ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 08 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΗΘΟΡΥΠΑΝΣΗ Μέρος 7ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόψεις
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2005

Η ΗΘΟΡΥΠΑΝΣΗ Μέρος 7ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ

ΜΕΡΟΣ 7ο: ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η δράση της Δημόσιας Διοίκησης ρυθμίζεται πλέον από κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου, που έχουν άμεση εφαρμογή, από κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα και τα νομοθετικά όργανα, καθώς και από κανόνα δικαίου ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος. Η αρχή της νομιμότητας δεν αποτελεί μια θεωρητική κατασκευή του περασμένου αιώνα που διασώζεται ως τις μέρες μας, αλλά μια συνέπεια της λαϊκής κυριαρχίας και του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Ο ρόλος της Διοίκησης στο πλαίσιο του αντιπροσωπευτικού συστήματος, επομένως περιορίζεται στην έκδοση πράξεων, τη σύναψη συμβάσεων και διενέργεια υλικών πράξεων βάσει αρμοδιότητας που παρέχουν διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, του Συντάγματος, των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων κι αυτό αποδεικνύει - εμμέσως - την υποταγή της στο εκλογικό σώμα. Η προστασία του πολίτη επιβάλλει στη Διοίκηση τον σεβασμό της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας.

Παρ’ όλους όμως τους κανόνες δικαίου και τις αρχές που θωρακίζουν θεωρητικά τη Δημόσια Διοίκηση, αυτή ρυπαίνεται από τους ρύπους της γραφειοκρατίας, της ανευθυνότητας, της ευνοιοκρατίας, του ρουσφετιού, του χρηματισμού και άλλων ρύπων που μολύνουν και καταδυναστεύουν τον πολίτη.

Θα προσπαθήσουμε με μια σειρά άρθρων να ενημερώσουμε τον πολίτη, για τα κυριότερα μέτρα προστασίας του διοικούμενου από την διεφθαρμένη διοίκηση. Όχι ότι μπορούν να θεραπευτούν οι πληγές αιώνων που έχουν συσσωρευτεί στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά ίσως συμβάλλουμε και εμείς στην ενίσχυση των θεμελίων του σαθρού αυτού οικοδομήματος.

Η αρχική μας αναφορά έχει να κάνει με τις παρακάτω αρχές, που αν εφαρμοστούν από τους τοπικούς άρχοντες που θα εκλέξουμε τον προσεχή Οκτώβριο, αλλά και τους εκπροσώπους της βουλής και υπουργούς που θα προκύψουν από τις βουλευτικές εκλογές αργότερα θα βελτιώσουν τουλάχιστον τις σχέσεις κράτους –πολίτη. Τέτοιες βασικές αρχές πρέπει να είναι κυρίως :

α) Η «αρχή της ισότητας των διοικούμενων ενώπιον των δημοσίων υπηρεσιών», (Σύντ. άρ. 4. παρ.1&2) σύμφωνα με την οποία οι οργανικές μονάδες του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου

(π.χ. Νομαρχία), έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες ή τα παραγόμενα αγαθά σε κάθε πολίτη, όπως επιτάσσει η συνταγματική αρχή της ισότητας. Αυτή η αρχή, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αρχές της αμεροληψίας και γενικότερα την αρχή της ουδετερότητας, που πρέπει να διέπουν την διοικητική δραστηριότητα,

β) Η «αρχή της χρηστής διοίκησης» που επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με το αίσθημα του δικαίου που επικρατεί, ενόψει της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της Δημοκρατίας, ούτως ώστε κατά τη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων του δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες. Αυτή η αρχή, συνδέεται άμεσα με την «αρχή της καλής πίστης», από την οποία προκύπτει ότι η Διοίκηση δεν δικαιούται να εκμεταλλευτεί, ούτε να δημιουργήσει καταστάσεις πλάνης, απάτης και απειλής, ούτε να δημιουργήσει παραλείψεις στις οποίες δεν συνέπραξε ο διοικούμενος και να αγνοεί μια ευνοϊκή για τον πολίτη πραγματική κατάσταση. Επίσης, συνδέεται με «την αρχή της αναλογικότητας», που επιτάσσει ότι μεταξύ ενός συγκεκριμένου διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου νόμιμου σκοπού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση, ακόμη συνδέεται με τις αρχές «της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου» (π.χ., η επιβολή δασμών και φόρων μετά από παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος) και με την «αρχή της απαγόρευσης της αντιφατικής συμπεριφοράς της Διοικήσεως», η οποία είναι προφανής,

γ) Η «αρχή της καλής λειτουργίας της διοίκησης» που επιβάλλει την άσκηση δραστηριότητας των δημοσίων οργάνων, όχι μόνο κατά τις επιταγές της αρχής της νομιμότητας, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης (π.χ. να λαμβάνονται σοβαρά και κατά προτεραιότητα οι μετρήσεις και τα όρια των ρύπων, που γίνεται από επιστημονικά εργαστήρια και όχι οι εμπειρικές και μη τεκμηριωμένες απόψεις κατοίκων, όπως πρόσφατα συνέβη σε δικαστήριο στο οποίο παρέστην ως μάρτυς).

δ) Η «πρόβλεψη διαδικασιών που παρέχουν στους πολίτες την ευχέρεια να λάβουν πληροφορίες» από τα αρμόδια όργανα για υποθέσεις που τους αφορούν και αφετέρου εγγυήσεις σοβαρής και αμερόληπτης κρίσης. Σχετικό είναι και το άρθρο 5 του Ν. 2690/99, που αφορά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σύμφωνα με το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτησή του να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται, όσα συντάσσονται από δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Η απόρριψη των αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα από τη Διοίκηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται στον αιτούντα το αργότερο μέσα σ’ έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης.

ε) Η «αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων» όταν ειδικά οι πράξεις δημιουργούν δυσμενείς συνέπειες για τους διοικούμενους (π.χ. μια δυσμενή μετάθεση υπαλλήλου). Η γενική και αόριστη έκφραση που συνοδεύει συνήθως τέτοιες πράξεις «για τις ανάγκες της υπηρεσίας» εκτός του ότι μας παραπέμπει σε αυταρχικά καθεστώτα (του αποφασίζωμεν και διατάσωμεν) αντίκειται στο Ν. 2690/99 παρ.7, όπου αναφέρει ρητώς ότι «η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου»

στ) Η παροχή δικαστικής προστασίας (Σ. αρ. 20, παρ. 1), που μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση ή και την τροποποίηση των νομικών πράξεων που θα θίγουν τα έννομα συμφέροντα ή δικαιώματα των διοικούμενων, την αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν έχει προκληθεί σ’ αυτούς και ενδεχομένως την ποινική τιμωρία των υπευθύνων προσώπων.

Β. ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Όταν μιλάμε για «πηγές νομιμότητας της διοικητικής πράξης», εννοούμε το σύνολο των ειδικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και τους οποίους οφείλουν να σέβονται τα διοικητικά όργανα». Σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή δικαίου που περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα με ουσιαστική έννοια οι κανόνες αυτοί καθορίζουν «την ιεραρχία των οργάνων που ιδρύουν και τη σχέση των κανόνων που παράγουν αυτά τα όργανα».

Ειδικότερα στην ελληνική τάξη, η ιεραρχία των γραπτών κανόνων δικαίου σε σχέση αφενός με τα όργανα από τα οποία προέρχονται και αφετέρου την ισχύ τους είναι η ακόλουθη :

α) Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, εφόσον έχουν άμεση εφαρμογή, βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας δικαίου

β) Κανόνες του Συντάγματος, συμπληρωματικά συνταγματικά έθιμα και γενικές αρχές συνταγματικής ισχύος.

γ) Γενικώς παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και κανόνες που έχουν υπογραφεί κα επικυρωθεί κατά το διεθνές δίκαιο (π.χ. το πρωτόκολλο του Κιότο για τα φαινόμενο του θερμοκηπίου το έχουν υπογράψει όλα τα κράτη, αλλά μερικά μεταξύ των οποίων και η Αμερική δεν το έχουν επικυρώσει και ως εκ τούτου έχει πρόβλημα εφαρμογής).

δ) Κανόνες νομοθετικών πράξεων, που έχουν κατά το Σύνταγμα αυξημένη τυπική ισχύ π.χ. Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος. Και ακολουθούν : Κανόνες νομοθετικών πράξεων, που έχουν κατά το Σύνταγμα τυπική ισχύ, κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει αποκλειστικής αρμοδιότητας που παρέχει απευθείας το Σύνταγμα, κανόνες διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης «εφάπαξ», κανόνες κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν από διάφορα αρμόδια διοικητικά όργανα ( π.χ. Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, κοινές υπουργικές αποφάσεις (Κ.Υ.Α), πράξεις νομαρχών, δημοτικών κοινοτικών αρχών, δασικών αρχών κ.λ.π ) βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Οι παραπάνω κανόνες δικαίου πρέπει σε μια Δημοκρατία με ενεργούς πολίτες, να είναι γνωστοί στους πολίτες, ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με αυτούς ή και να αμύνονται βάσει αυτών. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται η διοικητική δράση και νομολογία να διδάσκεται στα σχολεία και από ειδικούς.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι κανόνες δικαίου συγκρούονται, περιέχουν δηλαδή αντιφατικές ρυθμίσεις μιας και συγκεκριμένης περίπτωσης, τότε η εκλογή του υπερισχύοντος κανόνος δεν γίνεται αυθαίρετα, αλλά σύμφωνα με ορισμένες αρχές που ονομάζονται «αξιώματα της ιεράρχησης των κανόνων του δικαίου και είναι τα ακόλουθα».

α) Ο ανώτερος κανόνας δικαίου (λ.χ. οι διατάξεις του Συντάγματος) υπερισχύει του κατώτερου (των διατάξεων ενός κανονιστικού διατάγματος).

β) Ο ειδικός κανόνας υπερισχύει του γενικού (λ.χ. ο Ν. 1418/84 για τα δημόσια έργα σε σχέση με τις διατάξεις του Α.Κ).

γ) Ο νεώτερος κανόνας υπερισχύει του παλαιότερου.

Τα τρία αυτά αξιώματα υπόκεινται ομοίως σε ιεράρχηση, ώστε ο ανώτερος κανόνας να υπερισχύει του ειδικότερου, ενώ ο ειδικός υπερισχύει του νεότερου γενικού.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι κανόνες του Συντάγματος αποτελούν την υψηλότερη στην ιεραρχία πηγή νομιμότητας (με την επιφύλαξη της υπεροχής των κανόνων του Ε.Κ.Δ). Πολλοί από τους κανόνες του Συντάγματος ρυθμίζουν τις βάσεις της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΙ ΤΟΝ Υ.Κ., ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 58 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56267544
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.