ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολογική Ομάδα Σητείας Σάββατο 25 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Στο φως η Σύμβαση για το Κάβο Σίδερο από το Κρήτη TV Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Κάβο Σίδερο
Από τη Νέα Κρήτη , Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2006

ΣΤΟ ΦΩΣ η μυστική σύμβαση

Από τη Νέα Κρήτη [www.cretetv.gr]

Ό,τι ζητούσαν επί οκτώ χρόνια οι φορείς της επαρχίας της Σητείας αλλά και φορείς όπως το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το ΓΕΩΤΕΕ, η Νομαρχία Λασιθίου έως και η Περιφέρεια Κρήτης, τη σύμβαση δηλαδή που υπέγραψε το Ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία της Μονής Τοπλού με την αγγλική εταιρεία Loyalward, για την αξιοποίηση των 26.000 στρεμμάτων της μονής, "ήρθε στο φως" από την εκπομπή "Σημείο Αναφοράς" της "ΚΡΗΤΗ ΤV".

Η μελέτη της σύμβασης αυτής αποκαλύπτει ότι στο επίκεντρό της είναι οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος συναλλαγές, που περισσότερο συνάδουν με χρηματιστηριακό επενδυτικό παιχνίδι ή επενδύσεις real estate με τη μέθοδο του τεμαχισμού της γης, και λιγότερο με το όραμα και την αγωνία των κατοίκων της περιοχής για περιβαλλοντική και αειφορική τουριστική ανάπτυξη και, μάλιστα, σε μια περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους χαρακτηρισμένη ως Natura, με κορωνίδα τις αρχαιότητες αλλά και το φοινικόδασος του Βάι.

Η σύμβαση αποτελείται από 29 σελίδες και υπογράφηκε στις 14/7/1998 από τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιο, και τον τότε εκπρόσωπο της Loyalward κ. Σούλμαν. Μετά τη δημοσιοποίησή της αναμένεται να αρχίσει στην τοπική κοινωνία ένας γόνιμος διάλογος. Αποτελείται δε από 27 άρθρα και μεταξύ άλλων σε αυτά περιγράφει:

Τα σημεία-"κλειδιά" στη συμφωνία μεταξύ ¶γγλων και του Ιδρύματος "Παναγία Ακρωτηριανή"

¶ρθρο 1

Το Ίδρυμα, με την παρούσα, παραχωρεί τη χρήση της έκτασης (εφεξής η "παραχώρηση") προς την Ανάδοχο.

¶ρθρο 2

Α. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι η Ανάδοχος έχει δικαίωμα με μονομερή δήλωσή της προς το Ίδρυμα να παρατείνει την παραχώρηση για σαράντα (40) επιπλέον έτη, με τους ίδιους ακριβώς όρους.

Γ. Διευκρινίζεται ότι, παρά τα ως άνω και παρά την ύπαρξη οποιωνδήποτε άλλων όρων της παρούσας και ακόμη και στην περίπτωση οποιασδήποτε λήξης ή καταγγελίας της παρούσας, το Ίδρυμα θα διασφαλίζει πάντοτε ότι οι μισθωτές ή κάτοχοι των βιλών ή και διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν, ή οι εκδοχείς ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων μισθώσεως ή χρήσεως των βιλών και των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν, θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ακώλυτα τα δικαιώματά τους όπως αυτά περιγράφονται (ή θα περιγραφούν) στην αρχική σύμβαση μίσθωσης ή εκχώρησης δικαιωμάτων μισθώσεως ή χρήσεως αυτών βιλών και/ή και διαμερισμάτων, για όσο χρόνο το Ίδρυμα παραμένει κύριος της σχετικής έκτασης γης.

¶ρθρο 3

Η παρούσα σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης των κατωτέρω προϋποθέσεων:

(α) Έκδοση αμετάκλητης απόφασης από αρμόδιο δικαστήριο στην Ελλάδα που δε θα υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο ή ένδικη θεραπεία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παρόδου (συμπλήρωσης) της προθεσμίας ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της προαναφερόμενης απόφασης, ως θα ορίζει ο νόμος, χωρίς να ασκηθεί ένδικο μέσο, η οποία (απόφαση) θα αναγνωρίζει το Ίδρυμα και/ή τη δικαιοπάροχό του αποκλειστικό (-ούς) και αδιαφιλονίκητο(-ους) κύριο(-ους) της έκτασης.

Διευκρινίζεται ότι η Ανάδοχος μπορεί να προβεί αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σε κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την έκδοση από τις αρμόδιες Αρχές έγκρισης της χωροταξικής μελέτης σε σχέση με το μέρος της έκτασης όπου ανήκει το Ίδρυμα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23/1997 απόφαση του Εφετείου Κρήτης (το "75% της έκτασης"), και αμέσως μετά την έκδοσή της η Ανάδοχος και/ή τρίτα πρόσωπα υποδεικνυόμενα από αυτήν (σύμφωνα με τους όρους της παρούσας) μπορούν, συμφωνούντος προς τούτο του Ιδρύματος, το οποίο δε θα δύναται να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του χωρίς εύλογη αιτία, να αρχίσουν κατασκευαστικές εργασίες στο 75% της έκτασης. Η έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, δε θα συνιστά, ούτε θα ερμηνεύεται ως ισοδυναμούσα με ενεργοποίηση της σύμβασης.

Ετήσια ανταλλάγματα

Ε. Τα ετήσια ανταλλάγματα που θα καταβάλλονται στο Ίδρυμα θα ανέρχονται στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος (κύκλου εργασιών ή turnover ή gross revenue) της έκτασης, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο φορέας της τελικής εκμετάλλευσης κάθε επιμέρους δραστηριότητας και ανεξάρτητα αν το ως άνω ακαθάριστο εισόδημα πραγματοποιείται μέσα στο γεωγραφικό χώρο της έκτασης ή εκτός αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα αυτό αναφέρεται σε αγαθά, υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται και γίνονται στο έργο.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι στα συνολικά έσοδα επί των οποίων θα υπολογίζονται τα ως άνω ετήσια ανταλλάγματα δε συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έσοδα της Αναδόχου ή θυγατρικής της εταιρείας, που εισπράττονται ως αμοιβή τους για την αξιοποίηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη διοίκηση και τη διαχείριση (όχι όμως εκμετάλλευση) του έργου.

Έκτακτα ανταλλάγματα

Στ. Από την ενεργοποίηση της παρούσας η Ανάδοχος θα καταβάλει στο Ίδρυμα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών κερδών της από την εκχώρηση δικαιωμάτων μισθώσεως ή χρήσεως των βιλών και των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν.

Ζ. Σε περίπτωση που μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ενεργοποίηση της παρούσας η Ανάδοχος, ή θυγατρική της εταιρεία ή εταιρεία θυγατρική θυγατρικής της Αναδόχου και οπωσδήποτε αρυόμενη οικονομικά οφέλη από το έργο, εισαχθεί σε Χρηματιστήριο Αξιών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή εάν είτε η Ανάδοχος είτε μία από τις προαναφερθείσες εταιρείες προβεί σε οργανωμένη πώληση σε νέο στρατηγικό επενδυτή πακέτου μετοχών που να αντιπροσωπεύει ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού της κεφαλαίου, ή πακέτου μετοχών με την απόκτηση του οποίου ο στρατηγικός αυτός επενδυτής να αποκτά τον έλεγχο, τότε θα καταβάλλεται στο Ίδρυμα, ως πρόσθετο αντάλλαγμα, ποσό ίσο προς το ένα τοις εκατό (1%) της αξίας που θα προκύπτει επί του προϊόντος εισαγωγής σε Χρηματιστήριο Αξιών ή της κατά τα ανωτέρω πωλήσεως μετοχών.

Η. Σε περίπτωση που η ανάδοχος ή θυγατρική της εταιρεία ή θυγατρική θυγατρικής της εταιρείας εισπράξει οποιαδήποτε κρατική επιδότηση ή επιχορήγηση, ή επιχορήγηση ή επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το έργο, υποχρεούται να καταβάλει εξ ιδίων στο Ίδρυμα ποσό ίσο προς το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ύψους της επιδότησης ή επιχορήγησης.

¶ρθρο 10

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συστήσουν από κοινού μία εποπτεύουσα συμβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από επτά μέλη, εκ των οποίων το Ίδρυμα θα διορίζει τρία μέλη. Περαιτέρω, τόσο το Ίδρυμα όσο και η ανάδοχος δικαιούνται να διορίζουν και να παύουν οποτεδήποτε και κατά την κρίση τους τα υπ' αυτών διοριζόμενα μέλη.

¶ρθρο 13

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου ενδέχεται η Ανάδοχος να προσλάβει συνεταίρους ή να συστήσει θυγατρικές εταιρείες ή θυγατρικές θυγατρικών ή να καταρτίσει διάφορες συμβάσεις.

¶ρθρο 16

Συμφωνείται ότι η ανάδοχος ή θυγατρική της εταιρεία, πριν πωλήσει πακέτο μετοχών της που αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του μετοχικού της κεφαλαίου σε νέο στρατηγικό επενδυτή, ή πακέτο μετοχών η απόκτηση του οποίου θα έχει ως συνέπεια να αποκτήσει ο παραπάνω στρατηγικός επενδυτής τον έλεγχο, θα ζητήσει τη συναίνεση του Ιδρύματος σχετικά με την παραπάνω μεταβίβαση.

Το Ίδρυμα δε θα αρνηθεί χωρίς σπουδαίο λόγο τη συναίνεσή του ως προς την παραπάνω μεταβίβαση και θα δικαιούται να αρνηθεί τη συναίνεσή του μόνο στην περίπτωση που ο νέος επενδυτής είναι τέτοιος ώστε, ακόμη και έμμεση με αυτόν σχέση, θα εξέθετε το Ίδρυμα και την Ορθόδοξη Εκκλησία.

¶ρθρο 17

Η παρούσα δεν επιτρέπεται να εκχωρηθεί από κανένα συμβαλλόμενο προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

¶ρθρο 22

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας σύμβασης ήθελε κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η αντίστοιχη ακυρότητα, παρανομία και/ή αδυναμία εφαρμογής δε θα επηρεάζει καμία άλλη διάταξη ή μέρος διατάξεως.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

«Πεντακάθαρο το έργο»

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη της σύμβασης από την "ΚΡΗΤΗ ΤV", η "Ν.Κ" απευθύνθηκε στο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιο, που ως πρόεδρος του Ιδρύματος υπέγραψε το 1998 την περίφημη πλέον σύμβαση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης δε θέλησε να υπεισέλθει στην ουσία της σύμβασης, αρνούμενος τις δηλώσεις, και σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε μαζί του μεταξύ άλλων μας είπε τα εξής: «Τι να σας πω; Όταν με χρειαζόσασταν για άλλα θέματα, ξέρατε πού θα με βρείτε. Εδώ και 8 χρόνια, με τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματά σας επί του θέματος, φαίνεται ότι με έχετε ξεχάσει. Είστε απαράδεκτοι. Δε χρειάζεται να επικοινωνείτε μαζί μου. Έχουμε τα δημοσιεύματά σας. Έχετε ανάγκη; Η σύμβαση υπάρχει, είναι δημοσιευμένη μέσα από δελτία Τύπου και να αφήσετε αυτά που ξέρετε».

Σε επίμονη ερώτησή μας, μια και η σύμβαση - όπως λέει ο Σεβασμιότατος - έχει δημοσιοποιηθεί, αν και οι φορείς της περιοχής της Σητείας δηλώνουν ότι επί 8 χρόνια την αγνοούν αφού ουδέποτε ενημερώθηκαν γι' αυτήν, ο Μητροπολίτης, και πάντα κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε, μεταξύ άλλων μας είπε: «Το έργο είναι "πεντακάθαρο" εδώ και χρόνια. Επειδή δηλαδή το λένε οι φορείς ότι η σύμβαση δεν είναι γνωστή, σημαίνει και ότι ισχύει; Έχουμε κάνει δελτία Τύπου και ανοιχτή συζήτηση, και απ' όλα. Τώρα τα λένε; Τώρα; Ό,τι θέλουν ας λένε. Καθένας λέει ό,τι θέλει και εκπροσωπεί τη γνώμη του - δεν εκπροσωπεί κανέναν άλλο. Μέχρι εδώ! Δεν υπάρχει λόγος να με ρωτάτε. Μας έχετε διαγράψει. Έχετε τους δικούς σας να ρωτάτε και να πληροφορείστε».

Παρότι εξηγήσαμε στο Μητροπολίτη ότι, ανεξάρτητα για το τι πιστεύει για μας, οφείλει μια απάντηση στους φορείς που υποστηρίζουν ότι επί 8 χρόνια δεν ενημερώνονται για τη σύμβαση, στην ίδια τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε μαζί του ο Μητροπολίτης επέμεινε: «Είστε απόντες εδώ και 8 χρόνια. Σας παρακαλώ... Από το τηλέφωνο δε λέγονται αυτά. Δε μας ρωτήσατε ούτε όταν δημοσιεύατε τα περί δίκης, για την οποία στη συνέχεια αθωωθήκαμε. Να έρθουν οι φορείς με τους οποίους εμείς έχουμε συνεργασία. ¶λλωστε έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας κατά διαστήματα. Ανοίξτε τα δημοσιεύματα και τα δελτία Τύπου να τα διαβάσετε. Όποιος θέλει να έρθει να με βρει. Είμαι ανοιχτός σε όλους. Τη σύμβαση την έχουμε και όποιος θέλει να έρθει να τη δει».

Nea Kriti news - http://www.cretetv.gr/news - Ηράκλειο Ρεπορτάζ - 02 Φεβρουάριος 2006

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 81 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57582043
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.