ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δευτέρα 30 Ιαν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2005

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ο τομέας των κτιρίων, στη χώρα μας, καταναλώνει περίπου 35% ενέργεια και συμβάλει στην παραγωγή του 43% του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την κλιματική μεταβολή. Στο πλαίσιο αυτό η λήψη μέτρων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας των ενεργειακών πόρων μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία του παγκόσμιου κλίματος.

Η στροφή προς τις βιώσιμες λύσεις στο σχεδιασμό των πόλεων και κτιρίων εκφράζεται σήμερα από μια συνειδητή στροφή προς τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και φιλικών – στο περιβάλλον – κατασκευαστικών υλικών, καθώς και προς τη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης με τη χρήση τεχνικών και συστημάτων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση και νερού, στο διαχωρισμό και ανακύκλωση των αποβλήτων, αλλά και με τη κατάλληλη διαμόρφωση των ελευθέρων χώρων για τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος. κ.λ.π.

Στον τομέα των κτιρίων οι προσπάθειες αυτές έχουν άμεση σχέση με την εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εν γένει της οικολογικής δόμησης. Έχει πλήρως κατανοηθεί η σημασία του σχεδιασμού, που αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία της φύσης, του κλίματος, της τοπογραφίας και των πολιτιστικών και άλλων χαρακτηριστικών, στη δημιουργία κτιρίων που εντάσσονται αρμονικά στο χώρο, έχουν αντοχή στο χρόνο και ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Επίσης ο ενεργειακός επανασχεδιασμός των υφισταμένων κτιρίων του αστικού περιβάλλοντος παρουσιάζει ιδιαίτερα λειτουργικά ενεργειακά προγράμματα. Ένα από τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια του ενεργειακού επανασχεδιασμού κτιρίων αυτού του τύπου, είναι και ενσωμάτωση τεχνικών εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας (κυρίως ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και φυσικού αερισμού για δροσισμό), τομέας ο ποίος σήμερα αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης και έρευνας.

Τα κτίρια πολλαπλών χρήσεων αφενός; παρουσιάζουν προβλήματα θερμικής άνεσης και αφετέρου καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο διαφορετικό ωράριο λειτουργίας και στις διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και δροσισμό που έχουν τα επί μέρους τμήματα του κτιρίου καθώς και στο γεγονός ότι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπάρχει αυτονομία στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού κάθε ζώνης ανάλογα με τη χρήση του. Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς το γεγονός, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.000.000 κτίρια πολλαπλών χρήσεων, το 70% των οποίων έχει κατασκευασθεί πριν από το 1980 ( δηλαδή δεν έχουν θερμομόνωση) γίνεται κατανοητό τόσο το μέγεθος του προβλήματος όσο και η ανάγκη για τον ενεργειακά αποδοτικά ανασχεδιασμό των κτιρίων αυτών.

Με την έκδοση της 21475/4707 κοινής υπουργικής απόφασης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 880/Β στις 19-8-98 και που αφορά στον «Περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έθεσε σε αφορμή την πολιτική του για εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση Α.Π.Ε στον οικιστικό τομέα, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Δράσης « Ενέργεια 2001». Σχέδιο το οποίο εξειδικεύει τα ανάλογα μέτρα που προβλέπονται από το Ελληνικό πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή, ενώ παράλληλα προωθεί πολιτική κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α, αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης Α.Π.Ε προς βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Υπαγορεύει νέους κανόνες με τους οποίους θα μελετώνται και κατασκευάζονται τα κτίρια ώστε να έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντική αποδοχή, ώστε να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Για την εφαρμογή των κανόνων αυτών, προϋπόθεση είναι ο συνδυασμός περαιτέρω θεσμικών ρυθμίσεων και καταλλήλων διοικητικών και οικονομικών κινήτρων.

Ο Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.), που θεσπίσθηκε με την ΚΥΑ 21475/4707, είναι ολοκληρωμένος ενεργειακός Κανονισμός που αντικατέστησε τον ισχύοντα Κανονισμό Θερμομόνωσης του 1979 και έχει εφαρμογή, τόσο σε όλα τα νεοανεγηρόμενα κτίρια για τη μελέτη κατασκευή και λειτουργία τους, όσο σε προυφιστάμενα του ΚΟΧΕΕ κτίρια για την μελέτη των αναγκαίων επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.

Κάθε νέα οικοδομική άδεια από την έναρξη ισχύος του ΚΟΧΕΕ, θα συνοδεύεται από Δελτίο Ενεργειακής ταυτότητας ( Δ.Ε.Τ.Α), και θα επεκταθεί για όλα τα κτίρια σε διάστημα (6) ετών από την ισχύ του νόμου, και θα είναι απαραίτητο σε κάθε δικαιοπραξία.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα διενεργούνται ενεργειακές επιθεωρήσεις και έλεγχοι των κτιρίων υποχρεωτικά στα κτίρια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΚΟΧΕΕ. Επίσης τα κτίρια όπου στεγάζονται οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθίστανται κτίρια υποδειγματικά. Για το σκοπό αυτό οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται με αποκλειστική τους ευθύνη να προγραμματίσουν και να οργανώσουν άμεσα τη λειτουργία των αιτούμενων και κατάλληλων υπηρεσιών.Οι τεχνικές δε υπηρεσίες που εμπλέκονται στην κατασκευή νέων κτιρίων του Δημοσίου υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις προδιαγραφές τους και τις διαδικασίας ανάθεσης και δημοσιοποίησης.

Η προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο χώρο εργασίας πρέπει να αναπτύσσεται παράλληλα με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Καλύτερες συνθήκες εργασίας αφορούν κυρίως στη θερμική άνεση (χειμώνα /καλοκαίρι), αλλά και στην οπτική άνεση, δηλαδή επάρκεια φωτισμού, αποφυγή θαμπώματος, φωτιστικής ενόχλησης καθώς και στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει όμως να δοθεί στην αυθαίρετη εγκατάσταση και ασύστολή χρήση κλιματιστικών μονάδων, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, αφού ο κλιματισμός απαιτεί τετραπλάσιο ποσό ενέργειας από την θέρμανση.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη βέλτιστη εικόνα των δημοσίων κτιρίων είναι:

α) Προσβασιμότητα

β) Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στο περιβάλλον

γ) Επιλογή υλικών και τεχνικών δόμησης φιλικών προς το περιβάλλον

δ) Επιλογή τεχνικών και ενεργειακών συστημάτων ορθολογικής χρήσης, εξοικονόμησης και αξιοποίησης Α.Π.Ε.

ε) Λειτουργικές και καθημερινές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον (συνετή και ορθολογική χρήση ενέργειας, νερού και υλικών).

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 155 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57018386
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:



ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!



Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.