ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 01 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ανάπτυξη - Βιώσιμη ανάπτυξη - Αποανάπτυξη
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2007
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Αναδρομή - Προοπτικές- Συμπεράσματα)


Αναδρομή

Με αφορμή την επιτυχημένη Ημερίδα που διοργάνωσε η Ν.Α. Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού για την 4η Προγραμματική Περίοδο, με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9-6-2007 στο ξενοδοχείο Ατλαντίς, είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στα διαρθρωτικά ταμεία και στον ρόλο των αρμοδίων αρχών και των περιβαλλοντικών δράσεων.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα έγιναν τα τελευταία χρόνια αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής στο τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και άλλων κλάδων πολιτικών, και ειδικά στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού κ.λπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναγνωρισθεί κατΆ επανάληψη ως σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης.. Αξίζει να υπενθυμιστούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εισαχθήκαν ορισμένες διατάξεις που ενισχύουν τα προγράμματα στον τομέα του περιβάλλοντος και αναγνωρίζουν την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό προς το περιβάλλον

- Στο 5ο κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσης για το περιβάλλον, διατυπώθηκαν το 1993 οι αρχές της αειφορίας και του σεβασμού στο περιβάλλον.

- Οι γενικές αρχές που διαπιστώθηκαν στη συνθήκη του Μάαστριχ και συγκεκριμενοποιούνται στην πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα του περιβάλλοντος ενσωματώθηκαν το 1993 στους νέους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία.

- Στα αναπτυξιακά προγράμματα, στις κοινοτικές παρεμβάσεις (όπου περιλαμβάνονται τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης  (Κ.Π.Σ.), τα επιχειρησιακά προγράμματα (Ε.Π.), τα ενιαία έγγραφα προγραμματισμού και κοινοτικές πρωτοβουλίες) η τελική εφαρμογή τους συγκεκριμενοποιείται με χιλιάδες έργα.. Είναι επομένως προφανές ότι, σΆ αυτό το προχωρημένο στάδιο των εργασιών της Ε.Ε., τίθεται κατά προτεραιότητα το ζήτημα της παρακολούθησης και της αξιοποίησης από περιβαλλοντική άποψη.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για πρώτη φορά το 1975 θέσπισε μία πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, δημιουργώντας το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Το ταμείο αυτό παρουσίασε στην αρχή πολλά προβλήματα, όπως περιορισμένους πόρους φτωχό προγραμματισμό, ποσοστώσεις, για κάθε κράτος μέλος κλπ. Σταδιακά βελτιώθηκε ιδίως με την εισαγωγή της περιφερειακής πολιτικής ως επίσημης πολιτικής στήριξης της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς, μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης της συνθήκης της Ρώμης που έγινε με τη λεγόμενη «Ενιαία πράξης» του 1987. Αυτή οδήγησε το στην αναδιάρθρωση των ταμείων το 1988 και στο γνωστό μας πρώτο πακέτο Delors.

Πριν από αυτό, η χώρα είχε, μετά την ένταξή της το 1981, ενισχυθεί με κάποια κονδύλια που λεγόταν Hors quota και στη συνεχεία με τα γνωστά Μ.Ο.Π., που ξεκίνησαν το 1986 με πρόβλεψη να κλείσουν το 1989. Πολιτικό στόχο είχαν τότε να βοηθήσουν τις πιο αδύναμες οικονομίες της τότε ΕΟΚ, να δεχθούν τον αντίκτυπο της επερχόμενης Ενιαίας Αγοράς που είχε προβλεφθεί για το 1992.

Ακολούθησε το Κ.Π.Σ. '89-'93, που είχε σαν βασικούς στόχους τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών την ανάπτυξη των γεωργικών διαρθρώσεων, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Σημασία έχει να τονιστεί εδώ ότι, οι συγχρηματοδοτήσεις για θέματα περιβάλλοντος ήταν σε γενικές γραμμές οι εξής: Για τα Μ.Ο.Π. (1986-'89) και το Α' Κ.Π.Σ. (1989-'93) , το Ε.Τ.Π.Α. χρηματοδότησε την Ελλάδα με το ποσό τότε των 25 MECU (25.10 6.ECU) για έργα περιβάλλοντος. Το περιφερειακό σκέλος του Α' Κ.Π.Σ. χρηματοδότησε περιβαλλοντικά έργα στις Ελληνικές 13 περιφέρειες ύψους περίπου 132 MECU. Η πρωτοβουλία Envireg, ύψους περίπου 100 MECU κάλυψε την ίδια περίοδο.

Τα πιο σημαντικά όμως από άποψη χρηματοδότησης προγράμματα για το περιβάλλον, ήταν το Επιχειρησιακό πρόγραμμα για το Περιβάλλον 1994- 99 και τα περιβαλλοντικά έργα του Ταμείου Συνοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το περιβάλλον 1994 έως 1999 μετά την αναθεώρηση που υπέστη, ήταν ύψους 160 δις δρχ. περίπου 460 MECU (έναντι των 25 MECU του A΄ πακέτου Delors) . Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δράσεις σημαντικές όπως η προστασία των βιοτόπων, τη δημιουργία της ελληνικής υπηρεσίας περιβάλλοντος, αναπλάσεις, την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την διαχείριση των απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων όπου συνεργεί και το Ταμείο Συνοχής.

Μετά το 2.000, ακολουθεί το Σχέδιο Ανάπτυξης (Σ.Α.) 2000-2006, στο οποίο εντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.Π.Ε.Ρ.), ισχύει μέχρι 31-12-2008 που έχει ως βασικούς στόχους τους εξής:

- Την προστασία, διαχείριση, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

- Την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και τις διεθνείς κατευθύνσεις και δεσμεύσεις και η τήρηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές όσον αφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Το Σ.Α. «Περιβάλλον» για την περίοδο του Γ΄ Κ.Π.Σ, διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας οι οποίοι αντιστοιχούν στα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως

α) Φυσικό περιβάλλον - προστασία δασικών οικοσυστημάτων
β) Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – θόρυβος - παγκόσμια προβλήματα
γ) Υδατικό περιβάλλον
δ) Έδαφος υπέδαφος, στερεά και επικίνδυνα απόβλητα
ε) Θεσμοί, μηχανισμοί στ) Χωροταξία πολεοδομία, αναπλάσεις
στ) ¶λλες περιβαλλοντικές δράσεις, διοίκηση.


Προοπτικές

Οι προοπτικές έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των πόρων, που εξασφαλίσθηκαν από τα τρία διαρθρωτικά ταμεία (Ε.Τ.Π.Α., Ε.Κ.Τ. & Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) και ανέρχονται σε 20,4 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό μαζί με τους πόρους για την Αγροτική ανάπτυξη και την Αλιεία η συνολική κοινοτική συμμετοχή διαμορφώνεται στα 24,4 δισ. ευρώ και στο τέλος με την εθνική συμμετοχή, το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 36,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Ο πρωθυπουργός εκφράζοντας τη πολιτική της κυβέρνησης, δήλωσε, ότι « η χώρα μας έχει πέραν των εθνικών πόρων, τους κοινοτικούς πόρους που απέμειναν από το Γ' Κ.Π.Σ. τους πόρους του Δ΄ Κ.Π.Σ. για την περίοδο 2007-2013, και τους πρόσθετους πόρους για τους αγρότες, αλλά και τους πόρους από το 7ο πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας. Για την αξιοποίηση των παραπάνω πόρων καταρτίσθηκε Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), το οποίο θα αποτελέσει βασικό μοχλό ισόρροπης ανάπτυξης».

Ανέφερε επίσης ότι το 82% των πόρων του Δ' Κ.Π.Σ. θα διατεθεί για την ανάπτυξη της περιφέρειας και το υπόλοιπο 18% για την Αττική.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα χρηματοδοτικών κατανομών, οι υποδομές θα λάβουν την μερίδα του λέοντος από το τέταρτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το ποσό που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση αυτή ανέρχεται σε 7,4 δισ. ευρώ των πόρων, ακολουθεί η απασχόληση με δημόσια δαπάνη 3,013 δισ. ευρώ, τα προγράμματα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (2,769 δισ. ευρώ), η εκπαίδευση (2,215 δισ. ευρώ), ψηφιακή σύγκλιση (1,147 δισ. ευρώ) , διοικητική ικανότητα (675 εκατ. ευρώ), τεχνική υποστήριξη (256 εκατ. ευρώ) και χωρική συνεργασία (350 εκατ. ευρώ)

Γενικά για το περιβάλλον, ο συνολικός προϋπολογισμός μέσω του Επιχειρηματικού Προγράμματος Περιβάλλον ανέρχεται στο ποσό των 449.200.000 ευρώ. Οι άξονες του προγράμματος Ε.Π.Π.Ε.Ρ., έχουν ως εξής:

1) Υδατικό περιβάλλον
2) Στερεά απόβλητα
3) Πολιτική προστασία τοπίων και θαλάσσιου περιβάλλοντος
4) Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - θόρυβος
5) Θεσμοί - περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
6) ¶λλες περιβαλλοντικές δράσεις
7) Χωροταξία - Πολεοδομία –Αναπλάσεις
8) Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών - βιότοποι
9) Έργα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή ιδιωτικού τομέα
10) Τεχνική βοήθεια.


Συμπεράσματα

- Οι υφιστάμενοι και περισσότερο οι προτεινόμενοι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία στηρίζουν την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής της Κοινότητας διασφαλίζουν την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής διάστασης.

- Η ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη σωστή και αποτελεσματική ενσωμάτωση των αναγκών και προτεραιοτήτων του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές είναι η πλήρης ανταπόκριση των υπηρεσιών περιβάλλοντος στις αυξημένες τους υποχρεώσεις και των φορέων διαχείρισης, κατά διάρκεια υλοποίησης του Δ' Κ.Π.Σ.(2007-2013).

- Η συνεργασία των Ο.Τ.Α., τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην διαχείριση των πόρων του Δ' Κ.Π.Σ., θα βοηθήσει στην αποκέντρωση των έργων, αλλά και στην αναβάθμιση των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος τοπικά.. Η αποκέντρωση αυτή απαιτεί επαγρύπνηση και συνεχή ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών που θα υποστούν τις τοπικές και άλλες πιέσεις, για ελαστική εφαρμογή της νομοθεσίας και των βασικών αρχών της προστασίας του περιβάλλοντος.

- Πέρα και πάνω από τη νομική και τυπική πλευρά της διαχείρισης των πόρων, οι διαδικασίες επιλογής έργων που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα θα πρέπει να γίνουν πολύ αυστηρότερες σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν κριτήρια που να εξασφαλίζουν ότι η Ε.Ε. δεν θα συγχρηματοδοτεί έργα μη ολοκληρωμένα ή που δεν εξασφαλίζουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.

- Οι διαδικασίες ένταξης των έργων πρέπει να είναι ανοικτές ώστε οι πολίτες να μην θεωρούν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με αδιαφανείς διαδικασίες.

- Η περιφερειακή περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε., είναι μια σφαιρική και πολύπλοκη πολιτική, που λόγω ακριβώς της φύσης των αγαθών που ρυθμίζει, δηλαδή των περιβαλλοντικών αγαθών, απαιτεί συστηματικό συντονισμό. Ο συντονισμός αυτός πρέπει να είναι είτε οριζόντιος (κρατικές υπηρεσίες, αρχές, όργανα, υπάλληλοι διαφορετικών υπουργείων) είτε κάθετος (Κέντρο, Περιφέρεια, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού)

Το συντονισμό αυτό μέχρι σήμερα τον έχει το Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., με την αρμοδιότητα του σχεδιασμού της Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

- Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να βρεθεί ένας άριστος τρόπος συνεργασίας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' & Β', ώστε τα Υπουργεία να βοηθήσουν την Περιφέρεια, αλλά και οι περιφερειακές υπηρεσίες ασκώντας τις αρμοδιότητες που έχουν σε περιβαλλοντικά θέματα να βοηθήσουν, ώστε η Ελλάδα να πετύχει τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα στη χώρα μας, πρέπει επιτέλους να εναρμονιστεί με την περιφερειακή πολιτική και την φιλοσοφία της Ε.Ε., ώστε να μην παραπέμπεται η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπότε επιστρέφουμε πόρους υπό μορφή προστίμων.

Πηγές:
1) Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: « Κοινοτικό Περιβαλλοντικό Δίκαιο & Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Αθήνα 3- 4 Δεκεμβρίου 1998
2) Διαδίκτυο:  In.gr & Google.gr
 
Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr


 

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 59 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57044534
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.