ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 30 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Συνεδρίο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Θάλασσα - Ακτές
Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S , Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2006
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:
Από τη θεωρία στη συνεργατική δράση για ένα βιώσιμο μέλλον

23 - 24 Νοεμβρίου 2006
Coral Hotel, Π.Φάληρο

Οι ακτές της Ευρώπης και της Μεσογείου βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Οι παράκτιοι και θαλάσσιοι κοινόχρηστοι πόροι συνεχώς υποβαθμίζονται λόγω μη-βιώσιμων μοντέλων ανάπτυξης που ακολουθούνται στις περισσότερες χώρες όπως διαπιστώνουν και οι τελευταίες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον / Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP).

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (ΕΕΑ, 2006) η αστικοποίηση και τσιμεντοποίηση των παράκτιων περιοχών, με κίνητρο την οικονομική, τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, προχωράει με ανησυχητικά γοργούς ρυθμούς (οι τεχνητές επιφάνειες παρουσίασαν αύξηση της τάξεως των 190km2 ετησίως μεταξύ των ετών 1990-2000). Σύμφωνα με την έκθεση, εξαιτίας της ασύμμετρης ανάπτυξης κατά μήκος της Μεσογείου δημιουργήθηκε το "μεσογειακό τείχος", όπου το τσιμέντο κυριαρχεί σε ποσοστό άνω του 50% των ακτών, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει, από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, στην εξαφάνιση τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών υγροτόπων (το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι παράκτιοι).

Παράλληλα, η ανάπτυξη μαρινών και λιμένων και οι υδατοκαλλιέργειες επηρεάζουν άμεσα τα οικοσυστήματα. Οι επιδράσεις τους επεκτείνονται πέραν αυτών της ρύπανσης, της ιζηματογένεσης και των αλλαγών που συντελούνται στην δυναμική των ακτών. Η έρευνα EUROSION (2004) διαπιστώνει ότι η διάβρωση των ακτών της Ευρώπης αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε μείζονος σημασίας πρόβλημα καθώς το 20% των ακτών της Ευρώπης των 25 και περίπου το 30% των ελληνικών ακτών έχει ήδη επηρεαστεί σοβαρά από τη διάβρωση. Επιπρόσθετα σε ανακοίνωσή του UNEP/MAP (Αύγουστος 2006) διαπιστώνεται ότι περίπου το 80% των Μεσογειακών ακτογραμμών θα απειλούνται άμεσα τα επόμενα χρόνια από τη διάβρωση.

Οι καταστροφικές πρακτικές αλιείας, η ρύπανση από τη ναυτιλία, τα αστικά λύματα και τη βιομηχανία, η υπερεκμετάλλευση του παράκτιου θαλάσσιου βυθού, η ερημοποίηση, η κλιματική αλλαγή (ακραία καιρικά φαινόμενα) και η άνοδος της θερμοκρασίας συνιστούν εξίσου σημαντικές απειλές για τους παραγωγικούς παράκτιους οικότοπους, στους οποίους συγκαταλέγονται οι εκτατικές γεωργικές εκτάσεις, οι υγρότοποι και τα υποθαλάσσια λιβάδια φυκιών. Αν συνυπολογίσουμε και την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας λόγω των δασικών πυρκαγιών και της ανεπαρκούς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ο στόχος για αποτροπή της περαιτέρω μείωσης της βιολογικής ποικιλότητας μέχρι το 2010 (6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της ΕΕ) φαντάζει πλέον μακρινός.

Παρά την εύθραυστη αυτή κατάσταση, προσφέρονται νέες ευκαιρίες για την επίλυση των θεμάτων που αφορούν τις παράκτιες περιοχές με βάση μία πιο ολιστική θεώρηση, την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αυτή θεώρηση, η ακτογραμμή είναι ένα μωσαϊκό που συντίθεται από τα ποτάμια και τις λεκάνες απορροής τους, τις παράκτιες ζώνες και τη θάλασσα. Για την αειφορική Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των βιοφυσικών (χημικών, γεωλογικών, βιολογικών και οικολογικών), κοινωνικών κι οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν τις περιοχές αυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ICZM) επιχειρεί να εξισορροπήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες με την προστασία των ίδιων πόρων που υποστηρίζουν την οικονομία των παράκτιων περιοχών. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, όμως, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαρκείς και συναινετικές διεργασίες μεταξύ των φορέων που χαράζουν ή εφαρμόζουν την πολιτική για την Παράκτια Ζώνη, τους χρήστες και την επιστημονική κοινότητα. Η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων, ο συμμετοχικός σχεδιασμός, οι συνεργατικές δράσεις, η δικτύωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του απαραίτητου συνεργατικού οράματος για τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμβάλλει από το 2004 στη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Δικτύου Παράκτιας Διαχείρισης, μαζί με άλλους 21 φορείς (τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα) από 11 χώρες. Το Coastal Practice Network συγχρηματοδοτείται σε πρώτη φάση (2004-2006) από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIC και στοχεύει στην περαιτέρω δικτύωση φορέων και ειδικών για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ χρηστών, πολιτικών, διαχειριστών και ερευνητών, καθώς και για να στηρίξει τη διαπεριφερειακή ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών σχετικών με την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε αυτά τα πλαίσια το Διεθνές Συνέδριο θα έχει ως στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Coastal Practice Network μέχρι σήμερα και θα εστιάσει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος INTERREG IIIC – Coastal Practice Network

- Οδηγός Διαχείρισης Ακτών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

- Βάση Δεδομένων καλών πρακτικών και προγραμμάτων σχετικά με την ΟΔΠΖ, Πολύγλωσση ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ευρετήριο.

- Εθελοντικό Σήμα Βιωσιμότητας Quality Coast για ποιοτικούς παράκτιους προορισμούς.

2. Παρουσίαση των σημαντικότερων προβλημάτων των ακτών καθώς και Ορθών Πρακτικών στα πλαίσια της ΟΔΠΖ

- Παρουσίαση της πρόσφατης μελέτης του European Environmental Agency για την κατάσταση των Ευρωπαϊκών ακτών (State of the coasts, 2006).

- Ορθές Πρακτικές γύρω από τις θεματικές: τουρισμός, προστατευόμενες περιοχές και φυσικοί πόροι, αλιεία, λιμάνια και τεχνικά έργα, δομημένο περιβάλλον και χωροταξία, και ρύπανση.

3. Παρουσίαση θεσμικών πρωτοβουλιών για την ΟΔΠΖ

- UNEP/MAP - Draft Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean.

- Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής της Σύστασης της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη.

- Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και η πρόταση για το Σ/Ν περί "αιγιαλού και παραλίας".

- Παρουσίαση της Εθνικής Αναφοράς (National Stocktaking Report) στο πλαίσιο της Σύστασης της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη.

4. Παρουσίαση της θεσμικής θωράκισης της ΕΕ για το θαλάσσιο περιβάλλον

- Η Θεματική Στρατηγική για τη προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και η Οδηγία για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (Marine Directive).

- Η Πράσινη Βίβλος (Green Paper) για τη Ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ (EU Maritime Policy).

- Η Στρατηγική της ΕΕ για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου.

5. Δράσεις δικτύωσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη

- ENCORA

- HENCORΕ (Ελληνικό Δίκτυο Παράκτιας Έρευνας)

- COPRANET

- GRECONET (Ελληνικό Δίκτυο Παράκτιας Διαχείρισης)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΠΕΜΠΤΗ 23/11

09.00: Εγγραφές Συνέδρων

09.25: Κήρυξη Έναρξης Συνεδρίου από τον Πρόεδρο του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, κ. Ν. Χρυσόγελο

09.30: Χαιρετισμοί

- κα T. Hema, MEDU Programme Officer, Πρόγραμμα ΟΗΕ για το Περιβάλλον/ Σχέδιο Μεσογειακής Δράσης - UNEP/MAP

- κ. Στ. Καλογιάννης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

- κ. Αθ. Κατσιγιάννης, Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Βουλή των Ελλήνων

- κα. Φ. Γεννηματά, Πρόεδρος Ένωσης Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

- κ. Ι. Μίχας, Νομάρχης Πειραιά

- Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ (αναμένεται τελική επιβεβαίωση συμμετοχής)

10.10: Παρουσίαση
"H κατάσταση των Ευρωπαϊκών Ακτών το 2006". Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις Ακτές
κα Fr. Breton, Εμπειρογνώμονας σε ζητήματα Διαχείρισης Ακτών - Αν. Διευθύντρια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Topic Center, Βαρκελώνη

10.30: Ερωτήσεις - Συζήτηση

10.40: Παρουσίαση
Απολογισμός της εκστρατείας του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS "ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2006" και Αναγγελία της Εκστρατείας για το 2007
Εκπρόσωποι Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Α' Θεματική
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος INTERREG IIIC "Coastal Practice Network"

11.10: "Coastal Practice Network", μια πρωτοβουλία INTERREG IIIC για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου παράκτιων διαχειριστών
κ. A. Pickaver, Επικεφαλής πολιτικών και προγραμμάτων, European Union for Coastal Conservation - EUCC - the Coastal Union

11.30: Οδηγός Διαχείρισης Ακτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
κα C. Salthouse, North West Regional Assembly, UK

11.50: Κλιματικές Αλλαγές, Ευρωπαϊκές Ακτές και Διαχείριση Ακτών
κα M. A. K. Muir, EUCC

12.10: Ερωτήσεις - Συζήτηση

12.20: Coffee break

Β' Θεματική
Η Κατάσταση των ακτών: Προβλήματα και Καλές Πρακτικές

Βιώσιμα μοντέλα τουρισμού και φυσικές περιοχές

12.40: Στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Καθηγητής κ. Χ. Κοκκώσης, Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (αναμένεται επιβεβαίωση τελικής συμμετοχής)

13.00: Εθελοντικό Σήμα Βιωσιμότητας Quality Coast για ποιοτικούς παράκτιους προορισμούς και η εφαρμογή του στην Πορτογαλία
Margarida Nunes, CCDR-C, Περιφέρεια Κεντρικής Πορτογαλίας

13.20: Το πρόγραμμα ECO ROUTE
κα Φ. Παπαγεωργίου, PRISMA - Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών

13.40: Η εμπειρία του Πάρκου της Τήλου
κ. Κ. Μεντζελόπουλος, Διευθυντής Σωματείου Πάρκου Τήλου

14.00: Ερωτήσεις - Συζήτηση

14.10 – 15.00 Cocktail Lunch

Β' Θεματική (συνέχεια)
Η Κατάσταση των ακτών: Προβλήματα και Καλές Πρακτικές

Αλιεία

15.00: Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής παράκτιας αλιείας
κ. Δ. Κοτσόργιος, Πρόεδρος Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας

15.20: Η υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα της ελληνικής θαλάσσιας αλιείας
κ. Δ. Μητρόπουλος, Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

15.40: Εμπειρίες από την εφαρμογή δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού
κ. Β. Δημητρίου, Ιχθυολόγος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανία

16.00: Θαλάσσια Καταφύγια στη Μεσόγειο
κα Σ. Τσενικλή, Greenpeace - Ελλάς

16.20: Πρόγραμμα MOFI: μια νέα πρωτοβουλία για τη σχέση αλιείας - μεσογειακής φώκιας
κ. Σπ. Κοτομάτας, επιστημονικός συντονιστής οργάνωσης MOM

16.40: Ερωτήσεις - Συζήτηση

Βιοποικιλότητα και φυσικοί πόροι

16.50: Ποσειδωνία, θαλάσσια βιοποικιλότητα και ΟΔΠΖ
κ Π. Παναγιωτίδης, Ερευνητής Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

17.10: Ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής Έρευνας για τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
κ. Μ. Δασενάκης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ωκεανογραφικών Ενώσεων & Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων

17.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

17.40 – 19.00: Στρογγυλό Τραπέζι
"Βιωσιμότητα του Ελληνικού Νησιωτικού Χώρου"
Συντονίζει ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Παν/μίου, κ. Γρ. Τσάλτας

Συμμετέχουν:
- κ. Μάμης Βασίλειος, Πλωτάρχης Λ.Σ., Υπ. Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής
- Καθηγητής κ. Η. Μπεριάτος, Δρ. Χωροταξίας - Γεωγραφίας, Παν/μιο Θεσσαλίας
- κ. Σπ. Δανέλης, Δήμαρχος Χερσονήσου Κρήτης
- κ. Η. Ευθυμιόπουλος, Δ/ντής ΔΙΠΕ, Συντονιστής προγράμματος ΔΑΦΝΗ για τη νησιωτική αειφορία
- κ. Ι. Μαντάλας, Δ/νων Σύμβουλος Mastiha Shop
- κ. Ν. Χρυσόγελος, Πρόεδρος Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11

Β' Θεματική (συνέχεια)
Η Κατάσταση των ακτών: Προβλήματα και Καλές Πρακτικές

Παράκτια Ανάπτυξη

09.00: Η κάθαρση των ελληνικών παράκτιων "κοινών"
Καθηγήτρια κα Ελ. Μπριασούλη, Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

09.20: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην Ελλάδα και Ανάπτυξη - Αποκλίνουσες ή συγκλίνουσες τάσεις
κ. Χρ. Αναγνώστου, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

09.40: Ερωτήσεις - Συζήτηση

09.50 Ειδική Ενότητα: Ευρωπαϊκές πολιτικές για το Θαλάσσιο Περιβάλλον
Η Θεματική Στρατηγική για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η Οδηγία για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και η Στρατηγική της ΕΕ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου
κ. Στ. Δήμας, Επίτροπος ΕΕ για το Περιβάλλον
10.20 : Ερωτήσεις - Συζήτηση

Διαχείριση υδατικών πόρων και ΟΔΠΖ

10.30: Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας
Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Ρ. Μαυροδήμου, Τομέας Υδατικών Πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

10.50: Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα και η εναρμόνιση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά
κα. Ε. Αντωνέλου, Δ/νση Υδάτινου Δυναμικού και Φυσικών Πόρων, ΥΠΑΝ (αναμένεται επιβεβαίωση τελικής συμμετοχής)

11.10: Ερωτήσεις - Συζήτηση

Λιμάνια και Τεχνικά έργα

11.20: Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων
Καθηγητής κ. Β. Τσελέντης, Π. Πειραιά και Στ. Σταματούκος, εκπρόσωπος ECOPORTS Foundation

11.40: Συνεργατική περιβαλλοντική αναγέννηση σε πόλεις-λιμάνια: ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020
Α.Μητροπούλου, Ν. Χρυσόγελος, Μ. Θεοδωρόπουλος, Θ. Κωνσταντάτος, Μ. Λαζαράτου, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

12.00: Παράκτια τεχνικά έργα και ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης
κα Ξ. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας, Κύπρος

12.20: Ερωτήσεις – Συζήτηση

12.30: Coffee break

Ρύπανση

12.50: Ρύπανση από Ναυτιλιακές δραστηριότητες και ο ρόλος των ΜΚΟ
Καθηγητής Γ. Βλάχος, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

13.10: Περιβαλλοντικές πιέσεις στις ακτές: αναδυόμενα ζητήματα ασφάλειας και ρύπανσης από τις δραστηριότητες διάλυσης των πλοίων
Δρ. Αρ. Αλεξόπουλος, διδάσκων Παν/μιου Αιγαίου, Δ/νση Περιβάλλοντος Π. Φαλήρου

13.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

Γ' Θεματική
Πιλοτικές εφαρμογές και προγράμματα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

13.40: Το πιλοτικό πρόγραμμα ΟΔΠΖ TERRA- Coast Link στην παράκτια Ζώνη της Περιφέρειας της Ηπείρου
κα Β. Τζιάλα, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου

14.00: Το πιλοτικό πρόγραμμα ΟΔΠΖ TERRA - POSIDONIA
κα Μ. Ευαγγελίδου, Υπεύθυνη τομέα ειδικών μελετών, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας

14.20: Ερωτήσεις – Συζήτηση

14.30 – 15.30 Cocktail Lunch

Δ' Θεματική
Θεσμικές πρωτοβουλίες για την ΟΔΠΖ σε Ευρωπαϊκό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο

15.30: Το προσχέδιο του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών στη Μεσόγειο
Εκπρόσωπος UNEP/MAP (αναμένεται επιβεβαίωση τελικής συμμετοχής)

15.50: Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής της Σύστασης της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη
κ. Γ. Κρεμλής, Head of Unit EC DG Environment, Chairman EU ICZM Expert Group

16.10: Η Εθνική Αναφορά στο πλαίσιο της Σύστασης της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη
κα Α. Μουρμούρη, Προϊσταμένη ΣΤ' Τμήματος Χωροταξίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

16.30: Η πρόταση για το Σ/Ν περί "αιγιαλού και παραλίας"
κ. Π. Βρεττάκος, Νομικός, Αντιπρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής Σ/Ν περί "Αιγιαλού και Παραλίας"

16.50: Ερωτήσεις – Συζήτηση

Ε' Θεματική
Δράσεις δικτύωσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη

17.00: ENCORA, Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ανταλλαγή εμπειριών παράκτιας διαχείρισης
κ. J. Dronkers, συντονιστής ENCORA & κ. Π. Πρίνος, συντονιστής ΕΔΙΠΕ

17.20: HENCORE, Το Ελληνικό Δίκτυο για την Παράκτια Έρευνα (ΕΔΙΠΕ)
κ. Π. Πρίνος, συντονιστής ΕΔΙΠΕ & κ. Α. Παπατσιότσος

17.40: COPRANET - GRECONET (Ελληνικό Δίκτυο Παράκτιας Διαχείρισης)
κ. Μ. Θεοδωρόπουλος, Συντονιστής COPRANET, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

18.00: Ερωτήσεις - Συζήτηση

18.10 – 19.30: Στρογγυλό τραπέζι
"Διαβούλευση και συμμετοχή στο πλαίσιο πολιτικών για τη διαχείριση και προστασία παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών"
Συντονίζει η κα Β. Καραγιώργου, Δρ. Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος, Εξωτερικός Συνεργάτης UNEP-MAP

Συμμετέχουν:
- Παρατηρήσεις επί της πρότασης του Υπ. Οικονομικών περί "Αιγιαλού και Παραλίας", Εκπρόσωπος Συλλόγου Ελλήνων Χωροτακτών και Πολεοδόμων (αναμένεται επιβεβαίωση τελικής συμμετοχής)
- κ. Α. Γλυνός, Ανθ/χος Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ΥΕΝ
- κα Ε. Γιαννοπούλου, Αντινομάρχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά, εντεταλμένη για τη Διεύθυνση Πολεοδoμίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Πειραιά
- κ. Γ. Αμπατζόγλου, Δήμαρχος Ελευσίνας
- κα Χρ. Δαούση, Γ., Διευθύντρια Κέντρου Περιφερειών Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕΠΕΜΕΠ)
- κ. Σ. Σαρβανίδης, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ναυτιλίας, Ελληνικά Ναυπηγία Α.Ε.

Κλείσιμο συνεδρίου

Μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου την Παρασκευή το βράδυ, θα ξεναγηθούμε στην παραλία του Σαρωνικού με το ΤΡΑΜ, προσφορά της ΤΡΑΜ ΑΕ για τους συνέδρους στη διαδρομή Φλοίσβος - Γλυφάδα - Φλοίσβος, ως επίδειξη μιας καλής πρακτικής βιώσιμων μεταφορών στην παράκτια ζώνη.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, εκπρόσωποι του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον/ Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/MAP), εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Δικτύου για την Παράκτια Έρευνα, εκπρόσωποι των υπουργείων που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης ακτών (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ κα), φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που διαχειρίζονται ακτές, πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και ελληνικών ΜΚΟ και κοινωνικών φορέων.

Στη σελίδα του Δικτύου Μεσόγειος SOS (www.medsos.gr) θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Παρακαλούμε συμπληρώστε την και στείλτε την μας στο medsos@medsos.gr έως τις 20 Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν το έντυπο με το οριστικό πρόγραμμα του Συνεδρίου στις αρχές Νοεμβρίου.

Το αντικείμενο των conference posters πρέπει να εμπίπτει στο θέμα: "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πολιτικής".

Στο Συνέδριο θα παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας (Ελληνικά – Αγγλικά).

Το Συνέδριο θα αναπτύξει συνέργειες με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον "Συνεργατική περιβαλλοντική αναγέννηση σε πόλεις λιμάνια: ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020".

Παράλληλα στον χώρο υποδοχής θα παρουσιαστεί φωτογραφική έκθεση και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2006, ενώ θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για παρουσίαση conference posters (μέγεθος Α1) και ενημερωτικό υλικό φορέων.

Το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Coral Hotel (www.coralhotel.gr), Λεωφόρο Ποσειδώνος 35, Παλαιό Φάληρο (στάση Τραμ Φλοίσβος).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Α. Μητροπούλου ή το Μ. Θεοδωρόπουλο, στα τηλέφωνα 210 8253435, 210 8224481.

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαμάη 3, 10440, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 8224481
Email: medsos@medsos.gr
Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

MEDITERRANEAN SOS Network
Mamai 3, 10440, Athens, GR
Tel./Fax: 210 8224481
Email: medsos@medsos.gr
Website: www.medsos.gr

CoPraNet (Coastal Practice Network)
www.coastalpractice.net
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIC Programme

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 239 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57641429
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.