ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Περιβαλλοντικός Ιτάνου - Κάβο Σίδερο
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2007

Α) Η επένδυση: Είμαι υποχρεωμένος να αναφέρομαι κάθε φορά στο μέγεθος της επένδυσης γιατί, πέρα από τα καταστροφικά φαινόμενα στα προστατευόμενα οικοσυστήματα, την περιβαλλοντική και κοινωνική ανισορροπία, έχουμε και μια άναρχη ανάπτυξη, που υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Πρόκειται λοιπόν για τη μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στην Ελλάδα, σε έκταση 26.000 στρεμμάτων, η οποία νομικά ανήκει στη Μονή Τοπλού, ανατολικά της Κρήτης, ενώ γεωγραφικά στο Δήμο Ιτάνου της επαρχίας Σητείας, ουσιαστικά όμως στο κυρίαρχο λαό. Η έκταση αυτή περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη και το Φοινικόδασος Βάι, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Οι περιοχές αυτές προστατεύονται: από την Ε.Ε., το Σύνταγμα, και τη νομολογία του Σ.τ.Ε. (NATURA 2.000, αρ. 24 Συντ., νομ. 2071/2001) . Στην έκταση αυτή, η οποία πλέον θα ανήκει στους άγγλους μέσω των εταιρειών: Minoan Group PLC (μητρική), Loyalward (επενδυτική) και Leisure Ltd (χρημοτοεισπαρακτική), θα γίνουν τα παρακάτω:

- 6 τουριστικά χωρία, από ένα σε κάθε παραλία και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους δυναμικότητας 7.000 κλινών (Οι κάτοικοι της περιοχής του έργου δεν υπερβαίνουν τους 2.500!).

- 3 γήπεδα γκόλφ έκτασης 800 στρεμμάτων περίπου, τα οποία θα καταναλώνουν τουλάχιστον 1.000.000 m3/έτος.

- Συνεδριακά, αθλητικά κέντρα, μαρίνες σκαφών αναψυχής, εργοστάσιο αφαλάτωσης κ.ά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρόκειται για μια κολοσσιαία τουριστική επένδυση, η οποία θα αναπτυχθεί σε προστατευόμενες περιοχές και θα πρέπει να εξετασθεί υπο το πρίσμα της περιβαλλοντικής συμβατότητας αναπτυξιακών και σύνθετων έργων. Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ ΕΟΚ και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι πρόδηλο ότι για τα μεγάλα και σύνθετα τεχνικά έργα όπως και αυτά στο Βάι ισχύει ότι «η συνολική επίδραση της επένδυσης, δεν ισούται προς το άθροισμα των επι μέρους έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση της, αλλά είναι πολλαπλάσιο αυτής, λόγω του δυναμικού και μη γραμμικού χαρακτήρα των διαταρασσομένων και αλληλοεξαρτώμενων φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων».

Κατά συνέπεια, για την καταγραφή και την σφαιρική αντιμετώπιση στην περίπτωση των έργων στη περιοχή του Βάι, δεν αρκεί η σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για καθένα από τα επι μέρους τεχνικά έργα (τουριστικά χωριά, γήπεδα γκόλφ, εργοστάσιο αφαλάτωσης, αθλητικό κέντρο, συνεδριακό κέντρο, μαρίνα σκαφών αναψυχής κ.λ.π), αλλά είναι αναγκαία η σύνταξη μιας συνολικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία με την κατάλληλη επιστημονική μέθοδο θα συσχετίζονται και θα εξετάζονται, οι προεκτεθείσες επί μέρους συνέπειες καθώς και οι απώτερες συνέπειες για το περιβάλλον προς εξεύρεση και αξιολόγηση της συνολικής επιδράσεως των έργων στο περιβάλλον και των προβλημάτων που προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία αυτών.

Β) Τα προβλήματα: H γιγαντιαία αυτή επιχείρηση με την αλματώδη αύξηση των τουριστών και των οικονομικών δραστηριοτήτων και υποδομών που συνεπάγεται ο μαζικός τουρισμός, θα διαταράξει την περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία των παράκτιων αυτών περιοχών. Επί πλέον οι αλόγιστες ανθρώπινες επεμβάσεις θα δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πλέγμα αλληλένδετων προβλημάτων που μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

1. Βιοφυσικά προβλήματα:

- Καταστροφή σπάνιων ενδιαιτημάτων, ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς οικοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού ή αξιοποίησης των παραλιών

- Απώλεια βιολογικής ποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των υπαρχόντων ιχθύων τόσο των παράκτιων όσο και εκείνων της ανοιχτής θάλασσας ως αποτέλεσμα της καταστροφής παράκτιων τόπων αναπαραγωγής.

- Μόλυνση των χερσαίων και υδάτινων πόρων, ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των λυμάτων (απόβλητα από τις τουριστικές εγκαταστάσεις, από τα γκολφ, από την Μαρίνα Σκαφών αναψυχής, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα συνεδριακά, τα αθλητικά κέντρα κ.α)

- Υπερκατανάλωση των υπογείων υδάτων για ύδρευση των εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα την διείσδυση θαλασσινού νερού στους υδροφόρους ορίζοντες, οι οποίοι ήδη έχουν μικρά αποθέματα λόγω ξηροθερμικού χαρακτήρα της περιοχής.

2. Κοινωνικο-οικονομικα προβλήματα:

-Καταστροφή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και διάλυση κοινωνικού ιστού της ευρύτερης περιοχής της επένδυσης, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης.

-Κοινωνική αστάθεια που προκύπτει από την παρακμή των παραδοσιακών ή περιβαλλοντικών τομέων της οικονομίας, όπως της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, και του παραδοσιακού τρόπου διατροφής των κατοίκων (εισαγόμενα προϊόντα διατροφής)

-Απώλεια περιουσίας και άλλων ευκαιριών ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της στροφής των νέων στο εύκολο κέρδος αυτού του είδους της ανάπτυξης.

Γ) Σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων:

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της λειτουργίας των παράκτιων ζωνών, όπου πρόκειται να γίνουν τα έργα (Βάι –Ιτάνου-Σητείας), πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη

α) Τις ανάγκες του χώρου της ευρύτερης περιοχής της τουριστικής επέμβασης και

β) Την οικονομική – κοινωνική ανάπτυξη στα πλαίσια της αειφορίας, δηλαδή, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, και τη διατήρηση, των γεωμορφολοιγικών - βιολογικών ισορροπιών, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Η στρατηγική για τη σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων, που θα προκύψουν αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών που βρίσκονται κάτω από την πίεση μιας υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης. Τα προβλήματα που δημιουργούνται απορρέουν από την έλλειψη γνώσεων της τοπικής κοινωνίας, την ακατάλληλη και αποσπασματική παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, την αδυναμία υλοποίησης μακροπρόθεσμου περιφερειακού σχεδιασμού από το κράτος και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων διοικητικών φορέων.

H ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, προωθεί την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών στόχων, των πολιτικών δράσεων, των νομικών μέσων και των θεσμικών μηχανισμών για την διαφύλαξη της ενότητας του παράκτιου χώρου.

Η διαχείριση αυτή υποστηρίζεται από το Ελληνικό Δίκτυο για τα Παράκτια έργα (ΕΔΙΠΕ). Το δίκτυο αποτελείται από εργαστήρια ΑΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ν.Π.Ι.Δ και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε θέματα παράκτιας έρευνας. Σκοπός του ΕΔΙΠΕ, είναι η προστασία του περιβάλλοντος των παράκτιων ζωνών από έργα, όπως αυτά που σχεδιάζονται για τη περιοχή Βάι.

Οι προτεραιότητες μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών όπως αυτής στην περιοχή Ιτάνου –Σητείας είναι: η ορθολολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με δίκαιη πρόσβαση της τοπικής κοινωνίας σε αυτούς, η συνεχής βελτίωση των κοινωνικό-οικονομικών μεγεθών, η ετοιμότητα απόκρισης σε απρόβλεπτες εξελίξεις και καταστροφικά φαινόμενα και η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους κατοίκους

Η αποτελεσματική πολιτική για την ευρύτερη περιοχή του Βάι, όπου θα γίνουν τα έργα, απαιτεί ένα τρόπο διαχείρισης, που να βασίζεται στη συμμετοχή και την συνεργασία όλων των τμημάτων της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων, καθώς και ένα δημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων (π.χ. Λαϊκές Συνελεύσεις, και δημοψήφισμα μετά ενημέρωση)
 
Δ) Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στο Βάι.

Αναγνώριση και ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι παράκτιες ζώνες της ευρύτερης περιοχής των έργων. Προσδιορισμός των αιτίων της σημερινής κατάστασης και πρόβλεψη των επιπτώσεων από τα έργα.

Αποτύπωση και περιγραφή της παράκτιας ζώνης με βάση τις φυσικές γεωμορφολογικές, βιολογικές και χημικές διεργασίες και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (αυτά οφείλει να τα αναφέρει ο μελετητής στη Μ.Π.Ε των έργων) και να είναι στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε ενδιαφερόμενου κατοίκου ή πολίτη.

Διάλογος με βασικές κατηγορίες, κατοίκων, χρηστών και επαφή με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ώστε να δημιουργηθεί μια σαφής και αμφίδρομη εικόνα δράσεων για τις επιπτώσεις των έργων σε κάθε ακτή (Ιτάνου, Κουρεμένου, Χιόνας, Ερμούπολης, Φοινικοδάσους, κ.λ.π)

Συγκερασμός των υφιστάμενων δεδομένων και απόψεων, που αφορούν την επένδυση τα έργα και τις επιπτώσεις, με απώτερο στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την ένταξη της περιοχής Βάι, στη χάραξη ενιαίας εθνικής στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιοχής.

Περιβαλλοντική ενημέρωση των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας, των διοικητικών υπαλλήλων, των πολιτικών παραγόντων που εμπλέκονται ή ενεπλάκησαν ή θα εμπλακούν, με τον ένα ή άλλο τρόπο, στις διαδικασίες, Χωροθέτησης, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αδειοδότησης των έργων που προβλέπεται από την επένδυση των ¶γγλων. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση ενός σύνθετου έργου, για το οποίο απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη η οποια θα αντιμετωπίζει το σύνολο των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία της μεγάλης αυτής τουριστικής μονάδας και όχι τις επι μέρους επιπτώσεις, από κάθε έργο χωριστά(τουριστικά χωριά-γκόλφ- αθλητικό κέντρο- συνεδριακό κέντρο- μαρίνα σκαφών αναψυχής κ.λ.π)

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
voutirakis@nah-nele.gr


 
Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 21 Απρίλιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 167 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56160085
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.