ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 11 Αύγ 2020
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΥΡΩΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ Δ.Ε.Κ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2004

ΕΥΡΩΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ Δ.Ε.Κ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Με την απόφαση του Δ.Ε.Κ (Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας) της 4.7.2000 στην υπόθεση C-387/97, που αφορά την υπόθεση του χειμάρρου Κουρουπητού,με την οποία διαπιστώθηκε παράβαση της χώρας έναντι των υποχρεώσεών της,που απορρέουν από τα άρθρα 4 και 6 της Οδηγίας 75/442 και από τα άρθρα 5 και 12 της Οδηγίας 78/319 επιβλήθηκε στην Ελλάδα πρόστιμο 7.000.000 δρχ./ημέρα (και όχι τον χρόνο όπως κατά λάθος μετέδωσαν κάποια Μ.Μ.Ε). Ο λόγος της επιβολής του προστίμου είναι η έκθεση σε κίνδυνο της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, και η μη συμμόρφωση προς την απόφαση της 7.4.1992.

Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη ιστορικά του Δ.Ε.Κ,που επιβάλλει χρηματική ποινή σε κράτος μέλος, για παράλειψη συμμόρφωσης προς προηγούμενη απόφαση του.Το ενδιαφέρον της απόφασης αυτής έγκειται στο ότι εγκαινιάζει μία νέα αποχή στον τομέα της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Ε.Κ επι προσφυγών κατά κράτους μέλους, ξεκινώντας μάλιστα, σε σχέση με το περιεχόμενο, από την κοινοτική μέριμνα για εφαρμογή του δικαίου της προστασίας του περιβάλλοντος, που με την Συνθήκη του Amstertam αναβαθμίζεται πλέον σε "κοινοτική πολιτική".

Σχολιάζοντας την απόφαση της 4ης Ιουλίου 2000, η Επίτροπος για το περιβάλλον Margot Wallston τόνισε ότι "έτσι αποδεικνύεται, ότι τα κοινοτικά όργανα είναι σοβαρά αποφασισμένα να εξασφαλίζουν πλήρως και αποτελεσματικά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών".

Παρόλα αυτά όμως η Ελλάδα συνεχίζει να αδιαφορεί για την Κοινοτική Νομοθεσία και να μην "συμμορφώνεται" με Οδηγίες σε προκαθορισμένες προθεσμίες. Έτσι ενώ σε όλους μας είναι γνωστό, ότι δεν υπάρχει διαχείριση "τοξικών και επικίνδύνων αποβολή των" ,σύμφωνα με τις Οδηγίες 91/689/ΕΟΚ,και 94/ 904/ ΕΟΚ, δεν φροντίζουμε να κατασκευάσουμε τουλάχιστον δύο μονάδες "θερμικής επεξεργασίας τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων", όπως κατεπανάληψη είχε τονίσει ο υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Κος Λαλιώτης "αλλά μόνο σε στιγμές καταγγελιών και κρίσεων", αναγγέλλεται η κατασκευή των σταθμών αυτών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο,περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού και πολιτικών ελιγμών.

Σύμφωνα λοιπόν με την επίτροπο που προαναφέραμε (Margot Wallston), η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρήγαγε 280.000 τόνους επικίνδυνα απόβλητα, εκ των οποίων σύμφωνα με τις απαντήσεις της Ελλάδας,οι 95.760 τόνοι ανακυκλώθηκαν, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ή την τελική διάθεση τους. Με το σκεπτικό αυτό και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με καταγγελίες και δημοσιεύσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι ανεξέλεγκτοι χώροι ταφής φθάνουν τις 3.000 "παραπέμπει την Ελλάδα για δεύτερη φορά μέσα στο 2.000 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο" με την αιτιολογία, ότι δεν έχουμε διαχειριστικό σχέδιο και σχετική νομοθεσία σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. Πράγματι από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, το θεσμικό πλαίσιο μας δίνει τη δυνατότητα μόνο "συλλογής και αποθήκευσης των επικινδύνων και τοξικών αποβλήτων", δεδομένου δε ότι η μεταφορά και εξουδετέρωση στο εξωτερικό στοιχίζει περίπου 1.000.000 το κιλό, μπορούμε να φανταστούμε πόσες και ποιες βιομηχανίες ή μονάδες παραγωγής τέτοιων αποβλήτων, ακολουθούν τη νόμιμη διαδικασία της μεταφοράς στο εξωτερικό. Προσωπικά γνωρίζω ότι στην Κρήτη μόνο η Αμερικάνικη Βάση της Σούδας ακολουθεί την διαδικασία και αυτό γιατί έχει υπογράψει συμβόλαιο με το ΝΑΤΟ και την Ελλάδα και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το αθετήσει. Οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την μεταφορά στο εξωτερικό έχουν ειδική άδεια και κάθε φορά ζητούν, από το Γραφείο Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ηρακλείου άδεια διέλευσης και φόρτωσης σε πλοίο που επίσης έχει ειδική άδεια μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει τουλάχιστον το Γραφείο Περιβάλλοντος, πόσοι μεταφέρουν τοξικά απόβλητα στο εξωτερικό για εξουδετέρωση.

Το πρόβλημα που μπαίνει εδώ,δεν είναι τόσο η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά η ανεξέλεγκτη διάθεση των "επικινδύνων αποβλήτων" και η εξ αυτής επιβάρυνση της υγείας μας.

Αυτό τον καιρό γίνονται σχέδια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Νομαρχιακών Συμβουλίων και Περιφέρειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 69728/ 1996 και 114218/1997,ώστε να διαμορφωθεί η στρατηγική και η πολιτική σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο. Η αποδοχή ενός πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τον Νομό Ηρακλείου, αλλά και την Περιφέρεια,αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση χρηματοδότησης σχετικών έργων από την Ευρωπαική Κοινότητα.Έχω τονίσει όμως σε όλα τα συλλογικά όργανα που συμμετέχω, ότι το προτεινόμενο πλαίσιο διαχείρισης μέσα από οποιοδήποτε από τα σενάρια υλοποίησης (τα οποία είναι 4) δεν είναι ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων διότι δεν προβλέπει "τελική διάθεση επικινδύνων αποβλήτων" ,αλλά ούτε "μέτρα διαχείρισης των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας και επαναχρησιμοποίησής τους "σύμφωνα με την Οδηγία L 365, 31.12.1994 (ή 94/62/ ΕΚ). Με αφορμή την τελευταία οδηγία η Ελλάδα δέχτηκε την τρίτη κατά σειρά Ευρωκαταδίκη μέσα σ’ ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφαση του Δ.Ε.Κ της 13.4.2000, αρ. υπόθεσης C-123/1999, καταδικάζει την Ελλάδα διότι δεν θέσπισε εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, ώστε να συμμορφωθεί προς την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,της 20ης Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, παραβαίνοντας τις υποχρεώσεις που υπέχει η εν λόγω Οδηγία. Η οδηγία στο άρθρο 22 παρ. 1. προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες να συμμορφωθούν προς αυτή πριν από τις 30 Ιουνίου 1996 και ότι ενημερώνουν σχετικά την επιτροπή.

Πέρα όμως από την τρίτη αυτή Ευρωκαταδίκη, που μας διαβάλλει διεθνώς αυτό που μετράει περισσότερο είναι το περιεχόμενο της Οδηγίας, που αναφέρεται στην καρδιά του προβλήματος "διαχείριση απορριμμάτων" και έχει να κάνει με την υποχρεωτική πλέον πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, την ανάκτηση και ανακύκλωση, την επιστροφή ή /και συλλογή των χρησιμοποιουμένων συσκευασιών την τυποποίηση κ.λ.π. μέτρα τα οποία θα έπρεπε μόνοι μας να επιζητήσουμε και όχι να μας τα επιβάλλουν με Ευρωκαταδίκες.

Μετά από τις παραπάνω παρατηρήσεις και επισημάνσεις, θα πρέπει στον "Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων" που σχεδιάζει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τα Νομαρχιακά Συμβούλια των Νομών της Κρήτης και στο πλαίσιο του προγράμματος του Π.Ε.Π Κρήτης,να ενταχθεί τόσο ή διαχείριση "τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων", όσο και "τα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας" για να έχουμε ελπίδες χρηματοδότησης από την Ε.Ε, και όχι επιβολή νέων προστίμων, που επιβαρύνουν τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο.

Παρόλα αυτά μία ακόμη παραπομπή, αναμενόμενη σχεδόν από όλους, στο Δ.Ε.Κ., είναι αυτή που ανακοινώθηκε αυτές τις ημέρες για την «διαχείριση απορριμμάτων στους πέρα Γαλήνους». Αναμενόμενη διότι οι προσπάθειες χωροθέτησης Χ.Υ.ΤΑ. στην Αγία Βαρβάρα σκόνταψαν στην « κοινωνική αποδοχή των κατοίκων», οι οποίοι την κατάλληλη στιγμή στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά και στην Περιφέρεια, κατέθεσαν τεκμηριωμένες αντιδράσεις, αλλά και στο γεγονός, ότι ο χώρος στους πέρα Γαλήνους,εκτός του ότι είναι χωροταξικά ακατάλληλος, δεν τηρεί και δεν θα μπορέσει να τηρήσει τις προδιαγραφές Χ.Υ.ΤΑ. (π.χ. στεγανοποίηση, διαχείριση στραγγισμάτων κ.α) στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δυστυχώς μετά την δεύτερη προειδοποίηση από την Ευρωπαική Επιτροπή, δεν έχουμε την δυνατότητα να καταθέσουμε σχέδια και χρονοδιαγράμματα, ούτε να αιτιολογήσουμε τις μέχρι σήμερα εμβαλωματικές λύσεις. Είναι λυπηρό για την Κρήτη να υποστεί δεύτερο πρόστιμο και να διασυρθεί για δεύτερη φορά διεθνώς. Οι λύσεις όμως δίνονται έγκαιρα, ολοκληρωμένα και ο χρόνος δεν κατασπαταλάται σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις και μελέτες που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής. Πιστεύω, ότι τόσο ο κ. Καρατζάνης, όσο και ο κ Κυπριωτάκης, έκαναν ότι μπορούσαν, αλλά δεν είχαν, ούτε το χρόνο, ούτε την οικονομική στήριξη, αλλά προ πάντων την κοινωνική αποδοχή για να λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα για να λυθεί, απαιτεί «κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου κοινής αποδοχής», «πλήρη ενημέρωση των κατοίκων χωροθέτησης Χ.Υ.ΤΑ», «Συνεργασία της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα» και «υπεύθυνη και σωστή εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης». Παρόλα αυτά πιστεύω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αρκεί να μην μείνουμε μοιρολατρικά με σταυρωμένα χέρια.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.


Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 138 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 44180971
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.