ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η Υπουργ. Απόφαση για τις βιοκαλλιέργειες Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
e , Παρασκευή, 09 Ιούλιος 2004

ΥΑ 217001/2004 ΦΕΚ 404/Β/27.2.2004

Τροποποίηση της 332221/11.1.2001 κοινή υπουργική απόφαση καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν. 2092/91 «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (Β 10)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/83 (Α' 34), «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο. 6 του Ν. 1440/84 (Α' 70). «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ¶νθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 (Α' 280), «Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α' 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

δ. Του Ν. 2637/98 (Α' 200) Κεφ. Γ. «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων και θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» ΑΕ και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 29, παράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 3147/03 (ΑΙ35) περί «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».

2. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, (L 198) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε με τον Καν. (ΕΚ) 1804/1999 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1999 (L 222)

3. Την 332221/01 κοινή υπουργική απόφαση (ΒΊΟ) περί «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου» περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 351178/01 (Β'381) και388038/01 (Β 1034).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 332221/11.01.2001, ως ακολούθως:

I. Μετά το τέλος της παρ. 10 του αρθ. 12 προστίθεται παρ.11 ως κάτωθι και η παρ.11 του αρθ. 12 αναριθμείται σε 12:

I1. Όταν στο πλαίσιο της εποπτείας ή της επίβλεψης των παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 ή κατά τους ελέγχους του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 5 του άρθρου 8, της παρούσας απόφασης ή κατόπιν ελέγχων του ΟΠΕ-ΓΕΠ μετά από καταγγελίες τρίτων, στοιχειοθετείται ευθύνη κατά εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης :

α) για παραλήψεις, παρατυπίες ή παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας που διέπει το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής, επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:

Α) πρόστιμο από 1.000 € μέχρι 45000 € ανάλογα της σοβαρότητας των παραλείψεων, παρατυπιών ή παραβάσεων κλιμακούμενο κατά περίπτωση από:

* 1000-5000 € για παραλείψεις οφειλόμενες σε αμέλεια

* 5000-15000 € για παραλείψεις ή παρατυπίες οφειλόμενες σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση

* 15000- 45000 € για παρατυπίες ή παραβάσεις οφειλόμενες σε δόλο

β) για έλλειψη αντικειμενικότητας ή αδυναμία επαλήθευσης των διενεργούμενων, από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης κοινοτικής νομοθεσίας επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:

Α) πρόστιμο από 5000 € μέχρι 45000 € ανάλογα της σοβαρότητας των διαπιστώσεων κλιμακούμενο κατά περίπτωση από:

* 5000-15000 € για περιπτώσεις διαπιστώσεων οφειλόμενες σε αμέλεια

* 15000-30000 € για περιπτώσεις διαπιστώσεων οφειλόμενες σε πρόθεση

* 30000- 45000 € για περιπτώσεις διαπιστώσεων οφειλόμενες σε δόλο

γ) για καθυστερήσεις ελέγχου λόγω κωλυσιεργίας, παρακωλύσεων ή άρνησης των υποκειμένων σε έλεγχο εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης, επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:

Α) πρόστιμο από 15000 € μέχρι 60000 € ανάλογα της δυνατότητας ή μη διενέργειας των ελέγχων κλιμακούμενο κατά περίπτωση από:

* 15000-30000 € για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε αμέλεια

* 30000-45000 € για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε πρόθεση

* 45000- 60000 € για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε δόλο

Σε περιπτώσεις υποτροπής, εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών, πέραν του διπλασιασμού των ως άνω προβλεπομένων κατά περίπτωση προστίμων είναι δυνατή η ανάκληση της έγκρισης Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όταν στα πλαίσια της παρ.1 ή της επίβλεψης της παρ.2 του αρθ. 5 της παρούσης, κατά τη διαδικασία των διενεργουμένων ελέγχων σύμφωνα με το αρθ. 8 της παρούσης, στοιχειοθετείται ευθύνη για παραλείψεις, παρατυπίες ή παραβάσεις κατά εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο ΟΠΕΓΕΠ υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Γεωργίας για την επιβολή κυρώσεων , σύμφωνα με την παρ. 11 του αρθ. 12 της παρούσης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση 332221/01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 53 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58227422
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.