ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Φέρουσα ικανότητα και τουρισμός Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 06 Νοέμβριος 2008

Υπέρβαση της Φ.Ι. στην επένδυση στο Βάι

To νόημα της Φέρουσας Iκανότητας :

α) Η νομική διάσταση της Φέρουσας Ικανότητας:
Στη σύγχρονη εποχή ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να διέπεται από τις ίδιες αρχές δεδομένου ότι ο στόχος του συνίσταται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Καθοριστική επίδραση προς την κατεύθυνση αυτή έχει διαδραματίσει η νομολογία των δικαστηρίων και ειδικότερα, εκείνη του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο εισήγαγε και διαμόρφωσε διεθνείς περιβαλλοντικές και άλλες αρχές στην εθνική έννομη τάξη. Ως σημαντικότερες θα μπορούσαν να αναφερθούν :
1) H αρχή της αειφορίας – βιώσιμης ανάπτυξης. 2) Οι αρχές του περιβαλλοντικού και του πολεοδομικού κεκτημένου. 3) Η αρχή της φέρουσας ικανότητας. 4) Η αρχή της ήπιας ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστημάτων.
Η φέρουσα ικανότητα ενός τόπου, πρέπει να περιλαμβάνει εν δυνάμει την ικανότητα του να εξελίσσεται και να ανταπεξέρχεται σε ανάγκες, απαιτήσεις ή πιέσεις χωρίς να βλάπτονται οι φυσικοί του πόροι, οι πολιτιστικές αξίες και η αειφορία.

β) Η έννοα της φέρουσας ικανότητας στον Τουρισμό :
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας αναπτύχθηκε αρχικά με στόχο την περιβαλλοντική προστασία από επενδύσεις που ξεπερνούσαν τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών ντόπιων και τουριστών. Έτσι,οι ορισμοί που δόθηκαν γι' αυτήν εστιαζόταν στον μέγιστο αριθμό των τουριστών που μπορεί να δεχθεί περιοχή, χωρίς να υπάρχουν αισθητές και μη αντιστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον. Σταδιακά, η έννοια γενικεύθηκε και ενσωματώθηκαν στον ορισμό και θέματα που αφορούσαν στα κοινωνικό- πολιτιστικά και οικονομικά στοιχεία της περιοχής. Η φέρουσα ικανότητα πλέον ορίζεται μόνο με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Βασικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι η συνολική εμπειρία που αποκομίζει ο τουρίστας, αλλά και ο ντόπιος κάτοικος. Έτσι, υπάρχουν δύο βασικοί ορισμοί για τη φέρουσα ικανότητα : o πρώτος αφορά τους τουρίστες και ο δεύτερος τους μόνιμους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό, η φέρουσα ικανότητα εκφράζει το μέγιστο αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να "χρησιμοποιούν" μια περιοχή, χωρίς μη αποδεκτή αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον και χωρίς μη αποδεκτή υποβάθμιση στην ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών.

Σύμφωνα με το δεύτερο ορισμό η φέρουσα ικανότητα εκφράζει τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να επισκέπτονται και να διαμένουν σε μια περιοχή, χωρίς να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των μόνιμων κατοίκων και χωρίς η παρουσία τους να γίνεται ανεπιθύμητη από τους μόνιμους κάτοικους.
Με βάση τα προαναφερθέντα η τουριστική φέρουσα ικανότητα μπορεί να διακριθεί σε :
- φυσική Φ.Ι που να αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που μπορεί να φιλοξενήσει μια περιοχή
- περιβαλλοντική ή οικολογική Φ.Ι, που αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που μπορεί να φιλοξενήσει μια περιοχή, πριν αρχίσουν να προκαλούνται βλάβες στο περιβάλλον ή το οικοσύστημα
- οικονομική Φ.Ι, που αναφέρεται στον αριθμό των ανθρώπων πέρα από το οποίο επέρχεται κοινωνική αποσύνθεση
- Φ.Ι υποδομών, που αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό τουριστών που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι υποδομές μιας περιοχής.

γ) Βιώσιμος τουρισμός :
H διεύρυνση του ορισμού της φέρουσας ικανότητας πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση, τον φέρνει εγγύτερα προς τον ορισμό του βιώσιμου τουρισμού, στον οποίο υπάρχουν από την αρχή ενσωματωμένες οι έννοιες της περιβαλλοντικής διατήρησης, κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότητας. Η βασικότερη διαφορά όμως που εντοπίζεται στους δύο όρους είναι το ότι στο βιώσιμο τουρισμό δεν υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν από την τουριστική ανάπτυξη, αλλά μια συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών της επίδοσης.

δ) Συγκερασμός των δύο εννοιών :
Οι δύο έννοιες (φέρουσα ικανότητα και βιώσιμος τουρισμός) έχουν ενσωματωμένων τις ίδιες τρείς διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική), αλλά διαφέρουν, καθώς ο ρόλος της Φ.Ι είναι να θέσει ανώτατα όρια, ενώ του βιώσιμου τουρισμού είναι η συνεχής βελτίωση των αποδόσεων της τουριστικής δραστηριότητας. Απο τις δύο έννοιες της φέρουσας ικανότητας και του βιώσιμου τουρισμού, η δεύτερη φαντάζει πιο αποτελεσματική, αφού όχι μόνο δεν προσκρούει στα προαναφερθέντα προβλήματα,αλλά διατηρεί και βελτιώνει συνεχώς την κατάσταση του περιβάλλοντος, χωρίς να φτάνει αυτό στα όρια του. Παράλληλα ο βιώσιμος τουρισμός συμβαδίζει και με την παγκόσμια τάση στο χώρο της ανάπτυξης γενικότερα, που είναι βιώσιμη ανάπτυξη.

ε) Η επένδυση στη Μονή Τοπλού υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής :
Σε νησιώτικες περιοχές, όπως η προαναφερόμενη, υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, τόσο στο στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης,όσο και στο επόμενο στάδιο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). Τέτοιες παράμετροι είναι :
- Ο χώρος, καθώς είναι περιορισμένος και υπάρχει έντονη σύγκρουση ως προς τη χρήση της γης, ενώ η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο της ερημοποίησης.
- Το νερό, το οποίο στην εν λόγω περιοχή βρίσκεται σε έλλειψη, ενώ΄η επένδυση απαιτεί καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού, για να καλύψουν την μονάδα των 6.000 κλινών και των τριών γηπέδων γκολφ
- Ενέργεια: Είναι γνωστό το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης, το οποίο συχνά ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, φθάνει τα όρια του με αποτέλεσμα τις προγραμματισμένες διακοπές από την ΔΕΗ. Η επένδυση θα απαιτήσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, ενώ θα δημιουργήσει έντονη αντίδραση των κατοίκων.
- Απόβλητα : Τα υγρά και στερεά απόβλητα, καθώς αποτελούν τη βασική πηγή ρύπανσης και υποβάθμισης των περιοχών, οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο Νatura,αλλά στις προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
- Ανθρώπινο δυναμικό : O νησιώτικος πληθυσμός της περιοχής είναι περιορισμένος σε σχέση με τον αριθμό των τουριστών, ενώ υπάρχει πρόβλημα κατάρτισης και είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις πολύ μεγάλες απαιτήσεις της καλοσιαίας επένδυσης.

Στ) Τα βασικά προβλήματα : H γιγαντιαία αυτή επένδυση σε περιοχή ήπιας ανάπτυξης, με την αλματώδη αύξηση των τουριστών και των οικονομικών δραστηριοτήτων και υποδομών, θα διαταράξει την περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία των νησιώτικων περιοχών., ενώ οι αλόγιστες ανθρώπινες επεμβάσεις θα δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκα πλέγμα αλληλένδετων προβλημάτων πέρα της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας. Συνοπτικά αυτά είναι :
1) Βιοφυσικά προβλήματα: Καταστροφή σπάνιων ενδιαιτημάτων, απώλεια βιολογικής ποικιλότητας, μόλυνση των χερσαίων και υδατικών πόρων,υπερκατανάλωση των υπόγειων υδάτων για ύδρευση και άρδευση των εγκαταστάσεων.
2 )Κοινωνικό- οικονομικά προβλήματα : Καταστροφή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και διάλυση κοινωνικού ιστού, κοινωνική αστάθεια, απώλεια περιουσίας.

Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με σφαιρική αντιμετώπιση, που θα προκύψουν με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών που βρίσκονται κάτω από την πίεση μιας υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης. Τα προβλήματα αυτά απορρέουν από την έλλειψη γνώσεων της τοπικής κοινωνίας, την ακατάλληλη και αποσπασματική παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις αποσπασματικές Μ.Π.Ε, την αδυναμία υλοποίησης μακροπρόθεσμου χωροταξικού σχεδιασμού και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων φορέων.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 131 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54583693
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.