ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 09 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αχελώος: Αποκαλυπτική απάντηση του Δήμα στον Παπαδημο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ποταμοί - φράγματα - εκτροπές
Δημήτρης Παπαδημούλης , Παρασκευή, 04 Μάιος 2007

Έργο εκτροπής του Αχελώου - Αποκαλυπτική απάντηση του Επιτρόπου Δήμα στον Δημήτρη Παπαδημούλη

Πλήρη άγνοια για τα κυβερνητικά σχέδια εκτροπής του Αχελώου, ένα σχεδόν χρόνο μετά την πανηγυρική έγκριση από τη Βουλή της τροπολογίας Σουφλιά για τον Αχελώο, δηλώνει ο Έλληνας αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0401/07
υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή

Θέμα: Εκτροπή του Αχελώου ποταμού

Στις 19.7.2006 η Ελληνική Βουλή ψήφισε 2 τροπολογίες για την εκτροπή του Αχελώου.

Δεδομένου ότι: η εκτροπή αυτή είναι ένα περίπλοκο σύνολο έργων με σοβαρότατες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε το έργο παράνομο γιατί αντίκειται στο νόμο πλαίσιο για το περιβάλλον, στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και γιατί απειλεί πολιτιστικά μνημεία της χώρας, παραβιάζει τις οδηγίες για τις ΜΠΕ (δεν εκπονήθηκε επαρκής συνθετική ΜΠΕ για το σύνολο των έργων της εκτροπής), για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και οργανώσεων στις πληροφορίες, για τα άγρια πουλιά, για τα ενδιαιτήματα και για τα νερά, αντίκειται στη φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ, οι αρδεύσεις όπως γίνονται σήμερα συχνά είναι αλόγιστες, τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα πεπαλαιωμένα, πρόχειρα, συχνά με χωμάτινες διώρυγες, με τεράστιες απώλειες σε νερό και κακή έως ανεπαρκή στράγγιση, δεν υπάρχει σχεδιασμός για ριζική αλλαγή των υδροβόρων καλλιεργειών, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων νερού προσφέρει εναλλακτικές λύσεις φθηνότερες, αποτελεσματικότερες και χωρίς κινδύνους οικολογικής καταστροφής,

Θα μπορούσε η Επιτροπή να μας πει αν είναι πλήρως πεπεισμένη ότι το έργο εκτροπής του Αχελώου αντιπροσωπεύει μια αξιόλογη επένδυση σε σχέση με το κόστος της; Αν ναι, γιατί αρνήθηκε τη χρηματοδότησή της στο παρελθόν; Πιστεύει ότι τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για την εκτροπή του Αχελώου αποτελούν υπόδειγμα οργανωμένης διαχείρισης πόρων προς μίμηση από τα άλλα κράτη μέλη; Πώς συμβιβάζεται με τις αρχές της περιφερειακής πολιτικής η εκτροπή του Αχελώου που θα στερήσει από τη λιγότερο ανεπτυγμένη Αιτωλοακαρνανία έναν πολύτιμο πόρο για την μελλοντική της ανάπτυξη για να τον χρησιμοποιήσει για την άρδευση και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής στην κατά πολύ πλουσιότερη και αναπτυγμένη Θεσσαλία; Θεωρεί ότι καταστρατηγούνται οι προαναφερθείσες οδηγίες και τί μέτρα προτίθεται να λάβει για την ορθή εφαρμογή τους; Είναι οικονομικά αποδοτική η όποια επένδυση στον Αχελώο όταν οι καλλιέργειες που υποτίθεται ότι θα υποστηρίξει είναι αποσυνδεδεμένες από τις επιδοτήσεις μερικώς ή ολικώς κατά την περίοδο 2007-2013; Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να χρηματοδοτήσει στην περιοχή καλλιεργητικά συστήματα και πρακτικές που να αποσκοπούν στην προστασία και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων;


E-0401/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής (4.4.2007)

Η Επιτροπή ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την εκτροπή του ποταμού Αχελώου στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων μεσογειακών προγραμμάτων (MOΠ) την περίοδο 1985-1987. Την εποχή εκείνη ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε ad hoc εφαρμογή της οδηγίας 85/337/EΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον . Κάθε χρηματοδότηση τμημάτων του έργου θα εξαρτιόταν από την τήρηση των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Έπειτα από διάφορες διαμαρτυρίες, επίσημες καταγγελίες, αιτήματα και επερώτηση στο Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και μετά από αποφάσεις του ελληνικού ανωτάτου δικαστηρίου εναντίον εγκρίσεων του έργου, η Επιτροπή ασχολήθηκε ενδελεχώς με το εν λόγω ζήτημα ενόψει απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο συνέχισης της συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Συνεπεία τούτου, όταν οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αχελώος» στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 1994-1999 [2ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ)] τον Απρίλιο του 1994, η Επιτροπή επέβαλε ορισμένους συμπληρωματικούς όρους. Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν τελικά να αποσύρουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα από το ΚΠΣ 1994-1999 για την Ελλάδα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τη συμβατότητα του έργου για τον Αχελώο με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο καταγγελίας που της υποβλήθηκε το 1998. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς η αίτηση για έγκριση του εν λόγω έργου υποβλήθηκε επίσημα πριν από την εκπνοή του χρονικού περιθωρίου για μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, το έργο δεν υπάγεται στις απαιτήσεις της προαναφερόμενης οδηγίας 85/337/EΟΚ του Συμβουλίου ή της οδηγίας 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Παρόλα αυτά, έπειτα από διάφορες αποφάσεις του ελληνικού ανωτάτου δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν το έργο στις προβλεπόμενες στις εν λόγω οδηγίες περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκλεισε το φάκελο της καταγγελίας, δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Υπογραμμίζεται ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο το έργο για τον Αχελώο δεν υπάγεται στην οδηγία 2001/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Εφ' όσον δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε σύγκριση με το αρχικό έργο, συνεχίζει να μην υπόκειται στις διαδικασίες των οδηγιών 2001/42/EΚ και 85/337/EΟΚ.

Ύστερα από την προαναφερόμενη απόσυρση του επιχειρησιακού προγράμματος Αχελώος, η Επιτροπή δεν έχει λάβει γνώση σχετικά με έγκριση αναλόγου έργου ούτε έχει δεχθεί αίτημα για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 3ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες της αδυνατούν να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα του έργου, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους ωφέλειας, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΑΠ), με την αναθεώρηση του 2003 η πολιτική στράφηκε έντονα προς την αγορά, αποβλέποντας στην ώθηση της ανταγωνιστικότητας και στην εξασφάλιση υψηλών περιβαλλοντικών και ποιοτικών προτύπων για τη γεωργική παραγωγή.
Ο νέος αυτός προσανατολισμός επετεύχθη σπάζοντας το δεσμό μεταξύ παραγωγής και στήριξης με άμεσες ενισχύσεις, εξαρτώντας τη χορήγηση της νέας ενιαίας ενίσχυσης από τη συμμόρφωση με σειρά επίσημων κοινοτικών προτύπων και με τη διατήρηση των εδαφών σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τούτο σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων που χορηγούνταν προηγουμένως σε συγκεκριμένους τομείς δίδεται πλέον απευθείας στο γεωργό ως εισοδηματική ενίσχυση. Επομένως, όσον αφορά τις καλλιέργειες στη Δυτική Ελλάδα, η απόφαση ενός γεωργού να συνεχίσει ή όχι μια καλλιέργεια θα εξαρτάται τόσο από οικονομικά κριτήρια όσο και από το βαθμό συμμόρφωσης με βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε πραγματοποιούμενη επένδυση σε υποδομή, που εξαρτάται από τις προβλεπόμενες καλλιέργειες στο μέλλον σε συγκεκριμένη έκταση.

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η Επιτροπή είναι έτοιμη να συγχρηματοδοτήσει καλλιεργητικές μεθόδους και πρακτικές που αποβλέπουν στην προστασία και στην εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης των φυσικών πόρων, υπό τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: πρώτον, το κράτος μέλος παρέχει χρηματοδότηση για τη συμπλήρωση των κοινοτικών πόρων και, δεύτερον, οι πρακτικές αυτές πρέπει να υπερκαλύπτουν τα επίσημα κοινοτικά πρότυπα, και τα εδάφη να διατηρούνται σε καλή κατάσταση από γεωργική και περιβαλλοντική άποψη.

Όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) [1], η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2000, θεσπίζει την ανάγκη λεπτομερούς σχεδιασμού της χρήσης των υδατικών πόρων για την αποφυγή μη αειφόρων λύσεων και μη αναστρέψιμων βλαβών στο περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Βάσει της ΟΠΥ, η πρώτη δέσμη των σχεδίων αυτών πρέπει να έχει δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο 2009. Από το 2009 και εφεξής, κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που έχει αντίκτυπο στους υδατικούς πόρους ή στην ποιότητα των υδάτων θα πρέπει να συντονίζεται με τις διατάξεις των ΣΔΛΑΠ, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΟΠΥ. Η ΟΠΥ δεν αποκλείει μεταφορά υδάτων μεταξύ λεκανών απορροής, οι αρχές της όμως όσον αφορά την αειφόρο διαχείριση των υδάτων εδράζονται στέρεα στα εξής: επίτευξη αποδοτικής χρήσης των υδάτων χρησιμοποιώντας μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, χρήση οικονομικών μέσων βάσει της αρχής ανάκτησης του κόστους και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και διαφανές πλαίσιο λήψεως αποφάσεων, το οποίο ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και του κοινού.

Ένας από τους κύριους περιβαλλοντικούς στόχους της ΟΠΥ είναι η υποχρέωση αποτροπής της επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτινων συστημάτων. Σε περίπτωση νέων έργων ισχύει το άρθρο 4 παράγραφος 7 της ΟΠΥ, όπου υπό ορισμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται η επιδείνωση της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων. Εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την τήρηση των εν λόγω όρων καθώς και του συνόλου της λοιπής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε ανάλογες περιπτώσεις.

[1] Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

Πηγή: www.papadimoulis.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 08 Ιούνιος 2008 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 92 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58253896
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.