ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 09 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Τροποποίηση του ν.3386/05 για "Είσοδο, διαμονή και κοινωνι Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Πρόσφυγες - Μετανάστες
Διαβατήριο , Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2006
Τροποποίηση του ν.3386/05 για "Είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών"

Την τροποποίηση του νόμου 3386/05 ανακοίνωσε σήμερα μετά τη λήξη της συνεδρίασης της κυβερνητικής επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Η τροποποίηση του νόμου, 14 μήνες μετά την ψήφιση του, έρχεται για να καλύψει κενά και δυσλειτουργίες που απέτρεψαν τη συμμετοχή στις διαδικασίες νομιμοποίησης μεγάλης μερίδας μεταναστών.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών οι κύριες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που θα ακολουθήσει αφορούν θέματα ασφάλισης - ενσήμων, υπαγωγής νέων περιπτώσεων στις μεταβατικές διατάξεις του 3386, οικογενειακής επανένωσης κ.λπ.

Εντύπωση προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να προσδώσει αποφασιστικό ρόλο στα θέματα "των επί μακρόν διαμενόντων" στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων...

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών

Εισήγηση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. στην Κυβερνητική Επιτροπή για το σχέδιο νόμου "Τροποποίηση του ν.3386/2005 'Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια' "

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581


Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2006

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν.3386/2005 'ΕΙΣΟΔΟΣ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ' "


Ι. Εισαγωγή

1. Με το ν. 3386/2005 "Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια" πραγματοποιήθηκαν ριζικές τομές στο καθεστώς εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στη Χώρα. Η προσπάθεια αυτή είχε ως γνώμονα όχι μόνο την αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων που είχαν αναδειχθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της προγενέστερης νομοθεσίας (ν.2910/2001) και τα οποία συναρτώνταν ιδίως με την εξαιρετικά γραφειοκρατική δομή του όλου τότε συστήματος (π.χ. διακεκριμένες άδειες εργασίας και διαμονής για το ίδιο πρόσωπο που εξεδίδοντο από διαφορετικές υπηρεσίες με υποχρέωση προσκομιδής δύο φορές των ίδιων δικαιολογητικών κλπ.) και την εντεύθεν ταλαιπωρία των αλλοδαπών, αλλά, επίσης, με την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και με την προσαρμογή του όλου ρυθμιστικού πεδίου του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό κεκτημένο (Οδηγίες της Ε.Ε. για την οικογενειακή επανένωση, το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, τη χορήγηση και ανανέωση αδειών σε θύματα εμπορίας ανθρώπων κ.ά.).

2. Κατά τη συζήτηση, ενώπιον τόσο της Διαρκούς Επιτροπής όσο και της Ολομέλειας της Βουλής, είχε σαφώς τονισθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ότι, ενόψει της δυναμικής των πολυποίκιλων προβλημάτων, που συνάπτονται με τη νομιμοποίηση και την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών, οι ρυθμίσεις του ν.3386/2005 δεν είναι δογματικές και άκαμπτες, αλλά θα χρειασθούν, ενδεχομένως, και παρεμβάσεις, με βάση τα νέα δεδομένα που θα ανακύψουν από την πρακτική εφαρμογή του νόμου, αλλά και λόγω τόσο της διαμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Κοινωνικής Ένταξης στις επιμέρους πτυχές του όσο και των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αναθεώρηση αυτή, όπως εμφαντικά τονίστηκε, θα έχει κατευθυντήριο άξονα τον εξοβελισμό και των τελευταίων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που, ενδεχομένως, θα αναδειχθούν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου, ενώ , ακόμη, θα κατατείνουν στη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των αλλοδαπών προς την κατεύθυνση αφενός της επίλυσης προβλημάτων που δεν οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά τους και αφετέρου της διευκόλυνσης της κοινωνικής τους ένταξης.

ΙΙ. Επιμέρους ρυθμίσεις

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που επιχειρούνται με το νέο σχέδιο νόμου είναι οι ακόλουθες:

1. Στη Διυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 προβλέπεται, επιπλέον, η συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού, δοθέντος, ότι η μέχρι τώρα εμπειρία ανέδειξε, ότι είναι αναγκαία η συμβολή τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Μεταναστευτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τα θέματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ανανέωση της άδειας διαμονής σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι συνεπάγονται αναστολή του ανωτέρω δίμηνου χρονικού διαστήματος, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και εκπροθέσμων αιτήσεων με απώτατο χρονικό σημείο την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη ισχύος της σχετικής άδειας διαμονής. Η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής, προς τον σκοπό αποφυγής καταχρήσεων, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ίσου με το 1/3 του οικείου παραβόλου.

3. Προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία απλουστεύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την διενέργεια των μετακλήσεων, ώστε να καταστεί συντομότερη και λειτουργικότερη.

4. Θεσμοθετείται πάγια ρύθμιση για δυνατότητα εξαγοράς αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι και το 20% του απαιτούμενου αριθμού, δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ανανέωση των αδειών διαμονής υπήρξε η αδυναμία συμπλήρωσης του απαιτούμενου, ανά ασφαλιστικό φορέα, αριθμού ενσήμων, λόγω διακεκομμένων χρονικών διαστημάτων απασχόλησης.

5. Προβλέπονται αυτοτελείς ρυθμίσεις για την κατηγορία των αλιεργατών, δοθέντος, ότι η ανωτέρω κατηγορία, εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα, που δεν μπορούν αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων για την εξαρτημένη ή την εποχιακή εργασία.

6. Ρυθμίζεται το θέμα των υπηκόων τρίτων χωρών, που είχαν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης, στη συνέχεια αδειοδοτήθηκαν ως εργαζόμενοι και με βάση τον ισχύοντα νόμο δεν μπορούσαν να μεταβάλουν την άδειά τους για λόγους σπουδών αν και έχουν εισαχθεί σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

7. Διορθώνονται οι δυσλειτουργίες που παρουσιάσθηκαν όσον αφορά την ειδική θεώρηση εισόδου και τη χορήγηση αδειών διαμονής φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, στο αντικείμενο των σπουδών τους, και σε φορείς της ημεδαπής στο πλαίσιο συγκεκριμένων προγραμμάτων ανταλλαγών. Οι ανωτέρω άδειες έχουν εξάμηνη διάρκεια με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

8. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις για την κατάθεση αιτήσεων για εξαιρετικούς λόγους, με την πρόβλεψη της υποχρεωτικής επισύναψης έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, που πιθανολογούν βασιμότητα συνδρομής επιτακτικής ανάγκης για την παραμονή τους (επί εξάμηνο) στη Χώρα.

9. Καταργείται η υποχρέωση εξέτασης των αιτουμένων την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, από την Επιτροπή Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας ως προς τη επαρκή γνώση της γλώσσας καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σχετική Κ.Υ.Α., καθορίζεται αυτοτελής διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Ειδικότερα θα προβλέπεται φοίτηση στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων διάρκειας 125 ωρών (100 ώρες για την ελληνική γλώσσα και 25 ώρες για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό).

10. Απαλλάσσονται όλοι οι ανήλικοι από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ενώ με τον ισχύοντα νόμο η απαλλαγή αυτή αφορούσε μόνο τους ανήλικους μέχρι το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους.

11. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων από υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και κατέχει σχετική βεβαίωση, ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείτο η προηγούμενη έκδοση άδειας διαμονής.

12. Επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι στερούμενοι διαβατηρίου, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, εφόσον συντρέχει αντικειμενική αδυναμία έκδοσής τους. Για την ύπαρξη της αντικειμενικής αδυναμίας κρίνει η υφιστάμενη σχετική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου Εξωτερικών.

13. Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε αυτούς που διευκολύνουν την είσοδο παράνομων αλλοδαπών στη χώρα.

14. Καθορίζεται η αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο της διετούς διάρκειας της προηγούμενης άδειας διαμονής, δηλαδή αθροιστικά και όχι σε ετήσια βάση, προς διευκόλυνση των αλλοδαπών, οι οποίοι, ενδεχομένως, το ένα έτος, να έχουν υπερβεί το ασφαλιστικό όριο, ενώ το επόμενο να υπολείπονται αυτού.

15. Διευρύνεται το δικαίωμα νομιμοποίησης σε ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν στη Χώρα μέχρι την 31.12.2004 με βάση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προηγούμενη διαμονή τους στη Χώρα. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι ειδικότερα τα ακόλουθα:

α. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωσης εγγραφής τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον αυτό ενεγράφη πριν από την 31.12.2004 και συνεχίζει να φοιτά μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, εφόσον ο ένας των συζύγων διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή

γ. Ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα εφόσον ο ένας εκ των συζύγων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή

δ. Απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για ανανέωση άδειας διαμονής, με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή

ε. ¶δεια διαμονής, για την οποία, παρ? ό,τι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στο ν. 2910/2001, δεν ανανεώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού ή

στ. Απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), το οποίο έληξε μέχρι την ίδια ημερομηνία και δεν ανανεώθηκε.

[Για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους αλλοδαπούς προβλέπεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31.12.2006]

16. Κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής, βάσει του ν.3386/2005, παρέχεται, σε μεταβατικό επίπεδο, στον υπήκοο τρίτης χώρας το δικαίωμα εξαγοράς του συνόλου των ενσήμων που του λείπουν, με στόχο την ομαλή και ουσιαστική επανένταξή του στις διατάξεις του νόμου, ώστε να διασφαλισθεί, πλήρως, η νομιμοποίησή του.

17. Επίσης, για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής που αφορούν οικογενειακή επανένωση βάσει του ν.3386/2005 και προς διευκόλυνσή της δεν απαιτείται η απόδειξη επαρκών πόρων.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο:
http://www.diavatirio.net/diavat/news.php?extend.309

Διαβατήριο - Περιοδικό του Ελληνοαλβανικού Συνδέσμου Φιλίας "Σωκράτης" http://www.diavatirio.net/

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 71 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58253851
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.