ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Διαχείριση αιγιαλού και παραλίας Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 30 Απρίλιος 2009

Με το νέο νομοσχέδιο οι παραλίες γίνονται ιδιωτικές και καταστρατηγείται η ήπια ανάπτυξη των ακτών

1. Προσπάθεια κατάργησης του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας:
O αιγιαλός και κατ' επέκταση η παραλία, σύμφωνα με την επιταγή του Νόμου αποτελεί κοινόχρηστο πράγμα που ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο τον προστατεύει και διαχειρίζεται. Ανήκει στη φυσική μας κληρονομιά και καταλαμβάνεται από τη συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος. Η δημιουργούμενη με πράξη της πολιτείας παραλία είναι και αυτή κοινόχρηστη, τελεί δε υπο το αυτό καθεστώς με τον αιγιαλό όσον αφορά τη διαχείριση και την εκμετάλλευση αυτών ως δημόσιων κτημάτων. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις ιδιαίτερων δικαιωμάτων (αρ. 940. ΑΚ) που συ συνδυασμό όμως ειδικές διατάξεις (αρ.60 του ΠΔ 11-12-1929 και του αρ. 13 του Ν.1540/1938 κ.λ.π) που επιβάλλουν όρους και διαδικασίες της παραχωρήσεως, ώστε δι' αυτών εξυπηρετείται η δεν αναιρείται η κοινή χρήση (ΣτΕ / 1377/1971). Οι κατά τα παραπάνω παραχωρητήριες πράξεις ισχύουν μόνο για το πρόσωπο που εκδόθηκαν και αποτελούν διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατά την ενάσκηση εξουσίας, αλλά υπόκεινται και σε προσβολή από εκείνον, τον οποίο αφορά η σχετική άδεια όσο και από κάθε τρίτο του οποίου περιορίζεται από τη χορήγηση άδεια του το δικαίωμα του κοινόχρηστου. (ΣτΕ 1708/1995) Μέσα λοιπόν σε αυτήν την πολυνομία έρχονται οι Δήμοι και με αποφάσεις των Νομαρχών του Νομού ζητούν παραχωρητήριες πράξεις των παραλιών, που είναι στη δικαιοδοσία τους. Σύμφωνα όμως με τις προαναφερθείσες διατάξεις,η υπο του Νομάρχου παραχώρηση προς τους Δήμους είναι νόμιμη, μόνο εάν και μετά την παραχώρηση των δικαιωμάτων εξακολουθεί να εξυπηρετείται από το Δήμο ο κοινόχρηστος χαρακτήρας.

Ενώ λοιπόν υπάρχει πλήρες θεσμικό πλαίσιο για τον αιγιαλό και την παραλία, με το οποίο, κατά κανόνα, κατοχυρώνεται ελεύθερη και ακώλυτη χρήση των πολιτών και το οποίο ψήφισαν τα κόμματα, μεταξύ των οποίων και η Ν.Δ, ο υφυπουργός Οικονομίας κατέθεσε νέες προτάσεις για τον αιγιαλό και την παραλία, μεταξύ των οποίων και την διεύρυνση των περιπτώσεων δυνατότητας επεμβάσεων και παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, του υπεδάφους, ή του πυθμένα για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς συγκοινωνιακούς, εμπορικούς, τουριστικούς υδατοκαλλιέργειες, παραγωγής ενέργειας κ.λ.π. Η οποιαδήποτε παραχώρηση της συνολικής χρήσης του αιγιαλού γίνεται με αντάλλαγμα (καταβολή χρηματικού ποσού στο Δημόσιο). Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και παραλίας για ορισμένους σκοπούς.

Με τη διεύρυνση της παραχώρησης αυτής καταλύεται η έννοια του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, καθ’ όσον όλη η έκταση του αιγιαλού και της παραλίας μπορεί να παραχωρηθεί και συνεπώς να μην υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο ελεύθερης και ακώλυτης χρήσης για τους πολίτες. Έτσι η χρήση, που είναι κατά κανόνα απεριόριστη στους πολίτες, όχι μόνο περιορίζεται αλλά και αναιρείται κατά παράβαση των σχετικών συνταγματικών διαστάσεων. Η χρήση του αιγιαλού από τους πολίτες θα γίνεται, με τις νέες ρυθμίσεις, μόνο μέσω ανταλλάγματος στον ιδιώτη στον οποίο έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση του αιγιαλού και της παραλίας. Αν οι ρυθμίσεις αυτές γίνουν νόμος του κράτους, οι παραλιακές εκτάσεις, αιγιαλοί, νησίδες, ύφαλοι, σκόπελοι. κ.λ.π. της χώρας θα μπορούν να νοικιάζονται από το Δημόσιο στους ιδιώτες (επιχειρηματίες, ξενοδόχους κ.λ.π), οι οποίοι, στη συνέχεια θα μπορούν ανεξέλεγκτα να κερδοσκοπούν σε βάρος των πολιτών.

2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (Ο.Δ.Π.Ζ):

Η διαχείριση των παράκτιων ζωνών (παραλία και αιγιαλός), βασίζεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της λειτουργίας των ζωνών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χώρου αφενός, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές, αφετέρου για διατήρηση των γεωμορφολικών, βιολογικών και χημικών ισορροπιών.
Η στρατηγική της Ο.Δ.Π.Ζ, αντιμετωπίζει κι επιλύει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που δημιουργείται από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών φορέων.
Η Ο.Δ.Π.Ζ καλύπτει συνολικά τον κύκλο της συνολικής πληροφόρησης, του σχεδιασμού της λήψης αποφάσεων, διαχείρισης και της εποπτείας εφαρμογής. Προωθεί την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών -στόχων, των πολιτικών δράσεων, των νομικών μέσων και θεσμικών μηχανισμών για την διαφύλαξη της ενότητας του παράκτιου χώρου.
Η ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με δίκαιη πρόσβαση των χρηστών σε αυτούς, η συνεχής βελτίωση των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών, η ετοιμότητα απόκρισης σε απόκρισης σε απρόβλεπτες εξελίξεις και καταστροφικά φαινόμενα, η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες είναι ορισμένες προτεραιότητες της Ο.Δ..Π. Ζ.
Ωστόσο, μια αποτελεσματική πολιτική Ο.Δ.Π..Ζ απαιτεί ένα νέο τρόπο διαχείρισης που να βασίζεται στη συμμετοχή και την συνεργασία όλων των τμημάτων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και έναν πιο δημοκρατικό τρόπο στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τους στρατηγικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2000-2005.

3. Επιστημονικές ενέργειες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών:
α) Συλλογή κι οργάνωση των επιστημονικών δεδομένων από υπάρχοντα μέσα και προγράμματα. Δυνατότητα παροχής χρήσιμης γνώσης και πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους.
β) Αναγνώριση κι ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ακτές. Προσδιορισμός των αιτίων της σημερινής κατάστασης και πρόβλεψη των μελλοντικών επιπτώσεων.
γ) Αποτύπωση και περιγραφή της παράκτιας ζώνης με βάση τις φυσικές (γεωμορφολογικές, βιολογικές και χημικές) διεργασίες και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Χαρακτηρισμός ή "σηματοδότηση" των ακτών ανάλογα με την οικολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε κατάσταση υποβάθμισής τους.
δ) Διάλογος με βασικές κατηγορίες χρηστών και επαφή με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ώστε να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα αναγκών και των προτεραιοτήτων κάθε ακτής.
ε) Συγκερασμός των υφιστάμενων δεδομένων και απόψεων, με απώτερο στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την χάραξη ενιαίας εθνικής στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών ακτών.
στ) Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παράκτιας Έρευνας και συμβολή του στον καθορισμό μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.
ζ) Ενημέρωση των πολιτών, επιστημονικής κοινότητας, των διοικητικών υπαλλήλων των πολιτικών παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην έρευνα, ανάπτυξη ή διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

4. Τριπλή νομική προστασία των ακτών:
Για ν' αποφευχθούν στο μέλλον λάθη που δημιούργησαν την απαράδεκτη κατάσταση στα βόρεια παράλια της Κρήτης (καταπάτηση των ακτών, παρεμπόδιση πρόσβασης στη παραλία, παράνομες εξέδρες κ.λ.π.), εκτός από την πιστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν.1650/86), του αυστηρού ελέγχου των περιβαλλοντικών όρων από εξειδικευμένα στελέχη, πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την τριπλή νομική προστασία των ακτών, δηλαδή: α) Την προστασία της μορφολογίας της ακτής, β) Την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές και γ) Την ήπια μορφή χρήσης των ακτών. Επίσης η παράκτια ζώνη, δεδομένου, ότι αποτελεί φυσικό και οπτικό προστατευόμενο χώρο, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται με την εκτέλεση έργων, αλλ' αντιθέτως πρέπει να παραμείνει υποχρεωτικά αδόμητος σε ικανό βάθος, όχι μικρότερο των 100 μέτρων.

Η ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές καθιερώθηκε με το ν. 1337/1983 άρθρο 23, με την απαγόρευση της περίφραξης ιδιοκτησιών σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή. Επίσης δόθηκε αρμοδιότητα στις πολεοδομικές αρχές να διακόψουν εργασίες περίφραξης, καθώς και να κατεδαφίσουν υπάρχουσες περιφράξεις, οι οποίες παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ακτή ή βλάπτουν το περιβάλλον, προσβάλλοντας την αισθητική του τοπίου ή παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη και διακίνηση χαρακτηριστικών ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Πηγές: 1) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών), 2) Περιβάλλον & Δίκαιο, 3) Δημ. Χριστοφιλόπουλος (Δικηγόρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 4) Ecocrete.gr

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 112 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54567469
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.