υποχρέωση να διαπραγματευθώ; Δεν έχω υποχρέωση να πιέσω, να απαιτήσω; Και, εν πάση περιπτώσει, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος με βάσει όλα όσα είχαμε πει παλιότερα για τους περιβαλλοντικούς όρους». «Σέβομαι την άποψή σας κ. Νομάρχη, απλώς διαφωνώ, εγώ δεν θα πήγαινα στα εγκαίνια. Συνεχίζω. Έγινε αρκετός λόγος για τα αντισταθμιστικά. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα των αντισταθμιστικών και έχει γίνει καραμέλα με λάθος τρόπο. Εν προκειμένω, αλλά και γενικότερα τα αντισταθμιστικά έχουν νόημα όταν κάνουμε μια συγκριτική μελέτη, διαλέγουμε τη θέση-λύση με τα περισσότερα πλεονεκτήματα και μέσα στα πλεονεκτήματα είναι και το χαμηλότερο κόστος και από κει μια ευνομούμενη πολιτεία εξοικονομεί τα χρήματα για να δώσει αντισταθμιστικά οφέλη στην περιοχή. Στον Αθερινόλακκο δεν έγινε τίποτα απ' αυτά, κοροϊδία μόνο - ακόμα τώρα ο δρόμος με τα φορτηγά της ΔΕΗ περνάει μέσα από το Γούδουρα. Στον Αθερινόλακκο έγινε το ακριβώς αντίθετο. Υπήρχε μια περιοχή "στου διαόλου τη μάνα" που ήταν περιοχή Natura και τη βγάλανε από το τρίγωνο Κουφονήσι - Νήσοι Κάβαλοι - Μονή Καψά για να μπορέσουν να το χωροθετήσουν. Για λόγους μείωσης του πολιτικού κόστους διάλεξαν τη θέση με το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, έφτιαξαν το πιο δαπανηρό έργο, το οποίο το ίδιο έχει ελλείψεις, επισημάνθηκαν κάποιες στην εισήγηση της επιτροπής. Είναι λοιπόν αφέλεια να ζητάμε από ένα έργο που κόστισε πιο πολύ, από ένα κράτος που δεν έχει, και βλέπουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, να κάνει αντισταθμιστικά. Η συζήτηση για τα αντισταθμιστικά πρέπει να βασίζεται στη λογική που είπα: σοβαρές συγκριτικές μελέτες, αξιόπιστες, διαλέγουμε μια θέση με το μικρότερο κόστος και εκεί βάζουμε τα αντισταθμιστικά για να δώσουμε και κάποια οφέλη στην τοπική κοινωνία. Αυτό δεν έγινε στον Αθερινόλακκο, ας γίνει με τα απορρίμματα.

Η απόφασή μας, λοιπόν, σήμερα για να μην είναι μόνο λόγια, είναι αν θα αποφασίσουμε προσφυγή στο ΣτΕ. Αν θα το κάνουμε σήμερα, να βρούμε το δικηγόρο σήμερα, να πάρουμε απόφαση σήμερα. Μπήκε το διαδικαστικό θέμα αν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα που υποβάλλεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σας λέω ότι μπορούμε και στη φάση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αλλά ας προετοιμαζόμαστε από σήμερα που κατατίθεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να μην περιμένουμε τους περιβαλλοντικούς όρους, για να μην συμβεί το δις εξαμαρτείν. Όταν περιμένουμε να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, δυο πράγματα είναι πολύ πιθανά: εμείς να μην είμαστε εδώ και το έργο να έχει γίνει με τον αυθαίρετο τρόπο που έγινε και μέχρι τώρα. ¶ρα αν θέλουμε να παλέψουμε πραγματικά το θέμα και το εννοούμε,, την πίεση πρέπει να την ασκήσουμε από σήμερα, προετοιμαζόμενοι για την προσφυγή από σήμερα».

Ο κ. Ζαχαρενάκης ζήτησε το λόγο και ανέφερε: «Χωρίς να είμαι ειδικός, επειδή το είχαμε ψάξει και σε άλλα θέματα, προσφυγή στο ΣτΕ δεν μπορούμε να κάνουμε σε στάδιο της ΠΠΕ, παρά μόνο όταν υπάρχει μια πράξη, κάποια απόφαση».

Κατόπιν των παραπάνω, το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι γνωμοδοτεί αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης, Προσθήκη Ισχύος 95-105 MWe στο Δήμο Λεύκης του Νομού Λασιθίου» και ότι εάν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν λάβει υπόψη του τη παραπάνω ομόφωνη απόφασή μας, θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Σ.Ε. ecocrete

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 135 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54568180
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.