ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 29 Νοέ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Κριτική από Οικ. Κιν. Κοζάνης στο πρόγραμα της ΝΔ για το Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικ. Κιν. Κοζάνης , Παρασκευή, 27 Φεβρουάριος 2004

Κριτική από Οικ. Κιν. Κοζάνης στο πρόγραμα της ΝΔ για το περιβάλλον

Ενόψει της προσφυγής στις κάλπες είναι ενδιαφέρον να δούμε τι λένε στα προγράμματα τους για το περιβάλλον τα δύο κόμματα εξουσίας,  που δηλώνουν έτοιμα να κυβερνήσουν τον τόπο. Η κριτική που ακολουθεί είναι για λόγους ευνόητους πολύ περιληπτική , σχεδόν τηλεγραφική, και βασίζεται κυρίως σε κείμενα των μεγάλων περιβαλλοντικών Οργανώσεων WWF και  Greenpeace. Χθες δώσαμε στη δημοσιότητα το 1ο μέρος της κριτικής, που αφορούσε  στα πεπραγμένα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το περιβάλλον.

Σήμερα δημοσιεύουμε το 2ο μέρος που αφορά στις θέσεις της Ν.Δ.

2. Κριτική στο πρόγραμμα της Ν.Δ. για το περιβάλλον

2.1   Στην ιστοσελίδα της ΝΔ δεν υπάρχει εξειδικευµένο πρόγραµµα για το περιβάλλον, παρά µόνο προτάσεις για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα, οι οποίες όμως επιχειρούν να ενσωµατώσουν κάποιες παραµέτρους προστασίας του περιβάλλοντος στην αγροτική και οικονοµική πολιτική της χώρας. Θεωρούµε όμως ότι το περιβάλλον αποτελεί από µόνο του τοµέα µε πολλές διαστάσεις που χρήζει ειδικής επεξεργασίας. Είναι αναγκαίο λοιπόν, πέρα από γενικές διατυπώσεις να υπάρξουν εξειδικευμένα σχέδια για τους τομείς της χωροταξίας, της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, της προστασίας και αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης υδάτινων πόρων, της ρύπανσης και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

2.2   Σχετικά µε την προτεινόμενη αναδιάρθρωση του Υπουργείου Γεωργίας, δεν είναι σαφές αν η νέα του δοµή θα συνοδευτεί και  από αλλαγές στις περιβαλλοντικές  του αρμοδιότητες. Το σηµαντικό αυτό σηµείο πρέπει να διευκρινιστεί. Εμείς θεωρούµε πως τα ζητήµατα περιβάλλοντος χρειάζονται ολοκληρωµένη αντιµετώπιση από ξεχωριστό υπουργείο.

2.3    Στον τοµέα της χωροταξίας, του βασικού εργαλείου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ανάπτυξης της χώρας, βασιλεύει η αταξία. Θα περιμέναμε λοιπόν να υπάρξει δέσμευση  από τη Ν.Δ πως θα θεσµοθετήσει άµεσα το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού, "παγώνοντας" εν τω µεταξύ τις διαδικασίες σύνταξης άλλων ειδικών πλαισίων. Παρομοίως δεν είδαμε να υπάρχει πρόταση για σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης, εργαλείου που συµβάλει αποκλειστικά και µόνο στην καταπάτηση του φυσικού πλούτου και στον κατακερµατισµό της συνοχής του φυσικού περιβάλλοντος.

2.4   Στον τοµέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων δεν υπάρχει καµία αναφορά στην εφαρµογή της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό (2000/60), που αποτελεί τη µόνη εγγύηση για ολοκληρωµένη διαχείριση όλων των υδάτινων πόρων της χώρας. Στον τοµέα αυτό η χώρα µας συγκαταλέγεται στις ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε πανευρωπαϊκή έρευνα του WWF.

Ομοίως δεν γίνεται αναφορά στο περιβαλλοντικά επιζήµιο και οικονοµικά ασύµφορο έργο της εκτροπής του Αχελώου, για το οποίο ζητούμε τη δέσμευση από τη Ν.Δ ότι θα το σταματήσει.

2.5  Στον τοµέα της προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, δεν υπάρχει αναφορά στην εφαρµογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων και των πουλιών. Πρόκειται για τα βασικά εργαλεία προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά βασίζεται η δηµιουργία του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Η πρότασή της Ν.Δ. για επανακαθορισµό των ορίων των Εθνικών Δρυµών πιστεύουµε πως πρέπει να αναδιατυπωθεί, καθώς ο όρος "Εθνικός Δρυµός" έχει από το 1986 αντικατασταθεί από τον όρο "Εθνικό Πάρκο" (στο πλαίσιο του ν. 1650), ώστε να περιλαµβάνει και υγροτόπους και παράκτιες περιοχές.

Το ζητούµενο είναι η οριοθέτηση όλων των προστατευόµενων περιοχών που εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (δίκτυο Natura 2000), Για την επόµενη τετραετία, λοιπόν καλείται η Ν.Δ. να δεσµευθεί πως θα προχωρήσει άµεσα σε οριοθέτηση των υφιστάµενων προστατευόµενων περιοχών. Οφείλει επίσης να θεσμοθετήσει ειδικό Ταµείο για προστασία της φύσης, του οποίου η διαχείριση θα γίνεται µε διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες.

Τέλος καλείται να προχωρήσει σε τροποποίηση του δασοκτόνου νόµου 3208/2003, ο οποίος υποβαθµίζει το καθεστώς προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας, αποχαρακτηρίζει 40.000.000 στρέμματα δάσους και νομιμοποιεί εμπρηστές και καταπατητές.

2.6   Στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας, δεν διατυπώνονται προτάσεις για την προστασία των αλιευτικών αποθεµάτων της χώρας, τα οποία ήδη υφίστανται έντονη πίεση από την υπεραλίευση. Ένα σηµαντικό εργαλείο προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων, το οποίο καθιερώνεται διεθνώς (όχι όμως και εθνικώς), είναι τα καταφύγια ψαριών, περιοχές δηλαδή όπου απαγορεύεται η αλιεία, καθώς εκεί αναπαράγεται ο γόνος. Για την επόµενη τετραετία  καλείται η Ν.Δ. να δεσµευτεί πως θα προωθήσει το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση καταφυγίων ψαριών σε περιοχές που θα υποδειχθούν από τους  επιστηµονικούς και αλιευτικούς φορείς και από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

2.7    Στον τοµέα της γεωργίας, δυστυχώς δεν υπάρχει αναλυτικός σχεδιασμός για τη βιολογική γεωργία. Όπως είναι γνωστό η χώρα µας είναι ουραγός στον χώρο της βιολογικής γεωργίας, µε το χαµηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, ενώ συνολικά ο αγροτικός τοµέας εξακολουθεί να ευθύνεται για τουλάχιστον 80% της κατανάλωσης νερού στη χώρα µας. Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία όµως είναι ίσως το µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας.

Η Ν.Δ. πρέπει
- να δεσμευτεί µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για την αύξηση του ποσοστού της βιολογικά καλλιεργούµενης έκτασης της χώρας στο 5% εντός της επόµενης τετραετίας.
- να θέσει ως προτεραιότητα τον εξορθολογισµό των τιµολογίων νερού, όπως προβλέπει η κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60.
- να αναλάβει επείγουσα δράση για την προστασία των αυτόχθονων φυλών ζώων και των ντόπιων σπόρων αγροτικών ειδών.

2.8   Στον τοµέα της ενέργειας και των σχετικών δεσµεύσεων που έχουμε αναλάβει έναντι της ΕΕ η πορεία της χώρας μας είναι απογοητευτική. Αν και οι προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσιάζονται στο πρόγραµµά  για την Οικονοµία, καλείται η Ν.Δ. για την επόµενη τετραετία να δώσει προτεραιότητα στη σύνταξη και θεσµοθέτηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού (σύµφωνα µε τον ν. 2742/99) για τις ΑΠΕ, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η αξιοποίηση τους.

2.9   Όσον αφορά στο αστικό περιβάλλον, η Ν.Δ υπόσχεται στην ιστοσελίδα της την αύξηση του αστικού πρασίνου. Αυτό βεβαίως είναι θετικό. Για να γίνουν όμως οι υποσχέσεις πράξεις πρέπει να υπάρξει δέσμευση για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων για κάθε αστικό πάρκο και άλσος και για τη δηµιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χρησιµοποιώντας ως εργαλείο ακόµη και την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων.

2.10   Στον τοµέα του τουρισµού, είναι θετικές οι δεσµεύσεις για την "προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης" καθώς και για τη σαφή χωροθέτηση των τουριστικών και των άλλων  χρήσεων, "αποκλείοντας καταχρηστικές παραχωρήσεις και καταπατήσεις γης". Αυτό είναι άκρως απαραίτητο σε μια χώρα όπου η τουριστική βιοµηχανία  έχει την ιδιοτυπία να καταστρέφει το ίδιο το "κεφάλαιό" της: το φυσικό περιβάλλον. Πέρα όμως από τις προγραμματικές δηλώσεις πρέπει να εφαρμοστεί συγκεκριµένη πολιτική για τον τουρισµό, η οποία θα θέτει όρια στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη, ειδικά στις περιοχές µαζικού τουρισµού, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσει με  προδιαγραφές ποιότητας  τον οικολογικό τουρισµό.

2.11   Στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων, είναι γνωστό πως η χώρα µας κατέχει τη θλιβερή "πρωτιά" στην καταδίκη και επιβολή προστίµου από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παραβίαση της σχετικής Κοινοτικής νοµοθεσίας στην περίφηµη υπόθεση Κουρουπητού. Στο πρόγραμμα της Ν.Δ. για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι στόχοι, (όπως π.χ η κοινή απαίτηση όλων των οικολογικών οργανώσεων για  µείωση κατά 80% του όγκου των απορριµµάτων μέσω προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης). Επίσης, στον τομέα της διαχείρισης των τοξικών αποβλήτων απουσιάζουν τα σχέδια ή έστω οι αναφορές στην "καθαρή παραγωγή" και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών επεγεργασίας (όπως οι φυσικοχημικές μέθοδοι), οι οποίες αντικαθιστούν διεθνώς την παλιά και αποτυχημένη συνταγή της ταφής των τοξικών.
 
Επιμύθιο : Είναι κοινό μυστικό πως η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική. Δυστυχώς η όποια ισχνή πρόοδος έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις απειλές προσφυγών και κυρώσεων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κι όµως, η "περιβαλλοντική ενσωµάτωση"  επιβάλλεται από τους κοινοτικούς θεσµούς και αποτελεί πλέον κοινωνικό αίτηµα, καθώς σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, το 86% των Ευρωπαίων πολιτών επιθυµούν το περιβάλλον να αποτελέσει τοµέα ίσης βαρύτητας με τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής.
 
Κοζάνη, 27-2-2004
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Οικολογική και Κοινωνική Παρέμβαση Πτολεμαίδας

(Σημ. Στη χθεσινή ανακοίνωση κριτικής στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ "εκ παραδρομής" δεν αναγράφτηκε η υπογραφή της Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης Πτολεμαΐδας)

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 121 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56125579
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.