ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 26 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΘΕΡΕΤΡΑ ΓΚΟΛΦ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Γήπεδα Γκολφ - Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις
Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη , Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2007


Στις αντιδράσεις κατά των γηπέδων και θερέτρων γκολφ, η βιομηχανία γκολφ και οι υποστηρικτές της αντιτάσσουν μια καλά δομημένη επιχειρηματολογία υπεράσπισης που συναντάται στη διεθνή επιστημονική και γενική βιβλιογραφία και στις ποικίλες συζητήσεις πάνω στο θέμα. Αυτή την επιχειρηματολογία ανατέμνει το παρακάτω σημείωμα, εστιάζοντας στην Ελλάδα, τόσο για το ενδιαφέρον που έχει αυτή καθαυτή όσο και για τις πρακτικές και ηθικές της προεκτάσεις.

Οι αντιδράσεις, που ξεκίνησαν από τα τέλη του 1970 και συνεχίζονται σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αφορούν όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκαλεί η ανάπτυξη γηπέδων και θερέτρων γκολφ. Παράλληλα, οι μεγάλες οργανώσεις γηπέδων γκολφ ξεκίνησαν από τα τέλη του 1980 σοβαρές προσπάθειες αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κυρίως προβλημάτων. Διαθέτουν ειδικά τμήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εκδίδουν εγχειρίδια φιλο-περιβαλλοντικής κατασκευής και διαχείρισης και χρηματοδοτούν μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα. Αυτές οι πρωτοβουλίες οφείλονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στο ότι η βιομηχανία γκολφ, ιδίως σε συνδυασμό με βιομηχανία τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας, είναι συνήθως, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, κερδοφόρα για τους επιχειρηματίες. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα όμως παραμένουν: η «καυτή πατάτα» της κατανάλωσης νερού, οι επιπτώσεις σε έδαφος, βιοποικιλότητα και υγεία (από τη χρήση, μεταξύ άλλων, αγρο-χημικών και μη-ενδημικών ή γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών γρασιδιού), η καταστροφή ευαίσθητων περιοχών, η κατανάλωση ενέργειας (σε περιπτώσεις ανακύκλωσης λυμάτων και αφαλάτωσης για άρδευση των γηπέδων), κ. ά. Παράλληλα δε συντηρούνται, αν δεν διογκώνονται, τα συναρτημένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Οι δύο αφετηριακές παραδοχές της υπεράσπισης

Πρώτη αναντίρρητη και αδιαπραγμάτευτη παραδοχή είναι ότι η ζήτηση καθορίζει τις αναπτυξιακές επιλογές και τις χρήσεις των πόρων μιας περιοχής. Έτσι, η ζήτηση για γήπεδα γκολφ, από τουρίστες και αγοραστές παραθεριστικής κατοικίας υψηλών εισοδημάτων, σε συνδυασμό με την σημαντική έλλειψη τους στη χώρα σε σχέση με άλλες Μεσογειακές και γειτονικές χώρες, θα πρέπει να ικανοποιηθεί, μια απαίτηση που χαίρει έμπρακτης πια πολιτικής υποστήριξης.

Η ύπαρξη ζήτησης δεν αμφισβητείται ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά, ούτε αμφισβητείται ηθικά η αναγκαιότητα ικανοποίησης της.

• Δεν εξετάζεται αν η ζήτηση είναι ουσιαστική και σταθερή (όπως, π.χ. για τροφή, υγεία, κατοικία, κ.λπ.) ή κατασκευασμένη και μεταβλητή. Στην προκείμενη περίπτωση το γκολφ προωθείται συστηματικά από το σχολείο στο εξωτερικό και συναρτάται με την επαγγελματική ανέλιξη (π.χ. στελέχη επιχειρήσεων), ενώ ασκούνται πιέσεις να περιληφθεί στα Ολυμπιακά αθλήματα. Στις ΗΠΑ, η μειωμένη ζήτηση αντιμετωπίζεται με την πρωτοβουλία Play Golf America.

• Δεν εξετάζεται πως εκτιμάται η ζήτηση – με τι υποθέσεις, τεχνικές και δεδομένα. Η, συνήθως όχι ευκαταφρόνητη, εκτίμηση της ζήτησης (π.χ. 1,000,000 κατοικιών και 200,000 γκόλφερ στην Ελλάδα) λαμβάνεται ως σταθερή και αγνοείται η σωρεία των μεταβλητών παραγόντων (εισόδημα, κλίμα, ανταγωνισμός, κ.λπ.) που την επηρεάζουν. Έτσι η παράλογη, από οικονομική σκοπιά τουλάχιστον, απουσία στοιχειωδών εκτιμήσεων αβεβαιότητας και ρίσκου που στηρίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις εκπλήττει και δημιουργεί ερωτήματα για τη σκοπιμότητα τους.

• Τέλος, πρυτανεύει η ηθική της ζήτησης – ό,τι έχει ζήτηση είναι καλό και προσφέρεται εκεί όπου εκδηλώνεται η ζήτηση, άσχετα με τη φυσική καταλληλότητα, εγγενείς ποιότητες, ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής καθώς και τις επιπτώσεις που προκαλούνται. Αρκεί να εφαρμόζονται κανόνες ορθής κατασκευής και χρήσης. Τα παραδείγματα αφθονούν.

Δεύτερη παραδοχή είναι ότι ένα γήπεδο γκολφ είναι ένα τεχνικό έργο. Οι αρνητικές επιπτώσεις του αναγνωρίζονται, αλλά συγκρινόμενο με άλλα τεχνικά έργα (φράγματα, εργοστάσια, κ.λπ.) είναι το πιο φιλο-περιβαλλοντικό.

Με δεδομένες αυτές τις δύο αφετηριακές παραδοχές, η όλη συζήτηση μετατίθεται, έτσι, σε τεχνικό επίπεδο που έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί γιατί «κρύβει» άλλες παραδοχές.

Η υπεράσπιση θεωρεί ως κύριο ζητούμενο να προσδιορισθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση και κατασκευή γηπέδων γκολφ που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις εκλαμβάνονται ως αδιαμφισβήτητα θετικές....! Αυτό αποπροσανατολίζει τη συζήτηση από το ουσιαστικό ζητούμενο: την επίτευξη τοπικής αειφόρου ανάπτυξης.

Αποσπασματική, ασύνδετη, επιλεκτική και αόριστη εξέταση επιπτώσεων

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός γηπέδου γκολφ εμφανίζονται τεχνητά μικρές και αμελητέες γιατί:

• Το εξεταζόμενο γήπεδο αποσπάται από το συγκρότημα στο οποίο εντάσσεται, που μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα γήπεδα και αριθμεί αρκετές χιλιάδες κατοίκους, όπως και από το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον του τόπου εγκατάστασης όπου μπορεί να υπάρχουν πολλά άλλα θέρετρα με αρκετά γήπεδα, όπως και άλλες τοπικές δραστηριότητες και οικισμοί.

• Το περιβάλλον και η προστασία του αντιμετωπίζονται αθροιστικά / μηχανιστικά, εξετάζοντας επιπτώσεις σε μεμονωμένες συνιστώσες του περιβάλλοντος – νερό, έδαφος, οικοσύστημα, τοπίο. Το περιβάλλον, όμως, πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά και συνθετικά, σαν ολοκληρωμένο σύστημα του οποίου οι συνιστώσες συνδέονται στενά με ποικίλες, πολύπλοκες, και δυναμικές σχέσεις.

• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιμώνται μόνο για την περιορισμένη έκταση ή την άμεση περιβάλλουσα περιοχή του γηπέδου και για αόριστο χρονικό ορίζοντα (!). Τα οικοσυστήματα, όμως, είναι πολύ περισσότερο εκτεταμένα και οι εκτός γηπέδου και μακροχρόνιες επιπτώσεις πολύ σημαντικές.

• Μειώνεται η οικολογική (και οικονομική) σημασία πόρων για τους οποίους δεν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και ισχυρό καθεστώς προστασίας, όπως το έδαφος, ενώ υπερτονίζονται οι πόροι που χαίρουν δημοσιότητας και ενδιαφέροντος, όπως η βιοποικιλότητα, λόγω της ανησυχητικής μείωσης της παγκόσμια. Π.χ. αν στην περιοχή δεν υπάρχει έδαφος, ή το κατάλληλο έδαφος, τότε μεταφέρεται από αλλού. ΣΆ αυτές τις περιπτώσεις αποσιωπάται το γεγονός ότι μια περιοχή στερείται έναν πλουτοπαραγωγικό (και πρακτικά μη-ανανεώσιμο στη Μεσόγειο) πόρο για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μιας άλλης, ότι διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία της και ότι πιθανά οδηγείται σε ερημοποίηση.

Ο χειρισμός της βιοποικιλότητας ειδικά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων γιατί απώτατος σκοπός είναι να υποστηριχθεί ότι τα γήπεδα γκολφ συμβάλλουν στην προστασία ή στον εμπλουτισμό της ιδιαίτερα αν η περιοχή εγκατάστασης υφίσταται ανθρωπογενείς πιέσεις (όπως σχολιάζεται παρακάτω). Η υπεράσπιση ορίζει τη βιοποικιλότητα είτε αόριστα (όλα τα είδη) είτε επιλεκτικά (μόνο απειλούμενα ή συγκεκριμένα είδη ). Αναπτύσσει επιχειρηματολογία που στερείται επιστημονικής εγκυρότητας γιατί γενικεύει συμπεράσματα σημειακών μελετών που αφορούν ειδικές συνθήκες και γεωγραφικές περιοχές και δεν προσδιορίζει σε ποιο επίπεδο βιοποικιλότητας αναφέρεται . Αποσιωπά τις σημαντικές τοπικές και υπερ-τοπικές επιπτώσεις σε υδατικούς πόρους, έδαφος και οικοσυστήματα που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα (η προστασία των ειδών δεν γίνεται εν κενώ) τόσο τοπικά όσο και σε εκτός γηπέδου περιοχές (όπου δεν μελετάται ...). Προβάλλει αρνητικά τις συνθήκες των ξηρών περιοχών και αποσιωπά την πλουσιότατη βιοποικιλότητα τους (που αποτελεί σημαντικό γενετικό απόθεμα ενόψει περιόδων ξηρασίας). Όμως, αυτές οι συνθήκες είναι φυσιολογικές σΆ αυτές τις περιοχές (π.χ. Μεσόγειος) και η ανατροπή τους δεν είναι αυτονόητα ωφέλιμη. Τέλος, δεν ασχολείται με μελλοντικές «εκπλήξεις», ούτε καν στην κλιμακούμενη κλιματική μεταβολή (ανεξάρτητα από τη φυσική ή ανθρωπογενή προέλευση της).

Με το επιχείρημα, λοιπόν, της θετικής επίδρασης στη βιοποικιλότητα, στην αόριστη «προστασία του περιβάλλοντος» και στην «αειφορική ανάπτυξη» (αμελητέες περιβαλλοντικές και αναντίρρητα θετικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις), υποστηρίζεται η κατασκευή γηπέδων σε παρθένες φυσικές περιοχές (Νατούρα). Αυτό, όμως, αποτελεί αντίφαση γιατί, εκτός από το μεγάλο κόστος σε πόρους, η εισαγωγή αυτών των τεχνητών οικοσυστημάτων αντιβαίνει στη λογική της διατηρητέας περιοχής (προστασία του ιδιαίτερου οικοσυστήματος της).

Tεχνολογική αισιοδοξία

Για πολλά «φλέγοντα» θέματα, όπως η ανεπάρκεια υδατικών πόρων, είτε απουσιάζει η συζήτηση είτε προτάσσονται θαυματουργές τεχνικές λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τοπικών ή υπερτοπικών δυσμενών συνθηκών.

Για παράδειγμα, περιοχές με έντονα προβλήματα ερημοποίησης εμφανίζονται να μπορούν να φιλοξενήσουν γήπεδα γκολφ διότι και νερό βρίσκεται (ανακύκλωση λυμάτων ή αφαλάτωση) και το έδαφος προστατεύεται (άσχετα αν δεν υπάρχει έδαφος στην περιοχή ...) και η φυσική βλάστηση αναγεννιέται (άσχετα αν το γρασίδι δεν είναι ενδημικό). Έτσι, το γήπεδο γκολφ εμφανίζεται ευεργετικό για την καταπολέμηση της ερημοποίησης ....

Οι αναπόφευκτα αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια αυτών των λύσεων (π.χ. για αφαλάτωση) αντιμετωπίζονται με «φιλο-περιβαλλοντικές» λύσεις (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, κ.λπ.) που παραπέμπουν στη γνωστή αλυσιδωτή αντίδραση: για να αντιμετωπιστεί ένας περιορισμός του περιβάλλοντος (π.χ. νερό) στήνεται μια τεράστια τεχνολογική υποδομή (νερό, ενέργεια, πρόσβαση, κ.λπ.) που προκαλεί με τη σειρά της άλλες περιβαλλοντικές και όχι μόνο επιπτώσεις. Όλα λύνονται με χρήση σωστής τεχνολογίας και μόνο, αρκεί να απομονωθεί η περιβαλλοντική από την οικονομική, κι ακόμα περισσότερο από την γεωγραφική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση των προβλημάτων. Να αγνοηθεί, δηλαδή, το υπέρογκο κόστος, η δέσμευση φυσικών και οικονομικών πόρων, η εκτροπή τους από άλλες χρήσεις για άλλους χρήστες, και γενικότερα ο τοπικός τρόπος παραγωγής και ζωής (το χωρο-κοινωνικό σύμπλεγμα στο οποίο εμφυτεύεται το γήπεδο γκολφ).

Eπικοινωνιακή στρατηγική

Για να καταδειχθεί η υπεροχή και ο φιλο-περιβαλλοντικός χαρακτήρας των γηπέδων γκολφ έναντι άλλων εναλλακτικών χρήσεων γης και πόρων συγκρίνονται ή αντιπαραβάλλονται με υπαρκτά ή μη προβλήματα στην περιοχή εγκατάστασης. Έτσι:

• συγκρίνονται, π.χ., οι ανάγκες σε πόρους και οι επιπτώσεις του γηπέδου με αυτές εντατικών καλλιεργειών, όπως του βαμβακιού, ως εάν: (α) αυτές οι καλλιέργειες είναι η μόνη εναλλακτική παντού (!), (β) ακόμα κι αν ήταν, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν με ορθές πρακτικές, (γ) δεν υπάρχουν άλλες καλλιέργειες προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και (δ) ένα γήπεδο γκολφ εξυπηρετεί τι ίδιες κοινωνικές ανάγκες με τη γεωργία.

• γενικότερα, απαριθμούνται πολλά, περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά, περιβαλλοντικά προβλήματα (υπερβόσκηση, υπεράντληση νερού, πυρκαγιές, κ.λπ.), πολλαπλών προελεύσεων, στα οποία ένα θέρετρο γκολφ εμφανίζεται να δίνει άμεση λύση (αφού τα εμποδίζει ή/και τα απωθεί σε άλλες περιοχές) ως εάν η απλούστερη και αυτονόητη λύση, που αποσιωπάται επιμελώς, δεν είναι η απομάκρυνση ή ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που τα δημιουργούν για να ενθαρρυνθεί η φυσική αναγέννηση ή εξέλιξη του οικοσυστήματος (η μητέρα Φύση ξέρει καλύτερα).

• προβάλλονται τα θετικά οφέλη του γκολφ για την υγεία (συστάσεις καρδιολόγων, ψυχολόγων, κ. ά.) ως εάν δεν υπάρχουν άλλοι απλούστεροι, λιγότερο δαπανηροί σε πόρους, και πιο φυσικοί, τρόποι να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα και ως εάν οι γνώμες των γιατρών είναι αμερόληπτες και αλάνθαστες.

Το συχνά δύσκολα αντιληπτό αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι να αποσιωπώνται ή να σκιάζονται σημαντικά τα εγγενή χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες μιας περιοχής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον άξονα της ανάπτυξης της.

Το γήπεδο γκολφ στη Χερσόνησο Ηρακλείου που έγινε μέσα σε αποχαρακτηριμένη δασική περιοχή. Επάνω εικόνα από τον επίσημο δικτυακό τόπο του γηπέδου και κάτω φωτογραφία από τον επαρχιακό δρόμο
τραβηγμένη τον Ιούλιο του 2007.


Συνοψίζοντας, η επιχειρηματολογία της υπεράσπισης, όπως κι αυτή της αντίδρασης στα γήπεδα γκολφ, είναι παγκοσμιοποιημένη: έχει τη δομή και το πνεύμα που διέπει όλα τα ισχυρά αμφισβητούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα (κλίμα, όξινη βροχή, ...). Η εκ των άνω και εκ των έξω ζήτηση οδηγεί την ανάπτυξη. Οτιδήποτε εκ των κάτω και εκ των έσω αγνοείται ή καταπνίγεται. Στην εποχή της άμετρης αβεβαιότητας, η εκ των άνω ζήτηση εκλαμβάνεται σταθερή και σίγουρη, το δε εγχείρημα χωρίς ρίσκο. Έννοιες όπως «αειφορία» και «προστασία περιβάλλοντος» και τα αναπόφευκτα περιβαλλοντικά προβλήματα ορίζονται κατά περίπτωση, είτε αόριστα είτε στενά και επιλεκτικά και ποσοτικοποιούνται (ακόμα κι όταν δεν είναι εφικτό) για να αντιμετωπισθούν αποσπασματικά και αποσυνδεδεμένα από τον οικολογικό και κοινωνικο-πολιτιστικό τους περίγυρο. Η ηγεμονία των τεχνοκρατών-διαχειριστών εγγυάται τεχνικές λύσεις για όλα τα προβλήματα χωρίς όμως να θίγει το οικονομικό και κοινωνικό κόστος τους. Όσοι επιστήμονες δεν συντάσσονται με τους τεχνοκράτες, αλλά επιμένουν στην ολιστική θεώρηση της ακατακερμάτιστης πραγματικότητας, παραμερίζονται.

Έτσι η συζήτηση γίνεται ολισθηρή. Οι αμύητοι και ανυποψίαστοι μπορεί πολύ εύκολα να εγκλωβιστούν και να λησμονήσουν τουλάχιστον δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι ενός γηπέδου μύρια έπονται, με σημαντικές σωρευτικές επιπτώσεις και, δεύτερον, ότι στόχος είναι η τοπική αειφορική ανάπτυξη που (πρέπει να) επιτυγχάνεται με ποικίλους τρόπους, προσαρμοσμένους στις τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικο-πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων με ευρεία συμμετοχή καλώς ενημερωμένων γηγενών…

Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη, Καθηγήτρια
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
e.briassouli@aegean.gr.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 301 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55087072
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.