ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 08 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η αποθήκευση της λυματολάσπης δεν θεωρείται βιώσιμη λ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Απόβλητα - Μεταλλεία
Ευαγγελία Τζαμπάζη , Τρίτη, 19 Ιούνιος 2007

Η μακροπρόθεσμη αποθήκευση λυματολάσπης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Θεσσαλονίκης δεν θεωρείται βιώσιμη λύση επισημαίνει σε απάντηση προς την Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος Επίτροπος κ. Δήμας συμφωνεί με την Ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Τζαμπάζη για την ανάγκη να εξευρεθεί βιώσιμη λύση στη διαχείριση της λυματολάσπης της Θεσσαλονίκης που παράγεται από τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Θεσσαλονίκης οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις των ακόλουθων Ευρωπαικών Οδηγιών: της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, της Οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και της Οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

Στην απάντηση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και μόνο για ορισμένες ποσότητες λυματολάσπης μπορεί να επιτραπεί η ταφή.

Επιπλέον, αναφορικά με το ζήτημα της δυσοσμίας που έχει προκληθεί στην περιοχή, δεδομένου ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Θεσσαλονίκης υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την υποχρέωση εκτίμησης των σχετικών επιπτώσεων πρίν την χορήγηση άδειας σε εγκαταστάσεις ανάλογου δυναμικού.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι στοιχεία επίδοσης για τα επεξεργασμένα λύματα από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Θεσσαλονίκη θα συλλεγούν και θα δημοσιευθούν άμεσα στα πλαίσια του Συστήματος πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE).

"Η ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων είναι επιτακτική τόσο για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, εξίσου επιτακτική είναι η εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διαχείριση της λυματολάσπης που παράγεται από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθορισμού Θεσσαλονίκης. Η Κοινοτική νομοθεσία περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την λειτουργία των εν λόγω μονάδων, οι οποίες οφείλουν να τηρούνται διασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας" δήλωσε η κ. Τζαμπάζη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης:

«Το ερώτημα που υπέβαλε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου αφορά την προσωρινή αποθήκευση ιλύος καθαρισμού λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Θεσσαλονίκης, και θέτει το ζήτημα κατά πόσο η αποθήκευση αυτή συνάδει με την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και εάν η εγκατάσταση επεξεργασίας συμμορφούται με τους κανονισμούς λειτουργίας ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία είναι η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και η οδηγία - πλαίσιο για τα ύδατα.

- Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων [1] 91/271/ΕΟΚ θέτει στόχους για την επεξεργασία των λυμάτων (άρθρα 4 και 5) και απαγορεύει όλες τις απορρίψεις λυμάτων και την απόρριψη ιλύων καθαρισμού στα επιφανειακά ύδατα (άρθρο 14). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, ο σχεδιασμός και η δυναμικότητα επεξεργασίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Θεσσαλονίκης συμφωνούν με την οδηγία. Τα στοιχεία επίδοσης για τα επεξεργασμένα λύματα θα συλλεγούν το 2007 στο πλαίσιο του Συστήματος πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE) που καθιερώθηκε πρόσφατα, μαζί με τα στοιχεία όλων των άλλων σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν κατά τα τέλη του 2007.

- Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων εφαρμόζεται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Απαγορεύει την ταφή υγρής ιλύος καθαρισμού λυμάτων (άρθρο 5 παράγραφος 3) και καθορίζει στρατηγική για την εφαρμογή της σταδιακής μείωσης των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων) που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής (άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2). Ωστόσο, δεν απαγορεύει πλήρως την ταφή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων και, συνεπώς, επιτρέπει την ταφή ορισμένων ποσοτήτων ιλύος καθαρισμού λυμάτων εφόσον τηρούνται οι όροι της οδηγίας.

- Η οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα [2] θεσπίζει την προστασία όλων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, και προβλέπει την υποχρεωτική λήψη μέτρων για τυχόν επιδείνωση της κατάστασης καθώς και την επίτευξη της, κατά κανόνα, καλής κατάστασης των υδάτων έως το 2015 για τα ύδατα εκείνα η κατάσταση των οποίων δεν είναι επί του παρόντος ικανοποιητική.

- Η οδηγία 86/278/ΕΟΚ για την ιλύ καθαρισμού λυμάτων [3] δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι δεν αφορά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία. Όσον αφορά τις οσμές λόγω της αποθήκευσης ιλύος σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δεν υφίσταται σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθεσία που να προβλέπει τον καθορισμό προδιαγραφών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ωστόσο, η οδηγία για τη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει την υποχρέωση εκτίμησης των επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση σχετικής άδειας για ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με δυναμικότητα επεξεργασίας μεγαλύτερη από 150 000 μονάδες ισοδυνάμου πληθυσμού. Η εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης υπερβαίνει αυτό το κατώφλι δυναμικότητας.

Συμπερασματικά, η προσωρινή αποθήκευση ορισμένων ποσοτήτων ιλύος καθαρισμού λυμάτων αποτελεί συνήθη πρακτική στη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται προληπτικά μέτρα όπως η πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Αντίθετα, η μακροπρόθεσμη αποθήκευση ιλύος καθαρισμού λυμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη λύση. Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να εξευρεθεί βιώσιμη λύση- θα έρθει, συνεπώς, σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ως θεματοφύλακας της Συνθήκης».

Σημειώσεις:

1] Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 67 της 7.3.1998.

2] Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

3] Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, ΕΕ L 181 της 4.7.1986


Ευαγγελία Τζαμπάζη
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Γραφείο Θεσσαλονίκης
Δ. Χρυσουλίδη 15, 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (+30) 2310 .421.100, Fax: (+30) 2310 421.101
E-Mail: saloniki@tzampazi.gr

Γραφείο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
European Parliament, ASP 11G206, Rue Wiertz, B-1047 BRUSSELS
Τηλ.: (+32-2) 284.5345, 284.7345, Fax: (+32-2) 284.9345
E-Mail: evangelia.tzampazi@europarl.europa.eu

WEB Site: www.tzampazi.gr


.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 53 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56267444
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.