ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αειφόρος ενέργεια : δυνατότητες-προοπτικές Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 29 Μάιος 2009

1) Ανάγκη υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων:
H μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται σήμερα στον κόσμο (περισσότερο από 80%) προέρχεται από κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) ή από ουράνιο. Αυτά τα κοιτάσματα, αυτά τα αποθέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο των αιώνων και της γεωλογικής εξέλιξης βρίσκονται σε περιορισμένη ποσότητα (είναι σχεδόν εξαντλημένα).
Τα αποθέματα πετρελαίου επαρκούν για σαράντα περίπου χρόνια, ενώ του άνθρακα για διακόσια. Τα αποθέματα του ουρανίου είναι ακόμη πιο σημαντικά ιδίως εφ' όσον γνωρίζουμε την τεχνική των αναπαραγωγικών αντιδραστήρων που επιτρέπει να αποκομίζουμε 50 φορές περισσότερη ενέργεια από την ίδια ποσότητα.
Εκτός όμως από τον κίνδυνο εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων και την ανασφάλεια του εφοδιασμού, υπάρχουν άλλοι λόγοι περισσότερο "περιβαλλοντικοί" που ωθούν στην υποκατάσταση και απεξάρτηση από αυτά. Συγκεκριμένα :
- ο ολοένα και πιο πιεστικός αγώνας ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση ευνοεί τις ενέργειες εκείνες που ρυπαίνουν λίγο ή και καθόλου την ατμόσφαιρα. όπως για παράδειγμα ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία.
- τα ορυκτά καύσιμα συνεισφέρουν μαζικά στη σταδιακή αναθέρμανση της Γης (φαινόμενο θερμοκηπίου) εξαιτίας του ανθρακικού αερίου που αποβάλλεται από την καύση τους στην ατμόσφαιρα.Επίσης η ενέργεια από τον ήλιο, αέρα, γεωθερμία μας προστατεύει από την αναθέρμανση και από τις επακόλουθες κλιματικές συνέπειες.
- η πυρηνική ενέργεια μπορεί να μη συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά το φόβο και τις επιπτώσεις της έκρηξης ενός πυρηνικού σταθμού, την αδυναμία διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και το κίνδυνο εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.
Σε αντίθεση με την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων, η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο τον άνεμο, τους καταρράκτες, την ανάπτυξη των φυτών, τις παλίρροιες, τη θερμότητα της γης είναι ανανεώσιμη και σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας.

2) Προϋποθέσεις αντιμετώπισης της ζήτησης ενέργειας με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (αειφόρος παραγωγή)
Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και της αύξησης της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο μέτρο που η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται έντονα, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές μεταβολές φτάνουν στα όρια του συναγερμού. H αρχή της πρόληψης και η διεθνής αλληλεγγύη θέτουν αρχικά δύο προϋποθέσεις, που είναι αναγκαίο να προωθηθούν:
- Περισσότερο εκλογικευμένη και ισορροπημένη χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων με βελτίωση των τεχνικών εκμετάλλευσης και χρήσης, πιο οικονομική διαχείριση, μείωση των αποβλήτων, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και κατά συνέπεια, μείωση του κόστους.
- Ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής και νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κυρίως για παραγωγή ηλεκτρισμού).
Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν οφέλη στην παραγωγικότητα από την τεχνολογική πρόοδο. Παρουσιάζονται όμως προβλήματα, ιδιαίτερα στη χρήση του ηλεκτρισμού, του οποίου η παραγωγή απαιτεί κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων ορυκτών καυσίμων. Υπάρχει το πρόβλημα της αποθήκευσης και της δυνατότητας ανταπόκρισης στη στιγμιαία ζήτηση. Η αντιμετώπιση είναι σχετικά εύκολη για τα καύσιμα που μπορούν να αποθηκευτούν (άνθρακας πετρέλαιο, ακόμη και φυσικό αέριο), αλλά πιο δύσκολη για άλλες πηγές, όπως οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τουλάχιστον μέχρις ότου εφαρμοστούν νέες τεχνικές που να επιτρέψουν την αποθήκευση.
Το πρόβλημα αυτό υπάρχει και στην παραγωγή υδρογόνου, το οποίο είναι ανεξάντλητο και θα μπορούσε να αποτελέσει το κυριότερο καύσιμο του μέλλοντος με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα παράγεται χωρίς κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ορυκτής ενέργειας ή με την βοήθεια των Α.Π.Ε. Η χρήση του είναι εύκολη, καθαρή και ασφαλής. Η κύρια δυσκολία έγκειται στην ανάγκη διάσπασης του νερού μέσω ηλεκτρόλυσης (απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ή άνθρακα). Η παραγωγή του μπορεί όμως να προέλθει με τη χρήση των Α.Π.Ε, οι οποίες είναι ανεξάντλητες και δεν ρυπαίνουν.
Η σημαντικότερη δυνατότητα αειφόρου ενέργειας είναι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, άμεσης ή έμμεσης, αλλά και άλλων μορφών ενέργειας (βιομάζα, άνεμοι παλίρροιες, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια κ.λ.π). Οι δυσκολίες προώθησης των Α.Π.Ε, είναι οικονομικής φύσεως, γιατί απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για να παραχθεί σημαντική ποσότητα ηλεκτρισμού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή υδρογόνου, σε ποσότητες που συμφέρει ν' αποθηκευτούν. Οι σημαντικότερες μορφές είναι :
α. Υδροηλεκτρική ενέργεια : Μπορεί να συνδυάσει την παραγωγή ενέργειας με την παροχή νερού στους πληθυσμούς. Το παγκόσμιο δυναμικό εκτιμάται σε 36.000 TWh
(από τις οποίες 14.000 είναι εκμεταλλεύσιμες) που είναι μεγαλύτερο από τη σημερινή παραγωγή ενέργειας παγκοσμίως. Οι συγκεντρώσεις του νερού μπορεί να προκαλέσουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον στη ρύθμιση των υδάτινων αποθεμάτων, την υλοτομία, τη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών, τη μαζική και συνεχή παραγωγή. Υπάρχουν όμως και μετρίας έντασης αρνητικές επιπτώσεις (αλλαγή μικροκλίματος της περιοχής, διατάραξη της ροής του νερού και να προκαλέσουν σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών. Σήμερα καλύπτεται το 7% των ενεργειακών αναγκών παγκοσμίως.
 β. Η αιολική ενέργεια: O άνεμος προκαλείται από τις θερμοκρασιακές διαφορές που δημιουργούνται, λόγω διαφορών πυκνότητας και πίεσης, μεταξύ των αερίων μαζών. Το διαθέσιμο δυναμικό είναι υψηλό, αλλά το εκμεταλλεύσιμο φθάνει περίπου στο 10%. Οι πιο ευνοϊκές συνθήκες είναι οι στις παράκτιες ζώνες, όπου μπορούν να παραχθούν 5.000 KWh/m2. Μια εγκατάσταση επιφανείας 1.000 m2, θα μπορούσε να παράγει 5GWh ετησίως.
γ) Γεωθερμική ενέργεια : Μεγάλες και πολλές εφαρμογές προέρχονται από την εκμετάλλευση της ενέργειας που εκλύεται από βαθιά γεωλογικά στρώματα, τα οποία έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Κατά μέσο όρο, η θερμοκρασία του εδάφους ανέρχεται στους 3ο C. Κάθε 100 μέτρα βάθος. Τα θεωρητικά αποθέματα είναι τεράστια (700 GTIP).Τα αξιοποιήσιμα αποθέματα είναι της τάξης των 60 δις ΤΙΠ. Οι νέες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να καλύψουν το 20-50 % της ζήτησης ενέργειας παγκόσμια, ενώ οι συμβατικές μορφές ενέργειας έχουν φθάσει στα όρια τους.
δ) Ηλιακή ενέργεια : Επίσης αξιόλογη είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού με Φωτοβολταϊκά συστήματα (μετατρέπουν απευθείας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, όπως και η βιομάζα, η πρώτη πηγή παραγωγής ενέργειας. Η σπουδαία εφαρμογή της μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα (ηλιακοί θερμοσίφωνες)  επιτρέπει τον περιορισμό ορυκτών καυσίμων και αύξηση της χρήσης καθαρής ενέργειας για ζεστό νερό.
ε) Η βιομάζα : Ήταν η πρώτη πηγή ενέργειας που χρησιμοποίησαν οι αρχαίες κοινωνίες. Η παραγωγή της είναι αρκετά χαμηλή (10-20 τόνοι /εκτάριο). Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση της και προκαλεί ατμοσφαιρικά προβλήματα. Σήμερα η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από τη βιομάζα, είναι της τάξης των δις ΤΙΠ (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου) ετησίως και χρησιμοποιείται κύρια για ανθρώπινη κατανάλωση. (περίπου 10%)

3) Τα ενεργειακά ερωτήματα:
Mε τη δημογραφική αύξηση και τις ανάγκες της ανάπτυξης η ζήτηση για ενέργεια προβλέπεται να αυξηθεί. Η αύξηση τη κατανάλωσης ενέργειας θέτει όμως πολλά ερωτήματα:
-Ποια είναι η δυνατότητα των κοινωνιών να εξασφαλίσουν ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών τους;
-Ποια είναι η διάρκεια ζωής των διαθέσιμων αποθεμάτων και κύρια των ορυκτών καυσίμων;
-Πως θα ελεγχθούν και θα ρυθμιστούν η παραγωγή και οι ανταλλαγές;
-Ποια είναι η δυνατότητα των ανεπτυγμένων κοινωνιών για καινοτομίες και δημιουργία νέων πηγών ενέργειας, λιγότερο βλαπτικών για τα περιβάλλον;
-Πως εξασφαλίζεται ο παγκόσμιος ενεργειακός ανεφοδιασμός και ενεργειακή ασφάλεια;

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 339 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57100823
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.