ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δευτέρα 06 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστικές διαδικασίες για Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Απορρίμματα - Ανακύκλωση
e , Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2008

Ελλάδα: η Επιτροπή κινεί δικαστικές διαδικασίες λόγω απουσίας επεξεργασίας των λυμάτων και προβλημάτων σχετικά με τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστικές διαδικασίες για δύο υποθέσεις στις οποίες η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία που έχει στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη μόλυνση που προκαλούν τα λύματα και τα στερεά απόβλητα. Στη μία υπόθεση η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας διότι δεν δημιούργησε την απαιτούμενη υποδομή για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε 12 κωμοπόλεις και πόλεις, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για αυτή της την παράλειψη. Εάν η Ελλάδα δεν επανορθώσει την κατάσταση γρήγορα, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η επιβολή σε αυτήν χρηματικής ποινής. Στην άλλη υπόθεση, η Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα τελική προειδοποίηση για προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία ενός νέου χώρου υγειονομικής ταφής που παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων.

Απουσία επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Βάσει της κοινοτικής οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων[1], οι οικισμοί (κωμοπόλεις και πόλεις) άνω των 15.000 κατοίκων υποχρεούνται να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης για τη συλλογή των λυμάτων τους και για τη δευτεροβάθμια (δηλαδή βιολογική) επεξεργασία αυτών με σκοπό την απομάκρυνση των ρύπων πριν την απόρριψή τους στη θάλασσα ή σε γλυκά νερά. Η προθεσμία για τη θέση σε λειτουργία της υποδομής αυτής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

Στην προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή[2], το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2007 ότι η Ελλάδα παραβίασε την οδηγία διότι 23 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας.

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, ένδεκα από τους εν λόγω οικισμούς συμμορφώθηκαν, αλλά δώδεκα ακόμη εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τους κανόνες. Σε πέντε οικισμούς της Ανατολικής Αττικής (Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Κορωπί και Νέα Μάκρη) τα έργα κατασκευής, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2013. Η Επιτροπή θεωρεί το χρονικό αυτό διάστημα υπερβολικό. Σε άλλους έξι οικισμούς-Μάλλια, Λιτόχωρο, Έδεσσα, Χρυσούπολη, Λευκίμμη και Μέγαρα-τα έργα κατασκευής βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη. Στην Τρίπολη η υποδομή ολοκληρώθηκε, αλλά προς το παρόν δεν διατίθενται αποτελέσματα δειγματοληψίας που να καταδεικνύουν ότι λειτουργεί σωστά.

Η απουσία επεξεργασίας στους εν λόγω οικισμούς σημαίνει ότι η υγεία των κατοίκων τίθεται σε κίνδυνο διότι ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να μολυνθούν με επιβλαβή βακτήρια και ιούς. Τα ανεπεξέργαστα λύματα περιέχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, όπως το άζωτο και ο φωσφόρος, τα οποία μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας την υπέρμετρη ανάπτυξη φυκιών τα οποία καταπνίγουν την άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας διασφάλισης της ευημερίας της τουριστικής βιομηχανίας, ενός καίριου τομέα για την ελληνική οικονομία.

Ενόψει αυτής της συνεχιζόμενης παράβασης, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα μια πρώτη γραπτή προειδοποίηση βάσει του άρθρου 228 της συνθήκης. Το άρθρο 228 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή, μετά από την αποστολή δύο γραπτών προειδοποιήσεων, να παραπέμψει ένα κράτος μέλος στο ΔΕΚ για δεύτερη φορά και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών ποινών. Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους, ιδίως όσον αφορά τους πέντε οικισμούς της Ανατολικής Αττικής.

Προβλήματα λειτουργίας του νέου χώρου υγειονομικής ταφής

Η Επιτροπή απευθύνει επίσης στην Ελλάδα τελική γραπτή προειδοποίηση σχετικά με την ακατάλληλη λειτουργία του νέου χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Φυλή της Δυτικής Αττικής, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Λόγω των ελλείψεών του, οι αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν στον χώρο υγειονομικής ταφής την απαιτούμενη άδεια, οι εθνικές αρχές όμως εξακολουθούν να ανέχονται τη λειτουργία της.

Οι τέσσερεις επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές από τον Οκτώβριο του 2007 έως και τον Ιούλιο του 2008 αποκάλυψαν αρκετά τρέχοντα λειτουργικά προβλήματα για τα οποία δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Πρόκειται για τα απόβλητα τα οποία δεν καλύπτονται κατάλληλα στον χώρο υγειονομικής ταφής, την έλλειψη ασφάλειας στον χώρο - γεγονός που επιτρέπει την πρόσβαση σε ανθρώπους και ζώα, την απουσία δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων και τον κίνδυνο πυρκαγιών και ολισθήσεων των αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής.

Η κατάσταση αυτή παραβιάζει πολλές διατάξεις της οδηγίας του 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων[3], η οποία θεσπίζει απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής, καθώς και της οδηγίας-πλαισίου περί αποβλήτων[4], η οποία θεσπίζει τους βασικούς κανόνες και τις κατευθυντήριες αρχές για την διαχείριση των αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δικαστική διαδικασία

Το άρθρο 226 της συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά κράτους μέλους που δεν τηροί τις υποχρεώσεις του.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει "επίσημη προειδοποιητική επιστολή" (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Με βάση την απάντηση ή ελλείψει απαντήσεως του συγκεκριμένου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του αποστείλει "αιτιολογημένη γνώμη" (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτή αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπάρξει εν προκειμένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, κατά κανόνα δίμηνης.

Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Το άρθρο 228 της συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ενεχόμενο κράτος μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραβάσεις γενικά, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τρέχουσες στατιστικές, διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm 

[1] Οδηγία 91/271/ΕΟΚ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1825&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en#fnB1
[2] Υπόθεση C-440/06 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1825&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en#fnB2
[3] Οδηγία 99/31/ΕΚ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1825&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en#fnB3
[4] Οδηγία 2006/12/ΕΚ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1825&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en#fnB4

e

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2008 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 134 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57090654
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.