ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 02 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η θέση της Πολιτείας για την επίτευξη του στόχου των Α. Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 08 Μάιος 2007

Προοπτικές και προβλήματα για την επίτευξη του στόχου:
20,1 % ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε ως το 2010
 
(Η θέση της πολιτείας)
 
Στο 3ο Εθνικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε από το Ε.Μ.Π σε συνεργασία με το Κ.Α.Π.Ε στην Αθήνα από 23-25 Φεβρουαρίου 2005, τέθηκε έντονα ο προβληματισμός, για την επίτευξη του εθνικού στόχου για ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε κατά 20,1% μέχρι το 2010. Στο κρίσιμο αυτό θέμα τοποθετήκε τόσο η κυβέρνηση δια του υπουργού Ανάπτυξης κ. Σιούφα, όσο και εκπρόσωποι των Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ερευνητικών Κέντρων που δραστηριοποιούνται στο τομέα Α.Π.Ε., αλλά και επενδυτές που εκπροσωπούν ελληνικές και ξένες εταιρείας στο τομέα αυτό.

Από την άλλη στο μεσοδιάστημα που πέρασε μέχρι σήμερα ψηφίστηκε ο ν. 3468/06 για τις Α.Π.Ε και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού–θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), που περιέχει θετικά, αλλά και πολλά αρνητικά στοιχεία σε σχέση με την επίτευξη του στόχου. Θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε σφαιρικά όλες τις απόψεις που ακούσθηκαν στο εθνικό συνέδριο, ώστε να πληροφορηθούν οι αναγνώστες, τι σχεδιάζουν οι πολιτικοί, οι ερευνητές, οι επιστήμονες,οι επιχειρηματίες, οι τοπικές κοινωνίες, πως το σχεδιάζουν και γιατί στον τομέα των Α.Π.Ε.

Αφού καταγραφούν οι απόψεις των εμπλεκομένων στην αναπτυξιακή αυτή διαδικασία, που συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα τόσο για τις εξαγγελίες, όσο και για την εφαρμογή των Α.Π.Ε στην Ελλάδα.

Η πολιτεία έχει σχεδιάσει ένα νέο ενεργειακό πρότυπο, το οποίο στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική με τους παρακάτω στόχους:

α) Την ορθολογική χρήση ενέργειας,

β) Την ευρεία χρήση του φυσικού αερίου,

γ) Την ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών και των σιδηροδρομικών έναντι των οδικών και

δ) Την προώθηση των Α.Π.Ε, τις οποίες σε αφθονία διαθέτει η χώρα μας.

Η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών και μέτρων, για ένα γόνιμο και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, που σηματοδοτεί επενδυτικές ευκαιρίες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, με τις παρακάτω δράσεις και αποφάσεις:

1) Απόφαση για τη σύσταση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, που θα διασφαλίζει το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό.

2) Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που ενισχύει (με επιδοτήσεις έως και 55% της επένδυσης) την ανάπτυξη νέων και παλαιών επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

3) Το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων, που οδηγεί στη μείωση του χρόνου και του κόστους που απαιτείται για την ίδρυση τους, περιορίζει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

4) Την προώθηση εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, για την διευκόλυνση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς και ιδίως στις Α.Π.Ε.

5)Τις αποφάσεις της κυβερνητικής επιτροπής για την προώθηση των επιβαλλομένων ρυθμίσεων και ενεργειών, προκειμένου να ξεπερασθούν τα περιβαλλοντικά και χωροθετικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές επενδύσεις.

5) Την απόφαση για την επιδότηση των έργων των συστημάτων Α.Π.Ε, με το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης, κατά 50% από πόρους του ΕΠΑΝ.

6) Την έγκαιρη υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

7) Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την εγκατάσταση της μικρής συμπαραγωγής και των φωτοβολταικών στον αστικό ιστό.

8) Την ολοκλήρωση της πρώτης Εθνικής Έκθεσης για τα Βιοκαύσιμα και την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου εμπορίας και φορολόγησής τους.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων και δράσεων, θα πραγματοποιηθεί μέσα από δύο άξονες:

O πρώτος αφορά την χρηματοδοτική ενίσχυση των επενδυτικών προσπαθειών, κυρίως μέσω του Επιχειρηματικού προγράμματος « ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) και ο δεύτερος τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των Α.Π.Ε και τ και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Ο πρώτος άξονας σύμφωνα με το ΥΠ.ΑΝ, έχει ήδη αποτελέσματα. Στην τελευταία προκήρυξη του ΕΠΑΝ, εγκρίθηκαν 44 έργα ΑΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 110 εκ. Ευρώ. Από αυτά:

- το 32% των έργων αφορά Κεντρικά Ηλιακά Συστήματα με σημαντική εθνική προστιθέμενη αξία.

- το 14% αφορά εφαρμογές αιολικών συστημάτων

- το 14% έργα αξιοποίησης βιομάζας, φωτοβολταικών και μικρών υδροηλεκτρικών

- το 11% έργα εφαρμογής παθητικών ηλιακών συστημάτων και τέλος

- το 2% έργα εφαρμογών γεωθερμίας.

Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα, η σχετική μελέτη για την καταπολέμηση του αδειοδοτικού μαραθώνιου που υποβάλλονται οι επενδυτές, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της από τη Ρ.Α.Ε, με την συνεργασία του ΚΑΠΕ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, θα τεθεί η μελέτη σε δημόσιο διάλογο με σκοπό :

- Να αποσαφηνιστεί η σημασία και η προτεραιότητα των Α.Π.Ε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας.

- Να υπάρξει Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε, που να επιλύει το πρόβλημα χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε σε εθνικό επίπεδο

- Να υπάρξουν κεντρικές διαδικασίες αδειοδότησης, επειδή οι Α.Π.Ε αποτελούν εθνικό πλούτο.

- Να απλοποιηθούν και αντικειμενοποιηθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης με προδιαγραφές για κάθε στάδιο, τις οποίες να ακολουθούν οι επενδυτές και οι υπηρεσίες.

Κατά πόσο οι παραπάνω δεσμεύσεις του Υπουργού Ανάπτυξης υπήρξαν ένα ευχολόγιο, τι από όλα αυτά υλοποιείται σήμερα, και κατά πόσο θα συμβάλλουν στην κάλυψη ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε στο 20,1%, θα το εξετάσουμε στη συνέχεια.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr


 

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 132 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57053213
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.