ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ακτές - θάλασσα
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2008

Α) ΟΡΙΣΜΟΙ:

α) Ακτή: Χαρακτηρίζεται η τελευταία προς την θάλασσα κατάληξη της ξηράς. Συνηθέστερα η παραθαλάσσια έκταση της ξηράς που γεωλογικά φαίνεται αυτή να τερματίζει στη θάλασσα. Επί της ακτής καθορίζεται η γραμμή αιγιαλού και το πλάτος της παραλίας. Οποιοδήποτε έργο που βρίσκεται στην ακτή και έχει σχέση με την θάλασσα χαρακτηρίζεται "επάκτιο", ενώ αντίθετα οτιδήποτε βρίσκεται στην ακτή και έχει σχέση με την ξηρά χαρακτηρίζεται "παράλιο".

2) Αιγιαλός: Είναι η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

3) Παραλία : Είναι η ζώνη που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι 50 μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.

4) Παράκτια ζώνη: Είναι η κρίσιμη περιοχή αλληλοτομής και αλληλεπιδράσεως της θαλάσσιας, μάζας της ατμόσφαιρας , της στερεάς ζώνης ξηράς και κοινωνίας.

5) Οικοσύστημα: Κάθε οικοσύστημα αποτελείται από δύο κύρια τμήματα το ζωντανό, δηλαδή τη βιοκοινότητα και το μη ζωντανό το αβιοτικό. Το αβιοτικό περιβάλλον το αποτελούν στοιχεία όπως το έδαφος, το νερό, η ατμόσφαιρα. Τη βιοκοινότητα αποτελούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που δέχονται τις επιδράσεις του αβιοτικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων, στη θάλασσα έχουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα, στις ακτές τα παράκτια. Όταν σε μια έκταση έχουμε μόνο γεωργικές καλλιέργειες τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα.

Ο αιγιαλός και η παραλία είναι κοινόχρηστα αγαθά που ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.

Β) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ.

1) Αρχή της ιδιαίτερης προστασίας ευπαθών οικοσυστημάτων:

Στο πλαίσιο της νομολογίας για τη βιώσιμη παράκτια διαχείριση, αυξημένη προστασία χρήζουν τα ευπαθή οικοσυστήματα των ακτών με στόχο "τη διατήρηση αναλλοίωτης στο διηνεκές της φυσιογνωμίας και ιδιαιτερότητας τους , ώστε να διασφαλίζεται η ποικιλομορφία του φυσικού περιβάλλοντος με τη διατήρηση διαφορετικών συστημάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας και η αλληλεπίδραση των οικοσυστημάτων.

2) Αρχή της ήπιας παρέμβασης στις ακτές:

Οι σκοποί της προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων επιτυγχάνονται με την απαγόρευση κάθε επέμβασης που θα μπορούσε να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων αυτών. Μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις είναι επιτρεπτές. Υπό ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς τίθεται η κατασκευή τεχνικών έργων στις ακτές, αφού όπως κρίθηκε ιδιωτικά τεχνικά έργα εκτελούμενα στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη της ακτής συνιστούν πράγματι διατάραξη του οικείου οικοσυστήματος καθώς η επίδρασης της θαλάσσιας υδροδυναμικής έχει επιπτώσεις και στα παρακείμενα οικοσυστήματα.

Μάλιστα, η χρήση για την οποία εκτελείται ένα έργο αποκλείει ή παρακωλύει άλλες νόμιμες χρήσεις των ακτών , ενώ και το αισθητικό κάλος της γεωμορφολογίας των ακτών αποτελεί πολύτιμο οπτικό πόρο. Με τα χαρακτηριστικά αυτά οι ακτές συνιστούν ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, τυγχάνουν συνταγματικής προστασίες ευθέως εκ του άρθρου 24, πρέπει να τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς διαχείρισης, και η εκτέλεση έργου στις ακτές επιτρέπεται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό τις πρόσθετες προϋποθέσεις ότι το έργο είναι βιώσιμο και εντάσσεται σε συνολικό προγραμματισμό επέμβασης.

3) Αρχή της πληρότητας της χωροθέτησης παρέμβασης στις ακτές:

Η βιωσιμότητα τεχνικού έργου σε ακτή και θάλασσα προϋποθέτει χωροθέτηση του συμβατή με το παράκτιο και θαλάσσιο οικοσύστημα, κάθε δε επέκταση του συνιστώντας νέο συμπληρωματικό έργο απαιτεί και νέα χωροθέτηση, χωρίς να αρκεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Επομένως η βιώσιμη διαχείριση για τα δημόσια έργα προϋποθέτει και πλήρη επιστημονική μελέτη όλων των επιπτώσεων στο περιβάλλον

4) Αρχή της συμβατότητας της επέμβασης:

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη στην κατασκευή τεχνικών έργων σε ευπαθή οικοσυστήματα περιλαμβάνεται η βιωσιμότητα του έργου, για την οποία μάλιστα δεν αρκεί η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ΕΠΟ, αλλά πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλιστεί η συμβατότητα με το οικοσύστημα της περιοχής. Ειδικά στα ζητήματα βιωσιμότητας των δημοσίων έργων, το ΣτΕ εξειδίκευσε την υποχρέωση της πολιτείας, διευκρινίζοντας ως βιώσιμα τα έργα που δεν είναι απλώς τεχνικώς εφικτά και οικονομικώς συμφέροντα, αλλά δύνανται να συνυπάρξουν με το περιβάλλον χωρίς να βλάπτουν, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσσμα .

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Ύπαρξη των κατάλληλων τεχνολογιών και ερευνητικών μέσων μελέτης της πολυπλοκότητας και των αλληλεξαρτήσεων των φυσικών, κοινωνικών και παραγωγικών συστημάτων

2) Ορθή κατανόηση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που επιτελούνται σε αυτήν.

3) Αναγνώριση των τοπικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών προβλημάτων και καθορισμός στόχων που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου αυτά να επιλυθούν.

4) Ανάπτυξη των κατάλληλων κοινωνικό-οικονομικών δεξιοτήτων και εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού

5) Μια προσέγγιση οικοσυστήματος που να οδηγεί στη συνεργασία αντί στην αντιπαλότητα με την ακτή και τη θάλασσα.

6) Καθορισμός συγκεκριμένων δράσεων και σταδίων με μετρήσιμα αποτελέσματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

7) Εξασφάλιση των μέσων που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις (οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνικοί υποδομή κ.α)

8) Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου και αξιοποίησης των κάθε είδους παρεμβάσεων.

9) Δημιουργία βάσης δεδομένων και δικτύων περιβαλλοντικής πληροφόρησης των πολιτών.

10) Οργάνωση δικτύων για ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε πρακτικές παράκτιας διαχείρισης και συμμετοχικού σχεδιασμού.

11) Ανάπτυξη πλαισίου συμμετοχικού σχεδιασμού με την ενεργό συμμετοχή τοπικών φορέων και του κοινού

12) Οργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για να επιτευχθεί η απαιτουμένη κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή.

Συνεχίζεται...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 47 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54548284
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.