ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 24 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Καταναλωτές
ΕΚΠΟΙΖΩ , Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2007

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ


Η ΕΚΠΟΙΖΩ με τις συλλογικές της αγωγές κατά τραπεζών, πέτυχε αποφάσεις επιστροφής σημαντικών ποσών σε δανειολήπτες στεγαστικών κυρίως δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών για επιστροφή χρημάτων, στηρίχτηκαν στον παράνομο και καταχρηστικό τρόπο διακύμανσης των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία οι τράπεζες όφειλαν να έχουν διαμορφώσει με αναφορά στο παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι καταναλωτές που είχαν συνάψει τα στεγαστικά τους δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο μέχρι και τις αρχές του 2003 δικαιούνται την επιστροφή, ανάλογα και με το ύψος του δανείου τους, σημαντικών χρηματικών ποσών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να απαιτήσουν από τις τράπεζες την επιστροφή των χρημάτων αυτών. Την προσπάθειά τους αυτή οφείλουν να στηρίξουν και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Με δύο αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών (1896/2007, 3441/2007) επιστρέφονται στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που έλαβαν το δάνειό τους το 2001 ποσά ύψους 7.800 και 3.100 ευρώ γιατί οι τράπεζες δεν μείωσαν επαρκώς το επιτόκιο των δανείων τους τα χρόνια που ακολούθησαν.Οι τράπεζες είχαν επιφυλάξει για τον εαυτό τους, στις περιπτώσεις των δανείων που το επιτόκιο συμφωνείται κυμαινόμενο, να προσδιορίζουν οι ίδιες το επιτόκιο που θα ισχύει για την εν λόγω κατηγορία δανείων. Ο όρος αυτός είχε κριθεί με δικαστικές αποφάσεις (και του Αρείου Πάγου) που εκδόθηκαν επί συλλογικών αγωγών της ΕΚΠΟΙΖΩ καταχρηστικός. Οι τράπεζες θα έπρεπε να έχουν αναφέρει στις συμβάσεις τους κριτήρια με βάση τα οποία θα διακυμαίνεται το επιτόκιο του δανείου.Οι τράπεζες όφειλαν να μειώνουν τα επιτόκια όταν το κόστος του χρήματος γινόταν φθηνότερο για τις ίδιες. Επομένως, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων θα έπρεπε να διαμορφώνονται με αναφορά σε ένα επιτόκιο που αντικατοπτρίζει το κόστος χρήματος για τις τράπεζες.

Με τις παραπάνω αποφάσεις το Ειρηνοδικείο Αθηνών, εξετάζοντας αγωγές των καταναλωτών για την επιστροφή τόκων που κατέβαλαν και εφαρμόζοντας αποφάσεις ανώτερων δικαστηρίων και του Αρείου πάγου, έκρινε ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να διαμορφώνονται με αναφορά στο παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το αποτέλεσμα, μάλιστα, δεν διαφοροποιείται ακόμη και αν λάβαινε κανείς ως βάση για τη διακύμανση (επιτόκιο αναφοράς) τα διατραπεζικά επιτόκια. Την περίοδο 2001-2003 υπήρξε μία ραγδαία πτώση του κόστους του χρήματος για τις τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε την περίοδο αυτή τα επιτόκιά της κατά 2,75 εκατοστιαίες μονάδες. Οι τράπεζες, ωστόσο, δεν μείωναν ή προέβαιναν σε μικρότερες μειώσεις των κυμαινόμενων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. Το αποτέλεσμα ήταν όσοι είχαν στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο την παραπάνω περίοδο (ιδίως 2001 και 2002) να πληρώσουν τα επόμενα χρόνια και να πληρώνουν ακόμη και σήμερα, περισσότερους τόκους από όσους θα όφειλαν να πληρώσουν.

Με την πρώτη από τις παραπάνω αποφάσεις το Ειρηνοδικείο Αθηνών υποχρεώνει την τράπεζα να επιστρέψει το ποσόν των 7.800 ευρώ που κατέβαλε αδικαιολόγητα παραπάνω με τις δόσεις τουδανειολήπτης που έλαβε το 2001 στεγαστικό δάνειο ύψους 103.000 ευρώ. Με τη δεύτερη απόφαση υποχρεώνει την τράπεζα να επιστρέψει το ποσόν 3.050ευρώ για στεγαστικό δάνειο του 2001 για αδικαιολόγητους τόκους που πλήρωσε ο δανειολήπτης μέχρι τον Ιανουάριο 2005, οπότε και προεξόφλησε το δάνειο. Σε άλλη περίπτωση η τράπεζα αποδέχθηκε, χωρίς να εκδικασθεί, την αγωγή δανειολήπτη στεγαστικού δανείου ύψους 162.000 ευρώ επιστρέφοντας σε αυτόν το ποσόν των 11.900 ευρώ που πλήρωσε παραπάνω εξαιτίας της μη ισόποσης αναπροσαρμογής-μείωσης του επιτοκίου.

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών είχε λάβει δάνεια με κυμαινόμενο κατά βάση επιτόκιο, είναι φανερό ότι είναι δεκάδες χιλιάδες οι δανειολήπτες που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δόσεις που κατέβαλαν έχουν υπολογισθεί με υψηλότερο επιτόκιο. Είναι φανερό, εξάλλου, ότι οι δανειολήπτες δικαιούνται και για το μέλλον, το υπόλοιπο δηλαδή χρόνο διάρκειας της σύμβασης στεγαστικού δανείου, να ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες, όταν εκτίμησαν ότι το κόστος του χρήματος (τα παρεμβατικά επιτόκια της ΕΚΤ, διατραπεζικά επιτόκια) είχε περιέλθει στα κατώτερα επίπεδα, και πλέον θα ακολουθούσε ανοδική πορεία, εισήγαγαν το παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ ως βάση για τον προσδιορισμό του επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια. Έτσι σήμερα που τα επιτόκια κόστους του χρήματος ακολουθούν ανοδική πορεία προβαίνουν σε ανάλογες αυξήσεις στα επιτόκια των τρεχόντων δανείων, δίχως όμως να προέβαιναν και σε ανάλογες μειώσεις την εποχή που η πορεία των επιτοκίων ήταν καθοδική.

Οι τράπεζες, εξάλλου, με διάφορα τεχνάσματα ενώ χορηγούσαν, ιδίως από τα μέσα του 2003 και μετά,δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο στους νέους δανειολήπτες σε χαμηλότερα επίπεδα, διατηρούσαν σε όσους καταναλωτές είχαν λάβει δάνειο έως τότε το (κυμαινόμενο) επιτόκιο του δανείουτους σευψηλότερα επίπεδα.Μάλιστα, οι καταναλωτές δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν καθώς σε περίπτωση μεταφοράς του δανείου τους θα έπρεπε να πληρώσουν ποινές προεξόφλησης που οι τράπεζες τότε –αδικαιολόγητα βέβαια– εφάρμοζαν, νέα έξοδα δανείου και ιδίως έξοδα προσημείωσης υποθήκης.
Αν και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια, ωστόσο οι ίδιες επιταγές διαφάνειας ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις δανείων που έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο (επομένως, και στην καταναλωτική πίστη).

Οι παραπάνω αποφάσεις έρχονται ως συνέπεια των αντίστοιχων επιτυχιών που είχε η ΕΚΠΟΙΖΩ με τις συλλογικές της αγωγές. Οι καταναλωτές που είχαν συνάψει τα στεγαστικά τους δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο μέχρι και τις αρχές του 2003 δικαιούνται την επιστροφή, ανάλογα και με το ύψος του δανείου τους, σημαντικών χρηματικών ποσών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να απαιτήσουν από τις τράπεζες την επιστροφή των χρημάτων αυτών. Την προσπάθειά τους αυτή οφείλουν να στηρίξουν και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ένωση Καταναλωτών-Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 321 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55055329
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.