ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ο θόρυβος στις πόλεις, Μέτρα Προστασίας Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2008

Εισαγωγή: Ο ήχος και ο θόρυβος είναι διακριτά φαινόμενα. Ο ήχος συνιστά ποιοτικό στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου, ενώ ο θόρυβος είναι παράμετρος ρύπανσης. Ο Ν.1650/1986 και οι προβλεπόμενες από αυτόν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) περιέχουν διατάξεις για την προστασία από τον θόρυβο, όμως αποβλέπουν κυρίως στην αντιμετώπιση του σε έργα υψηλής όχλησης. Κύρια πηγή ήχου, όπως και θορύβου είναι ο άνθρωπος και οι δραστηριότητές του. Συνεπώς, ο πολεοδομικός σχεδιασμός με τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων και ο τρόπος δόμησης τους συμβάλουν σημαντικά στην προστασία του ηχητικού τοπίου, όπως και στην αντιμετώπιση του θορύβου όχλησης.
Οι κοινωνικές δραστηριότητες, ο οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος, τα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια συνιστούν σημαντικές μέχρι και σήμερα πηγές θορύβου που επιβαρύνουν τον αστικό χώρο. Τόσο η εθνική, όσο και η κοινοτική νομοθεσία περιλαμβάνουν διατάξεις για την αντιμετώπιση του θορύβου που όμως αποσκοπούν στη μείωση του από συγκεκριμένες πηγές και δεν οριοθετούν μια γενικότερη πολιτική. Ήδη, όμως από το 1996 η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πράσινο Βιβλίο για το αστικό περιβάλλον έχει θέσει ορισμένες αρχές για τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με το θόρυβο, τις οποίες το 1997 διατύπωσε σε ένα σχέδιο οδηγίας Στόχος είναι ο καθορισμός μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να είναι δυνατόν να αποφεύγεται, να προβλέπεται ή να μειώνεται η ρύπανση από τον θόρυβο και οι βλαβερές της συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων και στην ποιότητα ζωής.

Θεσμική προστασία από τον θόρυβο:
To θεσμικό πλαίσιο για την προστασία από το τον θόρυβο περιλαμβάνει την εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες.
Η εθνική νομοθεσία θεμελιώνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, στο Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" και περιέχει κανονιστικές διατάξεις (Π.Δ.,Υπουργικές Αποφάσεις), που αναφέρεται στις Μ.Π.Ε,στην κοινή ησυχία, στα δομικά υλικά και στη αντιμετώπιση των σημαντικότερων πηγών του θορύβου γραμμικών ή σημειακών, όπως είναι ο κυκλοφοριακός θόρυβος, εκείνος των οχημάτων, των αεροδρομίων και αεροσκαφών, των οχημάτων, των εργοταξίων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον.
Οι κυριότερες πηγές θορύβου που επηρεάζουν τον αστικό χώρο, για τις οποίες υπάρχουν διατάξεις και οδηγίες, που προβλέπουν τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου και άλλες ρυθμίσεις είναι:
α)Οι κοινωνικές δραστηριότητες, β) Ο οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος, γ) Τα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα, δ) Οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες.

α) Οι κοινωνικές δραστηριότητες:
Από τα βάθη των αιώνων η ψυχαγωγία και η κοινωνική ζωή είναι σημαντικά για τους για τους Έλληνες.Οι χώροι ψυχαγωγίας και ειδικότερα τα κέντρα διασκέδασης στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες μεσογειακές χώρες, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, είναι υπαίθριοι και συνεπώς συνιστούν πηγή ηχορύπανσης.
Αλλά και τα κλειστά κέντρα διασκέδασης βρίσκονται συνήθως σε χώρους κατοικημένους, ακόμα και σε ισόγεια ή υπόγεια κατοικιών, με συνέπεια είναι αναγκαία η καλή ηχομόνωση. Τα κέντρα διασκέδασης είναι αιτία όχλησης, όχι μόνο λόγω, του θορύβου που προκαλείται σε αυτά, αλλά και λόγω του δευτερογενούς θορύβου της κίνησης γύρω από αυτά κατά τις ώρες λειτουργίας τους. Η άδεια λειτουργίας και ο έλεγχος των κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων με μουσική, που υπάγονται στην κατηγορία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ρυθμίζονται από πλέγμα κανονιστικών διατάξεων: α) ειδικά αναφερομένων σε αυτά, β) υγειονομικών διατάξεων, γ) εκείνων που αφορούν στην κοινή ησυχία και δ) πολεοδομικών και κτιριοδομικών διατάξεων.
Αρμόδιοι για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά και την ανάκληση της άδειας αυτών των καταστημάτων είναι οι ΟΤΑ, ο έλεγχος τους όμως εξακολουθεί να παραμένει στην Αστυνομία και τα γραφεία περιβάλλοντος., διότι, αν και αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάσθηκε στη Δημοτική Αστυνομία, η συγκρότησή της είναι ακόμη υποτυπώδης και δεν διαθέτει ούτε το κατάλληλο προσωπικό, ούτε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
Τα κλειστά κέντρα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας που απαιτούνται από τον κτιριοδομικό κανονισμό και να πληρούν τους απαιτούμενους όρους ακουστικής άνεσης. Σκοπός είναι η προστασία των περιοίκων, τόσο από τους θορύβους που παράγονται μέσα στο κέντρο, όσο και από τους θορύβους των εγκαταστάσεων κλιματισμού αερισμού.
Τα ανοικτά κέντρα διασκέδασης ή καταστήματα με μουσική πρέπει να απέχουν 300 m σε ευθεία γραμμή από τις κατοικίες εντός του σχεδίου πόλης. Επίσης όλα τα κέντρα πρέπει να πληρούν ορισμένους υγειονομικούς όρους, να τηρούν το ωράριο λειτουργίας και τις διατάξεις για την κοινή ησυχία.. Η στάθμη θορύβου στα σπίτια των περιοίκων, από την λειτουργία των κέντρων διασκέδασης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 db (A), όταν δεν βρίσκονται σε επαφή με την πηγή θορύβου και τα 45 db (A), όταν είναι σε επαφή.
Παρά ταύτα, όμως, τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν, διότι τα περισσότερα καταστήματα λειτουργούν με υπερβάσεις των ανώτάτων επιτρεπομένων ορίων ηχοστάθμης σε αυτά, με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τροποποιούν αυθαίρετα τις συνθήκες λειτουργίας τους, υπερβαίνουν τα ωράρια και, το κυριότερο, ο έλεγχος δεν γίνεται συστηματικά και τις κατάλληλες ώρες.

β) Οδικός – κυκλοφοριακός θόρυβος:
Οι προσπάθειες ελέγχου της "ηχητικής ρύπανσης" του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από την κυκλοφορία εντοπίζονται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α) Έλεγχος στην πηγή (οχήματα), β) Έλεγχος στη χωρική διάχυση των φαινομένων ηχορύπανσης, γ) Έλεγχος στη διάδοση για την προστασία του δέκτη.
Ο έλεγχος στην πηγή συνίσταται στην κατασκευή "πλέον ήσυχων" οχημάτων, στην καλή συντήρησή τους, στην κυκλοφοριακή αγωγή των πολιτών και στους συστηματικούς ελέγχους της πολιτείας.
Ο έλεγχος στη χωρική διάχυση της ηχορύπανσης αναφέρεται σε μέτρα σχετικά με τον έλεγχο της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως απαγορεύσεις βαρέων οχημάτων σε οικιστικές περιοχές, εκτροπή διαμπερών κινήσεων από περιοχές κατοικίας, δημιουργία πεζοδρομίων κ.α.
Ο έλεγχος στη διάδοση για την προστασία του δέκτη επιδιώκει τη μείωση της στάθμης θορύβου μέσω της ανάπτυξης φυσικών ή τεχνιτών εμποδίων που θα περιορίσουν της διάδοσή του ή θα κρατήσουν έξω από τους χώρους στους οποίους η επίδρασή του είναι επιβλαβής.

γ) Αεροπορικός θόρυβος:
O θόρυβος στα αεροδρόμια εξαρτάται από τη χρήση τους (διεθνή, τοπικά ή στρατιωτικά), τους τύπους και τον αριθμό των αεροσκαφών που προσγειώνονται η απογειώνονται. Βεβαίως, η όχληση που προκαλείται στους κατοίκους ποικίλει ανάλογα με τη θέση του αεροδρομίου σε σχέση με τις κατοικημένες περιοχές και ιδιαίτερα από την πυκνότητα του πληθυσμού κάτω από τις διαδρομές πτήσεων των αεροσκαφών.
Τα μέτρα προστασίας και οι μηχανισμοί ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της όχλησης κυρίως των κατοίκων των όμορων και γειτονικών περιοχών είναι οι ακόλουθοι:
- Έλεγχος της περιοχής και των χρήσεων γης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή ενός υπο μελέτη αερολιμένα.
- Έλεγχος στη χρήση των υφιστάμενων αεροδρομίων, της μελέτης επέκτασης και κατασκευής τους.
- Έλεγχος του τύπου των αεροσκαφών των διαδικασιών και των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών
- Έλεγχος της νυχτερινής λειτουργίας του αεροδρομίου.

δ) Θόρυβος από βιομηχανικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις:
Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, απαιτείται υποβολή ΜΠΕ (Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) της οποίας καθορίζεται ο τύπος και τα περιεχόμενο. H Μ.Π.Ε πρέπει να αναφέρεται στα:
- αναμενόμενα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία σε όλη την διάρκεια της ημέρας και για κάθε ρυθμό εργασίας σε χαρακτηριστικά σημεία του ορίου της ιδιοκτησίας
- τα χαρακτηριστικά του θορύβου, δηλαδή το αν είναι συνεχής ή όχι, η διάρκεια του κατά τη νύκτα και την ημέρα, τα ειδικά χαρακτηριστικά, κ.α.
-τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου εκπεμπόμενου θορύβου.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ,σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία περιβάλλοντος και την τροχαία διενεργεί τακτικούς ελέγχους για το επίπεδο ηχορύπανσης από δίκυκλα, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα και να επισπεύδονται οι αναγκαίες διορθωτικές επεμβάσεις για "ήσυχη" πλέον λειτουργία τους και επανέλεγχο. Παράλληλα εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου των εκπομπών θορύβου από μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Επίσης, για την προστασία του ακουστικού τοπίου και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ηχορύπανσης, επιβάλλονται κατά περίπτωση ορισμένα μέτρα, όπως είναι οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί της κυκλοφορίας σε ορισμένους οικισμούς, ή η απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από κατοικημένες περιοχές.

Μανόλης Βουτυράκης

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 100 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54583897
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.