ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία -1- Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Χημική μόλυνση
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 20 Αύγουστος 2005

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Ι.

Α) Εννοιολογικό περιεχόμενο των σχετικών όρων:

Η δημιουργία και επίδραση στην ανθρώπινη υγεία των διαφόρων μορφών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υδάτων και της διατροφικής αλυσίδας καθώς επίσης και της ηχορύπανσης, καταδεικνύει εύστοχα την απειλητική διάσταση που έχει λάβει το φαινόμενο της ρύπανσης και της μόλυνσης,στην σύγχρονη εποχή της καταναλωτικής κοινωνίας και της κακής χρήσης των επιτευγμάτων της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Πριν όμως προχωρήσουμε στην επίδραση της ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία από συγκεκριμένους ρύπους και με συγκεκριμένες επώδυνες επιπτώσεις, απαιτείται διευκρίνηση και αποσαφήνιση της σχετικής ορολογίας για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης αυτής.

1) Περιβάλλον: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1650/86 με τον όρο περιβάλλον εννοούμε το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

2) Ρύπανση: Η παρουσία στο περιβάλλον, κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και οικοσυστήματα ή υλικές ζημίες και γενικά, να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του, ονομάζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου « ρύπανση»

3) Μόλυνση: Όταν η μορφή ρύπανσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την παρουσία την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών έχουμε την περίπτωση «μόλυνσης».

4) Ρυπαντές και ρύποι: Οι κύριες πηγές ρύπων είναι: α) Η βιομηχανική δραστηριότητα. β) Η κυκλοφορία οχημάτων. γ) Η καύση των απορριμμάτων και των διαφόρων καυσίμων υλών, καθώς και οι πυρκαγιές στα δάση. δ) Η χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων.

Κύριοι ρύποι βιομηχανικής προέλευσης είναι: το μονοξείδιο του άνθρακα (CO),το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), του θείου (SO2), τα οξείδια του Αζώτου (NOx),σωματίδια (όπως σκόνη και καπνό), οι υδρογονάνθρακες (ΗχCψ) και τα βαρέα μέταλλα που προκαλούν ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους. Η βιομηχανική δραστηριότητα προκαλεί και ηχορύπανση.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στα οδικά δίκτυα προκαλεί:

- ρύπανση από ατυχήματα (από προιόντα που μεταφέρονται και χαρακτηρίζονται ως τοξικά ή επικίνδυνα και τα οποία διαφεύγουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο περιβάλλον)

- εποχιακή ρύπανση (από προιόντα για την καταπολέμηση της παγωνιάς)

- διαχρονική ρύπανση που εκφράζεται με: απόπλυση υλικών, με επαναιώριση κατακαθήμενου υλικού που βρίσκεται στο κατάστρωμα του δρόμου, με τη δημιουργία σκόνης σε χωματόδρομους και ανεπίστρωτους χώρους στάθμευσης και αιωρημάτων, από υλικά που μεταφέρονται, με αέριες ενώσεις που προέρχονται από εξατμίσεις αυτοκινήτων,με εξάτμιση στις δεξαμενές καυσίμων στο καρμπυρατέρ και απώλειες στους στρόφαλους,, με ηχορύπανση, με παραγωγή περισσότερου θειικού οξέος και απελευθέρωση ευγενών μετάλλων από χρήση καταλύτη

Η καύση των απορριμμάτων και οι πυρκαγιές στα δάση: απελευθερώνει αέριο υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα, μόλυβδο, διοξίνες, αιωρούμενα σωματίδια κ.λ.π.

Τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα: ρυπαίνουν το έδαφος, τα νερά, τη χλωρίδα και την πανίδα με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο.

5) Επίδραση της ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία: «Υγεία» ονομάζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1650/86, η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου ή του συνόλου του πληθυσμού και, σύμφωνα με το προοίμιο του Καταστατικού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ): Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Η επίδραση ης ρύπανσης του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία είναι σημαντική και εξαρτάται από τη συγκέντρωση το κάθε ρύπου, τη διάρκεια της έκθεσης σε αυτόν και την ύπαρξη καρδιαναπνευστικής νόσου στον κάθε άνθρωπο.

Β) Η δράση των ρύπων της ατμόσφαιρας στον άνθρωπο:

α) Μονοξείδιο του άνθρακα: αυτός ο ρύπος απορροφάται από το αίμα. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του διαταράσσουν τη μεταφορά οξυγόνου,ενώ σε κλειστούς χώρους με ατελή καύση προκαλούν λιποθυμία που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο.

β) Οξείδια του αζώτου: Τα οξείδια του αζώτου απορροφώνται από το αίμα, ενώνονται με την αιμοσφαιρίνη και παρακωλύουν την οξυγόνωση. Αυτό συνεπάγεται τη βαθμιαία ελάττωση της ενεργού επιφάνειας των πνευμόνων και την αφύσικη διόγκωση των μικρών κυψελίδων. Προκαλείται ίνωση και εμφύσημα. Προκαλούν ενοχλήσεις στα μάτια. Το διοξείδιο του αζώτου επηρεάζει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.

γ) Διοξείδιο του θείου: Σε συνδυασμό με τα αιωρούμενα και τους φωτοχημικούς ρύπους (όζον) το διοξείδιο του θείου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονικών νοσημάτων και επιδεινώνει προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις του αναπνευστικού. Η αυξημένη συγκέντρωση του υδρόθειου στην ατμόσφαιρα προκαλεί ναυτία, κεφαλαλγία, δύσπνοια, βήχα, απώλεια της όσφρησης και βλάβες του νευρικού συστήματος.

δ) Αιωρούμενα σωματίδια: (στερεά ή υγρά σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, π.χ. καπνός). Τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 0,1-10 μικρά, εισδύουν στους πνεύμονες. Εφ΄ όσον υπάρχουν προσροφημένες τοξικές ουσίες, αυτές ασκούν τοξικές επιδράσεις.Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να απορροφηθούν στην κυκλοφορία του αίματος και να μεταφερθούν σε άλλα μέρη του σώματος.

ε) Όζον: (φυσικό συστατικό τη ατμόσφαιρας, το οποίο παράγεται και εκπέμπεται, από φωτοτυπικά μηχανήματα, λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας. ηλεκτροστατικούς καθαριστήρες αέρος κ.λ.π). Η δράση του όζοντος είναι κυρίως τοπικά ερεθιστική (απορροφάται από του βλεννογόνους και τους οφθαλμούς), αλλά το μικρό ποσοστό της εισπνεόμενης ποσότητας εισερχόμενο στην κυκλοφορία, προκαλεί αιματολογικές διαταραχές. Επιπλέον, συμβάλλει στην προώθηση κυτταρικών διεργασιών που οδηγούν στην ανάπτυξη νεοπλασμάτων στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Ειδικά στους εσωτερικούς χώρους έχει παρατηρηθεί το « σύνδρομο του νοσούντος κτιρίου». Αυτό προκαλείται από ρύπους όπως ο καπνός, τα σωματίδια της γύρης, οι ευρωμύκητες, η μούχλα, διάφοροι μικροοργανισμοί,τα οξείδια του αζώτου, το ραδόνιο, το μονοξείδιο το άνθρακα, ο μόλυβδος, διάφορα συνθετικά χημικά,, και διάφορες εκπομπές από οικοδομικά. Οι ρύποι αυτοί φαίνεται ότι προκαλούν δυσφορία, κεφαλαλγία, ναυτία, διάφορους ερεθισμούς, προβλήματα στο αναπνευστικό, εξανθήματα, κόπωση,υπνηλία ρινική συμφόρηση και συσφικτικό άλγος.

Γ) Οι ρύποι στο έδαφος και τα ύδατα και η δράση τους:

α) Βακτήρια, ιοί, πρωτόζωα: Προέρχονται από την άρδευση με νερό από ρυπασμένα ρέματα ή υγρά απόβλητα που δεν έχουν επεξεργασθεί επαρκώς ή στερεά οργανικά απόβλητα. Τα στερεά οργανικά απόβλητα χρησιμοποιούνται κυρίως ως εδαφοβελτιωτικό, αφού υποστούν κυρίως κομποστοποίηση. Όμως αν η θερμοκρασία δεν είναι υψηλή, οι παθογόνοι οργανισμοί μπορεί να μην καταστραφούν. Επιπλέον, το υλικό της κομποστοποίησης που δεν διατηρείται σωστά μπορεί να προσελκύσει έντομα, που είναι φορείς ασθενειών.

Οι σπουδαιότερες ασθένειες που σχετίζονται με μολυσμένα νερά άρδευσης είναι η χολέρα, ο τυφοειδή πυρετός και παρατυφοειδής πυρετός, η δυσεντερία, η τουλαραιμία ή ηπατίτιδα και η αμοιβάδωση.

Συνεχίζεται...

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 78 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57108046
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.