ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πρόταση από ιδιωτική εταιρεία για την επεξεργασία των Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα ελαιουργείων
¶μεση Επέμβαση για την Προστασία της ¶γριας Φύσης , Τρίτη, 01 Φεβρουάριος 2005

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ.

Θεματική ενότητα ΕΤΠΑ:

α) Η περιφερειακή οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία

¶ξονας νέου Προγράμματος:

1) Καθαρή Περιφέρεια της Ευρώπης

Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο με τον ως άνω τίτλο βασίζεται στην μέθοδο που αναφέρεται κατωτέρω στην οποία απενεμήθη πρόσφατα Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Α΄ Κλάσης, Αριθμός Διπλώματος: 1003558 της 16/3/2001.

Σκοπός του έργου είναι η προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία καταλοίπων ελαιουργείων (μούργα) και η αξιοποίηση τους. Στόχος η παραγωγή προϊόντων, ενέργειας και η επαναχρησιμοποίηση του νερού. Η εφαρμογή δηλαδή στην πράξη της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σήμερα αποτελεί μείζον πρόβλημα η διαχείριση των ανωτέρω αναφερομένων καταλοίπων, ειδικά όμως του κατσίγαρου, του καταλοίπου δηλαδή που προκύπτει κατά την παραγωγή ελαιολάδου.

Τεράστιες ποσότητες καταλοίπων και τόνοι από ελαιόζουμο κατ’ έτος εκχύνονται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας. Σημειωτέον ότι η λίμνη Τριχωνίδα, κατ’ εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ συμπεριλαμβάνεται πλέον οριστικά στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο “ΦΥΣΗ 2000”, δεδομένου μάλιστα ότι στην περιοχή απαντάται ο σπάνιος οικότοπος προτεραιότητας των “Ασβεστούχων Βάλτων”, ο οποίος βρίσκεται υπό απειλή και για τον οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life-φύση 99 από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών-Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων.

Τα λύματα αυτά, όπως προκύπτουν από τα 42 περίπου ελαιοτριβεία της περιοχής, εκχύνονται προς ρεματιές, ποτάμια, πηγάδια, ελαιοχώραφα και τέλος καταλήγουν στη λίμνη Τριχωνίδα δημιουργώντας έτσι τεράστια οικολογικά προβλήματα, όπως η εκτεταμένη εδαφολογική ρύπανση, η καταστροφή του λιμναίου πλούτου, η μόλυνση των υπογείων υδάτων, η φραγή των πόρων των πετρωμάτων, (το συγκεκριμένο λύμα περιέχει μη αποικοδομήσιμες ύλες όπως φαινόλες, αλδεύδες, τανίνες, εστέρες κ.λ.π.), η μεταβολή των καιρικών φαινομένων, εφόσον είναι μονωτικό υλικό και δεν επιτρέπει έτσι την συγκέντρωση νερών-βροχοπτώσεων λόγω εξουδετέρωσης του ηλεκτρικού φορτίου του γαιωειδούς, με συνέπεια την βαθμιαία ξηρασία των ζωνών όπου απαντάται. Τέλος την καταστροφή των βιολογικών καθαρισμών εφόσον καταλήξει σ’ αυτούς σε μεγάλες ποσότητες.

Προκειμένου να εφαρμοσθεί στην πράξη η Αειφορία (Βιώσιμη Ανάπτυξη), ο Δήμος Θεστιέων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Εταιρία ΕΠΤΑ ΑΒΕΕΠΥΕ (Έρευνα Περιβαλλοντική Τεχνολογία Ανάπτυξη ) παρουσιάζουν την παρούσα πρόταση

Με το προτεινόμενο έργο-πρόταση θα επιλέγουμε, θα συλλέγουμε, θα ταξινομούμε, θα αποθηκεύουμε, θα κατεργαζόμαστε, θα εμπλουτίζουμε και θα μεταποιούμε, το νερό που υπάρχει μέσα στον κατσίγαρο σε αναλογία 80-90% και στη συνέχεια θα το διαθέτουμε για την παρασκευή βιολογικών προϊόντων.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι, το προτεινόμενο έργο αφορά τρόπο συλλογής των υπολειμμάτων Ελαιοποίησης (Βιομάζας) και αξιοποίησής τους μετά από ειδική κατεργασία, δίδοντας οριστική λύση στην διαχείριση των αποβλήτων και απαλλάσσοντας οριστικά τον ελαιουργό από το συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται πρώτες ύλες για την παρασκευή νέων βιολογικών προϊόντων. Τα υπολείμματα ελαιοποίησης θα συλλέγονται στον περιβάλλοντα χώρο των ελαιουργείων, όπου θα γίνεται η ταξινόμησή τους σε στερεά, ημίρρευστα και υγρά και η προσωρινή αποθήκευσή τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και εμπεριέκτες. Ακολούθως, θα παραλαμβάνονται με βυτιοφόρα οχήματα και θα μεταφέρονται προς αποθήκευση και κατεργασία στο Κέντρο Παραλαβής και Κατεργασίας (Ομαδικό Εμπεριέκτη). Στους ελαιουργούς θα παραδίδεται ζυγολόγιο και δελτίο παραλαβής – παράδοσης των υπολειμμάτων. Η παραπάνω διαδικασία βασίζεται στην καινοτόμο μέθοδο: «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» (STABI REC). Αποτελεί Σύστημα Καθαρισμού – Απολύμανσης Διαύγασης και Ιζηματοποίησης του Νερού. Το Stabi Rec δρα καταλυτικά σε υγρά λύματα απόβλητα, επιβάλει την εξάτμισή τους και βιοαποικοδομεί το απομένον ίζημα.
 
Η κατάλληλη περιβαλλοντική έκθεση μειώνει το κατάλοιπο επί συνόλου του όγκου του 4-8% ημερησίως ( η συγκεκριμένη μεταβλητή οφείλεται στην αυξομείωση της περιβαλλοντικής υγρασίας εκ των καιρικών φαινομένων).

Κατά την διάρκεια της εξάτμισης δεν υπάρχουν οσμές, δεν υπάρχουν δηλητηριώδεις εκλύσεις διότι από τις εξουδετερώσεις των αντιδραστηρίων Νο2-Νο3 παράγεται οξυγόνο, δεν υπάρχουν διαρροές στον υδροφόρο ορίζοντα.

Με αυτή τη μέθοδο κατεργασίας και κατόπιν επεξεργασίας παραλαμβάνουμε εύκολα από την πλήρη βιομάζα όποια ενότητα ή συνθέσεις της θέλουμε, κατόπιν με την εξάτμιση ή την προσθήκη νερού αυξομειώνουμε την πυκνότητα των υλικών που θέλουμε να παραλάβουμε προκειμένου να παράξουμε τα προϊόντα.

Καινοτομίες που ενσωματώνει - Η συγκεκριμένη πρότασή μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πλήρη εκτίμηση της παραγόμενης, παραλαμβανόμενης και επεξεργαζόμενης ποσότητας ελαιοκάρπου έτσι ώστε να δίνεται μια πραγματική εικόνα προς τις αρμόδιες Αρχές (Υπ. Γεωργίας) και την Ε.Ε. για την παραγωγή και την ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιοκάρπου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Τα απόβλητα των ελαιουργείων σήμερα, επειδή δεν υπάρχει καμία μέθοδος επεξεργασίας, θεωρούνται και είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα επιπτώσεων γεωργικής παραγωγής, διότι η ελαιοκομία αποτελεί το 40% της γεωργικής παραγωγής της χώρας μας. Τα δε απόβλητα από ένα μέτριο ελαιουργείο υπολογίζονται, κατά μέσο όρο, σε 50-60 κυβικά μέτρα ημερησίως. Εφόσον αυτά δεν διαχειρίζονται, δημιουργούν πρόβλημα μεγέθους ίσου με τα αστικά λύματα μιας πόλης 50.000 κατοίκων. Η πρότασή μας λοιπόν είναι καινοτόμος αφ΄ ενός ως προς την απορρόφηση 100% των αποβλήτων των ελαιουργείων τα οποία δεν απορρίπτουν πλέον τίποτα στο περιβάλλον και αφετέρου ως προς την ανακύκληση των αποβλήτων αυτών και τη δημιουργία νέων προϊόντων, νερού άρδευσης, νερού πυρόσβεσης, ενέργειας (ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ)

2. Μετά τη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα στην Ε.Ε (Ιούνιος 2003), για τα μεσογειακά προϊόντα (μεταξύ αυτών και το ελαιόλαδο), προκειμένου να συμπεριληφθούν στη κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), για να επιδοτηθούν πλέον οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να παρουσιάσουν όχι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική συμμόρφωση σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση του προϊόντος τους. Η μη συμμόρφωση τους σημαίνει μείωση επιδότησης κατά 20-25% τον πρώτο χρόνο και διακοπή επιδότησης τον δεύτερο χρόνο.

Το προτεινόμενο έργο είναι καινοτόμο διότι αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του προϊόντος και δίνει τη δυνατότητα στους ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν σε αυτό, να συμμορφωθούν απόλυτα προς την ως άνω Κοινοτική υποχρέωσή τους και να επιδοτηθούν.

- Μέσω της μοναδικής μεθόδου - συστήματος που εφαρμόζει το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται η μετατροπή του συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος από τον πρωτογενή στο δευτερογενή τομέα. Η Καινοτομία επιτυγχάνεται επίσης με την παραγωγή μιας σειράς προϊόντων (καθαριστικών και καλλιντικών).
 
- Παραγωγή εντομοαπωθητικής, μη τοξικής ουσίας η οποία ψεκαζόμενη σε δέντρα που έχουν προσβληθεί από τη Merchalina hellenica περιορίζει έως και αναστέλλει το πρόβλημα το οποίο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας.

3. Παραγωγή βιολογικού λιπάσματος με ειδική επιτόπου κατεργασία (φυσικοχημικές επεμβάσεις- οργανοχουμική διαδικασία ).

Γενικός στόχος του έργου είναι η διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων με την χρησιμοποίηση καταλλήλου μεθόδου και τεχνολογίας για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογήν της Κοινοτικής Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων.

Επιμέρους Στόχοι:
1. Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

2. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υποπροϊόντων της ελιάς

3. Μεταποίηση και προσαρμογή παραγόμενου προϊόντος με την γενική ονομασία Βιομάζα Ελαιοποίησης, καταλλήλου για την παραγωγή σαπουνιών, καλλυντικών, απολυμαντικών, χρωμάτων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων, μαλακτικών, ζωοτροφών κ.λ.π.

4. Διάθεση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση τον τουρισμό, τη Γεωργία και τη Βιομηχανία που χρησιμοποιεί τώρα καθαρά προϊόντα με σκοπό να επιτευχθεί η Αειφόρος Ανάπτυξη.

5. Διάθεση προς τη βιομηχανία που χρησιμοποιεί καθαρό νερό και το εμπλουτίζει με πρωτογενώς παραγόμενα χημικά υλικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το παραγόμενο από την κατεργασία νερό και τα λοιπά βιολογικά υλικά. Σκοπός η εξοικονόμηση νερού και άλλων υλών.

6. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση της βιομάζας μέσα στο νερό του κατσίγαρου και χρήση των λοιπών υλών.

7. Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών για καύσιμα και Ηλεκτρική Ενέργεια

Ομάδες ατόμων / φορέων που ωφελούνται από το έργο :
- ελαιοπαραγωγοί
- αλιείς
- ελαιοτριβείς
- γεωργοί
- τουριστικές επιχειρήσεις
- κάτοικοι ευρύτερης περιοχής
- Δημοτική Αρχή
- Ερευνητικά Κέντρα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η παραλαβή του ελαιόζουμου και η κατεργασία του θα έχει τα παρακάτω αποτελέσματα:

1. Εξοικονόμηση καθαρού νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση.

2. Ωφέλεια στους αλιείς της λίμνης Τριχωνίδας. Σήμερα τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων καταλήγουν στη λίμνη. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να χάνεται σταδιακά κάθε μορφή ζωής από τις όχθες της λίμνης. Εφαρμόζοντας το προτεινόμενο έργο σταματάει η καταστροφή του γόνου των ψαριών με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση των ιχθυοειδών στη λίμνη προς όφελος των αλιέων.

3. Με την εφαρμογή του προτεινόμενου έργου σταματούν οι κακοσμίες που αναδίδονται από τη λίμνη κατά την περίοδο εργασίας των ελαιοτριβείων, μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, εξ΄ αιτίας της απόρριψης μέσα σε αυτήν των υγρών αποβλήτων του ελαιοκάρπου, με αποτέλεσμα την οικοτουριστική αξιοποίηση της Τριχωνίδας.

4. Με το προτεινόμενο έργο δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησης των ελαιοτριβείων, που σήμερα λειτουργούν χωρίς άδεια, λόγω της μη ολοκληρωμένης διαχείρισης του προϊόντος που κατεργάζονται.

5. Επιτυγχάνεται επίσης η επιδότηση των παραγωγών ελαιολάδου μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση του προϊόντος που παράγουν.

6. Με την αποκλειστική πώληση παραγομένων από το προτεινόμενο έργο προϊόντων και πρώτων υλών θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη.

7. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

8. Με το προτεινόμενο έργο θα αναβαθμισθεί και θα προβληθεί η τοπική Αυτοδιοίκηση και η Π.Δ.Ε στη Χώρα και στην Ε.Ε.

9. Θα δημιουργηθούν πολλά νέα ερευνητικά προγράμματα.

Η εταιρεία ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΤΑ ΑΒΕΕΠΥΕ) ιδρύθηκε το 2001 και εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ήβης 12, Τ.Κ. 15344). Νόμιμος εκπρόσωπός της είναι ο κ. Βενετσιάνος Τιμολέων.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ εφαρμόζει για την επεξεργασία και αξιοποίηση των ως άνω καταλοίπων, μέθοδο του Νομίμου Εκπροσώπου της στην οποία απονεμήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την 16/3/2001.

Η εταιρεία αυτή έχει ήδη εφαρμόσει το νέο σύστημα στις εγκαταστάσεις της στον Γέρακα Αττικής, Καλύβια Αττικής, Πάρο και Θήβα.

Για τις ανωτέρω δραστηριότητες υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα.

Τα παραγόμενα προϊόντα έχουν εγκριθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον ΕΟΦ.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι :
- Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση και διαχείριση γεωργικών υποπροϊόντων.
- Παραγωγή και διάθεση προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Τα παραγόμενα προϊόντα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες :

1. Καθαριστικά προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση (καθαριστικά - απολυμαντικά δαπέδων, τζαμιών, ιματισμού).

2. Κοσμετολογικά προϊόντα (σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρεμοσάπουνα, αντισηπτικά δέρματος).

3. Αγροτικά προϊόντα.

4. Α' ΥΛΕΣ κοσμετολογίας, βιομηχανίας.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΠΤΑ είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων.

ΣΤΟΧΟΙ :
• Παραγωγή προϊόντων χρήσιμων για τον άνθρωπο.
• Αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
• Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας.
• Προστασία του περιβάλλοντος.
• Εναρμόνιση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οι εγκαταστάσεις της ΕΠΤΑ βρίσκονται στον Γέρακα Αττικής, στα Καλύβια Αττικής, στη Πάρο και στη Θήβα.

Ενδεικτικά, κάποιοι από τους πελάτες της ΕΠΤΑ είναι :
• Μεγάλες αλυσίδες Super Market
• Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις
• Νοσοκομεία
• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
• Καταστήματα οικολογικών προϊόντων, καθαριστήρια
• Ιδιώτες και άλλοι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ
Επισκέπτης , 2006-01-13 11:48:13
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ...ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. 
 
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:KIPOURIKI_LESXI@YAHOO.GR 
ΤΗΛ. 2610-424237 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.....

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 291 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55126416
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.