ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 27 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ανεπάρκεια και απροθυμία για αντιμετώπιση του προβλήμ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ποταμοί - φράγματα - εκτροπές
Ευαγγελία Τζαμπάζη , Τρίτη, 07 Οκτώβριος 2008

Ο Έλληνας Επίτροπος Στ. Δήμας απαντώντας σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κκ. Ευαγγελίας Τζαμπάζη και Κατερίνας Μπατζελή, σχετικά με την μόλυνση του Ασωπού ποταμού και τις σοβαρές επιπτώσεις για την δημόσια υγεία, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την σημαντική επιβάρυνση των υδάτων του ποταμού από μη επεξεργασμένα βιομηχανικά λύματα, καθώς και από υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου.
Παράλληλα δηλώνει ότι το κύριο αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής είναι αν τηρούνται οι βασικές κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τις απορρίψεις και την διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και ότι προτίθεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης εφόσον κριθεί απαραίτητο και της έναρξης διαδικασίας παραβίασης του κοινοτικού δικαίου εις βάρος του ελληνικού δημοσίου (άρθρο 226 Συνθήκης ΕΚ), ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτροπής οι Ευρωβουλευτές δήλωσαν:
"Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται όχι μόνο από ανεπάρκεια σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και απροθυμία για ουσιαστική και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με σημαντικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό, αλλά και την υγεία των πολιτών. Τα χαμηλού ύψους πρόστιμα που επιβάλλονται στις βιομηχανίες δεν είναι ικανά να θέσουν οριστικό τέρμα στην αυθαίρετη λειτουργία τους και οι "πρόχειρες" εργασίες αποκατάστασης του ποταμού καταλήγουν σε τσιμεντοποίησή του με σοβαρές επιπτώσεις για το οικοσύστημα.

Η πλήρης μεταφορά και η ορθή εφαρμογή του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου συνιστά άμεση υποχρέωση των ελληνικών αρχών. Η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί ολοκληρωμένη εθνική πολιτική ανασυγκρότησης και πρόληψης με μέτρα ποιοτικών ελέγχων, απαγόρευσης εισαγωγής επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα και προληπτικής εισαγωγής οριακών τιμών, καθώς και την λήψη αντισταθμιστικών και ανταποδοτικών μέτρων ανάπτυξης της πληττόμενης περιοχής. Απαιτήσεις στις οποίες οι ελληνικές αρμόδιες αρχές έχουν παντελώς αποτύχει να ανταποκριθούν".

Περαιτέρω όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η πρόταση των ελληνικών αρχών για ένα εναλλακτικό αρδευτικό δίκτυο, δεν αποτελεί ουσιαστική λύση. Κι αυτό διότι καλύπτει εν μέρει τις ανάγκες των αγροτών, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις άλλες βασικές υποχρεώσεις των κρατών μελών όπως προκύπτουν από την Οδηγία-Πλαίσιο για τα ύδατα και να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Σχετικά με το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ποσοτήτων χρωμίου στο πόσιμο νερό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν θα διστάσει να προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας για το νερό εφόσον προκύψουν νέα επιστημονικά στοιχεία ή σχετικές συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θεσπίζει το στόχο της επίτευξης καλής οικολογικής κατάστασης για όλα τα ύδατα, κατά κανόνα μέχρι το 2015. Προκειμένου να επιτευχθεί ο περιβαλλοντικός αυτός στόχος, η οδηγία προβλέπει τη διενέργεια περιβαλλοντικής ανάλυσης των πιέσεων και επιπτώσεων (σύμφωνα με τη διαθέσιμη ανάλυση, ο ποταμός Ασωπός εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση από οργανικά αστικά και βιομηχανικά λύματα, καθώς και από υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου), καθώς και την κατάρτιση των αναγκαίων σχεδίων και προγραμμάτων για τα ληπτέα μέτρα, έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009 (στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο στόχος αυτός δεν έχει εν τω μεταξύ επιτευχθεί). Το 2007, σε ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή αναφέρθηκε στην πρόοδο εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα σε όλα τα κράτη μέλη.

Η οδηγία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμο νερό) θεσπίζει δεσμευτικό πρότυπο ποιότητας για τις συγκεντρώσεις χρωμίου, που συνίσταται σε μέγιστο όριο 0,05 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, δηλαδή το πόσιμο νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει την εν λόγω τιμή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με τις οριακές τιμές για το πόσιμο νερό, ιδιαίτερα δε τα επιστημονικά στοιχεία που προέρχονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Δεν θα διστάσει εξάλλου να προτείνει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό, εφόσον προκύψουν σχετικά επιστημονικά στοιχεία και διατυπωθούν συστάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η τελευταία έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό, η οποία δημοσιεύθηκε το 2006, καθορίζει την τιμή των 0,05 χιλιοστογράμμων ενώσεων χρωμίου ανά λίτρο, ενώ δεν καθορίζει χωριστή τιμή για το εξασθενές χρώμιο.

Όσον αφορά την εικαζόμενη περιβαλλοντική ζημία του ποταμού Ασωπού και την ανίχνευση χρωμίου στο πόσιμο νερό στα Οινόφυτα, η Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις E-5026/07 του κ. Παπαδημούλη και της κας Ματσούκα, E-5602/07 και E-5920/07 του κ. Παπαδημούλη, H-1020/07 του κ. Παφίλη, E-69/08 του κ. Ματσάκη, E-2078/08 του κ. Τριανταφυλλίδη ). Ένα εναλλακτικό αρδευτικό δίκτυο, όπως αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, το οποίο συγκαταλέγεται στα μέτρα που εξήγγειλαν οι ελληνικές αρχές, θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα για τους αγρότες, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την υποχρέωση επίτευξης των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα στην περίπτωση του ποταμού Ασωπού. Κύριο αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής είναι οι απορρίψεις και η διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες μονάδες (εφαρμογή της οδηγίας 2006/11/EΟΚ για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, της οδηγίας 80/68/EΟΚ περί προστασίας των υπογείων υδάτων και της οδηγίας 91/689/EΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα )
Τον Ιούνιο του 2008, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν επικαιροποιημένες πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης των βιομηχανικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής και τη συνέχιση των επιθεωρήσεων. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι οι βιομηχανικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής υπόκεινται σε τακτικές επιθεωρήσεις και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επιβάλλονται επαρκείς κυρώσεις. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αξιολογεί τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτηθεί, της έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει, ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, η Επιτροπή κίνησε, σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ, διαδικασία επί παραβάσει. Στις 26 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ευαγγελίας Τζαμπάζη
Βουλευτού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δ. Χρυσουλίδη 15, 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 421100-Φαξ: 2310 421101
e-mail:
saloniki@tzampazi.gr
Website:
www.tzampazi.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 114 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58153776
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.