ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 01 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑ ΕΓΚ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ανάπτυξη - Βιώσιμη ανάπτυξη - Αποανάπτυξη
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 08 Μάιος 2007
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ

Διασύνδεση φυσικών πόρων – οικοσυστημάτων – κοινωνιών

Για να προσεγγίσουμε αυτά τα πολύπλοκα και σοβαρά οράματα του αιώνα μας πρέπει να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα και να προσεγγίσουμε την διασύνδεση οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων με τις κοινωνίες.

- «Μέχρι ποιο βαθμό μπορεί η χρήση των φυσικών πόρων να έιναι βιώσιμη;»,

- «Κατά πόσον η Γη μπορεί να θρέψει έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό;»

- «Έχει η Γη τη δυνατότητα να διατηρήσει τους φυσικούς πόρους σΆ μια κοινωνία συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης;»

- «Έχει η γη τη δυνατότητα να συντηρήσει μια συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική δραστηριότητα;»

Για πρώτη φορά δόθηκε ουσιαστική απάντηση στη συνδιάσκεψη του Ρίο το 1992 «για τη προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη», όπου διατυπώθηκε ένας πολύ χρήσιμος ορισμός, που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική πρόοδο. Σύμφωνα με τον ορισμό, «αειφόρος ανάπτυξη θεωρείται εκείνη, που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες»

Από την άλλη σύμφωνα με τη συστημική επιστήμη*, το περιβάλλον δεν είναι απλώς μια καινούργια λέξη για τη φύση. Κατά την επιστήμη αυτή «περιβάλλον» είναι ένα μέγα σύστημα αποτελούμενο από οικοσυστήματα και ανθρωπογενή συστήματα τα οποία τελούν σε πολύπλοκες σχέσεις δυναμικής αλληλεπίδρασης. Το πλανητικό σύστημα της Γης, με τη βοήθεια της ενέργειας από τον ήλιο και με τις βασικές λειτουργίες της ροής της ενέργειας και της ανακύκλωσης της ύλης που επιτελούνται στα οικοσυστήματα, υποστηρίζει κάθε μορφή ζωής και κάθε δραστηριότητα φυσική ή τεχνική.

Οι διάφορες κατηγορίες φυσικών πόρων (υλικοί- ενεργειακοί, άβιοι- έμβιοι, ανανεώσιμοι – μη ανανεώσιμοι) επηρεάζουν άμεσα περιβάλλον και την ανάπτυξη. Η ικανοποίηση των αναγκών όλων των γενεών καθιστά τη χρήση των φυσικών πόρων κεντρικό τομέα εφαρμογής της αρχής της αειφορίας. Σε σχέση με τη διαχείριση των φυσικών πόρων έχει διατυπωθεί η «αρχή της αειφόρου χρήσης». Σύμφωνα με αυτήν, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να τύχουν αυξημένης χρήσης, η έκταση της οποίας όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το δείκτη ανανέωσής τους. Παράλληλα, η χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι αφΆ ενός κατά το δυνατό οικονομική, αφΆ ετέρου θα πρέπει να λαμβάνονται μέριμνα για την ισάξια αντικατάστασής τους με τη μορφή ανανεώσιμων πηγών ή να προβλέπεται η λήψη της πρώτης ύλης από ήδη χρησιμοποιηθέντα προϊόντα (ανακύκλωση).

Μη βιώσιμες τακτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος από τις κοινωνίες, όπως η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, η σπατάλη των φυσικών πόρων και η ρύπανση, έχουν σαν αποτέλεσμα την πτώση της βιοποικιλότητας και την μεταβολή του κλίματος που με τη σειρά τους επηρεάζουν τα χερσαία οικοσυστήματα και τους πόρους διατροφής. Αποτέλεσμα της μη βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη ανάπτυξης και την κατασπατάληση των φυσικών πόρων, είναι η δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων, αρκετά εκ των οποίων έχουν το χαρακτήρα παγκόσμιας απειλής

Το 1992 το Ινστιτούτο Γκάλοπ διεξήγαγε σε 22 χώρες μια έρευνα, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα που αφορούσε τις απόψεις των πολιτών για το περιβάλλον. Οι επόψεις αυτές αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, τις απόψεις των δύο τρίτων των κατοίκων του πλανήτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολίτες της παγκόσμιας κοινότητας ανησυχούν για την κατάσταση του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από τις παραδοσιακές γεωγραφικές, πολιτικές και οικονομικές ομάδες, των χωρών Βορρά /Νότου, ανεπτυγμένων / υποανάπτυκτων κ.λπ.

Η διαδικασία αυτή ανέδειξε τα παρακάτω προβλήματα τα οποία απειλούν τις σημερινές κοινωνίες και διαπερνούν τις κοινωνικές τάξεις, αγνοούν τα όρια που θέτουν οι τοπικές κοινωνίες και τα σύνορα των κρατών και απειλούν το σύνολο του πλανήτη.


Τα σοβαρότερα προβλήματα του περιβάλλοντος

- Μείωση της στιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα: Η μείωση αυτή συνεπάγεται αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της Γης και κατΆ ακολουθίαν κινδύνους για πολλές μορφές ζωής και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Η ρύπανση του αέρα των πόλεων και των βιομηχανικών περιοχών (στην οποία οφείλεται η μείωση του όζοντος) προκαλεί και πλήθος άλλων προβλημάτων ευρύτερου χαρακτήρα όπως η όξινη βροχή.

- Αλόγιστη εκμετάλλευση των υδατικών πόρων: H αυξανόμενη ζήτηση για το νερό άρδευσης και άλλες χρήσεις είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις σε πολλές χώρες, κυρίως υποανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες. Στις χώρες αυτές ζει περίπου το ήμισυ του συνολικού ανθρώπινου πληθυσμού. Η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, αποκλείει κάθε άλλη χρήση τους πέραν αυτής του αποδέκτη των ρύπων και περιορίζει ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα αποθέματα καθαρού νερού, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο της παραγωγή τροφής και άλλες ζωτικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων και, κατΆ επέκτασιν, της κοινωνίας.

- Ρύπανση και υπεραλίευση των θαλασσών: H πίεση που εξασκείται στις θάλασσες αφορά κατΆ αρχήν την άμεση ή έμμεση, μέσω των ποταμών, απόρριψη ποικίλων ρύπων (προϊόντων διάβρωσης, βιομηχανικών, και αστικών λυμάτων) .Επίσης η υπεραλίευση των θαλασσών έχει προκαλέσει σε πολλές περιοχές δραματική μείωση των ιχθυοπληθυσμών που συνεπάγεται κινδύνους πλήρους κατάρρευσης της αλιείας.

- Απώλεια εδαφών: Οι καταστροφικές πρακτικές που εφαρμόζονται στη γεωργία και την κτηνοτροφία έχουν ως αποτέλεσμα την σοβαρή απώλεια εδαφών, τη διάβρωση, την υποβάθμιση των εύφορων περιοχών και την πτώση της κατά κεφαλήν παραγωγής τροφής.
- Ταχεία καταστροφή των δασών: Τα δάση στις τροπικές και εύκρατες ζώνες καταστρέφονται με ταχύτατους ρυθμούς με αποτέλεσμα την απώλεια εδαφών από διάβρωση, την διαταραχή της ισορροπίας των αερίων της ατμόσφαιρας (αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και μείωση του παραγομένου οξυγόνου) και την επιτάχυνση της μεταβολής του κλίματος της Γης.

- Μείωση της Βιοποικιλότητας: H εξαφάνιση πολλών ζωικών και φυτικών ειδών υπολογίζεται μέχρι το 2100 να μειωθεί στ ένα τρίτο των ειδών που υπάρχουν σήμερα. Έτσι, εξαφανίζεται η δυνατότητα ωφελειών τους για τον ίδιο τον άνθρωπο (φάρμακα, νέα είδη τροφής) , ελαττώνεται η γενετική ποικιλία καθιστώντας τα οικοσυστήματα πολύ ευάλωτα στις φυσικές ή τεχνικές μεταβολές υποβαθμίζοντας τη μοναδική αισθητική αξία του φυσικού κόσμου.

- Μεταβολή του κλίματος της Γης: Η χρήση των ορυκτών καυσίμων και η καταστροφή των δασών οδηγεί σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης και αλλαγή του κλίματος, με ρυθμούς ταχύτερους από αυτούς που απαιτούνται για την προσαρμογή όλων των έμβιων όντων και των οικοσυστημάτων στις νέες συνθήκες. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα μιας τέτοιας μεταβολής είναι μη – αντιστρεπτά και θα προκαλέσουν την άμεση ή έμμεση καταστροφή πολλών φυσικών, αγροτικών, τεχνιτών και κοινωνικών συστημάτων.

- Υπερπληθυσμός: O υπερπληθυσμός σε συνδυασμό με το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων και μη-ανεπτυγμένων χωρών, εξαναγκάζει πολλές χώρες σε πρακτικές καταστροφικές για το περιβάλλον, που εντείνουν και μεγιστοποιούν πολλά από τα παραπάνω προβλήματα

Ο προσδιορισμός και η αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν με τον παραδοσιακό, αναλυτικό τρόπο σκέψης. Έχει γίνει πλέον απολύτως κατανοητό από την επιστημονική κοινότητα και την πολιτική ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι μόνον με τη βοήθεια της συστημικής επιστήμης* θα υπάρξει η δυνατότητα χάραξης μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης πολιτικής για το περιβάλλον.
 
*
Συστημική επιστήμη: Είναι η επιστήμη που θεωρεί ως ολότητα οτιδήποτε υπάρχει και αναπτύσσεται γύρω μας. Υπάρχουν συνεχείς αλληλεπιδράσεις σε όλα τα επί μέρους συστήματα και δεν μπορούμε να μεταβάλλουμε κάτι χωρίς νΆ αλλάξει κάτι άλλο. Η συστημική επιστήμη είναι σε θέση να εξηγήσει το 95% της πραγματικότητας σε αντίθεση μα τη συμβατική επιστήμη που ερμηνεύει μόνο το 5%.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr


 

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 61 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57044488
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.