ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 08 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
WAREMA. Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Φυσικές Π Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Νερό
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS , Παρασκευή, 08 Δεκέμβριος 2006
Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Φυσικές Περιοχές: από τη διαβούλευση στην συνδιαχείριση

Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS συμμετέχει στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IIIB (CADSES) WAREMA με στόχο την προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει καινοτόμες για την Ελλάδα συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης και επιμόρφωσης με την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, διαχειριστικών φορέων και άλλων ειδικών.

Το σημείο αναφοράς των σεμιναρίων επιμόρφωσης: η εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά

Η Οδηγία- Πλαίσιο για τα Νερά (Water Framework Directive, 2000/60/EC) είναι μία από τις πιο περιεκτικές οδηγίες που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Υδάτων στην Ευρώπη, καθώς επιβάλλει στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις υδρολογικές λεκάνες που βρίσκονται στα σύνορά τους και να τις διαχειριστούν ορθολογικά σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Η Οδηγία αποβλέπει στην ενοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων μέσα από τη δημιουργία Αρμόδιων Αρχών, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της αποκεντρωτικά, μέσω Περιφερειακών Συμβουλίων και θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες για τη συμμετοχή του κοινού και όλων όσων έχουν συμφέρον (stakeholders) για την εφαρμογή της.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην Ελλάδα έγινε με νόμο του 2003 (3199/9-12-2003). Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η χάραξη πολιτικής και η παρακολούθηση της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων αποτελεί το κυριότερο όργανο διαβούλευσης, ενώ σε Περιφερειακό Επίπεδο καταρτίζονται τα σχέδια διαχείρισης και προστασίας από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας με τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων. Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις συμμετέχουν και στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της εφαρμογής της Οδηγίας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των κρατικών φορέων. Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από το ΙΓΜΕ, τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τα πανεπιστήμια καθώς και από άλλους φορείς.

Το επίκεντρο των σεμιναρίων: οι διαδικασίες διαβούλευσης

Η Οδηγία Πλαίσιο καθιερώνει το θεσμό της συμμετοχής του κοινού. Έτσι, τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρύνουν την ενεργή ανάμειξή του στην εφαρμογή της και πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό, στην αναθεώρηση και στη μελλοντική προσαρμογή των σχεδίων διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Το θέμα της διαβούλευσης του κοινού στην Ελλάδα αν και απουσιάζει επί της ουσίας από τη φιλοσοφία διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων, θεωρείται ως απαραίτητο εργαλείο για την επίλυση μακροχρόνιων συγκρούσεων και τη συναίνεση σε ότι αφορά την αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως κεντρικός συντονιστής της εφαρμογής της οδηγίας στην Ελλάδα, έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές που καθορίζονται από το Εθνικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων για να λάβουν μέρος στις συμμετοχικές διαδικασίες και να γνωμοδοτήσουν επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι Περιφερειακές Αρχές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και εμπλεκόμενα Υπουργεία. ¶λλοι φορείς που καλούνται να λάβουν μέρος στη διαβούλευση είναι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ινστιτούτα Έρευνας και Πανεπιστήμια, Μ.Μ.Ε. αλλά κυρίως όλοι οι κοινωνικοί φορείς (stakeholders) που έχουν συμφέρον από την εφαρμογή της οδηγίας ως χρήστες.

Στόχος των σεμιναρίων: εκπαίδευση και μεθοδολογία για μια επιτυχημένη συμμετοχική διαδικασία

Βασικά προβλήματα που προκύπτουν συνήθως κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης είναι ότι το κοινό δεν έχει μάθει αλλά ούτε του δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αναπτυξιακών/ περιβαλλοντικών αποφάσεων και πως συχνά όσοι συμμετέχουν επιδίδονται σε υποβολή των παραπόνων τους, ενώ σπάνια συμμετέχουν με γραπτές προτάσεις.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων συμμετοχής σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης για την αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Μορφή των σεμιναρίων

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα γίνει καταρχάς μια παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο και της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται και προβλέπεται να εφαρμοστεί ως προς τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στο μεγαλύτερο, ωστόσο, μέρος του σεμιναρίου θα προταθούν και θα παρουσιαστούν εργαλεία διαπραγμάτευσης, καθώς και μέθοδοι αποφυγής αδιεξόδων/ επίλυσης συγκρούσεων που μπορεί να ακολουθηθούν σε μια συμμετοχική διαδικασία, ώστε να προωθηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος και να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο ωρίμανσης των συνθηκών που απαιτούνται για τον από κοινού σχεδιασμό διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, όπως προβλέπεται από την Οδηγία- Πλαίσιο.

Η διάρθρωση των 3 σεμιναρίων

Τα 3 σεμινάρια θα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες στόχους και θα έχουν διαφορετική εστίαση.

Το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου (12.00), στα γραφεία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, απευθύνεται στην τεχνική ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης της συμμετοχικής διαδικασίας στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου- Αιτωλικού. Θα αναπτυχθούν διάφορα εργαλεία διαβούλευσης και επίλυσης συγκρούσεων και θα αναζητηθεί η βέλτιστη μεθοδολογία εφαρμογής για την περιοχή της Λιμνοθάλασσας.

Το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί στη αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Κάνιγγος 27) την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου (στις 6 το απόγευμα) και απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ. Το σεμινάριο θα εστιάσει στις παρακάτω ενότητες:

1. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (WFD) και η διαδικασία εφαρμογής,

2. Το πρόγραμμα WAREMA,

3. Τα Εργαστήρια Σεναρίων ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων: Το παράδειγμα της Νάξου

4. Ο ρόλος των ΜΚΟ στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του διαμεσολαβητή (facilitator- moderator), τη δικτύωση και την επίλυση συγκρούσεων

Το τρίτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα στο Φουαγέ της Αίθουσας Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Κύπρου 1) και απευθύνεται σε «ανθρώπους κλειδιά», χρήστες και διαχειριστές των υδατικών πόρων της Λιμνοθάλασσας.

Για το τρίτο σεμινάριο και την διαδικασία διαβούλευσης προσκαλούνται οι κύριοι δρώντες/κοινωνικοί εταίροι, διαχειριστές και χρήστες των υδάτινων πόρων της Λιμνοθάλασσας, που διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Εκπρόσωποι της Κεντρικής Διοίκησης (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας και Δήμοι Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιάδων) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αρμόδιων για τη διαχείριση υδάτινων πόρων ή/και με σχετικές προς το αντικείμενο αρμοδιότητες (π.χ. ΔΕΥΑ, Φορέας Διαχείρισης και Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνοθάλασσας, ΤΟΕΒ, κ.α.)

Β. Εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Επαγγελματικών Ενώσεων (π.χ. αγρότες, αλιείς, εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων, Γεωπόνοι, Περιβαλλοντολόγοι, Υδρολόγοι, κ.λ.π.)

Γ. Οργανώσεις (μη κυβερνητικές) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών

Δ. ¶λλες ανεξάρτητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. νέοι, φοιτητές, νοικοκυρές, κ.α.)

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιήσουν στελέχη του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS που έχουν επιφορτιστεί το σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή της συμμετοχικής διαδικασίας στην Λιμνοθάλασσα στα πλαίσια του προγράμματος WAREMA σε συνεργασία με ειδικούς πάνω στη συμμετοχική διαχείριση υδάτινων πόρων.

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης και οι δράσεις ευαισθητοποίησης που θα ακολουθήσουν αποτελούν το πρώτο σκέλος των συμμετοχικών διαδικασιών και απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των συναντήσεων εργασίας και των εργαστηρίων διαβούλευσης που θα αναπτυχθούν εντός του 2007.

WAREMA – Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές

Το έργο WAREMA υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IIIB CADSES από τη Περιφέρεια της Friuli Venezia Giulia με τη συνεργασία πέντε άλλων εταίρων, οι οποίοι προέρχονται από την Ουγγαρία, την Ελλάδα και την Τσεχία. Στόχος του είναι η ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών στο σχεδιασμό σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, βασισμένων σε δίκτυα κοινωνικών εταίρων και φορέων που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60.
 
Οι αλλαγές στο κλίμα, στις χρήσεις γης και στις περιφερειακές πολιτικές, απαιτούν νέες ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης της γης και των υδάτινων πόρων. Το WAREMA θα αναπτύξει στρατηγικές, κατάλληλα διαμορφωμένες για τις λεκάνες απορροής, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εκτάσεων προστατευόμενων περιοχών (π.χ. περιοχές NATURA 2000, Biosphere Reserves), οι οποίες θα δοκιμαστούν σε τέσσερα πιλοτικά προγράμματα. Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται να διαμορφωθεί, μεταξύ των εμπλεκομένων, κοινή οπτική για τις προτεραιότητες που αφορούν την προστασία της φύσης και των φυσικών τοπίων, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την κοινωνικό – οικονομική ανάπτυξη και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βασίζεται στη διατήρηση, την ανάδειξη και την αποτελεσματική χρήση των τοπικών πόρων.

ΣΤΟΧΟΙ
• Επίτευξη βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, βασισμένης στην προστασία, ανάδειξη και αποτελεσματική χρήση των τοπικών πόρων.
• Προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων (ιδίως νερού), στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
• Προώθηση συμμετοχικών και συνεργατικών διαδικασιών διαχείρισης γης και υδάτων.
• Θεώρηση προστατευόμενων περιοχών ως πρότυπο για τη βιώσιμη ανάπτυξη γειτονικών περιοχών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Ορισμός και εφαρμογή συμμετοχικής διαδικασίας για τη διαχείριση λεκανών απορροής, που θα είναι στη διάθεση των αρχών που διαχειρίζονται λεκάνες απορροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Παροχή αποδοτικών και κοινών σχεδίων για τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών στους φορείς που διαμορφώνουν πολιτικές και στους κοινωνικούς εταίρους.
• Ανάπτυξη συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων εργαλείων για τη διαχείριση γης και υδάτινων πόρων σε προστατευόμενες περιοχές.
• Διεύρυνση γνώσης και ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Απόκτηση κοινού οράματος από όλες τις σχετικές αρχές, χρήστες νερού και τοπικούς φορείς που συμμετέχουν σε συνεργασίες σε επίπεδο λεκανών απορροής ποταμών.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Λεκάνη Απορροής Ποταμού Tagliamento – Ιταλία
Λεκάνη Απορροής Λίμνης Velence – Ουγγαρία
Λεκάνη Απορροής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ελλάδα
Προστατευόμενη Περιοχή Poodri – Τσεχία

Για περισσότερες πληροφορίες: ¶ννυ Μητροπούλου (anni@medsos.gr), Μιχάλης Θεοδωρόπουλος (Michalis@medsos.gr) στο τηλέφωνο 210 8224481.

www.cadses-warema.net

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαμάη 3
104 40, Αθήνα
Τηλ/fax: 210 822 8795
Email: medsos@medsos.gr
Web-site: www.medsos.gr
 

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 93 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56267873
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.