ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Επιτροπή Λαγκάδας Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εκτιμήσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτη Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Επιτροπή Λαγκάδας , Τετάρτη, 07 Αύγουστος 2002

Ο.ΑΝ.Α.Κ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εκτίμηση του Ο.ΑΝ.Α.Κ.
για το φράγμα Αποσελέμη

Το φράγμα Αποσελέμη προτείνεται να κατασκευασθεί στην λεκάνη χειμάρρου, αμέσως ανάντη του οικισμού Ποταμιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Προμελέτης του προτεινόμενου έργου, (Τεχνική Έκθεση; Τεύχος 1, Ανάδοχοι :Παυλάκης - Μπλέτσας, κ.α., 1982). Αρχικός σκοπός του έργου ήταν η εξασφάλιση 22,2 Mm3 ετησίως εκ των οποίων τα 17,2 θα διατίθεντο για την υδροδότηση του Ηρακλείου και τα 5 για την υδροδότηση του Αγ. Νικολάου.

Η υδρολογική λεκάνη Αποσελέμη εκτείνεται στο ανατολικό άκρο του βορείου τμήματος του Νομού Ηρακλείου και χαρακτηρίζεται από ένα ομοιογενές δενδριτικό υδρογραφικό δίκτυο, με πολλούς κλάδους πρώτης τάξης, το οποίο ακολουθεί τις κύριες τεκτονικές γραμμές και έχει γενική διεύθυνση Νότο - Βορρά. Η λεκάνη καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από ανθρακικά πετρώματα, ενώ σημαντική έκταση καταλαμβάνουν και τα πρακτικώς αδιαπέρατα πετρώματα της φυλλιτικής-χαλαζιακής σειράς. Αλλουβιακές αποθέσεις του Τεταρτογενούς επικρατούν στην εσωτερική υπολεκάνη του Μοχού, ενώ στο Βόρειο τμήμα υπάρχει μικρή εμφάνιση μαργαϊκών ασβεστολιθικών του Νεογενούς. Είναι δε προφανές ότι επιφάνειά της σε ένα μεγάλο ποσοστό πρέπει να θεωρείται υδρολογικά ανενεργή, (δεν συνεισφέρει στην επιφανειακή απορροή), λόγω ύπαρξης στην περιοχή καρστικοποιημένων ασβεστόλιθων .
Τα υπάρχοντα στοιχεία χρονοσειρών μετρημένων απορροών, προέρχονται από υδρομετρικό σταθμό ευρισκόμενο στο κέντρο περίπου της υδρολογικής λεκάνης (προτεινόμενη θέση φράγματος), στη θέση Ποταμιές, φ=35ο 15’21”, λ=25ο 23’17”, με τα εξής στοιχεία ανάντη λεκάνης απορροής:

Όπως προκύπτει από από τις υδρομετρήσεις, η μέση ετήσια τιμή της απορροής για την λεκάνη του Αποσελέμη ανάντη του υδρομετρικού σταθμού και χρονοσειρά 23 ετών (1968-69 έως 1990-91), ανέρχεται σε 11.31 εκατ. m3, (260 Mm3 περίπου) με ελάχιστη, 0.281 , μεγίστη 35.98 και μέση απόκλιση, 9.66
(Σχήμα2.1-3).

Με βάση τα παραπάνω, ο μέσος ετήσιος συντελεστής απορροής για τη λεκάνη του Αποσελέμη ανάντη του υδρομετρικού σταθμού, προκύπτει ίσος με:
C = 260/1082.3 = 0.24
Η παραπάνω τιμή του συντελεστή απορροής θεωρείται ότι προσεγγίζει την πραγματικότητα, καθότι η "πληροφορία" του υδρομετρικού σταθμού δεν έχει στην περίπτωση αυτή σημαντικά "αλλοιωθεί" από την ύπαρξη γεωτρήσεων ανάντη της θέσεως μετρήσεων, (1.2 εκ. κυβικά ετησίως, που αποτελεί τη μικρότερη ποσότητα συγκριτικά με τους όγκους νερού που αντλούνται από τις υπόλοιπες λεκάνες του Ν. Ηρακλείου).

Σχημα 1 Μετρηθείσες μέσες ετήσιες απορροές του ποταμού Αποσελέμη στη θέση Ποταμιές, προτεινόμενη θέση του φράγματος.

Παρατηρείται ότι λόγω της ύπαρξης των ασβεστόλιθων η τιμή του μέσου συντελεστή απορροής είναι σχετικά χαμηλή και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαστασιολόγηση του ταμιευτήρα του προτεινόμενου φράγματος. Ο μελετητής προτείνει ταμιευτήρα συνολικής χωρητικότητας 30 εκατ. m3 περίπου, με ανώτατη κανονική στάθμη στα +215,5m. Η χωρητικότητα δε αυτή προτάθηκε με την προϋπόθεση της τροφοδοσίας του ταμΙευτήρα εκτός από τις απορροές της ανάντη λεκάνης και από τις εισροές των καταβόθρων του Χώνου του Οροπεδίου Λασιθίου που για την περίοδο 1968-69 έως 1990-91 έχουν μέση ετήσια τιμή της τάξης17 Mm3. Είναι όμως πλέον αμφίβολο αν μια τέτοια τιμή εισροών στο Χώνο πρέπει να περιληφθεί στη διαστασΙολόγηση του φράγματος για τους εξής λόγους:

1. Μετά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης στο Οροπέδιο Λασιθίου έχει κατασκευαστεί η λιμνοδεξαμενή του Χαυγά ωφέλιμου όγκου 850.000 m3 και σχεδιάζεται η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής του Αγ. Γεωργίου ωφέλιμου όγκου 2.500.000 m3, με συνολικό ετήσιο απολήψιμο όγκο που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει τα 5 Mm3 ετησίως. Οι λιμνοδεξαμενές αυτές θα δεσμεύουν μέρος των νερών που κατέληγαν στις καταβόθρες του Χώνου.

2. Δεν έχει επί του παρόντος διευκρινιστεί εάν και μετά την λειτουργία των λιμνοδεξαμενών αυτών η λεκάνη του Οροπεδίου έχει πλεόνασμα στο υδατικό της ισοζύγιο που θα μπορεί να διατεθεί για τις ανάγκες άλλης υδρολογικής λεκάνης,

3. Είναι πολύ πιθανό, ότι μέρος των νερών που εισρέουν στις καταβόθρες του Χώνου να επανεμφανίζεται μέσω ενός καρστικού συστήματος στις πηγές του Αγ, Γεωργίου, Αβδού, εντός της λεκάνης απορροής του Αποσελέμη, ανάντη του φράγματος και συνεπώς να υπολογίζεται δύο φορές στην τροφοδοσία του ταμιευτήρα.

Συνεπώς στην περίπτωση μη συμμετοχής νερών του Χώνου στην τροφοδοσία του ταμιευτήρα και με βάση τα δεδομένα του προβλήματος όπως εκτέθηκαν παραπάνω, η χωρητικότητα των 30 εκατ m3 αυτή κρίνεται υπερβολική για δυο κυρίως λόγους :

- Η ωφέλιμη χωρητικότητα του ταμιευτήρα! {συνολική χωρητικότητα μείον τον όγκο που θα καταλαμβάνουν τα φερτά), δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μέγεθος τη μέση ετήσια απορροή του χειμάρρου. Ο λόγος: λ= (Ωφ. Χωρητικότητα Ταμιευτήρα) / (Όγκος μέσης ετήσιας απορροής) πρέπει, για λόγους ασφαλείας να είναι μικρότερος της μονάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, λ = 2.7. Όπως τονίστηκε παραπάνω, ο σημαντικός αυτός παράγοντας λαμβάνεται υπόψη σε όλες σχεδόν τις μελέτες παρόμοιων έργων, σε περιοχές με ημίξηρο κλίμα, όπως τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.

- Αν ανακοπεί το σύνολο της παροχής του ποταμού από το κατά τη γνώμη μας υπερδιαστασιολογημένο φράγμα, τότε αυτό θα έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην παραποτάμια και ευρύτερη ζώνη, της λεκάνης του Αποσελέμη, κατάντη του σημείου κατασκευής του έργου. Οι επιπτώσεις αυτές συνίστανται κυρίως σε παρεμπόδιση της ποτάμιας διήθησης και εμπλουτισμού του υδροφορέα καθώς και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις του υγρότοπου, επειδή πρέπει να διατηρηθεί μια ελάχιστη απαιτούμενη απορροή για την επιβίωση του οικοσυστήματος στις εκβολές του Αποσελέμη.

Οπως επίσης τονίστηκε παραπάνω, η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία των φραγμάτων επιτάσσει, εκτός των άλλων για λόγους σεβασμού προς το περιβάλλον, την κατασκευή μικρών φραγμάτων (λ«1 ), όπου ο υπερχειλιστής θα λειτουργεί συχνά χωρίς αυτό να προκαλείται αναγκαστικά από πλημμυρικά γεγονότα και όπου με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η ροή του νερού κατάντη του φράγματος για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω.

Για τους προαναφερθέντες λόγους θα μπορούσε να προταθεί η τιμή του λόγου λ, ίση με 0.5 (δηλ. το 0,2 περίπου της αρχικά προταθείσας τιμής) πράγμα που οδηγεί σε ταμιευτήρα συνολικής χωρητικότητας 6.000.000 m3 περίπου. Συνεπώς η ωφέλιμη χωρητικότητα (μετά την αφαίρεση του νεκρού όγκου) θα είναι της τάξης των 5.500.000 m3.

Στην περίπτωση που η συμμετοχή νερών του Χώνου στην τροφοδοσία του ταμιευτήρα αποδειχτεί εφικτή και με βάση τα δεδομένα του προβλήματος όπως εκτέθηκαν παραπάνω, είναι προφανές ότι υπό τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες η μέση ετήσια τιμή των εισροών των καταβόθρων που δυνατόν να προστεθεί στα νερά του Αποσελέμη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 εκατ. m3. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή, η χωρητικότητα των 30 εκατ. m3 αυτή κρίνεται υπερβολική για δύο κυρίως λόγους :

- Ο λόγος: λ = (Ωφ. Χωρητικότητα ταμιευτήρα) / (Όγκος μέσης ετήσιας απορροής) πρέπει, για λόγους ασφαλείας να είναι μικρότερος της μονάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, λ = (11 ,3+10) / 30 = 1.4

- Αν ανακοπεί το σύνολο της παροχής του ποταμού από το κατά τη γνώμη μας υπερδιαστασιολογημένο φράγμα, τότε αυτό θα έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην παραποτάμια και ευρύτερη ζωνη, της λεκάνης του Αποσελέμη, κατάντη του σημείου κατασκευής ΤΟυ έργου. Οι επιπτώσεις αυτές συνίστανται κυρίως σε παρεμπόδιση της ποτάμιας διήθησης και εμπλουτισμού του υδροφορέα καθώς και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις του υγρότοπου, επειδή πρέπει να διατηρηθεί μια ελάχιστη απαιτούμενη απορροή για την επιβίωση του οικοσυστήματος στις εκβολές του Αποσελέμη.

Όπως επίσης τονίστηκε παραπάνω, η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία των φραγμάτων επιτάσσει εκτός των άλλων για λόγους σεβασμού προς το περιβάλλον, την κατασκευή μικρών φραγμάτων (λ«1),όπου ο υπερχειλιστής θα λειτουργεί συχνά χωρίς αυτό να προκαλείται αναγκαστικά από πλημμυρικά γεγονότα και όπου με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η ροή του νερού κατάντη του φράγματος για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω.

Για τους προαναφερθέντες λόγους θα μπορούσε να προταθεί η τιμή του λόγου λ, ίση με 0.5 πράγμα που οδηγεί σε ταμιευτήρα συνολικής χωρητικότητας 10.500.000 m3 περίπου. Συνεπώς η ωφέλιμη χωρητικότητα (μετά την αφαίρεση του νεκρού όγκου) θα είναι της τάξης των 10.000.000 m3 .

Επίσης εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι οι παραπάνω τάξεις τιμών προτείνονται με βάσει καθαρά υδρολογικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, και ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής που θα εξυπηρετεί το προτεινόμενο έργο.

Τελικά συμπεραίνεται ότι σε καμία περίπτωση η ωφέλιμη χωρητικότητα σχεδιασμού του ταμιευτήρα φράγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο της αρχικά προταθείσας, δηλαδή 10.000.000 m3.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 29 Φεβρουάριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 95 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54547782
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.