ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 01 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η κατοχύρωση της βιώσιμης ανάπτυξης χρονικά, νομικά, δ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ανάπτυξη - Βιώσιμη ανάπτυξη - Αποανάπτυξη
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2007


Α) Χρονικά

Για να γίνει βαθύτερα κατανοητή η τεράστια συμβολή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης ως στρατηγική ελέγχου των ανθρωπογενών συστημάτων και των οικοσυστημάτων, επιβάλλεται σύντομη ιστορική επισκόπηση της σχέσης των δύο τούτων κατηγοριών συστημάτων.

Η σχέση αυτή χρονολογείται από την αποχή των πρωτόγονων ανθρώπων, οπότε εκδηλώνεται με την συλλογή τροφής, θήρας, και αλιείας. Η επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα τότε υπήρξε περιορισμένη και εντοπισμένη, χωρίς όμως να απουσιάζουν και οι περιορισμένες οικολογικές καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές.

Με την αγροτική επανάσταση εμφανίζονται τα παραδοσιακά ανθρωπογενή συστήματα, να αναπτύσσουν σχέση εξουσίας προς τα οικοσυστήματα. Η επίδραση τους στη περίοδο αυτή είναι μεν σημαντική και σε αρκετές περιπτώσεις εκτεταμένη, αλλά εξακολουθεί να είναι τοπική. Οι εκχερσώσεις των δασών, εγκαινιάζουν την καταστροφή των φυσικών πόρων και της μείωσης της βιοποικιλότητας. Η διάβρωση των εδαφών γίνεται έντονη, ενώ ρυπαίνονται τα ύδατα και η υγεία των ανθρώπων απειλείται.

Η βιομηχανική επανάσταση μεγιστοποιεί την σχέση εξουσίας του ανθρώπου στα οικοσυστήματα. Αυτό οφείλεται διότι μεταξύ των δύο συστημάτων παρεμβάλλεται τα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία αυξάνουν την καταστρεπτική δύναμη, του ανθρώπου στη φύση. Κατασκευάζονται δρόμοι και μεγάλα τεχνικά έργα, πολλαπλασιάζονται οι μεγαλουπόλεις και αυξάνεται δραματικά ο πληθυσμός. Η συστηματική λεηλασία των φυσικών πόρων, οι οποίοι σχηματίστηκαν κατά τη διαδρομή δισεκατομμυρίων ετών, τροφοδοτεί μονόπλευρα την άναρχη ανάπτυξη. Η παγκόσμια οικολογική κρίση συμπίπτει με την κατάρρευση των ελέγχων του βιομηχανικού κράτους. Ο κόσμος έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

Χάρη, όμως στην τεχνολογία και τις νέες επιστήμες, ο μεταβιομηχανικός άνθρωπος καθίσταται ικανός να συλλάβει για πρώτη φορά στην ιστορία τη συνολική σχέση ανθρωπογενών συστημάτων και οικοσυστημάτων. Η ιδέα της συμβίωσης αντικαθιστά της ιδέα της εξουσίας. Εγκαταλείπεται η τυφλή μερική παρέμβαση στο περιβάλλον και επιδιώκεται η χειραγώγηση της συνολική σχέσης του ανθρώπου με τα οικοσυστήματα μέσω ελαστικών κανόνων «Βιώσιμης Ανάπτυξης». Σκοπός δεν είναι πλέον μόνο ανάπτυξη των ανθρωπογενών συστημάτων, αλλά η σταθερή συν-εξέλιξη αυτών και των οικοσυστημάτων.

Η σταθερή αυτή συν-εξέλιξη ως υπέρτατος δημόσιος σκοπός δικαίου και πολιτικής στο μεταβιομηχανικό κράτος, διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την εφήμερη, οικονομική ισορροπία και οικονομική ανάπτυξη και μετατοπίζει το κέντρο βάρους του βιομηχανικού κράτους της ευημερίας, προς την «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Β) Νομικά

H προστασία του περιβάλλοντος, ως ρητό αίτημα και πολιτική της Ε.Ε., εντοπίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ήδη, τα προβλήματα της βιομηχανικής ανάπτυξης και του καταναλωτικού προτύπου ζωής είναι εμφανή στις ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. Πρώτα στη σειρά, όπως έχει φανεί στην πράξη, θίγονται τα ευπαθή οικοσυστήματα (π.χ. υγροβιότοποι, ακτές, δάση κ.λπ.) και στη συνέχεια, απειλούνται και επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα και τα ανθρώπινα, οργανωμένα οικοσυστήματα. Επίσης το 1972, στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον στη Στοκχόλμη, αναφέρεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος αναγορεύεται σε καθήκον χάριν τόσο των παρόντων όσο και των μελλουσών γενεών.

Στο ελληνικό Σύνταγμα του 1975, θεσπίσθηκε η προστασία του περιβάλλοντος στο άρθρο 24, ως αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό και με το τον τρόπο που διατυπώθηκε, δημιούργησε μια νέα σφαίρα υποχρεωτικής δράσης του κράτους, στην οποία προέχει η προστασία του περιβάλλοντος.

Το 1987, η Παγκόσμια Επιτροπή για το περιβάλλον δημοσίευσε τα πορίσματά της σε μια έκθεση με τίτλο «το Κοινό μας Μέλλον». Η έκθεση αυτή είναι ευρύτερα γνωστή και ως Έκθεση Βrundtland, με την οποία εισάγεται επίσημα ο όρος «Βιώσιμη Ανάπτυξη», ως μέτρο αξιολόγησης για την αντιμετώπιση κι το χειρισμό των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη.

Μετά από την παραπάνω αναδρομή προκύπτει το ερώτημα, τι είναι «Βιώσιμη Ανάπτυξη»; Είναι σίγουρο ότι, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορισθεί ο εννοιολογικός ορισμός αυτής της έκφρασης, γιατί είναι «σύνθετη έννοια που εμπλέκει επιστημονικές κρίσεις, οι οποίοι αναπτύσσονται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και κοινωνικοπολιτικές επιλογές και αναζητήσεις». Μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε μια σύγχρονη και σχετικά αποδεκτή ερμηνεία της, η οποία μπορεί να ορισθεί ως εξής: «σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η οικονομική ανάπτυξη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ορισμένα όρια, η υπέρβαση των οποίων δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα να συνεχιστεί και στο μέλλον οικονομική πρόοδος.

Εάν όμως προχωρήσουμε περισσότερο την ανάλυση χωρίς οικονομικούς όρους, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι οι οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητες δεν είναι επιτρεπτές αν έχουν ως συνέπεια την κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διακυβεύεται η ισόρροπη ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές και την ικανοποίηση των δικών αναγκών»

Στόχος της αρχής της «Βιώσιμης Ανάπτυξη», είναι να θέσει τέλος στην αλόγιστη περιβαλλοντική υποβάθμιση προτάσσοντας ένα μοντέλο οικονομικής ισορροπημένης ανάπτυξης που θα υπάρχει, προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και θα διασφαλίζει στο μέλλον οικολογική ισορροπία και διαφύλαξη των φυσικών πόρων και των πολιτιστικών αξιών προς χάρη των επόμενων γενεών.

Η αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετίζεται και με άλλες παρεμφερείς ειδικότερες αρχές, οι πιο σημαντικές τω οποίων είναι:

- Η αρχή της φέρουσας ικανότητας: Με την αρχή αυτή χαρακτηρίζουμε την ικανότητα μιας περιοχής να δεχθεί και άλλες δραστηριότητες χωρίς να υποβαθμιστεί κατά τρόπο ανεπανόρθωτο το περιβάλλον. Κάθε οικοσύστημα έχει κάποια όρια αντοχής, πέρα από τα οποία η ισορροπία ανατρέπεται και η περιβαλλοντική βλάβη καθίσταται οριστική και μη επανορθώσιμη.

- Η αρχή της πρόληψης: To ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει τόσο την επανόρθωση της βλάβης, όσο -και κυρίως- την πρόληψή της. Το κράτος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον. Η Διοίκηση, συνεπώς, υποχρεούται να ερευνά εκ των προτέρων αν μια δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται διοικητική άδεια, δημιουργεί κινδύνους για το περιβάλλον, η δε χορήγηση της άδειας επιτρέπεται μόνο υπό όρους και περιορισμούς, ώστε να μην προκαλούνται τέτοιοι κίνδυνοι. Το βασικό εργαλείο για την πραγμάτωση της προληπτικής δράσης των κρατικών οργάνων είναι η Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

- Περιβαλλοντικό κεκτημένο: Με την αρχή αυτή εννοούμε ότι κάθε φορά που γίνονται νομοθετικές μεταβολές, οι οποίες εισάγουν διατάξεις δυσμενέστερες για το περιβάλλον σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, αυτές απαγορεύονται καθώς έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος. Συνεπώς, ο νομοθέτης δεν μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις, εφόσον με τις νέες ρυθμίσεις δεν εξασφαλίζεται τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής.

Γ) Πολιτικά

Η παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ (2002), αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διάσκεψη την οποία διοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, τόσο από πλευράς συμμετεχόντων κρατών, όσο και αριθμού πολιτικών ηγετών και υπουργών που συμμετείχαν. Η διάσκεψη αυτή εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο τους πολιτικούς και τις πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη, το περιβάλλον, το περιεχόμενο αλλά και την κατοχύρωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι σύνεδροι της Παγκόσμιας Διάσκεψης, εκφράζοντας διαφορετικές πολιτικές, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν χωρισμένοι σε δύο μπλοκ: Από τη μια πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και η Ελβετία και από την άλλη η ομάδα των αναπτυσσόμενων χωρών (G77), η Κίνα, οι Η.Π.Α, η Αυστραλία, και η Ιαπωνία. Οι Η.Π.Α, συμμάχησαν αρκετές φορές με το καρτέλ πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ –τμήμα των G77- για να αντιταχθούν στις σαφείς δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα για την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ανεξάρτητα, από τις διαφορετικές απόψεις και πολιτικές, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνσμπουρκ, υπήρξε άκρως χρήσιμη. Αύξησε κατακόρυφα την διεθνή συνειδητοποίηση ότι οικονομία και περιβάλλον Θα πρέπει να αλληλοπροσαρμοσθούν, ενώ έδωσε τη δυνατότητα σε βάθος εξέτασης, διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόμενων θέσεων, μεταξύ Βορρά –Νότου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και στο εσωτερικό των ομάδων αυτών και τέλος υπογράμμισε τον αναντικατάστατο ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένου κι αυτού των επιχειρήσεων, στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μετά από παρέμβαση των πολιτικών ηγετών και των αρχηγών των αντιπροσωπειών κατά την τελευταία ημέρα της Διάσκεψης, υιοθετήθηκαν δύο βασικά κείμενα: Το σχέδιο Εφαρμογής και η Πολιτική διακήρυξη.

Το Σχέδιο Εφαρμογής, περιλαμβάνει τομείς και δράσεις, οι οποίες κρίνονται μέτριες από την Ε.Ε., ενώ χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές από την πλευρά των Η.ΠΑ, και αφορούν τα παρακάτω:

α) Μείωση της χρήσης και παραγωγής χημικών ουσιών που είναι επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

β) Διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων και εφαρμογή του Δικαίου της θάλασσας.

γ) Διεθνής συνεργασία για τη μείωση των εκπομπών αερίων και την ανάγκη να κυρωθεί η σύμβαση του Κιότο για τις Κλιματικές Αλλαγές.

δ) Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία οικοσυστημάτων

ε) Δημιουργία προγραμμάτων για την αλλαγή των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης.

στ) περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων.

ζ) Δημιουργία εταιρικών σχέσεων ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. ζ) Παγκόσμια κοινά αγαθά.

Σχετικά με τα Μέσα Εφαρμογής οι διαπραγματεύσεις συμφώνησαν στα παρακάτω:

α) Την χρηματοδότηση τομέων της βιώσιμης ανάπτυξη,

β) Την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου ειδικότερα με την κατάργηση των περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων και γενικότερα των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν το διεθνές εμπόριο.

Η πολιτική διακήρυξη είναι το δεύτερο σημαντικό κείμενο (μετά το Σχέδιο Εφαρμογής), που υιοθετήθηκε στη Παγκόσμια Διάσκεψη. Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες που συμμετείχαν στην Διάσκεψη. Ως υποχρεώσεις αναφέρονται:

α) Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης,

β) Η πρόοδος των γυναικών,

γ) Η εξάλειψη της φτώχειας,

δ) Η αύξηση της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας(ODA),

ε) Η βοήθεια προς την Αφρική και προς τις ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες,

στ) Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις προσπάθειες ανάπτυξης και η δημιουργία εταιρικών σχέσεων,

ζ) Η μείωση της ανεργίας και η επίτευξη αξιοπρεπών όρων εργασίας,

η) Η εισαγωγή της ευθύνης των επιχειρήσεων,

θ) Η υλοποίηση της Ατζέντα 21 του Ρίο και των Αναπτυξιακών Στόχων της Διακήρυξης της χιλιετίας.

Τέλος στα θετικά σημεία της Διάσκεψης και οι παρακάτω δεσμεύσεις:

α) Μείωση έως το 2015 κατά 50% του πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υποδομές,

β) Υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης ως το 2005

γ) Μείωση του ρυθμού μείωσης της βιοποικιλότητας ως το 2010,

δ) Επαναφορά των αλιευμάτων στην μέγιστη βιώσιμη απόδοσή τους ως το 2015 και

ε) Πρόσβαση των αναπτυσσομένων χωρών σε χημικά τα οποία δεν βλάπτουν τον Όζον.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το περιβάλλον και η διχείρισή του δεν αποτελούν πια, ένα επιπρόσθετο στοιχείο στις αναπτυξιακές πολιτικές και τις οικονομικές επιλογές, ούτε απλά ένα τεχνικό ζήτημα προς επίλυση από την επιστημονική κοινότητα. Το περιβάλλον είναι πρωτίστως, ζήτημα πολιτικό που συνδέεται με την ασφάλεια και την σταθερότητα τόσο σε επίπεδο διακρατικό, περιφερειακό, όσο και σε παγκόσμιο.

Δ) Διοικητικά –Αυτοδιοικητικά:

Σχετικά με την Βιώσιμη ανάπτυξη και την έμπρακτη εφαρμογή της από την κρατική Διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω.

Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν αποτυπωθεί σε όλα τα επίσημα κείμενα της Ε.Ε., ενώ τελευταία αναπτύσσεται ένα πλέγμα δράσεων και στρατηγικών που επιχειρούν να δώσουν υπόσταση στο όραμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ανατρέχοντας στο κοντινό παρελθόν, υπενθυμίζουμε ότι το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχ κατοχύρωσε την υποχρέωση ενσωμάτωσης της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε.

Το έργο των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως θεσμών κρατικής εποπτείας, είναι σύνθετο και δύσκολο. Οφείλουν τόσο να παράγουν πολιτικές για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και να λαμβάνουν αποφάσεις και να χαράζουν πολιτικές προκειμένου να εξασφαλίζουν την οικονομική δραστηριότητα και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η τοπική αυτοδιοίκηση κερδίζει ολοένα και περισσότερη επιρροή σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην αυγή του 21 αιώνα, χρειαζόμαστε ένα περιβαλλοντικό όραμα για καθαρό πλανήτη και σωστές συνθήκες διαβίωσης για όλους. Για να πραγματοποιήσουμε όμως αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε αειφόρες τοπικές κοινότητες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πλησιέστερα στους χώρους όπου δημιουργούνται περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και κοντά στον πολίτη «θύτη» πολλές φορές και «θύμα» πάντοτε των προβλημάτων αυτών. Μπορεί επομένως να λειτουργήσει αφ΄ενός ως μηχανισμός εντοπισμού των προβλημάτων και άμεσης επέμβασης, και αφετέρου συμμετέχει όχι μόνο ως αποδέκτης, αλλά και φορέας εξεύρεσης λύσεων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στους τρόπους που θα επιλέξει να τους ενσωματώσει στα προγράμματα της. Έπειτα πρέπει να αναζητήσει τη στενή συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση για την διαμόρφωση του κατάλληλο θεσμικού πλαισίου λειτουργίας. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής θα συζητηθεί η χάραξη της στρατηγικής και ο προγραμματισμός για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.


Πηγές:
1) Περιβάλλον & Δίκαιο
2) Ο δωδεκάδελτος του Περιβάλλοντος του κ. Μιχαήλ Δεκλερή Αντιπροέδρου του Σ.τ.Ε (1995)
3) Διαδίκτυο: in.gr

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 55 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57044397
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.