ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 05 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δημοτικά
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 05 Ιούνιος 2006

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός του Δημοσίου Δικαίου και ταυτίζεται απόλυτα με την έννοια της Συνταγματικής κατοχύρωσης. Κύριος σκοπός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η διαχείριση των τοπικών κοινών υποθέσεων από ένα αντιπροσωπευτικό όργανο της τοπικής κοινωνίας. Η αναγκαιότητα της είναι μεγάλη και η ευθύνη της μεγαλύτερη, διότι επιφορτίζεται με όλες τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και γι’ αυτό το λόγο, ο Δημόσιος Τομέας της οφείλει πολλά.

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος λειτούργησε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας από τον Καποδίστρια (16-4-1828). Το 1833 καθιερώθηκε το Σύστημα της ενιαίας διαίρεσης της χώρας σε μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εδώ διακρίνουμε σαφή την έννοια της Τοπικής Αυτονομίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελείται από την πρωτοβάθμια ΤΑ-τους Δήμους και τις Κοινότητες –και τη δευτεροβάθμια ΤΑ –τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Βάσει του διαχωρισμού, καταρτίσθηκε ο κώδικας Αποκέντρωσης και ανατέθηκε στους Δήμους η ακριβής παρακολούθηση και ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από κοινωνικούς ή και άλλους νόμιμους ειδικούς λόγους με βάση τον Ν. ΔΝΖ/1912 περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων που ισχύει σήμερα. Οι αρμοδιότητες ης πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης διακρίνονται σε αποκλειστικές, συντρέχουσες
και γνωμοδοτικές και η διάκριση αυτή παίζει σπουδαίο ρόλο στην όλη τους υπόσταση. Από παλαιότερα οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν αρκετές αρμοδιότητες για το περιβάλλον. Τα τελευταία όμως χρόνια τους μεταβιβάστηκαν περισσότερες και νομοθετικά η δυνατότητα να μπορούν να τις ασκήσουν βάσει του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Τα νομοθετήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικά τις περιβαλλοντικές αρμοδιότητες της είναι τα ακόλουθα:

Ο Ν.1650/86 αποτελεί τον πλέον σημαντικό νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος. Βάσει του νόμου αυτού, το κύριο βάρος φέρει η Κεντρική Διοίκηση

Στην πρωτοβάθμια ΤΑ αναγνωρίζεται έως κάποιο βαθμό ο ρόλος της και προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, βάσει του Ν. 2647/1998 από μια Κεντρική Υπηρεσία (π.χ. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) στην περιφέρεια (ΟΤΑ) και η άσκηση αυτών από την αρμόδια ειδική Υπηρεσία του Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) και είναι οι ακόλουθες

1) Προστασία των σπηλαίων,

2) Εφαρμογή διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα, την ευκοσμία, την ευταξία και γενικά, την αισθητική των πόλεων.

3) Εφαρμογή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ( Γ.Ο.Κ) και των διατάξεών του για επικίνδυνες οικοδομές,

4) Αφαίρεση άδειας οικοδομής για τις ασφαλιστικές εισφορές,

5) Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές κ.α,

6) Έλεγχος τουριστικών επιχειρήσεων,

7) Έλεγχος του ωραρίου λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και άλλων συναφών καταστημάτων,

8) Ρύθμιση κυκλοφορίας με σήματα και υποδείξεις τροχονόμων,

9) Έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων,

10) Έλεγχος εκπομπών ρύπων και θορύβων από οχήματα,

11) Έλεγχος και τήρηση των υποχρεώσεων όσων επιτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά ή εργαλεία στους δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους,

12) Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών παιδειών και εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων,

13) Επίβλεψη εφαρμογής της διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής,

14) Έλεγχος της εφαρμογής διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί).

Επίσης από μια πλειάδα νόμων, προκύπτουν οι παρακάτω περιβαλλοντικές αρμοδιότητες οι οποίες αναφέρονται, επιγραμματικά:

1) Περιβαλλοντικής Υποδομής,
2) Γνωμοδοτικές,
3) Εμπορικές-Οικονομικές-Ελαγκτικές
4) Κατασταλτικές,
5) Πολεοδομικές- Χωροταξικές,
6) Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
7) Προστασίας και Διαχείρισης του περιβάλλοντος

Βάση αυτών των αρμοδιοτήτων της Τ.Α και όλων των μέσων που παρέχει το Διοικητικό Δίκαιο, δηλαδή η έννομη προστασία του Περιβάλλοντος, μείζον στοιχείο της περιβαλλοντικής προστασίας αποτελεί ο ρόλος του Ενεργού Πολίτη. Το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος εκλαμβάνεται υπό την ευρεία έννοια του. Ως έννοια, η «Συμμετοχή» νοείται συνήθως ως εμπλοκή των πολιτών, δηλαδή των ατόμων των ευρισκομένων έξω του κυβερνητικού μηχανισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.Εννοούμε ακόμη, οποιαδήποτε παρέμβαση στη λήψη διοικητικής απόφασης, όπως για παράδειγμα, κινητοποιήσεις οργανωμένων ομάδων, επιστολές διαμαρτυρίας σε αρμόδιους φορείς από αντιπροσωπείες.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συμμετοχής του κοινού για τα περιβαλλοντικά θέματα είναι:

α) Το δικαίωμα της πληροφόρησης,
β) Η συμμετοχή του στη διοικητική διαδικασία λήψης αποφάσεων, και
γ) Η προσφυγή του στα ένδικα μέσα (εθνικά και κοινοτικά –Συνήγορος του Πολίτη) για παραλείψεις και νομικές παραβάσεις εκ μέρους της Διοίκησης

Με βάση τη Συνθήκη του Aarhus (Δανία 1998) –τη γνωστή Συνθήκη σχετικά με την πρόσβαση στις Πληροφορίες, την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε θέματα περιβάλλοντος – η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε επίσημα την έννοια της «συμμετοχής των πολιτών» σε θέματα περιβάλλοντος δίδεται από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του Συντάγματος του 2001.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
voutirakis@nah-nele.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 127 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57079458
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.