ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 07 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Τουρισμός
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 12 Μάιος 2005

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βρισκόμαστε ήδη σε τουριστική περίοδο και ενώ η φύση, παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα, μας προσκαλεί για διακοπές κοντά της, ώστε να απολαύσουμε και τα άλλα αγαθά που μας προσφέρει, την αισθητική και την ψυχαγωγία, σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν καταρτισθεί ειδικές μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι η διατήρηση της φύσης σε μια περιοχή, είναι συμβατή με την τουριστική της αξιοποίηση.

Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί σπουδαία οικονομική δραστηριότητα ειδικά για νησιώτικα συγκροτήματα όπως η Κρήτη, από την οποία απορρέουν μια σειρά δείκτες που αφορούν την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας, την εισροή συναλλάγματος κ.λ.π. Επηρεάζει, όμως, όχι μόνο την κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και την όλη φυσιογνωμία μιας περιοχής. Σε πολλές χώρες η ανάπτυξη του τουρισμού, κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει συχνά οδηγήσει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σε βαθμό που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Μέχρι σήμερα ελάχιστα έχουν γίνει για την σύνταξη προδιαγραφών άσκησης τουριστικών δραστηριοτήτων, ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές και σε φυσικές περιοχές γενικότερα. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συνταχθούν τέτοιες προδιαγραφές που θα αφορούν τους όρους άσκησης των τουριστικών δραστηριοτήτων, τις μορφές τουρισμού, τη χρηματοδότηση των ειδικών δράσεων, την οργάνωση και την συνεργασία των εμπλεκομένων δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.κ.λ.π.

Πολλοί συνηθίζουν να διακρίνουν τον τουρισμό σε δύο βασικές κατηγορίες, τον μαζικό και τον εναλλακτικό. Ως ειδική μορφή εναλλακτικού τουρισμού αναφέρεται ο οικολογικός τουρισμός ή οικοτουρισμός, ο οποίος υποδηλώνει επισκέψεις ατόμων τα οποία ενδιαφέρονται πρωτίστως για τα ιδιαίτερα οικολογικά γνωρίσματα της περιοχής.

¶λλοι έχουν την γνώμη ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάκριση σε μαζικό και εναλλακτικό τουρισμό, καθώς οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν εξασφαλίζουν κατ΄ ανάγκη την προστασία της φύσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι μορφές τουρισμού πρέπει να αναφέρονται υπό το πλαίσιο της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, όπως πολύ εύσχημα αναφέρεται και στο αντίστοιχο κείμενο «η Ευρωπική χάρτα για την αειφόρο τουρισμό σε προστατευόμενες περιοχές» που εκφράζει τις απόψεις που υιοθετήθηκαν κατά τη Συνάντηση του Ρίο και από το 5ο Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρχει ακόμη και μαζικός αειφόρος τουρισμός ή και το αντίθετο, δηλαδή, εναλλακτικές μορφές τουρισμού που να μην συμβάλλουν στην αειφορία.

Σε συνάντηση που διοργάνωσε η Ευρωπική Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού σε περιοχές υποψήφιες προς ένταξη στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, επισημάνθηκε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να είναι συμβατή με την προστασία της περιοχής. Παράλληλα ο τουρισμός δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά καμιά από τις ήδη ασκούμενες άλλες δραστηριότητες (π.χ. γεωργία, αλιεία) ή αξίες (π.χ. τη βιολογική).

Οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση για τον αειφόρο τουρισμό σε προστατευόμενες περιοχές επιμερίζεται συνοπτικά στα εξής:

1) Χάραξη στρατηγικής, πολιτικής και σχεδιασμού για τον αειφόρο τουρισμό. Αυτό θα επιτευχθεί με εκτίμηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι περιοχές και την αναγνώριση της ευπάθειας των οικοσυστημάτων.

2) Ανάλυση τη προσφοράς και της ζήτησης τουριστικών περιοχών. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη σαφή γνώση της αγοράς τέτοιων υπηρεσιών και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα και εφικτά σχέδια προσφοράς τουριστικών περιοχών. Επίσης τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και τη στήριξη παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων και την υποστήριξη εν γένει της τοπικής κοινωνίας.

3) Σχεδιασμός δράσεων επικοινωνίας ενημέρωσης και ανάδειξης. Οι δράσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν τη δημιουργία ορθής εικόνας για την περιοχή και της ερμηνείας των δυνατοτήτων της.

4) Εκτίμηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των καταλλήλων δεικτών παρακολούθησης, τη διαχείριση επισκεπτών και της ροής κίνησης τους, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης την αντιμετώπιση της ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων και τέλος την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης, μέσω της συνεργασίας, της θέσπισης σταθεροτύπων ποιότητας και συγκριτικής αξιολόγησης με άλλες περιοχές.

Σήμερα στην Κρήτη έχουν αρχίσει πολλές πρωτοβουλίες ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος αφενός και της προστασίας προστατευομένων περιοχών αφετέρου. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όμως, ειδικά στα αστικά κέντρα (π.χ. Ηράκλειο), και η ανάγκη που αυτός δημιουργεί για καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η προβολή που υπάρχει για «όμορφες φυσικές περιοχές», έχει ως αποτέλεσμα οι φυσικές αυτές περιοχές να αντιμετωπίζουν την πιθανότητα πληθυσμιακής πίεσης χιλιάδων επισκεπτών, χωρίς παράλληλα να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση αυτών των επισκεπτών.

Σχεδόν σε καμιά περιοχή δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική εκτίμηση της «φέρουσας τουριστικής ικανότητας», δηλαδή των ανωτάτων ορίων της τουριστικής πίεσης που μπορεί να δεχθεί μια περιοχή και η τοπική κοινωνία, με βάση τα γνωρίσματα της περιοχής αυτής, χωρίς να σημειωθεί οποιαδήποτε υποβάθμιση της περιβαλλοντικής της σημασίας και αλλοίωση της φυσιογνωμίας της.

Στην περιοχή Ηρακλείου, παράδειγμα κορεσμένης τουριστικής περιοχής είναι η Χερσόνησος, όμως η πίεση για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, θα έχει ως συνέπεια να υποβαθμιστούν μελλοντικά δύο παραδοσιακοί οικισμοί της: το Κουτουλουφάρι και το Πισκοπιανό, τα οποία πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, πριν γίνουν ένα ενιαίο οικιστικό συγκρότημα με το Λιμένα Χερσονήσου.

Τέτοιες περιοχές υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Κρήτης από την Σητεία μέχρι τα Χανιά. Πρέπει, όλοι μαςν στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης του τουρισμού, να τις αναδείξουμε και παράλληλα με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες να τις προστατεύσουμε.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 66 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58240060
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.