ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 05 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη δικαιώνει την αυτοψία ηχορύπαν Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ηχορύπανση
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 14 Ιούνιος 2005

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΜΠΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΜΕΡΟΣ 2ο:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (Υποθ.10873/99)

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε την διερεύνηση της υποθ. με αρ. 10873/99 αναφοράς, η οποία αφορούσε την πρόκληση ηχορύπανσης από τη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος κρούσης των καμπάνων του ναού της Ευαγγελίστρίας του οικισμού Γουρνών Πεδιάδας του Νομού Ηρακλείου Κρήτης καθώς και από τη χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων για την μετάδοση της θείας λειτουργίας.

Με βάση την διερεύνηση αυτή, ο Σν.Π εισηγήθηκε προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ τις παρακάτω κυρώσεις:

1. Την άμεση εφαρμογή των κρισίμων διατάξεων του Π.Δ 1180/81 στην ανωτέρω υπόθεση με κάθε νόμιμο μέσο, ιδίως δε την επιβολή κυρώσεων αρμοδίως. Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο είναι 50 db(A), ενώ οι αυτοψίες έδειξαν υπέρβαση στο διπλάσιο90- 100 db(A).

2. Την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με σκοπό την αναγνώριση της υπαγωγής των θρησκευτικών ΝΠΔΔ στις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (αρ.1.παρ. η') ως δυνητικών πηγών –φορέων ηχορύπανσης από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις τους.

3. Την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 4. του Ν. 1650/86.

4. «Ο Σν.Π, διαπιστώνει δε ότι το πρόβλημα της εκπομπής θορύβου από μηχανολογικές εγκαταστάσεις ναών (ενοριών Ν.Π.Δ.Δ) συνιστά, πρόβλημα ηχορύπανσης και επομένως, πρόβλημα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας».

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

1. «Επειδή, παρά και τις τηλεφωνικές οχλήσεις, ουδεμία απάντηση δόθηκε, ο Στ.Π με το από 17.5.2000 έγγραφό του προς το Νομάρχη Ηρακλείου (κ. Ιωάννη Γαρεφαλάκη) ζήτησε τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας λόγω της κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2477/1997, διαπιστωθείσας μη συνεργασίας με τον Στ.Π. και ειδικά της προϊστάμενης της Πολεοδομίας, δεδομένου ότι το Γραφείο Περιβάλλοντος (και προσωπικά εγώ), εισηγήθηκα επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το Ν. 1650/86 και το Π.Δ. 1180/81. Κατόπιν αυτού, η Δ/νση πολεοδομίας της Ν.Α Ηρακλείου, συνεχίζοντας την τακτική της μη συνεργασίας, απέστειλε απλώς το υπ’ αρ. 2981/26-5-2000 έγγραφό του, στο οποίο απλώς γινόταν μνεία στην υπαριθ’ 143/1997 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου».

«Ο Στ.Π. ζήτησε εκ νέου, με το από 8-8-2001 έγγραφό του, τη μέτρηση του επιπέδου στάθμης του παραγομένου θορύβου και διαυκρίνησε ότι, σε κάθε περίπτωση, η χρήση των καμπάνων για την λειτουργία του ωρολογίου προφανώς δεν σχετίζεται με την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας. Το αίτημα της Αρχής αποδέχθηκε τελικά η Δ/νση Πολεοδομίας της Ν.Α Ηρακλείου, άλλο υπάλληλο ο οποίος από 100 db(A), το κατέβασε στα 82 db(A)».

Πρέπει να τονίσω, ότι στο μεταξύ λόγω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα και λόγω της θέσης μου και της επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον Ιερέα, δέχθηκα επίπληξη από το Νομάρχη Ηρακελείου, ο οποίος μου απαγόρευσε να δίνω πληροφορίες σε δημοσιογράφους σχετικά με την ηχορύπανση, από τις ηλεκτρονικές καμπάνες.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

«Ο κοινός νομοθέτης εξειδίκευσε στον βασικό περιβαλλοντικό νόμο την προστασία από την ηχορύπανση ως μορφή προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα ο νομοθέτης στο Ν. 1650/86 (για την προστασία του περιβάλλοντος) και όρισε ότι ως ρύπανση νοείται « ...η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου ...σε ποσότητα και συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία...».

«Συνεπώς, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της θρησκείας, θα πρέπει να ασκείται σε εναρμόνιση με τα δικαιώματα των ατόμων και τις υποχρεώσεις του κράτους που απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, οι ισχύοντες συνταγματικοί και νομοθετικοί κανόνες δικαίου οι οποίοι ρυθμίζουν το ανώτατο όριο εκπομπών θορύβου, πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τα θρησκευτικά ΝΠΔΔ στο πλαίσιο της οργάνωσης της θρησκευτικής λατρείας, ενώ, παράλληλα, η Διοίκηση οφείλει να μεριμνεί για την πιστή τήρηση της εφαρμογής των κανόνων αυτών» .

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Δ. 1180/81 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ

1) «Η ρύθμιση των σχετικών διαφορών με παραπομπή στο άτυπο πλαίσιο των καλών σχέσεων μεταξύ εκκλησίας και πολιτών ή, στην καλύτερη περίπτωση, στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί γειτονικού δικαίου, ισοδυναμεί με την ανάληψη της ευθύνης από την πολιτεία για την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού και εκτεταμένου προβλήματος ηχορύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους βάσει του άρθρου 24 Σ, αλά και με την οικεία περιβαλλοντική νομοθεσία».

2) «Ο Σ.τ.Π οφείλει να επισημάνει, σχετικά με την ερμηνεία του κρισίμου Π.Δ., ότι αυτό πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της ευρύτερης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς τα κύρια θέματα που ρυθμίζει είναι η μόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος και η θέση επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής για μηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως».

3) Από τις ανωτέρω σκέψεις και διαπιστώσεις πηγάζει η θέση της Αρχής ότι οι ενορίες με τους ενοριακούς ναούς τους, οι μονές με τους ναούς τους, Οι Μητροπόλεις και τα λοιπά θρησκευτικά Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζονται στο Ν.. 590/1977 (άρθρ1 παρ.4) περί καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας, υπάγονται ως Ν.Π.Δ.Δ., στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 1180/81, καθώς στο άρθρο 1 παρ. η', μνημονεύονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις χωρίς καμία – ειδική –εσωτερική διάκριση ή διαφοροποίηση ή εξαίρεση μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ.».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη νομολογία πολιτικών δικαστηρίων αναγνωρίζει την ηχορύπανση, ακόμα και από εγκαταστάσεις κωδωνοστασίου ναών, ως μορφή προσβολής της προσωπικότητας. Συγκεκριμένα στην υπ αρ’ 1214/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, σχετικά με την βλάβη της ψυχικής υγείας προσώπου εξ αιτίας ηχορύπανσης προκαλούμενης από κωδωνοστάσιο γειτονικού ναού, περιέχονται κρίσιμες σκέψεις που συνάδουν με τα επιχειρήματα της Αρχής που αναπτύσσονται στο παρόν.

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνονται και τα παρακάτω:...

Συνεχίζεται:

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π Ε Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τρίτη, 14 Ιούνιος 2005 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 70 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57078706
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.