ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το Προέδρικό Διάταγμα για τα μεταχειρισμένα ελαστικά Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
e , Παρασκευή, 09 Ιούλιος 2004

ΠΔ 109/2004 ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004

Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ¶λλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α' 179) καθώς και των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 (παρ. 11) αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 2, 3 και 4), 13, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λ.π. » (Α' 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4του Ν. 3010/2002 (Α' 91).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... κλπ» (Α' 91).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.94 (Α'90) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2240/16.9.94 (Α' 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003, Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β' 1909).
6. Τις διατάξεις της Η.Π. 29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β' 1572).
7. Τις διατάξεις της 2487/45S/1999 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του Περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 196).
8. Τις διατάξεις της 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ... κλπ. »(Β' 1022).
9. Τις διατάξεις της 11014/703/2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ)..κλπ» (Β'332).
10. Τις διατάξεις της 59388/3363/88 ΚΥΑ «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/96"(Β'638).
11. Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β' 604).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΑΊ54) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2Α και 4) του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α'247).
14. Τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚτης Επιτροπής Ε. Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001 και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 23ης Ιουλίου 2001 για την τροποποίηση της Απόφασης 2000/532/ΕΚ.
15. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β'1480).
16. Την 3418/8.7.2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας» (Β 861).
17. Την 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Β' 1484).
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.
19. Την Δ. 507/30.12.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζει:


¶ρθρο 1

Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το παρόν διάταγμα αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 1650/86 (Α' 160), καθώς και του Ν. 2939/2001 (Α' 179) και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17 και 18, ώστε με την κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα ελαστικά επίσωτρα και επιπροσθέτως την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών, να μειώνεται η ποσότητα των προς διάθεση αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων όσων συμμετέχουν στο κύκλο ζωής των ελαστικών.


¶ρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως:

1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία Μ, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1,02,03 και 04 όπως ορίζεται στο Π. Δ. 431/1983 (Α' 160) όπως ισχύει, τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τα ελαφρά τετράτροχα (κατηγορία Lie, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) οχήματα, όπως ορίζονται στην υπ' αριθ. 21090/1874/1993 ΚΥΑ (Β' 428) όπως ισχύει, καθώς και τα μηχανήματα έργων και τα γεωργικά.

2. «ελαστικό οχήματος» οποιοδήποτε ελαστικό επίσωτρο οχήματος σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1 νέο ή μεταχειρισμένο που προορίζεται για περαιτέρω χρήση σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο αρχικά έχει σχεδιασθεί.

3. «μεταχειρισμένο ελαστικό οχήματος» οποιοδήποτε ελαστικό οχήματος το οποίο μετά τη χρήση του καθίσταται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (παραγ. α) της υπ' αριθ. 50910/2727/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παραγ. 4) του Ν. 2939/2001.

4. «Διαχείριση ελαστικού»

α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα τα ελαστικά οχημάτων (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών όπως ορίζονται στις παραγ. 25 και 26 του άρθρου 3 του Ν. 2939/2001), εφεξής: «προμήθεια"

β) η παραγωγή ελαστικών οχημάτων, εφεξής: «κατασκευή»

γ) η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) ελαστικών οχημάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το κοινό, εφεξής: «διακίνηση». Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθαυτές.

δ) η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων.

5. «διαχειριστές», όσοι προβαίνουν σε διαχείριση ελαστικών των οχημάτων

6. «παραγωγός», ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του ελαστικού, είτε αυτό εισάγεται/ κατασκευάζεται ως αυτοτελές προϊόν είτε αποτελεί μέρος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγέων μεταχειρισμένων ελαστικών.

7. «διαχείριση μεταχειρισμένου ελαστικού», η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και διάθεση των ελαστικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων μετά την παύση λειτουργίας τους.

8. «εναλλακτική διαχείριση», αποτελούν οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

9. «σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιοδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων.

10. «επεξεργασία», οποιαδήποτε εργασία, από τη στιγμή που το μεταχειρισμένο ελαστικό οχήματος παραδίδεται σε εγκεκριμένη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εγκατάσταση για, κοπή, τεμαχισμό, κοκκοποίηση, ανάκτηση ενέργειας ή προετοιμασία προς διάθεση των καταλοίπων τεμαχισμού και οιεσδήποτε άλλες εργασίες διεξάγονται για την ανάκτηση ή/και την διάθεση του μεταχειρισμένου ελαστικού οχήματος.

11. «επαναχρησιμοποίηση», οποιαδήποτε εργασία συμπεριλαμβανομένης της αναγόμωσης μέσω της οποίας τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

12. «ανακύκλωση», η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της κοκκοποίησης για χρήση του ελαστικού τρίμματος ως πρόσθετου σε ασφαλτοτάπητες, πλην της ανάκτησης ενέργειας.

13. «ανάκτηση ενέργειας», η χρήση ολόκληρων ή τεμαχισμένων ή τρίμματος ελαστικών ως μέσου παραγωγής θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις περί εκπομπών απαερίων καύσης.

14. «αξιοποίηση», οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV Β του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ.

15. «διάθεση», οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV Α του άρθρου 17 της 50910/ 2727/2003 ΚΥΑ.

16. «Συλλογή», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παραγ. η) της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. Οι εργασίες συλλογής ξεκινούν από το σημείο συλλογής όπως ορίζεται στην παραγ. 17 του άρθρου αυτού.

17. «Σημείο συλλογής», κάθε εγκεκριμένος χώρος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον οποίο γίνεται η παραλαβή των μεταχειρισμένων ελαστικών από τον τελικό χρήστη σε συνεργεία που ασχολούνται με την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών.

18. «τεμαχιστής», οποιοδήποτε μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την κοπή σε κομμάτια μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων για περαιτέρω αξιοποίηση ή τελική διάθεση.

19. «Αρμόδια αρχή», για την εφαρμογή του παρόντος Π. Δ/τος είναι ο ΕΟΕΔΣΑΠ όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν. 2939/2001 (Α' 157).


¶ρθρο 3

Πεδίο Εφαρμογής

1. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται για όλα τα ελαστικά των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά καθώς και για τα μεταχειρισμένα ελαστικά.

2. Το παρόν Π.Δ. εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας, τις εκπομπές στον αέρα και τους ελέγχους θορύβου καθώς και την προστασία του εδάφους και των νερών.


¶ρθρο 4

Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ελαστικών οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Απαγορεύεται να διακινούνται στην αγορά ελαστικά οχημάτων για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και αφορούν στη κατασκευή και στη σύνθεση τους καθώς και στην δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους ώστε όταν γίνονται εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.


¶ρθρο 5

Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών.

1. Η εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001.


2. Οι παραγωγοί ελαστικών, υποχρεώνονται

α) να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών που αφορούν τη δραστηριότητα τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο παρόν Δ/γμα.

β) να καταρτίζουν συμβάσεις συνεργασίας με τους φορείς επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών.


3. Οι παραγωγοί των ελαστικών προωθούν κατ' εφαρμογή του παρόντος Δ/τος την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση των στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων.

Τα συστήματα αποβλέπουν ειδικότερα:

α) στη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα συνεργεία που ασχολούνται με την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών και γενικότερα τους σταθμούς επιδιόρθωσης οχημάτων που προβαίνουν σε αντικατάσταση ελαστικών ή άλλο τελικό αποδέκτη και στην προσωρινή αποθήκευση τους ώστε να διοχετεύονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

β) στην επαναχρησιμοποίηση ή στην αξιοποίηση συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών στο πλαίσιο εφαρμογής της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του αέρα, του εδάφους και των νερών.

γ) στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέματα:

γ. 1) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής των καταναλωτών

γ2) προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου

γ3) αποφυγής εμποδίων στο εμπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα προϊόντα.

δ)στη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών, με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2(παρ. 4) του Ν. 2939/2001, όπως με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών.


4. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους παραγωγούς ελαστικών:

α) ατομικά από τους ίδιους ή

β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λ.π.

Στα συλλογικά συστήματα είναι δυνατόν να συμμετέχουν και οι λοιποί διαχειριστές ελαστικών κατά την έννοια της παραγ. 7 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ/τος.

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 17 παραγ. 1 του Ν. 2939/2001.

Ειδικότερα:

4. 1) Συστήματα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης.

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται ο παραγωγός ελαστικών.

α1) Να καταθέσει στην αρμόδια αρχή φάκελο με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο:

* να αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός:

* διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και τεχνική υποδομή για την εφαρμογή του συστήματος του

* να προσδιορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές

* να αποδεικνύεται η συνεργασία με διαχειριστές μεταχειρισμένων ελαστικών

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος.

α2) να καταβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών με τη διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001, με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Οι παραγωγοί που οργανώνουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 7.

4. 2) Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται οι παραγωγοί:

α. 1) να καταθέσουν στην αρμόδια αρχή φάκελο με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο:

- να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. 3

- να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί και ενδεχομένως οι λοιποί διαχειριστές εφόσον συμμετέχουν στο σύστημα

-να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

- να αποδεικνύεται η συνεργασία του συστήματος με τους διαχειριστές των μεταχειρισμένων ελαστικών.

α. 2) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων παραγωγών ή/και των υπολοίπων διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος.

α. 3) Να προσδιορίζουντο πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησης τους στο σύστημα με συνοπτική περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων παραγωγών ή/και ενδεχομένως λοιπών διαχειριστών.

α. 4) Να διασφαλίζουν τη δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας με τους ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 8του Ν. 2939/2001

Τα ως άνω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος.

α. 5) Να καταβάλλουν στην αρμόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών με τη διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001 με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:

Οι παραγωγοί ελαστικών εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης 1, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

β. 1)σε περίπτωση υφιστάμενων συστημάτων, τα συστήματα αυτά να έχουν λάβει την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον ΕΟΕΔΣΑΠ και οι ήδη συμμετέχοντες παραγωγοί να είναι νόμιμοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης(ΠΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 6.

β. 2) σε περίπτωση νέων υπό έγκριση συστημάτων, να έχουν καταρτισθεί προσύμφωνα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγωγών ελαστικών. Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή για την έγκριση των ως άνω συστημάτων.

Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:

ι) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού χρηματικής εισφοράς το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση.

ιι) παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα παραγωγό να επισημαίνει τα ελαστικά, με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης, ως απόδειξη της συμμετοχής του στο σύστημα,

iii) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους παραγωγούς από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.


5. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:

1) Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά διαχειριστές δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.

Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α.Ε. θα πρέπει να μη έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.

2) βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού

Στην έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Η έγκριση ισχύει για έξη (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 (παρ. 4). Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τη διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν 2939/2001.


¶ρθρο 6

Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 4) διενεργείται έλεγχος από την αρμόδια αρχή μετά από αίτηση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, η αρμόδια αρχή εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν. 2939/2001 με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή του ελαστικού σε εναλλακτική διαχείριση.

2. Το Π.Ε.Δ. εκδίδεται στο όνομα του παραγωγού ή του συστήματος για τα ελαστικά επίσωτρα. Με το Π.Ε.Δ. απαλλάσσονται οι λοιποί συμβαλλόμενοι παραγωγοί από την υποχρέωση έκδοσης του.

3. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών παραγωγός: α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά η αρμόδια αρχή, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 4). Σε περίπτωση που ο αιτών παραγωγός συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στην αρμόδια αρχή των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του.

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών με τη διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001.

4. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του Π ΕΔ με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001.

Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφώνεται με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα:

α) στη περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώσει τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη δημιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

β) στη περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ κατατίθενται στην αρμόδια αρχή κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου - 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το ΠΕΔ.


¶ρθρο 7

Υποχρεώσεις διαχειριστών ελαστικών

1) Οι διαχειριστές των ελαστικών έχουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του παρόντος διατάγματος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα, από τους διαχειριστές των ελαστικών έχουν ευθύνη:

α) ο παραγωγός - εισαγωγέας: να προβαίνει σε συλλογή των ελαστικών επισώτρων και να μεριμνά ώστε αυτά να οδηγούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση ή για αξιοποίηση σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.

β) ο διακινητής ι) να διακινεί ελαστικά οχημάτων μόνο εφόσον ο παραγωγός - εισαγωγέας από τον οποίο τα έχει προμηθευτεί διαθέτει ΠΕΔ και είναι συμβεβλημένος με σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ιι) εφόσον είναι συμβεβλημένος με σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε συλλογή των ελαστικών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Διατάγματος.

γ) Οσοι εκτελούν εργασίες επισκευής ελαστικών ή αναγόμωσης, όπως τα συνεργεία που ασχολούνται με την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών, καθώς και κάθε άλλος κάτοχος αποβλήτων ελαστικών (ιδιώτης, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός) να παραδίδει τα απόβλητα ελαστικά σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών ή σε νόμιμο συλλέκτη.

δ) την ευθύνη για τα ελαστικά που εισάγονται ως εξάρτημα οχήματος την φέρει ο εισαγωγέας του οχήματος.

ε) ο τελικός χρήστης ελαστικού να παραδίδει τα μεταχειρισμένα ελαστικά σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 17).

στ) Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών οχημάτων να συνεργάζεται με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤ-ΚΖ).

2) Από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται παραπάνω απαλλάσσονται οι παραγωγοί-εισαγωγείς των ελαστικών που συμμετέχουν σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού με τον όρο ότι τηρούνται αμοιβαία οι συμβατικές δεσμεύσεις τους με το σύστημα αυτό.


¶ρθρο 8

Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Κάθε εργασία διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων.

2. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών πρέπει να ενταχθεί ή να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Π.Δ.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της 29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», μετά την 16η Ιουλίου 2003, δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ ι) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ, και ιι) τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μετά την 16η Ιουλίου 2006. Και στις δύο περιπτώσεις εξαιρούνται τα ελαστικά ποδηλάτων και τα ελαστικά με εξωτερική διάμετρο άνω των 1. 400mm.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ως προς τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών:

α) οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής ή σε νόμιμους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

β) οποιοσδήποτε συλλέγει μεταχειρισμένα ελαστικά από τα σημεία συλλογής υποχρεούται:

β. 1) να έχει λάβει άδεια συλλογής σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

β. 2) να διατηρεί αναλυτικά στοιχεία ποσοτήτων των μεταχειρισμένων ελαστικών που συνέλεξε, μετέφερε και παρέδωσε.

β. 3) να μεταφέρει σε τακτά διαστήματα τα μεταχειρισμένα ελαστικά και να τα παραδίδει σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης-αξιοποίησης.

2. Ως προς την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση:

α) Η αρμόδια αρχή εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, μέτρα διοικητικά και νομοθετικά για την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα ι) της επαναχρησιμοποίησης εφόσον είναι οικολογικά συμφέρουσα, και τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή, ιι) της χρήσης υλικών που περιέχουν ανακυκλωμένο ελαστικό και iii) της ενεργειακής αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται α) η παροχή κινήτρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων β) όπου από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις προβλέπεται η βράβευση επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα με περιβαλλοντικές προδιαγραφές, λαμβάνεται ως κριτήριο για τη βράβευση αυτή εκτός των άλλων και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης / ανακύκλωσης όταν καταστούν απόβλητα.

β) Έως την 31η Ιουλίου 2006, η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65 % των αποσυρόμενων ελαστικών. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση πρέπει να φθάνει τουλάχιστον στο 10%.

Οι ποσοτικοί αυτοί στόχοι είναι δυνατό να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 (παρ. 5) του Ν. 2939/2001.


¶ρθρο 9

Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση

1. Οι διαχειριστές των ελαστικών και των μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια αρχή ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001.

2. Οι παραγωγοί ελαστικών υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με το παρόν Π.Δ. Η Εκθεση που περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

3. Η αρμόδια αρχή:

α) μεριμνά για τη δημιουργία συστήματος ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα ελαστικά οχημάτων. Το περιεχόμενο του συστήματος ενημέρωσης και πληροφόρησης καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις για την υλοποίηση  τους  περιγράφονται στο παράρτημα II του Διατάγματος αυτού.

β) έχει τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, με την επιφύλαξη του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

γ) καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και δημοσιοποιεί κάθε δύο χρόνια κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και με τους νόμιμους κατόχους των πιστοποιητικών εναλλακτικής διαχείρισης.


¶ρθρο 10

Έλεγχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος διενεργούνται από την αρμόδια αρχή:

α) για την αξιοπιστία των παρεχομένων δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9.

β) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 2939/2001 σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 3 εδ. θ') σε συνδυασμό με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού.

γ) για την τήρηση των όρων χορήγησης της άδειας διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διαχείριση των στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων καθώς και που απαιτείται, της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιημένος ισχύει με το Ν. 3010/2002.


¶ρθρο 11

Κυρώσεις

1. Κάθε παραγωγός ή άλλος διαχειριστής ελαστικών ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα των άρθρων 5, 6, 7 και 9 αυτού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως το άρθρο 30 τροποποιημένο ισχύει.

2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


¶ρθρο 12

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Δ/τος τα Παραρτήματα Ι και II που ακολουθούν.

Τα παραρτήματα αυτά τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Συστήματα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης κατάθεση από πλευράς ενδιαφερομένων φακέλων με τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον στοιχεία:

1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση.

2. Στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό.

Συγκεκριμένα:

* Είδος και ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά για την τελευταία τριετία.

* Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Σκοπός - στόχοι του ατομικού συστήματος

Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων.

3. Εμβέλεια του συστήματος

Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσμού κ. ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του.

4. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα:

α) με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχεί-ρηση των μη επικίνδυνων αποβλήτων.

β) με την ΚΥΑ υπ. αριθ. 29407/3508/2002, (Β' 1572)

γ) με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

δ) τους διαχρονικούς στόχους

6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον.

* Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης).

* Αναμενόμενα αποτελέσματα.

* Μεθοδολογία υλοποίησης.

* Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός.

* Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού.

* Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας.

* Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.

* Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται.

* Οικονομικά στοιχεία.

7. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κλπ.).

8. Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ελαστικών στο υπό έγκριση σύστημα.

9. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.


2. Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης κατάθεση από πλευράς ενδιαφερομένων φακέλων με τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον στοιχεία:

1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση.

2. Στοιχεία που αφορούν τους διαχειριστές. Συγκεκριμένα:

* Πλήρη στοιχεία τους.

* Είδος και ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά για την τελευταία τριετία.

* Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Σκοπός - στόχοι του συλλογικού συστήματος.

Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων.

4. Εμβέλεια του συστήματος.

Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσμού κ. ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του.

5. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα:

α) με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείρηση των μη επικίνδυνων αποβλήτων.

β) με την ΚΥΑ 29407/3508/2002, (Β' 1572α).

γ) με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

δ) τους διαχρονικούς στόχους.

6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον.

* Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης).

* Αναμενόμενα αποτελέσματα.

* Μεθοδολογία υλοποίησης.

* Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός.

* Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού.

* Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας.

* Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.

* Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται.

* Οικονομικά στοιχεία.

7. Αντίγραφα συμβάσεων και προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κλπ.).

8. Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ελαστικών στο υπό έγκριση σύστημα.

9. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Επικοινωνιακής Πολιτικής θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας. Η αρμόδια αρχή οργανώνει σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών οχημάτων το οποίο απευθύνεται προς:

α) τις παραγωγικές τάξεις καθώς και τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης.

β) το ευρύ κοινό, το οποίο χωρίζεται σε επιμέρους ομάδες ώστε να γίνουν εξειδικευμένες εκστρατείες ενημέρωσης του.

Το ευρύ κοινό, χωρίζεται για μεθοδολογικούς λόγους σε επιμέρους ομάδες στόχους ώστε να γίνουν εξειδικευμένες εκστρατείες, τόσο από την πλευρά του περιεχομένου του μηνύματος όσο και από τον τρόπο μετάδοσης του προς τους αποδέκτες τους.

Το περιεχόμενο της ενημέρωσης προτείνεται να κινηθεί στην εξής θεματολογία:

Ι. στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα ελαστικά.

II. στα συστήματα επιστροφής/παράδοσης των ελαστικών οχημάτων.

III. στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης/ ανακύκλωσης /αξιοποίησης.

IV. στο ποσοστό επίτευξης των στόχων.

V. στο ρόλο των χρηστών - καταναλωτών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης.

VI. στη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων σε μορφή βάσης δεδομένων. Η βάση αυτή θα παρέχει πληροφορίες ως προς την έκταση, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της ροής των ελαστικών οχημάτων και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων

Η τράπεζα πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής προτεινόμενες δράσεις:

* προσπέλαση ως προς κάποια στοιχεία της προαναφερθείσας Βάσης Δεδομένων διαμέσου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

* δημιουργία και διανομή CD - ROM για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις.

* εκλαϊκευμένη πληροφορία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού θα διατίθεται διαμέσου teletext.

* σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού με τη μορφή: α) αφίσας, β) φυλλαδίων με πιο σύνθετη και ειδική πληροφορία για τους εμπλεκόμενους φορείς, παραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και γ) πολύπτυχων ή/και ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού με τη διάθεση τους: κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ενημέρωσης, από επιλεγμένα σημεία ενημέρωσης στα οποία θα τοποθετηθούν stands με τα έντυπα και σαν ένθετα σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας.

* παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση

* παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε βιντεοκασέτες και DVD στο οποίο θα διανεμηθεί επιλεκτικά σε αυτούς που κάνουν ενημέρωση σε ομάδες του κοινού όπως: σχολεία, συλλόγους, χώρους εργασίας, επαγγελματικές ομάδες.

¶ρθρο 13

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος κάθε διάταξη που αντίκειται μερικά ή συνολικά στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό καταργείται.

¶ρθρο 14

Η ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 10 Ιούλιος 2004 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 69 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58227714
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.