ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 25 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣτΕ: Μόνο με Προεδρικά Διατάγματα ο χαρακτηρισμός των Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Περιβάλλον
Σταυρογιάννη Λελούδα , Πέμπτη, 22 Μάιος 2008

¶ρθρο από την "ΑΥΓΗ"

Σταυρογιάννη Λελούδα

Ανατρέπει το Συμβούλιο Επικρατείας με απόφασή του την "πρακτική" που είχε αναπτύξει μετά το 2003 το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να καλύψει την ολιγωρία του να χαρακτηρίζονται οι περιοχές προστασίας και να καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αντί Προεδρικών Διαταγμάτων όπως ορίζει ο νόμος 1650/86 για το περιβάλλον.
Η πρακτική αυτή... απέφευγε τον έλεγχο νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, επέτρεπε μαγειρέματα -κυρίως μετά από πιέσεις του υπουργείου Ανάπτυξης η διαφόρων συμφερόντων- και εκπτώσεις στην προστασία έναντι των προτεινόμενων από τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο επεχείρησε να ξεπεράσει τις προειδοποιήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών η Ε.Ε. για περικοπή κονδυλίων (μη επιλέξιμες δαπάνες) διότι απαιτούσαν, και δικαίως, προστασία επί του εδάφους και όχι μόνον παραγωγή μελετών και ταυτόχρονα επεδείκνυε έργο (π.χ. συμμόρφωση με την καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου ή τη Δυτική Μήλο).

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμόν 3596/2007 απόφασή του ακύρωσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (22943.5.6.2003) και δεύτερη που ακολούθησε των υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας) "Χαρακτηρισμός της χερσαίας και λιμναίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οικοανάπτυξης, καθορισμός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης", μετά από προσφυγή του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.
Έκρινε πως μη νομίμως η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως οικοανάπτυξης με τις προσβαλλόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί "η κατά τα προαναφερόμενα έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος", όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 παράγραφος 1 και 2 του Ν. 1650/86 και ανέπεμψε την υπόθεση στη προς συμμόρφωση στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Με την απόφαση αυτή το ΣτΕ αποφαίνεται ότι σχετικές διατάξεις μετέπειτα νόμων 2742/1999 και 3044/22 επιτρέπουν αλλαγές στις ζώνες προστασίας και στις χρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής και η υπαγωγή της σε μία από τις προβλεπόμενες από τον νόμο 1650/1986 κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.
Αναλυτικότερα το δικαστήριο τεκμηριώνει την απόφασή του, ευρύτερης σημασίας, ως εξής: "Με το Π.Δ. αφενός το υπαγόμενο σε καθεστώς προστασίας αντικείμενο αναλόγως των χαρακτηριστικών του τάσσεται σε μια από τις στα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/86 προβλεπόμενες κατηγορίες προστασίας, οι οποίες είναι σαφώς διακεκριμένες κατά τον νόμο με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στα ίδια άρθρα και αφετέρου επιβάλλονται οι αναγκαίοι για την προστασία όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις.

Ειδικώς, ως περιοχές οικοανάπτυξης που αποτελούν ιδιαιτερη κατηγορία περιοχών που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας χαρακτηρίζονται εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα περιοχές που μπορούν να περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.

Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό αποσκοπεί στην προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών, στην ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων, στην εκπαίδευση και μύηση του κοινού στους τρόπους και στις μεθόδους αρμονικής συνύπαρξης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών και τέλος στην ανάπαυση και αναψυχή του κοινού.

Για την επιτέλεση των σκοπών αυτών επιβαλλεται η λήψη μέτρων με το εκδιδόμενο διάταγμα και εν συνεχεία με τον κανονισμό διαχειρίσεως για την προστασία των οριοθετούμενων περιοχών από ανθρωπογενείς επεμβάσεις και δραστηριότητες που θα οδηγούσαν σε υποβάθμιση τα οικοσυστήματα. Εξ άλλου ο νόμος επιβάλλει τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του ανθρώπου εντος των περιοχών οικοανάπτυξης σε μικρής κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες...

Ως προς τη διαδικασία του χαρακτηρισμού ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης η οποία θα τεκμηριώνει την σημασία του προστατευτεύου αντικειμένου. Με τις διατάξεις του άρθρου 13, Ν. 3044.2002 ιδρύθηκαν μεν φορείς διαχείρισης προστατευόμένων περιοχών, ο περαιτέρω όμως χαρακτηρισμός των περιοχών αυτών κατά τις διακρίσεις του Ν. 1650/86, από τον οποίο εξαρτάται το κατά νόμο περιεχόμενο της προστασίας και οι σκοποί στους οποίους πρέπει να αποβλέπουν οι επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί, δηλαδή η υπαγωγή τους σε μιά από τις κατηγορίες που προβλέπονται με τον νόμο αυτό, μεταξύ των οποίων και οι περιοχές οικοανάπτυξης, χωρεί κατα την διαδικασία που θεσπίζεται με το άρθρο 21, δηλαδή με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Και ναι μεν στην παράγραφο 11 του άρθρου 14 του Ν. 2742/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002, παρέχεται εξουσιοδότηση για τη μεταβολή των ορίων των περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των συνιστώμενων φορέων και για τον καθορισμό επιμέρους ζωνών προστασίας εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητάς τους καθώς και όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων, προϋπόθεση όμως για την επιβολή των ρυθμίσεων αυτών είναι ο χαρακτηρισμός της περιοχής και η υπαγωγή της σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών με την έκδοση Π.Δ. κατά το άρθρο 21, με βάση δε τον χαρακτηρισμό αυτόν και στο πλαίσιο που θα καθορισθεί με το Π.Δ. ως προς τους όρους, τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς των χρήσεων γης, της δόμησης και της κατάτμησης των ακινήτων της περιοχής οικοανάπτυξης θα ρυθμιστούν περαιτέρω με γνώμονα τους σκοπούς προστασίας που ορίζονται για κάθε κατηγορία προστατευομένων περιοχών με τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 1650/86, τα σχετικά με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη του Ν. 3044.2002".

Για την Παμβώτιδα αναφέρει ότι η συνταχθείσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη καθώς και το σχέδιο Π.Δ. το οποίο συντάχθηκε δεν προωθήθηκε ποτέ προς θεσμοθέτηση...

¶ρθρο από την "ΑΥΓΗ"

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 351 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55075687
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.