ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Συμμετοχή της Ελλάδας στην προστασία Περιβάλλοντος Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2009

Το μαύρο πρόβατο της Ε.Ε.

Το μέγεθος της οικολογικής κρίσης :
O χαρακτήρας και το μέγεθος της οικολογικής κρίσης σήμερα, οφείλεται κυρίως σ’ ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στη εξάντληση των φυσικών πόρων μέσω ακραίων περιστατικών ρύπανσης των υδάτινων πόρων, της ατμόσφαιρας, των πόλεων και των εδαφών, αλλά και γενικότερα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που θα προκαλέσει την υποβάθμιση τεράστιων καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης. Φαινόμενα λειψυδρίας, διάβρωση των εδαφών και ερημοποίηση, καταστροφή των δασών, των οικοσυστημάτων κ.λ.π.
 
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχουν απασχολήσει και απασχολούν πολλές κοινωνικές ομάδες, σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι κυρίαρχες αναπτυξιακές επιλογές εντάσσονται σε μια νοφιλελέυθρη πολιτική, που αποσκοπεί στα κέρδη από την ληστρική εκμετάλλευση των πόρων και την υπερκατανάλωση, ενώ μεταφέρει τις περιβαλλοντικές ζημίες και το οικολογικό κόστος στον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς δείκτες και συχνά βρίσκεται υπόλογη για την μη εφαρμογή διεθνών κανονισμών και οδηγιών της Ε.Ε.

Διεθνής και Ευρωπαϊκή συμμετοχή της Ελλάδας (η χώρα με τις χειρότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις)

Συνεκτιμώντας το ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία της φύσης μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής :
H Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές διεργασίες, κυρίως όμως ως θετικός συνομιλητής και αποδέκτης διεθνών περιβαλλοντικών θεσμών. Σίγουρα όμως δεν διαδραματίζει ενεργό ρόλο και δημιουργικό τόσο σε θέματα γενικότερων περιβαλλοντικών επιλογών και πολιτικών όσο και σε ζητήματα που άπτονται εξειδικευμένων θεμάτων περιβαλλοντικών θεσμών, τα οποία αφορούν τη χώρα μας Είναι χαρακτηριστικό ότι στις μεγάλες και κρίσιμες διεθνείς συνδιασκέψεις του ΟΗΕ για το περιβάλλον (π.χ. Συνδιάσκεψη του Ρίο 1992, Συνδιάσκεψη του Γιοχάνεσμπουρκ 2002, Μπαλί- Κλιματική Αλλαγή 2007) η παρουσία της Ελλάδας ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη, υποβαθμισμένη, με εκπροσώπηση είτε αναρμόδια και ακατάλληλη είτε σχετική με το αντικείμενο, αλλά χωρίς θέσεις και επιχειρήματα. Εξίσου προβληματική όμως είναι και η ελληνική συμμετοχή στα αρμόδια όργανα χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε.

Υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις δυσλειτουργίας στο κρίσιμο, για την προστασία του περιβάλλοντος, στάδιο εφαρμογής και υλοποίησης των διεθνών και κοινοτικών περιβαλλοντικών θεσμών.
Χαρακτηριστική περίπτωση μη υλοποίησης από την χώρα μας διεθνών υποχρεώσεων είναι το πρόβλημα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής (υπερθέρμανση του πλανήτη - φαινόμενο του θερμοκηπίου). Ως γνωστόν με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής Συμμόρφωσης του ΟΗΕ (17 Απριλίου 2008) η Ελλάδα μόνη, ανάμεσα σε 141 χώρες που δεσμεύτηκαν από το "Πρωτόκολλο του Κιότο", θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις της ως προς τη δημιουργία έγκυρου εθνικού συστήματος καταγραφής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από την αποβολή της Ελλάδας από το σύστημα εμπορίας ρύπων για τρείς μήνες, ενώ υπήρξε ανάλογη αρνητική συνέχεια για το ίδιο θέμα και σε επίπεδο Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ε. Επιτροπή (το κατεξοχήν Κοινοτικό όργανο παρακολούθησης του ελέγχου των Κρατών -μελών στα προβλήματα ενσωμάτωσης- εφαρμογής του Κοινοτικού δικαίου) έχει καταγράψει την τελευταία επταετία ένα ανησυχητικό αυξανόμενο αριθμό προσφυγών (ανοικτές υποθέσεις) κατά της Ελλάδας, όσον αφορά την εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος [2000 (18 προσφ.), 2001-(15 προσφ.), 2002-(17 προσφ.), 2003 -(16 προσφ.), 2004 -(27 προσφ.), 2005 -(18 προσφ.), 2006 -(26 προσφ.), 2007 -(25)].

Επίσης η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), με ταυτόχρονη επιβολή ημερήσιου χρηματικού προστίμου (20.000 €) το οποίο έφθασε συνολικά το ποσό των 4.700.000 €, για την περίπτωση κατάφωρης και διαρκούς παραβίασης της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων (Κουρουπητός-Κρήτη). Η δεύτερη καταδίκη, από το ίδιο όργανο, αφορά τη μη προστασία του θαλάσσιου Πάρκου Λαγανά (Ζάκυνθος) που αποτελεί κρίσιμης σημασίας βιότοπο για τις θαλάσσιες χελώνες (Caretta-Caretta).
Πρόκειται για δύο περιπτώσεις ιδιαίτερα μειωτικές και δυσάρεστες διεθνώς για τη χώρα μας με πολλαπλό κόστος (πολιτικό, οικονομικό, κ.λ.π).

Ίσως στο μοναδικό ζήτημα που η Ελλάδα, κυρίως στο πλαίσιο της Ε.Ε., έχει σαφή θέση και σχετικά επιχειρήματα είναι το γενικό ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας και ειδικότερα η περίπτωση της καλλιέργειας και της εμπορικής διακίνησης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των παραγώγων ("μεταλλαγμένα"). Η στάση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό μαζί με μια ομάδα άλλων κρατών της Ε.Ε. (Γαλλία κ.λ.π) και με Μ.Κ.Ο, υπήρξε θετική και εποικοδομητική. Επίσης η ενεργός είναι ο ρόλος της Ελλάδας στη διαμόρφωση πολιτικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος προς κατευθύνσεις όμως χαλαρότερων δεσμεύσεων και "ρεαλιστικότερων" επιλογών. Η στάση αυτή είναι κατανοητή - και ίσως δικαιολογημένη - λόγω της κρισιμότητας του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (ναυτιλία) για την Ελλάδα.

Συμπέρασμα :
Από τα προαναφερθέντα είναι σαφές ότι η Ελλάδα, παρά τις υφιστάμενες σοβαρές πολιτικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφάλειας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τα τελευταία χρόνια διολισθαίνει σταθερά προς μια θέση ανάμεσα στις Κοινοτικές χώρες με τις χειρότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Παρότι λοιπόν μέσα από τη διαδικασία αυτή η Ελλάδα διαθέτει ένα σύγχρονο και επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης, σε επίπεδο υλοποίησης παρουσιάζονται πολλές δυσλειτουργίες και προβλήματα που έχουν σχέση πλέον με εσωτερικές ανεπάρκειες και χρόνια προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, του νομικού συστήματος, και της ελληνικής κοινωνίας γενικά.

Στη βάση όλων των παραπάνω περιβαλλοντικών ζητημάτων βρίσκονται διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονται και επιβάλλονται οι όποιες αναπτυξιακές αποφάσεις και πολιτικές. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η κρατική παράδοση πελατειακού συγκεντρωτισμού έχει συνδυαστεί με ισχυρές πιέσεις για την απορύθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι δημόσιοι θεσμοί προστασίας περιβάλλονος σκόπιμα υποβαθμίζονται, ενώ κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση έχουν εμπεδώσει "ευέλικτες" διαδικασίες στη λειτουργία τους, σε συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα συμφέροντα, αγνοώντας τα δημοκρατικά αιτήματα για λαϊκή συμμετοχή στον καθαρισμό των αναπτυξιακών επιλογών.

Προτάσεις βελτίωσης συμμετοχής και συμμόρφωσης με το διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο:
α) Ίδρυση ανεξάρτητου Υπουργείου περιβάλλοντος, β) Ανασυγκρότηση μηχανισμών χάραξης πολιτικής και διαχείρισης δημόσιων πόρων και χρηματοδοτήσεων. γ) Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών περιβάλλοντος κεντρικά και περιφερειακά, δ) Ενδυνάμωση του ρόλου του ΣτΕ και των κανόνων ελέγχου περιβάλλοντος με αυστηρές ποινές. ε) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για όλα τα έργα από εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία και διαβούλευση με του πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς για τη τελική λήψη αποφάσεων. στ) Εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

Πηγές : 1) Γεώργιος Σαμιώτης (Λέκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς), 2) Περιβάλλον & Δίκαιο, 3) Μανόλης Βουτυρακης (Περιβαλλοντική Επιμόρφωση), 4) Google.gr

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 73 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54584079
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.