ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Νερό
MIO-ECSDE , Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2007

• ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ σημειώνεται όταν οι ποσότητες του νερού που αφαιρούνται από τις λίμνες, τα ποτάμια ή το υπέδαφος, είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι προμήθειες νερού δεν επαρκούν πλέον στην ικανοποίηση όλων των ανθρωπίνων αναγκών ή των αναγκών του οικοσυστήματος, επιφέροντας αυξημένο ανταγωνισμό ανάμεσα στις πιθανές απαιτήσεις.

• Η λειψυδρία, έχει οριστεί επίσης ως η κατάσταση κατά την οποία η διαθεσιμότητα νερού σε μια χώρα ή μια περιοχή είναι ΚΑΤΩ των 1000 m3/άτομο/έτος. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές περιοχές στον κόσμο που βιώνουν πολύ μεγαλύτερη έλλειψη, ζώντας με ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 500 m3 ανά άτομο ανά έτος.

• Η λειψυδρία βρίσκεται ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από πολλές κοινωνίες και από τον «Κόσμο» του 21ου αιώνα. Η χρήση του νερού έχει αυξηθεί ξεπερνώντας ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού τον τελευταίο αιώνα, και παρόλο που δεν υπάρχει παγκόσμια λειψυδρία γενικότερα, όλο και περισσότερες περιοχές έχουν κατά περιόδους λειψυδρία.

• 1.800 εκατομμύρια ανθρώπων προβλέπεται ότι θα ζήσουν σε χώρες ή περιοχές με ΠΛΗΡΗ λειψυδρία μέχρι το 2025, και δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες.

• Η λειψυδρία προκαλεί τεράστια προβλήματα σε πληθυσμούς και κοινωνίες. Το διαθέσιμο νερό δεν επαρκεί για την παραγωγή ΤΡΟΦΙΜΩΝ και την ανακούφιση της πείνας και της φτώχιας σε κάποιες περιοχές, όπου αρκετά συχνά η ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων.

• Η λειψυδρία δεν επιτρέπει στη βιομηχανική, αστική και τουριστική ανάπτυξη να προχωρήσουν χωρίς περιορισμούς στη χρήση νερού και τις πολιτικές καταμερισμού για χρήση σε άλλους τομείς, κυρίως στη γεωργία.

• Σε περιοχές με λειψυδρία, οι φυσικοί πόροι νερού έχουν πιθανόν ήδη ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ή υποβληθεί σε διαδικασίες υποβάθμισης τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, γεγονός το οποίο επιβαρύνει την λειψυδρία.

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ κατά γενική ομολογία συνδέονται με έλλειψη, όχι μόνο επειδή η υποβάθμιση του νερού που προέρχεται από το υπέδαφος και τα νερά της επιφάνειας, ευνοούν τις ασθένειες που αποδίδονται στο νερό, αλλά και επειδή η φτώχεια δυσκολεύει την ανάπτυξη των δικτύων σωστής κατανομής του νερού, καθώς και του αποχετευτικού συστήματος.

• ΔΙΑΜΑΧΕΣ προκύπτουν επίσης σε περιοχές που βασανίζονται από την λειψυδρία, ανάμεσα σε τοπικές κοινότητες αλλά και μεταξύ χωρών, παρά τις νομικές συμφωνίες που υπάρχουν, καθώς το μοίρασμα ενός αρκετά περιορισμένου και ουσιώδη φυσικού πόρου είναι εξαιρετικά δύσκολο.

• Η ΦΤΩΧΕΙΑ που σχετίζεται με την λειψυδρία δημιουργεί μεταναστευτικές μετατοπίσεις πληθυσμών στο εσωτερικό των χωρών ή προς άλλες χώρες, όπου οι άνθρωποι ελπίζουν σε μια καλύτερη ζωή, την οποία μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν.

• Το νερό ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ έχει καταστεί χαμηλή ή πολύ χαμηλή προτεραιότητα στις περιοχές που καταπονούνται εξαιτίας της έλλειψης νερού. Η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων συχνά θεωρείται περιττή χρήση του νερού συγκρινόμενη με άλλες χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την υγιεινή ανθρώπινη ζωή, όπως οικιακές και αστικές χρήσεις, ή που μπορούν να οδηγήσουν στην ανακούφιση της φτώχιας και της πείνας, τέτοιες όπως χρήσεις στη βιομηχανία, ενέργεια και την παραγωγή τροφίμων. Ωστόσο, η κατανόηση των φυσικών οικοσυστημάτων, ειδικότερα οι αντίστοιχες γενετικές πηγές, συνεχώς αυξάνει, και μια προσπάθεια να προστατέψει διατηρημένες περιοχές ήδη αναπτύσσεται, ακόμα και σε περιοχές με λειψυδρία.

Μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες από τις παρακάτω πηγές:

«Αντιμέτωποι με την Λειψυδρία: Ένα στρατηγικό ζήτημα και προτεραιότητα για ένα τρόπο ευρείας δράσης» [σε τύπο PDF – 474 KB] στην ιστοσελίδα http://www.unwater.org/downloads/waterscarcity.pdf),

2η Παγκόσμια Αναφορά των Ηνωμένων Εθνών, για την Εκμετάλλευση του Νερού, με τίτλο: «Νερό, ευθύνη όλων», στην ιστοσελίδα http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml

Στην ιστοσελίδα: http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml

Στον τομέα Δικτύου Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP NET) σχετικά με την λειψυδρία στην ιστοσελίδα: http://freshwater.unep.net/index.cfm?issue=water_scarcityMIO-ECSDE Mεσογειακό Γραφείο Πληροφοριών για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
.
Κυρρίστου 12, 10556 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: 0030 210 3247490/267, Fax: 0030 210 3317127


Απόδοση στα Ελληνικά: Ρ.Χ.


Το κείμενο στα αγγλικά:

FACTS ON WATER

• Water scarcity OCCURS WHEN the amount of water withdrawn from lakes, rivers or groundwater is so great that water supplies are no longer adequate to satisfy all human or ecosystem requirements, bringing about increased competition among potential demands.

• Water scarcity has also been defined as a situation where water availability in a country or in a region is BELOW 1000 m3 /person /year. However, many regions in the world experience much more severe scarcity, living with LESS THAN 500 m3 per person per year.

• Water scarcity is among the main problems to be faced by many societies and the World in the XXIst century. Water use has been growing at MORE THAN TWICE the rate of population increase in the last century, and, although there is no global water scarcity as such, an increasing number of regions are chronically short of water.

• 1,800 million people will be living in countries or regions with ABSOLUTE water scarcity by 2025, and two-thirds of the world population could be under stress conditions.

• Water scarcity causes enormous problems for populations and societies. The available water is not sufficient for the production of FOOD and for alleviating hunger and poverty in some regions, where quite often the POPULATION GROWTH is larger than the capability for sustainable use of the natural resources.

• The lack of water does not allow industrial, urban and tourism development to proceed without restrictions on water uses and allocation policies for other user sectors, particularly agriculture.

• In regions of water scarcity the water resources are probably already DEGRADED or subjected to processes of degradation in both quantity and quality, which adds to the shortage of water.

• HEALTH PROBLEMS are commonly associated with scarcity, not only because the deterioration of the groundwater and surface waters favours water borne diseases, but also because poverty makes it difficult to develop proper water distribution and sewerage systems.

• Water CONFLICTS still arise in water stressed areas among local communities and between countries despite legal agreements, since sharing a very limited and essential resource is extremely difficult.

• POVERTY associated with water scarcity generates migratory fluxes of populations within countries or to other countries where people hope to have a better life, but where they may not be well received.

• Water FOR NATURE has become a low or very low priority in water stressed zones. Preserving natural ecosystems is often considered a superfluous use of water compared with other uses that directly relate to healthy human life, such as domestic and urban uses, or that may lead to the alleviation of poverty and hunger, such as uses in industry, energy and food production. However, the understanding that natural ecosystems, namely the respective genetic resources, are useful for society is growing, and an effort to protect reserve areas is already developing, even in water scarce regions.

More information you may obtain from:

"Coping with Water Scarcity: A strategic issue and priority for system-wide action" [PDF format – 474 KB]
at http://www.unwater.org/downloads/waterscarcity.pdf),

the 2nd United Nations World Water Development Report: 'Water, a shared responsibility'
at http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml

the United Nations Environment Network (UNEP Net) section on water scarcity
at http://freshwater.unep.net/index.cfm?issue=water_scarcityMIO-ECSDE Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development
12 Kyrristou str., 10556 Athens, Greece Tel:0030 210 3247490/267 Fax: 00302103317127.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 104 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58154160
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.