ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 09 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Καταγραφή της κατάστασης για τους Γ.Τ.Ο. Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μεταλλαγμένα
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 13 Μάιος 2006

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η κοινοτική νομοθεσία από το 1997 έχει θεσπίσει μέτρα για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.) που αφορούν τη χρήση τους, την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, τη διάθεσή τους στην αγορά, την ανίχνευσή τους είτε πρόκειται για Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (Γ.Τ.Τ.), είτε πρόκειται για Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές (Γ.Τ.Ζ.).

Από το 1999 έως και το 2004 επί πέντε έτη, η Ε.Ε. ανέστειλε την ελευθέρωση Γ.Τ.Ο. και την διάθεση Γ.Τ.Τ. με σκοπό, αφενός μεν να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης ων ζώων, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, αφετέρου δε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μεταξύ των κρατών μελών εφόσον υπάρξει διαφορά στις νομοθεσίες τους.

Οι έλεγχοι για την ανίχνευση Γ.Τ.Ο. γίνονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε δειγματοληπτικά είτε κατόπιν καταγγελίας, καθώς και από Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2.000 εθνικό πρόγραμμα ελέγχων, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ληφθεί 300 δείγματα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που καταναλώνονται από τον Ελληνικό πληθυσμό. Από τα αποτελέσματα του 2002 προέκυψε ότι το 5,7% των τροφίμων περιείχε γενετικά τροποποιημένα συστατικά.

Σε μεγάλη μερίδα καταναλωτών επικρατεί η άποψη ότι η υπάρχουσα επιστημονική γνώση γύρω από τους Γ.Τ.Ο. δεν μας διασφαλίζει από τους κινδύνους. Ιδιαίτερα εκφράζουν φόβους για αλλεργίες, υπονόμευση θεραπειών ασθενών και ζώων, καθώς και δημιουργία «υπέρ ζιζανίων» ή «υπέρ εντόμων» από γονίδια ανθεκτικά σε ζιζάνια και έντομα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο (Εurostat), σε ειδική έκθεση με θέμα «Ευρωπαίοι –Έρευνα και Τεχνολογία» τον Μάιο του 2005, περίπου το 60 % των Ευρωπαίων θεωρούν επικίνδυνα τα τρόφιμα που προέρχονται από Γ.Τ.Ο. Μεγαλύτερούς φόβους εκφράζουν οι μεσογειακοί λαοί. Το 88% των Κυπρίων και 80% των Ελλήνων θεωρούν ότι τα τρόφιμα που προέρχονται από Γ.Τ.Ο. είναι επικίνδυνα, ενώ το 33% των ¶γγλων και το 30% των Ολλανδών συμμερίζονται την ίδια άποψη.

Παρά το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο για Γ.Τ.Ο. είναι αρκετά πλήρες παρατηρούνται αντιδράσεις από την κοινή γνώμη και την πλειοψηφία των κυβερνήσεων των κρατών-μελών. Οι αντιδράσεις, οι επιφυλάξεις, αλλά και τα θετικά βήματα συνοψίζονται ως εξής:

- Το 1999 στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος πέντε κράτη- μέλη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα εκδίδουν κοινή Δήλωση (moratorium), βάσει της οδηγίας 90/220, ότι θα αποτρέψουν νέες εγκρίσεις Γ.Τ.Ο., έως ότου εφαρμοσθεί ένα αυστηρό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που θα ρυθμίζει αποτελεσματικά την αξιολόγηση των κινδύνων, την σήμανση, την ανιχνευσιμότητα και την αντικειμενική ευθύνη.

- Ως το 2003 το moratorium δεν είχε αρθεί, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ στις 19 Ιουνίου του 2003 να προσφύγουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) με το επιχείρημα ότι ή άρνηση είναι παράνομη και αντιεπιστημονική και στερεί το δικαίωμα επιλογής από τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ οι αμερικανοί αγρότες χάνουν 300 εκ. δολ. ετησίως από την αναστολή εισαγωγών στην Ευρώπη.

- Στις 2 Ιουλίου του 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει θετική στάση και ψηφίζονται οι δύο κανονισμοί 1829 και 1830 για τα ΓΤ Τρόφιμα και Ζωοτροφές. Έτσι θεωρήθηκε ότι ολοκληρώθηκε το νομικό πλαίσιο, όπως είχαν απαιτήσει τα κράτη - μέλη με το moratorium που υιοθέτησαν.

- Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (ΒΕUC) με επιστολή της στους πρέσβεις των ΗΠΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 26 Ιουνίου 2003, εξέφρασε την απογοήτευσή της σχετικά με την απόφαση των ΗΠΑ να προβούν σε επίσημο διάβημα δια μέσου του Π.Ο.Ε. εναντίον της αναστολής δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση Γ.Τ.Ο.

- Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του στις 18 Δεκεμβρίου του 2003, τόνισε ότι τα κράτη – μέλη πρέπει να έχουν την δυνατότητα να απαγορεύουν ολοσχερώς την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο.

- Με πρωτοβουλία της Αυστρίας ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυτοχαρακτηρισθεί «ελεύθερες από ΓΤΟ», Πρόκειται για τις χώρες Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία και Ελλάδα.

- Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας του Ο.Η.Ε., στις 23 Ιουνίου του 2005, τόνισε στην Έκθεσή της, «Μodern Foot biotechnology, human heath and development», ότι τα Γ.Τ. Τρόφιμα μπορούν να αποβούν χρήσιμα, αλλά είναι αναγκαίο να συνεχισθούν οι έρευνες για την εκτίμηση των επιπτώσεων.

- Οι Επίτροποι Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Καταναλωτών, Διεύρυνσης και Έρευνας σε κοινό έγγραφό τους τον Απρίλιο του 2005 τόνισαν ότι, παρά τη νέα αυστηρή νομοθεσία για τους Γ.Τ.Ο., αποδείχθηκε αδύνατο να κερδίσουν την υποστήριξή της πλειονότητας των κρατών – μελών για την υιοθέτηση αποφάσεων για συγκεκριμένα προϊόντα, σε καμία από τις 13 προτάσεις της Επιτροπής.

- Το Κοινό Κέντρο Ερευνών, επιστημονικό όργανο της Επιτροπής, διεξάγει έρευνα για την συνύπαρξη Γ.Τ. και μη Γ.Τ. καλλιεργειών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα καθορισθούν τα αποδεκτά όρια Γ.Τ. σπόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Είναι προφανές ότι ο τομέας της βιοτεχνολογίας και ειδικότερα των Γ.Τ.Ο. και Γ.Τ.Τ. αποτελεί πεδίο διαφορετικών εκτιμήσεων και συγκρούσεων απόψεων. Η βιοτεχνολογία είναι η επιστήμη που μπορεί να προσφέρει λύσεις σε μείζονα προβλήματα του πλανήτη.

Ως ενεργοί πολίτες χρέος μας είναι να συμβάλουμε σε αυτήν την τεχνολογική επανάσταση που δεσπόζει στον 21ο αιώνα με ευρύτητα, αλλά και υπευθυνότητα.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
voutirakis@nah-nele.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 109 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54566568
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.