ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 30 Ιαν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Τουρισμός
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2005

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ένα δύσκαμπτο, γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό Υπουργείο

Το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο έχει ανασυσταθεί με το Π.Δ. 122/ 2004, μετονομάζεται σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι εξής αρμοδιότητες:

1. O προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτιτικής και η διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων θεσμικών και λοιπών ρυθμίσεων καθώς και ο σχεδιασμός των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

2. Η εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και η παρακολούθηση της απόδοσης του, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

3. Η έρευνα και μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία, στην κοινωνική ζωή της Χώρας καθώς και των όρων του ανταγωνισμού στη διεθνή τουριστική αγορά, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών δεικτών και δεικτών Αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και της απαραίτητης τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών.

4. Οι κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης.

5. Η από κοινού με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα τουρισμού.

6. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό και το συντονισμό δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Χώρας.

7. Η εκπροσώπηση της Χώρας στους διεθνείς οργανισμούς και στις διαρκείς σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό. Η σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών και της προώθησης του τουριστικού προϊόντος, τα γραφεία του Ε.Ο.Τ, εντάσσονται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, ιδρύονται και νέα Γραφεία Εξωτερικού σε πόλεις, όπου δεν λειτουργούν ήδη Γραφεία του Ε.Ο.Τ, αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς. Τα Γραφεία Εξωτερικού προωθούν την τουριστική πολιτική στο εξωτερικό και υποστηρίζουν ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Επικεφαλής των γραφείων αυτών τοποθετούνται υπάλληλοι του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και των εποπτευομένων φορέων με τριετή θητεία. Κάθε θέμα για τη λειτουργία και στελέχωση των Γραφείων Εξωτερικού ρυθμίζεται με τον Οργανισμό του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

8. Η προώθηση των ελληνικών θέσεων στον τομέα τουρισμού προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, η μέριμνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο και άλλα Υπουργεία με συναφές αντικείμενο, ως αρμόδιας Εθνικής Αρχής, για την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων καθώς και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο σε θέματα τουρισμού.

9. Ο σχεδιασμός του προγράμματος τουριστικής προβολής της Χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο σχεδιασμός αυτός καθίσταται υποχρεωτικός για τις νησιωτικές περιοχές.

10. Ο σχεδιασμός της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών περιοχών της χώρας και ιδίως, η αξιολόγηση των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), η εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, ιδίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε..

11. Η πρόταση έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για την κήρυξη τόπων ως τουριστικών και για το χαρακτηρισμό πηγών υδάτων ως ιαματικών καθώς και για την άρση των χαρακτήρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 313/2001.

12. Ο καθορισμός του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων για την έκδοση αντιστοίχων κανονιστικών αποφάσεων του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

13. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κρατικούς και άλλους φορείς με σκοπό:

α) Την τήρηση της καθαριότητας ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων της χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα για την λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών.

β) Την υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς με σκοπό το συντονισμό και δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, συνιστώνται

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης συνίσταται Επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης ως Πρόεδρος και ως μέλη δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύεται από τις Ενώσεις αυτές. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο, η επισήμανση των αιτίων που τα προκαλούν και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής τους. Την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρος της, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην επιτροπή αυτή ο Υπουργός Τουριστικός Ανάπτυξης μπορεί, μέσω της ΚΕΔΚΕΠ και της ΕΝΑΕ αντίστοιχα, να καλεί και Δήμαρχους και Νομάρχες συγκεκριμένων περιοχών, για τη συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητας τους, που αφορούν την αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων περιοχών και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής.

δ) Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών συνιστώνται Επιτροπές, στις οποίες μετέχουν τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος και δύο εκπρόσωποι καθενός από τα άλλα Υπουργεία, με αντικείμενο την εξέταση θεμάτων τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης και την υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών, που επηρεάζουν τον τουρισμό.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 155 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57016338
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.