ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2008

Α. Εισαγωγή:

Η παραγωγή χημικών προϊόντων έχει αυξηθεί θεαματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε ως επίπτωση την αύξηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα για μια ορθολογική και βιώσιμη παραγωγή των χημικών αυτών ουσιών. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την προαγωγή των χημικών αυτών ουσιών. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την παραγωγή ενός μη τοξικού περιβάλλοντος, η Επιτροπή προτείνει οι υφιστάμενες και νέες χημικές ουσίες, μετά τη σταδιακή εξέταση των υφισταμένων ουσιών μέχρι το 2012, να υπάγονται στην ίδια αυτή διαδικασία, στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος.

Κατά συνέπεια, το ισχύον σύστημα για νέες ουσίες θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό και οι αναθεωρημένες υποχρεώσεις να επεκταθούν και στις υφιστάμενες ουσίες. Το προτεινόμενο σύστημα καλείται REACH, από τα αρχικά των λέξεων Reiteration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, μεταφραζόμενο σε Καταχώρηση, Αξιολόγηση και έγκριση Χημικών προϊόντων.

Β. Περίληψη του συστήματος REACH.

1. Αντικείμενο του REACH είναι ιδιαίτερα ευρύ. Αφορά σε όλες τις χημικές ουσίες που παρασκευάζονται, εισάγονται, διατίθενται στην αγορά ή χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μεμονωμένα σε παρασκευάσματα, είτε σε συνδυασμό με άλλες ουσίες σε εμπορεύματα. Κάποιες χημικές ουσίες εξαιρούνται από το ευρύτερο αντικείμενο του REACHE,ενώ κάποιες άλλες από συγκεκριμένες διατάξεις του REACH.

2. Καταχώρηση: Κύριος σκοπός του REACH είναι να προβάλλει και να ενημερώσει σχετικά για την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών. Οι υποχρεώσεις καταχώρησης απαιτούν από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς χημικών προϊόντων να ενημερώνονται για τις ουσίες που χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ασφαλή χρήση των προϊόντων.

Για όλες τις χημικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεπερνούν τόνο ετησίως, πρέπει να υποβάλλεται ένας φάκελος καταχώρησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Για επικίνδυνες ουσίες ή /και για προϊόντα υψηλού όγκου, η καταχώρηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στα πρώτα 3,5 έτη (αφού τεθεί σε εφαρμογή το REACH), ενώ για τις υπόλοιπες ουσίες τα διαστήματα καταχώρησης θα είναι από 3,5 έως 11 έτη.

3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων:

O ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA) θα διαχειρίζεται τις τεχνικές επιστημονικές και διοικητικές πτυχές του συστήματος REACH σε κοινοτικό επίπεδο στοχεύοντας στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του REACH και της αξιοπιστίας του για όλους τους φορείς.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων διατηρεί την έδρα του στο Ελσίνκι και έχει το δικό του δικτυακό τύπο.

Γ. Πληροφόρηση του κοινού:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμβουλευθεί και εμπλέξει όλους τους ενδιαφερόμενους και ειδικότερα, τις Μ.Κ.Ο οι οποίες εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, προκειμένου το κοινό να κατανοήσει με προβλεπόμενα οφέλη της στρατηγικής και να πεισθεί ότι η Επιτροπή έχει λάβει υπΆ όψη της το δημόσιο συμφέρον. Επομένως η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει τη συνεχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων που εκπροσωπούν όλο το φάσμα συμφερόντων στα στάδια εφαρμογής, της διαχείρισης και ανασκόπησης της στρατηγικής. Οι πολίτες της Ε.Ε θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις χημικές ουσίες, στις οποίες εκτίθενται. Οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το άτομο να είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους και να αναπτύξει την αίσθηση του μέτρου, προκειμένου να κρίνει ως προς την αποδοχή των εν λόγω κινδύνων, Η καλύτερη πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για τις χημικές ουσίες θα αυξήσει τη συνειδητοποίησή του, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα από μέρους της βιομηχανίας και των αρχών.. Η επιτροπή ήδη εκδίδει μία ενημερωμένη πολύγλωσση συλλογή δεδομένων χημικών ουσιών, πράγμα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω. Επιπλέον, θα πρέπει να καθιερωθούν δείκτες για τους κινδύνους της χρήσης χημικών ουσιών.

Η Επιτροπή προτείνει αναγνωρίζει στους καταναλωτές το "δικαίωμα της επιλογής". Η πληροφόρηση θα πρέπει να καταστήσει τον καταναλωτή ικανό να κρίνει, εάν κάποια εναλλακτικά προϊόντα της αγοράς είναι προτιμότερα όσον αφορά στις εγγενείς ιδιότητες και κινδύνους τους

Τα πορίσματα της ανασκόπησης έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη των καταναλωτών για πληροφόρηση σχετικά με τις επιδράσεις στην υγεία, το περιβάλλον και άλλους σοβαρούς κινδύνους, καθώς επίσης και οδηγίες για ασφαλή χρήση χημικών προϊόντων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστέρων χρηστών, θα πρέπει να είναι κυρίως υπεύθυνη για την παροχή των πληροφοριών αυτών στους καταναλωτές. Αυτό θα οδηγήσει σε μια αγορά, στην οποία οι αποφάσεις για την αγορά τέτοιων προϊόντων θα στηρίζεται σε καλύτερη ενημέρωση.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα έρευνας, μέσω του οποίου το κοινό να είναι θέση να εντοπίσει, εάν εφαρμόζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη ρυθμιστικά μέτρα για μεμονωμένες χημικές ουσίες. Το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι ευκολότερα κατανοητό από το πλατύ κοινό, ώστε να συνδράμει στην αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης επίγνωσης.

Δ. Τα χημικά στο πιάτο μας:

Μεγάλη εφαρμογή των χημικών ουσιών, βρίσκουμε στην κατεργασία τροφίμων με τη χρήση χημικών προσθέτων.

Τα χημικά πρόσθετα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

α) Βοηθητικά στην βιομηχανική επεξεργασία όπως γαλακτοποιητές, σταθεροποιητές πηκτικά μέσα, ένζυμα κ.λ.π.

β) Θρεπτικά πρόσθετα, όπως βιταμίνες, αμινοξέα και ανόργανα άλατα, σε προϊόντα που έχασαν τα δικά τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους.

γ) Ενισχυτικά της εμφάνισης: που επενεργούν στην υφή, στην οσμή, στην γεύση και στην οπτική εντύπωση χωρίς να έχουν σχέση με τις φυσικές, χημικές η θρεπτικές ιδιότητες των τροφίμων.

Για τα χημικά πρόσθετα θα πρέπει να πούμε επίσης ότι, ενώ τα συντηρητικά είναι λίγο πολύ απαραίτητα, και ο λόγος είναι προφανής, τα διάφορα ενισχυτικά των οργανοληπτικών ουσιών (αρώματα, χρώματα, ενισχυτικά των οργανοληπτικών ουσιών (αρώματα, χρώματα, ενισχυτικά γεύσης κλπ) δεν προσθέτουν τίποτα στη διατροφική αξία των τροφίμων, αλλά χρησιμοποιούνται απλά για να παραπλανήσουν τον καταναλωτή, θέτοντας επί πλέον σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του..
Ε. To καινοτόμο σύστημα στον τομέα των χημικών ουσιών και θα επιφέρουν τα σκοπούμενα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της παραγωγής "οικολογικών" χημικών προϊόντων και εν τέλει της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 165 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54568061
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.