ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η απάντηση της Hubner στον Αρναουτάκη για τον διαμετακομι Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Μεσσαρά
e , Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2006

Απάντηση της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κυρίας Danuta Hubner εξ ονόματος της Ευρωπαίκής Επιτροπής (13.10.2006 P-3975/06EL)

Προς απάντηση των δύο ερωτήσεων του αξιότιμου μέλους, η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει τα εξής:

1. Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί επίσημα από τις ελληνικές αρχές σχετικά με σχέδια για την κατασκευή σταθμού διαμετακομιστικού εμπορίου στο λιμάνι του Τυμπακίου Κρήτης, ούτε προβλέπεται η συγχρημοτοδότηση τέτοιου είδους έργου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΔΜ-Μ) ή του τρέχοντος τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή δεν διαθέτει συνεπώς στοιχεία σχετικά με τέτοιου είδους σχέδια ή σχετικά με το ίδιο το έργο. Μολονότι ο αξιότιμος βουλευτής δεν υποδεικνύει την ακριβή τοποθεσία του εν λόγω σχεδίου, πρέπει να σημειωθεί ότι το Τυμπάκι βρίσκεται πλησίον της τοποθεσίας «Εκβολή Γεροποτάμου Μεσσαράς» (GR4310012), η οποία έχει χαρακτηριστεί από την Ελλάδα ως περιοχή ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά.

Δύο άλλες επικαλυπτόμενες τοποθεσίες του δικτύου «Natura 2000» βρίσκονται στη γειτονική περιοχή, δηλαδή η τοποθεσία «Δυτικά Αστερούσια» (GR4310007) που έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕΠ, με επιφάνεια 3.403 εκταρίων και η τοποθεσία  «Δυτικά Αστερούσια (από Αγιοφάραγγο ως Κόκκινο Πύργο)» (GR 4310004), με επιφάνεια 2.922,24 (ha), η οποία έχει οριστεί ως τοποθεσία κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την οδηγία για τους βιοτόπους .

Συνεπώς, κάθε αναπτυξιακό έργο εντός ή πλησίον των τοποθεσιών αυτών, το οποίο ενδεχομένως θα τις επηρέαζε σημαντικά, πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά από τις ελληνικές αρχές και να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των πιθανών αρνητικών επιδράσεων στις τοποθεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους βιοτόπους και στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά.

2. Μελλοντικά, αν οι ελληνικές αρχές προβλέπουν να ζητήσουν από τα διαρθρωτικά ταμεία συγχρηματοδότηση του έργου στο λιμάνι του Τυμπακίου, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν, πριν από την έγκριση του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος, ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας για Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (ΣΠΑ). Εξάλλου, επειδή ένα έργο αυτού του είδους θα χαρακτηριζόταν προφανώς ως επένδυση μεγάλης κλίμακας με τη έννοια των άρθρων 39-41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, θα χρειαστεί να υποβληθεί στην Επιτροπή πλήρης φάκελος αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΕΕΠ) (Οδηγία 85/337/EΟΚ του Συμβουλίου  όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11/EΚ του Συμβουλίου ) και της ειδικής εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όταν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους βιοτόπους, της δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης κόστους-ωφέλειας και των πληροφοριών όπως διευκρινίζονται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 21ης Ιουνίου 1999.

Σημειώσεις:
1 Οδηγία 79/409/EΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών, ΕΕ L 103 της 25.4.1979.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
3 Οδηγία 2001/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
4 ΕΕ L 210 της 31.7.2006.

Η γραπτή ερώτηση την οποία υπέβαλε ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σταυρος Αρναουτάκης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14 Σεπτεμβρίου 2006 P-3975/06)

Θέμα: Λιμένας Τυμπακίου Κρήτης

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, την 1η Σεπτεμβρίου 2006 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του Λιμένα Τυμπακίου Κρήτης μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργού Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας της Δημοκρατίας της Κορέας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της έγκυρης γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung, αλλά και του τοπικού τύπου, το σχεδιαζόμενο λιμάνι υπολογίζεται να έχει χωρητικότητα ενός εκατ. κοντέινερ, να δέχεται φορτηγά μέχρι 10.000 TEU (Twenty foot Equivalent Units) και να φιλοξενεί έως και 50 πλοία την ημέρα λειτουργώντας όλο το 24ωρο.

Ο κόλπος της Μεσσαράς με τις αμμουδιές του αποτελεί ένα καταφύγιο για τις απειλούμενες από εξαφάνιση χελώνες καρέτα καρέτα και ανήκει με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία FFH (Fauna Flora Habitat - 92/43/EOK(1)) στις προστατευόμενες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η περιοχή εκτός του ιδιαίτερα υψηλού φυσικού της κάλλους έχει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον αφού εκεί βρίσκεται το διεθνές αρχαίο λιμάνι της μινωικής πόλης του Κομμού. Η κατασκευή ενός τόσο σημαντικού έργου θα έχει συνέπειες όχι μόνο στη ζωή των κατοίκων της περιοχής αλλά και στο φυσικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανάλογου τύπου λιμάνια του εξωτερικού, θεωρείται πιθανό ότι απειλείται με σημαντική θαλάσσια ρύπανση ο κόλπος της Μεσσαράς και γενικότερα οι ακτές της Νότιας Κρήτης, ενώ ακυρώνεται κάθε σοβαρή προοπτική ήπιας και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στους τομείς του τουρισμού και της γεωργίας στην περιοχή. Τέτοια σημαντικά έργα θα πρέπει εξαρχής να έχουν ως στόχο τους την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και να υλοποιούνται με τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

1. Έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατασκευή του εν λόγω έργου;

2. Έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή προβλέπεται να δοθεί πριν την έναρξη του έργου και πριν όλες οι διαδικασίες να έχουν δρομολογηθεί ανεπίστρεπτα, μελέτη σκοπιμότητας η οποία να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: τις εναλλακτικές λύσεις για την εγκατάσταση του λιμένα, τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Κρήτης, καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν για παράλληλες χρήσεις του λιμένα προς όφελος των κατοίκων της περιοχής και της αειφόρου ανάπτυξης ολόκληρης της Κρήτης;

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 81 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57105681
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.