ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Προτάσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 03 Νοέμβριος 2008

α) Εισαγωγή :

Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες πιθανών λύσεων για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα : η τεχνολογία που προστατεύει ή βελτιώνει το περιβάλλον αφ' ενός και οι κοινωνικές αλλαγές που, μέσα από μια βελτιωμένη διαχείριση,προλαμβάνουν ή αποκαθιστούν τις περιβαλλοντικές βλάβες. Οι κοινωνικές λύσεις έχουν κατά κανόνα λιγότερο άμεσα και απτά αποτελέσματα, ενώ οι τεχνολογικές λύσεις επιφέρουν πιο άμεσες βελτιώσεις, αλλά αφήνουν μεγαλύτερες αβεβαιότητες μακροπρόθεσμα. Το κόστος εφαρμογής τους ποικίλει και αποτελεί τελικά καθοριστική παράγοντα για περιοχές του Τρίτου Κόσμου.
Η προστασία του περιβάλλοντος και οι τεχνικές προστασίες είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών συζητήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο και παραμένει σημαντικό πρόβλημα σε πολλά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αυτός ο προβληματισμός ενισχύεται και από τις αρκετές καταδίκες που έχει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανύπαρκτη και υποβαθμισμένη περιβαλλοντική της πολιτική. Όπως λοιπόν καταλαβαίνει κανείς θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι σχετικοί οργανισμοί και Δημόσιες Υπηρεσίες για αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα και να σχεδιάσουν ή και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις.
Σημαντικό όπλο στην αναζήτηση λύσεων και προτάσεων στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αποτελεί η τεχνολογία και ειδικότερα οι εφαρμοσμένες τεχνολογικές εξελίξεις στον περιβαλλοντικό τομέα. Κάτι που ήδη στην Ευρώπη και σε κορυφαία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, η εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα στο περιβάλλον έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος προτείνοντας πολύ αποτελεσματικές λύσεις για την ανάλυση και τον σχεδιασμό νέων περιβαλλοντολογικών πολιτικών.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η οικολογική καινοτομία συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που επιβαρύνουν το περιβάλλον μας και για το λόγο αυτό η πρέπει να προωθηθεί από τις κυβερνήσεις σε επίπεδο τόσο πολιτικής ανάπτυξης και κατεύθυνσης όσο και χρηματοδότησης.Οι επιχειρήσεις επίσης ανταποκρίνονται στη νέα πρόκληση που αποτελεί για αυτές η προστασία του περιβάλλοντος σ' αυτό συμβάλλει και η αλλαγή στο καταναλωτικό ήθος των πολιτών
 Καθώς καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών αλλάζουν, οι επιχειρήσεις εντάσσουν συστηματικά σεβασμό στο περιβάλλον με νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους πρακτική και στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους. Η βιομηχανία λαμβάνει τα μηνύματα των καταναλωτών για μια "πράσινη αγορά" και ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις. 

β) Nέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του περιβάλλοντος:
Η πρώτη μεγάλη διεθνής έκθεση τεχνολογιών περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας με μεγάλη επιτυχία από 23-26 Μαΐου και τη συμμετοχή, ελλήνων και ξένων επιστημόνων και με πλούσιο θεματολόγιο από το περιοδικό ECOTEC, περιελάμβανε : ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση υγρών, στερεών, και αερίων αποβλήτων, ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας,,οικολογική δόμηση, εναλλακτικά καύσιμα και αποκατάσταση περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα οι επιστήμονες ανέλυσαν τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών για το περιβάλλον, στις παρακάτω υπο-ενότητες :
1) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -Τεχνολογίες και Εφαρμογές : (Νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή ενέργειας απο Α.Π.Ε, Αιολική Ενέργεια, Φωτοβολταικά συστήματα, Θερμικά Ηλιακά Συστήματα, Βιομάζα, Γεωθερμική Ενέργεια, Τεχνολογίες Νερού).
2) Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων : (Νομοθετικό πλαίσιο, Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων, Πετυχημένα παραδείγματα εφαρμογές από δήμους)
3) Εξοικονόμηση ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα : (Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων και Υπαίθριων Αστικών Χώρων, Ενεργειακή απόδοση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στα Κτίρια,Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών στον Κτιριακό Τομέα)
4)Ανακύκλωση : (Σύγχρονοι μέθοδοι ανακύκλωσης, Πρότυπες μονάδες Ανακύκλωσης, Ο ρόλος και συμβολή των διαφόρων φορέων και πολιτών στην επιτυχία της εφαρμογής των προγραμμάτων ανακύκλωσης, Προγράμματα ανακύκλωσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικούς φορείς)
5) Αειφόρες μεταφορές : (Οικονομική, Οικολογική και Ασφαλής Οδήγηση, Βιοκαύσιμα, Υβριδικά οχήματα, Κυψέλες καυσίμων -Υδρογόνου)

γ) ¶λλες μέθοδοι προστασίας του περιβάλλοντος :
 - Η αποφυγή της παγκόσμιας θέρμανσης απαιτεί μείωση όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι σημαντικότερες δυσκολίες συνδέονται με την ενεργειακή παραγωγή. Η απόρριψη της πιο άμεσης εναλλακτικής λύσης, που είναι η πυρηνική ενέργεια, οδηγεί στις ανανεώσιμες πηγές και στο υδρογόνο, λύσεις περιβαλλοντικά φιλικότερες, αλλά λιγότερο διαθέσιμες άμεσα. Η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί πιθανή εφεδρεία που ίσως προσφέρει εναλλακτική λύση στη διάρκεια του 21ου αιώνα.
- Η αντιμετώπιση του ζητήματος των δασών θα είχε θετικές συνέπειες στα περισσότερα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, διότι σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, το νερό, το έδαφος και η βιοποικιλότητα, αλλά χρειάζεται άφθονη χρηματοδότηση και τεράστια κινητοποίηση των τοπικών αγροτικών πληθυσμών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθολογική διαχείριση δασών, νερών και του εδάφους σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
- Σε ότι αφορά τους υδατικούς πόρους, η ζήτηση κατά τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται τόση μεγάλη, ώστε δεν θα επαρκούσαν ακόμα και ικανοποιητικές βελτιώσεις στα θέματα, δασών,κλίματος και υδατικής ρύπανσης. Μόνον η ραγδαία βελτίωση, από πλευράς αποδοτικότητας κόστους, των τεχνολογιών παραγωγής καθαρού νερού, κυρίως της αποδοτικότητας και κόστους, των τεχνολογιών παραγωγής καθαρού νερού, κυρίως της αφαλάτωσης και ίσως της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Ούτως ή άλλως όμως χρειάζεται πολύ ορθολογικότερη διαχείριση του υπάρχοντος νερού, με έμφαση στην εξοικονόμηση
- Πολύ σημαντική είναι η βελτίωση των τρόπων διαχείρισης των φυσικών πόρων, με αποτελεσματική εκπαίδευση και χρήση κατάλληλης τεχνολογίας. Η εκπαίδευση και οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας πολιτών μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση προβλημάτων του Τρίτου Κόσμου, όπως γίνεται ήδη στις ανεπτυγμένες χώρες. Η υιοθέτηση πολιτιστικών αξιών που τείνουν να θεωρούνται παγκόσμιες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η αξιοκρατία, η ανεκτικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και τελικά η δημοκρατία, αποτελεί απαραίτητη βάση μια αποτελεσματικής ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 105 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54583882
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.