ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. Δευτέρα 15 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Κίνδυνος ρύπανσης στα Χανιά από νοσοκομειακό αποτεφρω Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. - Διαχείριση απορριμμάτων - αποβλήτων
Σ.Ε. ecocrete , Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2009

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, ο εξοπλισμός και η λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης αποβλήτων είναι ένα εξαιρετικά λεπτό και κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα, ειδικότερα όταν πρόκειται για αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων. Η κρισιμότητα έγκειται στο γεγονός ότι με τη μέθοδο της αποτέφρωσης η καταστροφή των επικίνδυνων αποβλήτων παράγει συγχρόνως άκρως επικίνδυνους αέριους ρύπους και στερεά κατάλοιπα. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει θεσπίσει πολύ αυστηρές οδηγίες, στις οποίες έχει εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία, με μέτρα και όρους για την πρόληψη και τον περιορισμό (και όχι την εξάλειψη) της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "¶γιος Γεώργιος" λειτουργεί αποτεφρωτήρας, όπου πραγματοποιείται καύση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) που παράγονται στο νοσοκομείο. Τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον η μονάδα αποτέφρωσης λειτουργεί παρανόμως αφού οι Περιβαλλοντικοί Όροι του νοσοκομείου έχουν λήξει και καμία ενέργεια για ανανέωση δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα. Ο λόγος βέβαια είναι ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση αδυνατεί να εναρμονιστεί με τα εξαιρετικά αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, τα οποία έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια από την Ελληνική Νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το αποτέλεσμα είναι το νοσοκομείο να μολύνει ανεξέλεγκτα την ατμόσφαιρα και τον υδροφόρο ορίζοντα θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το νοσοκομείο αδυνατεί να πάρει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων είναι οι εξής (όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία):
1. "Κάθε μονάδα αποτέφρωσης να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται, να εξοπλίζεται και να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά την διεργασία να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες στους 850ο C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης όπως ορίζεται στην άδεια λειτουργίας της μονάδος, για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία πρέπει να αυξάνεται στους 1100ο C, επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον" (ΚΥΑ 37591/2031/2003, παραρτ. 2, παραγρ. 1 και KYA 22912/1117/2005 , ¶ρθρο 6, παράγρ. 2).
Ένα μεγάλο ποσοστό των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικά υλικά περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις. Η καύση των παραπάνω ενώσεων σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 1100ο C έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή άκρως τοξικών ρύπων (φουράνια και διοξίνες) οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ισχυρά καρκινογόνες ουσίες, τα μόρια τύπου διοξινών δε, έχουν καταταγεί από την I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) ως ανήκοντα στο Group 1 (νούμερο ένα καρκινογόνος παράγοντας για τον άνθρωπο). Μετά την εκπομπή τους στον αέρα, οι διοξίνες και τα φουράνια καταλήγουν στο νερό, στο έδαφος, στα φυτά και τέλος στα τρόφιμα. Έως σήμερα, δυστυχώς, η θερμοκρασία καύσης στην εν λόγω μονάδα αποτέφρωσης δεν μπορεί να φτάσει τους 1100ο C με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

2. "Οι μονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, εξοπλίζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε οι ατμοσφαιρικές εκπομπές τους να μην προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση στο επίπεδο του εδάφους" (KYA 22912/111 , ¶ρθρο 6, παράγρ. 9)
"Στις μονάδες αποτέφρωσης πρέπει να πραγματοποιούνται απαραιτήτως οι κατωτέρω μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων" (KYA 22912/1117/2005 , ¶ρθρο 11):
α) συνεχείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των ακόλουθων ουσιών: ΝΟx, CO, ολική σκόνη, TOC, HCI, HF, SO2,
β) συνεχείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων λειτουργίας όπως: θερμοκρασία κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα ή άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, συγκέντρωση οξυγόνου, πίεση, θερμοκρασία, και περιεκτικότητα σε υδρατμούς καυσαερίων,
γ) τουλάχιστον δύο μετρήσεις ετησίως των βαρέων μετάλλων, των διοξινών και των φουρανίων.
δ) ημερήσιες μετρήσεις μέσων τιμών των παρακάτω ατμοσφαιρικών εκπομπών: ολική συγκέντρωση σκόνης, οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, HCI, HF, NOx, SO2,
ε) ημίωρες μετρήσεις μέσων τιμών των παρακάτω ατμοσφαιρικών εκπομπών: ολική συγκέντρωση σκόνης, οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, HCI, HF, NOx, SO2,
στ) μετρήσεις μέσων τιμών περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών των παρακάτω ατμοσφαιρικών εκπομπών: Cd, TI, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V και οι ενώσεις τους.
ζ) μετρήσεις μέσων τιμών περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών των ατμοσφαιρικών εκπομπών ενώσεων φουρανίων και διοξινών
η) μετρήσεις μέσων τιμών δεκαλέπτου ή ημιώρου των ατμοσφαιρικών εκπομπών του μονοξειδίου του άνθρακα.
Οι οριακές τιμές των παραπάνω μετρήσεων αναφέρονται στα παραρτήματα 2-5 της KYA 22912/111.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η μονάδα αποτέφρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αδυνατεί να πραγματοποιήσει το σύνολο των παραπάνω μετρήσεων που απαιτούνται ρητώς από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2000/76/ΕΚ) για να λειτουργήσει μία μονάδα αποτέφρωσης με ασφάλεια δίχως να θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Επιπλέον στο άρθρο ¶ρθρο 13 της KYA 22912/1117/2005 "Ασυνήθεις (μη κανονικές) συνθήκες λειτουργίας" αναφέρεται: "σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπών δεν συνεχίζεται για κανένα λόγο η αποτέφρωση αποβλήτων στη μονάδα αποτέφρωσης ή στη μονάδα συναποτέφρωσης ή στη γραμμή αποτέφρωσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς ώρες επιπλέον. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε παρόμοιες συνθήκες στη διάρκεια ενός έτους πρέπει να είναι λιγότερος από 60 ώρες".

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται οι ανωτέρω μετρήσεις για να παρακολουθείται συνεχώς η σωστή λειτουργία της μονάδας. Αφού η μονάδα αποτέφρωσης του Νοσοκομείου είναι αμφίβολο εάν λειτουργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της τις KYA 22912/1117/2005 και τα αναφερόμενα για τη λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης στην ΚΥΑ 37591/2031/2003 και επειδή δεν παρακολουθούνται οι ανωτέρω περιγραφόμενες μετρήσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων η μονάδα αποτέφρωσης του Νοσοκομείου Χανίων θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί αμέσως. Είναι καταφανές ότι το Νοσοκομείο στην συγκεκριμένη περίπτωση παρανομεί κατάφορα και κατ' εξακολούθηση αδιαφορώντας για τις επιταγές της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Τέλος, απορίας άξιον είναι ο τρόπος που η εν λόγω μονάδα διαχειρίζεται έως σήμερα τα στερεά υπολείμματα της καύσης (τέφρα). Η τέφρα που παράγεται κατά την καύση περιέχει βαρέα μέταλλα και σύμφωνα με επιστημονικές αναλύσεις εντάσσεται στα επικίνδυνα απόβλητα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) που θα μπορούσαν να διαχειριστούν με ασφάλεια το συγκεκριμένο απόβλητο. Οι εκατοντάδες τόνοι επικίνδυνης τέφρας που έχουν παραχθεί έως σήμερα από την εν λόγω μονάδα αποτέφρωσης αποτελούν μία τοξική "βόμβα" που απειλεί τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Σ.Ε. ecocrete

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 88 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54602056
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.