ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 01 Απρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ενεργός πολίτης και προστασία του περιβάλλοντος Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Νομικά
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2005

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ)

Είναι γνωστό ότι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συμμετοχής του κοινού για τα περιβαλλοντικά θέματα είναι : α)Το δικαίωμα της πληροφόρησης, β) Η συμμετοχή του στη διοικητική διαδικασία λήψης αποφάσεων, και, γ) Η προσφυγή του στα ένδικα μέσα ( εθνικά και κοινοτικά – Συνήγορος του Πολίτη ) για παραλείψεις και νομικές παραβάσεις εκ μέρους της Διοίκησης.

Με γνώμονα αυτά και όλα τα μέσα που παρέχει το Διοικητικό Δίκαιο, δηλαδή η έννομη προστασία του Περιβάλλοντος, πρωταρχικό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ο ρόλος του ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος εκλαμβάνεται υπο την ευρεία έννοια του. Ως έννοια, η « Συμμετοχή» νοείται συνήθως ως εμπλοκή των πολιτών, δηλαδή των ατόμων των ευρισκομένων έξω του κυβερνητικού μηχανισμού, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εννοούμε ακόμη, οποιαδήποτε παρέμβαση στη λήψη διοικητικής απόφασης, όπως για παράδειγμα, κινητοποιήσεις οργανωμένων ομάδων επιστολές διαμαρτυρίας σε αρμόδιους φορείς από αντιπροσωπίες, εκλεγμένα συμβούλια τοπικής Διοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α

Το πρώτο και πλέον σημαντικό στοιχείο του δικαιώματος της συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος ( αρχή της πρόληψης ), αποτελεί το δικαίωμα πληροφόρησης που έχουν οι πολίτες εκ μέρους της Διοίκησης για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα. Το δικαίωμα αυτό στην ελληνική νομοθεσία ικανοποιείται στις γενικότερες ρυθμίσεις των Ν. 1566/86 και 1943/1991 με κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΥΑ 7792/1440/1995 ), η οποία παρέχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και συγκλίνει με την Οδηγία 90 /313 / ΕΟΚ σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος. Το άρθρο 10 παρ. 1. του Συντάγματος υποχρεώνει την αρμόδια αρχή να απαντήσει στον αιτούντα εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Εξαιρείται το δικαίωμα πληροφόρησης εκ μέρους της Διοίκησης όσον οι ζητούμενες από τον αιτούντα πληροφορίες αφορούν τόσο απόρρητα έγγραφα της εθνικής άμυνας και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας του κράτους, όσο και την εξωτερική πολιτική, τη δικαστική ή αστυνομική έρευνα, τη διοικητική παραβίαση, το ιατρικό απόρρητο και την ιδιωτική ή και οικογενειακή ζωή τρίτων προσώπων. Η αρνητική απάντηση της Διοίκησης πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και η προθεσμία της να κυμαίνεται στα πλαίσια εξήντα ημερών. Όταν όμως πρόκειται για χορήγηση βεβαιώσεων, η προθεσμία είναι δέκα μέρες.

Ο Ν. 1943 /1991 στα άρθρα 5και 6 δίδει το δικαίωμα της πρόσβασης του κάθε πολίτη στην πληροφορία εκ μέρους των δημοσίων υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται όταν υπάρχει έννομο συμφέρον. Το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση αποτελεί ένα βασικό δικαίωμα των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής. το 1990 η Ευρωπαική επιτροπή εξέδωσε την Οδηγία 90/313/ΕΟΚ, η οποία εναρμονίσθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 779221/1440 ( ΦΕΚ Β’ 795).

Η Οδηγία 90/313/ΕΟΚ αποτελεί στην ελληνική έννομη τάξη ένα ισχυρό όπλο τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης. Αφυπνίζει την περιβαλλοντική συνείδηση, ενδυναμώνει τις δημοκρατικές αρχές και ευαισθητοποιεί κει ενεργοποιεί τους πολίτες. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την περιβαλλοντική εκπαίδευση ( σε επίπεδο σχολείων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού ). Η συμμετοχή ενός καλά πληροφορημένου και ενημερωμένου κοινού αυξάνει τις ικανότητες των πολιτών και γενικά, των τοπικών κοινωνιών να διευθετούν τόσο τα τρέχοντα όσο και τα μελλοντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι εκπαιδευμένοι πολίτες είναι ενημερωμένοι και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην κοινωνία του περιβάλλοντος, είναι υπεύθυνοι, έχουν την αίσθηση της δημόσιας ευθύνης, κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αναπτύσσουν περιβαλλοντικές δεξιότητες και δράση και ενδιαφέρονται ενεργά για την δημοκρατία, διότι αποκτούν γνώση και ενδιαφέρον από τη συμμετοχή τους στην πληροφόρηση.

Από τα αποτελέσματα του δικαιώματος της πληροφόρησης αναδύεται, το δεύτερο δικαίωμα κατά σειρά, το δικαίωμα της λήψης των αποφάσεων στους ήδη ενημερωμένους συνειδητοποιημένους πολίτες. Τα άτομα στα οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα της συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά στο περιβάλλον είτε συμβουλευτικά, είτε αποφασιστικά πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεύτερον, τις οικονομικές και χρονικές δυνατότητες και τρίτον, να έχουν αναγνωρισμένο το δικαίωμα της συμμετοχής. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων είναι ένα είδος πολιτικής δράσης και συγκροτείται, συνήθως από μια επίλεκτη ομάδα πολιτών διαμορφώνοντας μία συγκεκριμένη στάση πολιτικής για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι συμμετέχοντες στη λήψη αποφάσεων είναι οργανωμένες ομάδες πολιτών ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ( ΜΚΟ) περιβάλλοντος που σκοπό έχουν να ασκήσουν κριτική και να προβούν σε συστάσεις και διαμαρτυρίες στη Διοίκηση και στον κρατικό μηχανισμό ανατρέποντας σχέδια και προτάσεις αυτής, που δεν συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος. Ο ρόλος της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων είναι καθοριστικός για την ζωή τους, όταν καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Το κοινοτικό δίκαιο με την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, με την οποία αναφέρεται σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ορισμένων άλλων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τη συμμετοχή του κοινού η περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων ομάδων δράσης των πολιτών σχετικά με το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ως άνω Οδηγία, οι πολίτες των κρατών μελών, αφού ενημερωθούν, εκτιμούν το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν ακόμη αποφασισθεί η υλοποίηση του έργου το οποίο θα έχει βλαπτική συνέπεια σε ατμόσφαιρα νερό, έδαφος, τοπίο, στην υγεία του ανθρώπου, στα φυτά και τα ζώα. Η συμμετοχή του Δημότη ή του Κοινού πρέπει να αποτελεί υποχρέωση των ΟΤΑ και μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές. Από αυτές, άλλες θα προβλέπονται υποχρεωτικά και άμεσα, όπως π.χ. Γενικές Συνελεύσεις των Κοινοτήτων, Συνοικιακές Συνελεύσεις των Δήμων, Συνοικιακές Επιτροπές, δημοψηφίσματα κ.α. Τα κύρια και βασικά ζητήματα των λαϊκών και μαζικών φορέων είναι η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, η οποία επιτυγχάνεται δια μέσου των συνδικαλιστών, επαγγελματικών οργανώσεων γεωργικών συνεταιρισμών, πολιτιστικών και επιστημονικών συλλόγων, μη κυβερνητικών οργανώσεων περιβάλλοντος κ.λ.π.

Το τρίτο μέρος της συμμετοχής του κοινού είναι η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος. Το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια είναι δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο για παροχή έννομης προστασίας. Η προσφυγή αυτή πραγματοποιείται με την άσκηση των ακολούθων ενδίκων μέσων, τα οποία πρέπει να ενεργοποιεί ο πολίτης σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών προσβολών, όταν υπάρχει διαφωνία δυσλειτουργία ή παράλειψη εκ μέρους της Διοίκησης :
1) Προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (Πρωτοδικείο –Εφετείο )
2) Αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3) Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επιδιώκοντας τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων της Διοίκησης.
 
Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 87 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57675013
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.