ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 27 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Απόσπασμα εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών επί του Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Πρόσφυγες - Μετανάστες
e , Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2007
Απόσπασμα της εγκυκλίου επί του νόμου 3536/07 για τη μετανάστευση, το οποίο αναφέρεται στη δυνατότητα "νομιμοποίησης" σε μετανάστες που τα παιδιά τους φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και έχουν εγγραφεί σε αυτά πριν την 31-12-04 ή αν τα παιδιά γεννήθηκαν πριν από την ίδια ημερομηνία στην Ελλάδα και ο ένας από τους δυο γονείς διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

Ακολουθεί το απόσπασμα της Εγκυκλίου:

Υπήκοοι τρίτων χωρών κατηγορίας α

Προκειμένου να υπαχθούν στη διαδικασία νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην κατηγορία α θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Να έχουν εγγραφεί σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την 31.12.2004 και να διαμένουν έκτοτε και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στη χώρα, εφόσον συνεχίζουν να φοιτούν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ή έχει ολοκληρωθεί η φοίτησή τους στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης

ή

2. Να είναι γονείς τέκνου το οποίο ενεγράφη σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν την 31.12.2004 και συνεχίζει να φοιτά μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ή

3. Να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και να συνεχίζουν έκτοτε και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος να διαμένουν στην Ελλάδα ή

4. Να είναι γονείς τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2004 εφόσον ο έτερος των γονέων και σύζυγος του υπηκόου τρίτης χώρας, διαμένει νόμιμα στη χώρα ή

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει μέχρι 30.9.2007 να υποβάλουν στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

- Αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους στη χώρα μέχρι 31.12.04, δηλαδή ένα κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση ότι φοιτά στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ή έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του ή βεβαίωση εγγραφής τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν από την 31.12.2004 και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι το τέκνο συνεχίζει να φοιτά ή

β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, μέχρι 31.12.2004 ή

- Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού διαβατηρίου αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής (π.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο).

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).

- Παράβολο με μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β' αξίας 150,00 ευρώ.

- Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

- Βεβαίωση εξαγοράς από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα τυχόν υπολειπομένων ημερών ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των εκατόν πενήντα (150) ημερών.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ώστε να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός για την περίπτωση υπαγωγής στη νομιμοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών που προσκομίζουν ως αποδεικτικό την βεβαίωση εγγραφής τέκνου που φοιτά σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (περίπτωση αα της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/07) και της περίπτωσης ββ της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/07.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας ή άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου για τις περιπτώσεις αα (σε περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων διαμένει ήδη νόμιμα στη χώρα), ββ και γγ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3536/07.

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται, για τις περιπτώσεις αα ( σε περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων διαμένει ήδη νόμιμα στη χώρα) και ββ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3536/07, ότι συγκατοικούν με τον νόμιμα διαμένοντα σύζυγο στη χώρα

Ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών όλων των κατηγοριών

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής στα ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών υποβάλλονται, ταυτόχρονα με την αίτηση του γονέα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες για κάθε τέκνο ξεχωριστά.

- Αντίγραφο διαβατηρίου του τέκνου. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού διαβατηρίου του τέκνου αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).

- Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμβιώνει με το τέκνο του.

- Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εάν τα τέκνα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής για τις περιπτώσεις αα, ββ και γγ της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/2007.

Προσοχή: Σε περιπτώσεις που και οι δύο γονείς διαμένουν νόμιμα στη χώρα και έχουν ανήλικα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οι γονείς δεν δήλωσαν, εντός μηνός, ως όφειλαν, τη μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης, με αποτέλεσμα να μην έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στα τέκνα, δεν ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.

Οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να δηλώσουν τη μεταβολή και εφόσον τους επιβληθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3536/07, πρόστιμο, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν άδεια διαμονής για τα τέκνα τους.


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 108 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58153405
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.